Δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταγραφής πωλήσεων μέσω ταμειακών μηχανών για την παροχή επιλεγμένων υπηρεσιών

Φόρος Υπηρεσίας

Ατομική απόφαση της 29ης Φεβρουαρίου 2012, φάκελος αριθ. IPTPP4 / 443-75 / 11-4 / OS, Διευθυντής του Φορολογικού Επιμελητηρίου στο Łódź

Με βάση το άρθρο. 14β § 1 και § 6 του νόμου της 29ης Αυγούστου 1997 - Φορολογικό Διάταγμα (ενοποιημένο κείμενο Εφημερίδα Νόμων 2005, Αρ. 8, σημείο 60, όπως τροποποιήθηκε) και § 2 και § 5α του Κανονισμού του Υπουργού Οικονομικών της 20ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την εξουσιοδότηση έκδοσης ερμηνειών της φορολογικής νομοθεσίας (Εφημερίδα των Νόμων Αρ. 112, σημείο 770, όπως τροποποιήθηκε). Η θέση του αιτούντος που παρουσιάστηκε στην αίτηση της 14ης Νοεμβρίου 2011 (ημερομηνία παραλαβής στις 16 Νοεμβρίου 2011) συμπληρωμένη με επιστολή της 9ης Φεβρουαρίου 2012 (ημερομηνία παραλαβής) για γραπτή ερμηνεία των διατάξεων της ατομικής φορολογικής νομοθεσίας σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας στο εύρος της εξαίρεσης από την υποχρέωση αρχεία πωλήσεων με χρήση ταμειακών μηχανών για την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης κινδύνου και εκτίμησης ζημιών:

 • με βάση το στοιχείο 37 του Παραρτήματος του Κανονισμού του Υπουργού Οικονομικών της 26ης Ιουλίου 2010 για τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση τήρησης αρχείων με χρήση ταμειακών μηχανών - είναι σωστό
 • με βάση το στοιχείο 34 του Παραρτήματος των ανωτέρω ρύθμιση - είναι λανθασμένη.

Αιτιολόγηση

Στις 16 Νοεμβρίου 2011 η ως άνω αίτηση για γραπτή ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας σε μεμονωμένη περίπτωση που αφορά φόρο αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της απαλλαγής από την υποχρέωση καταγραφής πωλήσεων με χρήση ταμειακών μηχανών για την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης κινδύνου και εκτίμησης ζημιών. Η εν λόγω αίτηση συμπληρώθηκε με επιστολή της 9ης Φεβρουαρίου 2012 (ημερομηνία παραλαβής) ως προς τη διευκρίνιση των γεγονότων.

Τα ακόλουθα γεγονότα παρουσιάζονται στην παρούσα αίτηση:

Ο αιτών, ως φυσικό πρόσωπο, διευθύνει μια επιχείρηση εγγεγραμμένη την 1η Απριλίου 2010 με βάση μια καταχώριση στο EDG υπό X. Ο τύπος της κυρίαρχης δραστηριότητας έχει ταξινομηθεί στην Πολωνική Ταξινόμηση Δραστηριοτήτων με τον αριθμό 66.21.Z - δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκτίμηση κινδύνου και την εκτίμηση των ζημιών που προκύπτουν. Ο αιτών κερδίζει επίσης σποραδικά έσοδα από δραστηριότητες που ταξινομούνται στο ΠΚΔ με τον αριθμό 45.11.Z - χονδρική και λιανική πώληση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών, και η δραστηριότητα αυτή σταδιακά εκκαθαρίζεται. Ο αιτών είναι εγγεγραμμένος ως ενεργός φορολογούμενος ΦΠΑ. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της παρέχει υπηρεσίες σχετικές με συμβουλευτικές υπηρεσίες αποζημιώσεων για φυσικά πρόσωπα. Για λογαριασμό του ζημιωθέντος στην περίπτωση του πελάτη, αναλαμβάνει δραστηριότητες που στοχεύουν στον εντοπισμό του φορέα που φέρει αστική ευθύνη για το ατύχημα και στη λήψη αποζημιώσεων από αυτόν.

