Μικρός φορολογούμενος έως 2 εκατ. ευρώ

Φόρος Υπηρεσίας

Σε σχέση με το σχέδιο νόμου για τη μείωση ορισμένων διοικητικών βαρών, το Υπουργείο Οικονομίας αναπτύσσει επί του παρόντος υποθέσεις για αυτό το σχέδιο. Μία από τις νέες λύσεις που προτείνει το υπουργείο είναι η αλλαγή των ορίων που επιτρέπουν τη χρήση του καθεστώτος του Μικρού Φορολογούμενου.Επί του παρόντος, αυτό το καθεστώς χορηγείται σε φορολογούμενους των οποίων τα έσοδα από τις πωλήσεις (συμπεριλαμβανομένου του ποσού του φόρου σε αγαθά και υπηρεσίες) το προηγούμενο φορολογικό έτος δεν υπερέβαιναν το ισοδύναμο PLN των 1.200.000 ευρώ, δηλαδή 5.324.000 PLN (το 2012). Το όριο αυτό θα αυξηθεί στα 2.000.000 ευρώ. Η διαφορά είναι ορατή και σίγουρα θα την ένιωθαν πολλοί επιχειρηματίες.

Ας θυμηθούμε τα οφέλη του να είσαι Μικρός Φορολογούμενος. Πρώτα απ 'όλα, ένας τέτοιος επιχειρηματίας έχει λιγότερες υποχρεώσεις σχετικά με την τήρηση λογιστικών αρχείων, κάτι που συνδέεται επίσης με τη μείωση του κόστους. Ο Μικρός Φορολογούμενος μπορεί:

  • να πραγματοποιήσει εφάπαξ απόσβεση των παγίων στοιχείων ενεργητικού μέχρι την αξία των 50.000 ευρώ (δηλαδή έως 222.000 PLN το 2012)·
  • χρήση τριμηνιαίων ή απλουστευμένων προκαταβολών φόρου εισοδήματος·
  • διακανονισμός με τη μέθοδο μετρητών λόγω ΦΠΑ (η φορολογική υποχρέωση προκύπτει κατά την ημερομηνία ολικής ή μερικής πληρωμής, το αργότερο 90 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης των αγαθών ή εκτέλεσης της υπηρεσίας)·
  • επιλέξτε τη μέθοδο τήρησης απλοποιημένων αρχείων - KPiR (εάν το όριο δεν έχει υπερβεί την υποχρέωση τήρησης πλήρους λογιστικής) ή πλήρη λογιστικά βιβλία.
  • επιλέξτε τριμηνιαία ρύθμιση ΦΠΑ χωρίς την ανάγκη πληρωμής μηνιαίων προκαταβολών.

Σε σχέση με την προτεινόμενη αλλαγή, τα προνόμια που παρέχονται στον Μικρό Φορολογούμενο θα μπορούσαν να ισχύουν για μεγαλύτερο αριθμό επιχειρηματιών. Είναι εντάξει? Δεν υπάρχει σαφής απάντηση. Ορισμένοι πιστεύουν ότι οι επιχειρηματίες το αξίζουν, έστω και μόνο λόγω του πληθωρισμού και των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Άλλοι, από την άλλη, είναι της άποψης ότι η αλλαγή θα επιβραδύνει τον οικονομικό τζίρο.