Η αξία της αποζημίωσης που λαμβάνεται από την ασφαλιστική εταιρεία καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον τραπεζικό λογαριασμό του Αιτούντος. Ο αιτών αφαιρεί την αμοιβή που έχει συμφωνηθεί με τον ζημιωθέντα από το ληφθέν ποσό αποζημίωσης και το υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται στον τραπεζικό του λογαριασμό. Ο αιτών εκδίδει τιμολόγιο ΦΠΑ στον πελάτη για την αξία της παρακρατηθείσας αμοιβής.

Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας - 2010, ο αιτών ολοκλήρωσε 17 συναλλαγές συνολικής αξίας 32.046,97 PLN, συμπεριλαμβανομένων 16 εκτιμήσεων κινδύνου για την καθαρή αμοιβή 29.891,23 PLN, εκ των οποίων 2 συναλλαγές προς όφελος φυσικών προσώπων για την καθαρή αξία του PLN 1.200. Έχουν εκδοθεί τιμολόγια ΦΠΑ σε εντολείς - νομικά και φυσικά πρόσωπα για το ποσό της αμοιβής που αποκτήθηκε.

Το δεύτερο είδος δραστηριότητας είναι η αγοραπωλησία αυτοκινήτων. Πρόκειται για συναλλαγές με μετρητά. Το 2010, ο αιτών αγόρασε 1 αυτοκίνητο αξίας 1.500 PLN και το πούλησε σε φυσικό πρόσωπο για την αξία των 2.300 PLN. Κέρδισε εισόδημα 800 PLN. Η συναλλαγή επιβεβαιώθηκε με τιμολόγιο ΦΠΑ περιθωρίου. Τα έσοδα που καταχωρήθηκαν στο βιβλίο εσόδων και εξόδων ανήλθαν σε 2.155,74 PLN και ΦΠΑ - 144,26 PLN.

Το 2011, ο αιτών πούλησε 9 αυτοκίνητα για την καθαρή αξία - 29.269,90 PLN, εκ των οποίων 1 συναλλαγή για το ποσό των 1.243,90 PLN αφορούσε πωλήσεις σε πρόσωπα που διευθύνουν μια επιχείρηση. Κάθε συναλλαγή επιβεβαιωνόταν με τιμολόγιο ΦΠΑ περιθωρίου.

Μέχρι το τέλος του 2011, ο αιτών ολοκλήρωσε επίσης 88 συναλλαγές αποζημίωσης αξίας 76.971,98 PLN, εκ των οποίων οι 79 αφορούσαν φυσικά πρόσωπα αξίας 56.559,87 PLN. Κάθε συναλλαγή βεβαιώνεται στο εκδοθέν τιμολόγιο ΦΠΑ, ενώ τα ληφθέντα κεφάλαια για την αποκτηθείσα αποζημίωση μεταφέρθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό του Αιτούντος, βάσει του οποίου τιμολόγησε την πώληση.

Εν κατακλείδι:

 • το 2010, ο αιτών πραγματοποίησε συνολικά 17 συναλλαγές πωλήσεων αξίας 32.046,97 PLN, εκ των οποίων μόνο 3 αφορούσαν φυσικά πρόσωπα για την αξία των 3.355,74 PLN (2 υπηρεσίες εκτίμησης κινδύνου και εκτίμησης ζημιών και 1 πώληση οχήματος)
 • στο τέλος του 2011, ο αριθμός των συναλλαγών που ολοκληρώθηκαν ανήλθε σε 97 για συνολική αξία 106.241,88 PLN, εκ των οποίων 87 προς όφελος φυσικών προσώπων για το ποσό των 94.585,87 PLN, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης κινδύνου 79 για το ποσό των 687.559 PLN. και πωλήσεις οχημάτων 8 τεμ για το ποσό των 28.026,00 PLN

Συμπληρώνοντας την αίτηση, ο αιτών ανέφερε ότι το 2010 και το 2011 δεν τηρούσε αρχεία πωλήσεων με χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών. Κάθε πώληση τεκμηριωνόταν αμέσως με τιμολόγιο ΦΠΑ.

Σε απάντηση στο ερώτημα σε ποιο μήνα το συνολικό ποσό των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο. 111 δευτ. 1 του νόμου, δηλαδή από πωλήσεις σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ' αποκοπή αγρότες, υπερέβη το ποσό των 40.000 PLN. Ο αιτών ανέφερε ότι αυτό το ποσό επιτεύχθηκε τον Απρίλιο του 2011. Το ενδιαφερόμενο μέρος ανέφερε επίσης ότι τα έσοδα από δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκτίμηση κινδύνου και την εκτίμηση των ζημιών που προέκυψαν, η πληρωμή των οποίων από τον ασφαλιστή για τον ζημιωθέντα γίνεται στην τράπεζα είναι περιγράφεται σαφώς, δηλαδή ο τίτλος μεταφοράς περιέχει τον αριθμό ζημιών και τα δεδομένα του ενδιαφερόμενου πελάτη.

Τέθηκε λοιπόν το εξής ερώτημα:

Ο Αιτών, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Κανονισμού του Υπουργού Οικονομικών της 26ης Ιουλίου 2010, στοιχ. 34 και 37 του Παραρτήματος εξαιρείται από την υποχρέωση καταγραφής πωλήσεων με ταμειακές μηχανές για την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης κινδύνου και εκτίμησης ζημιών έως την 31η Δεκεμβρίου 2012, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω. εκπτώσεις.

Σύμφωνα με τον αιτούντα, οι υπηρεσίες εκτίμησης κινδύνου και εκτίμησης ζημιών εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης αρχείων με τη χρήση ταμειακών μηχανών μέχρι το τέλος του 2012, βάσει στοιχ. 37 του Παραρτήματος του Κανονισμού του Υπουργού Οικονομικών της 26ης Ιουλίου 2010, διότι ο Αιτών εκδίδει κάθε φορά τιμολόγια ΦΠΑ, και οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές βεβαιώνονται σε εμβάσματα στον τραπεζικό λογαριασμό. Περαιτέρω ανάλυση των διατάξεων του στοιχείου 34 του Κανονισμού, ο αιτών πιστεύει ότι η υποχρέωση εφαρμογής εγγραφής πωλήσεων με ταμειακές μηχανές δεν θα προκύψει από την 1η Ιανουαρίου 2012, παρά την υπέρβαση του αριθμού των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν το 2011 κατά περισσότερα από 50 είδη, επειδή κάθε μία από αυτές τις συναλλαγές τεκμηριώνεται στο τραπεζικό λογαριασμό και το εκδοθέν τιμολόγιο ΦΠΑ, και ως εκ τούτου μπορεί να αναγνωριστεί μοναδικά.

Η υποχρέωση τήρησης αρχείων με τη χρήση ταμειακών μηχανών των εσόδων από την πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων το 2011 απαλλάχθηκε επίσης βάσει στοιχ. 34 του Παραρτήματος του Διατάγματος του Υπουργού Οικονομικών της 25ης Ιουλίου 2010. Το 2010, ο αιτών πραγματοποίησε μία συναλλαγή προς όφελος φυσικών προσώπων αξίας 2.155,74 PLN και το συνολικό εισόδημα από όλες τις δραστηριότητες προς όφελος φυσικών άτομα δεν υπερέβαιναν τις 40.000 PLN. Στο τέλος Δεκεμβρίου, ο αιτών πραγματοποίησε 8 συναλλαγές πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σε φυσικά πρόσωπα, εκδίδοντας τιμολόγια ΦΠΑ, περιθώριο 28.026,00 PLN. Κατά τη γνώμη του αιτούντος, λόγω της δραστηριότητας αυτής, δεν υποχρεούται να εισάγει ταμειακές μηχανές το 2012.

Συνοψίζοντας, ο Αιτών πιστεύει ότι η υποχρέωση χρήσης ταμειακών μηχανών στην ασκούμενη δραστηριότητα δεν θα προκύψει από την 1η Ιανουαρίου 2012, εάν ο τζίρος από την πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων δεν υπερβαίνει το ποσό των 40.000 το 2012.

Υπό το πρίσμα του εφαρμοστέου νομικού καθεστώτος, η θέση του αιτούντος σχετικά με τη νομική αξιολόγηση των παρουσιαζόμενων γεγονότων στο πλαίσιο της εξαίρεσης από την υποχρέωση καταγραφής των πωλήσεων με τη χρήση ταμειακών μηχανών για την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης κινδύνου και εκτίμησης ζημιών είναι λαμβάνονται υπόψη:

 • με βάση το στοιχείο 37 του Παραρτήματος του Κανονισμού του Υπουργού Οικονομικών της 26ης Ιουλίου 2010 για τις απαλλαγές από την υποχρέωση τήρησης αρχείων με τη χρήση ταμειακών μηχανών - για ορθή
 • με βάση το στοιχείο 34 του Παραρτήματος των ανωτέρω ρύθμιση - να είναι λάθος.

Σύμφωνα με το άρθ. 5 δευτ. 1 σημείο 1 του νόμου της 11ης Μαρτίου 2004 περί φόρου επί αγαθών και υπηρεσιών (ενοποιημένο κείμενο: Εφημερίδα των Νόμων του 2011, Αρ. 177, σημείο 1054), εφεξής ο νόμος, φόρος επί αγαθών και υπηρεσιών που υπόκεινται σε καταβολή παράδοση αγαθών και υπηρεσίες επί πληρωμή εντός της επικράτειας της χώρας.

Σύμφωνα με το άρθρο. 7 δευτ. 1 του νόμου, με την παράδοση αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο. 5 δευτ. 1 σημείο 1 νοείται ως η μεταβίβαση του δικαιώματος διάθεσης των αγαθών ως ιδιοκτήτης (...).

Σύμφωνα με το άρθ. 8 δευτ. 1 του νόμου με την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο. 5 δευτ. Ως 1 σημείο 1 νοείται κάθε υπηρεσία που παρέχεται σε φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή οργανική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα, η οποία δεν συνιστά παράδοση αγαθών κατά την έννοια του άρθρου. 7 (...).

Φορολογική βάση - σύμφωνα με το άρθρο. 29 δευτ. 1 του νόμου - υπάρχει κύκλος εργασιών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2-21, άρθ. 30-32, άρθ. 119 και άρθρ. 120 παράγραφος 4 και 5. Ο κύκλος εργασιών είναι το οφειλόμενο ποσό για την πώληση, μείον το ποσό του οφειλόμενου φόρου. Το πληρωτέο ποσό καλύπτει ολόκληρο το όφελος που καταβάλλεται από τον αγοραστή ή τρίτο μέρος.Ο κύκλος εργασιών αυξάνεται με λαμβανόμενες επιδοτήσεις, επιδοτήσεις και άλλες πληρωμές παρόμοιας φύσης που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην τιμή (οφείλεται) των αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται από τον φορολογούμενο, μείον το ποσό του οφειλόμενου φόρου.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην αίτηση δείχνουν ότι, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, παρέχει υπηρεσίες σχετικές με συμβουλευτικές υπηρεσίες για αποζημιώσεις σε φυσικά πρόσωπα. Για λογαριασμό του ζημιωθέντος στην περίπτωση του πελάτη, αναλαμβάνει δραστηριότητες που στοχεύουν στον εντοπισμό του φορέα που φέρει αστική ευθύνη για το ατύχημα και στη λήψη αποζημιώσεων από αυτόν. Η αξία της αποζημίωσης που λαμβάνεται από την ασφαλιστική εταιρεία καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον τραπεζικό λογαριασμό. Η αμοιβή που συμφωνήθηκε με τον ζημιωθέντα αφαιρείται από το ποσό της αποζημίωσης που αποκτήθηκε και το υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται στον τραπεζικό του λογαριασμό. Εκδίδεται τιμολόγιο ΦΠΑ στον πελάτη για την αξία της παρακρατηθείσας αμοιβής.

Μια δραστηριότητα φορολογείται όταν εκτελείται βάσει συμφωνίας υποχρέωσης και ένα από τα μέρη της συναλλαγής μπορεί να θεωρηθεί ως ο άμεσος δικαιούχος αυτής της δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, η σχέση μεταξύ της πληρωμής που ελήφθη και του οφέλους προς το άτομο που πραγματοποιεί την πληρωμή πρέπει να είναι αρκετά άμεση και σαφής ώστε να μπορούμε να πούμε ότι η πληρωμή πραγματοποιείται σε αντάλλαγμα για αυτήν την υπηρεσία.

Η αποζημίωση είναι μια έννοια που δεν ορίζεται στον νόμο περί φόρου προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, υπό το φως των κανονισμών που περιέχονται στον νόμο της 23ης Απριλίου 1964 - Αστικός Κώδικας (Εφημερίδα των Νόμων Αρ. 16, σημείο 93, όπως τροποποιήθηκε), πρόκειται για πληρωμή για ζημίες που προκλήθηκαν, ζημίες που υπέστη κάποιος.

Η αποζημίωση για τη ζημιά που προκλήθηκε δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο. 5 δευτ. 1 σημείο 1 του νόμου, επομένως δεν αποτελεί φορολογητέα δραστηριότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπάρχει παράδοση αγαθών (το αντικείμενο αυτής της δραστηριότητας είναι τα χρήματα και τα χρήματα δεν είναι εμπόρευμα κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου περί ΦΠΑ) και δεν υπάρχει παροχή της υπηρεσίας (έλλειψη αμοιβαιότητας παροχές και τον αποδέκτη της υπηρεσίας).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, πρέπει να αναφερθεί ότι η αποζημίωση που επηρεάζει τον λογαριασμό του Αιτούντος ως δραστηριότητα που δεν υπόκειται σε ΦΠΑ δεν συνιστά τζίρο που θα υπόκειται σε υποχρέωση καταγραφής με χρήση ταμειακής μηχανής. Ο κύκλος εργασιών είναι το ποσό που έχει συμφωνηθεί με τον ζημιωθέντα, το οποίο είναι η αμοιβή του αιτούντος για υπηρεσίες που σχετίζονται με συμβουλευτικές αποζημιώσεις σε φυσικά πρόσωπα.

Η υποχρέωση χρήσης ταμειακής μηχανής για την καταγραφή της πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών προκύπτει απευθείας από το άρθ. 111 του νόμου. Στην παράγραφο 1 του προαναφερόμενου άρθρου, αποφασίστηκε ότι οι φορολογούμενοι που πωλούν σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ' αποκοπή αγρότες υποχρεούνται να τηρούν αρχεία κύκλου εργασιών και ποσών οφειλόμενων φόρων με τη χρήση ταμειακών μηχανών.

Η ανωτέρω διάταξη ορίζει έναν γενικό κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο η υποχρέωση τήρησης αρχείων πωλήσεων με τη χρήση ταμειακής μηχανής ισχύει για όλους τους φορολογούμενους που πραγματοποιούν πωλήσεις στους αποδέκτες που αναφέρονται σε αυτήν, δηλαδή φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ' αποκοπή αγρότες. Έτσι, το βασικό κριτήριο για τον καθορισμό της υποχρέωσης χρήσης των αρχείων μέσω ταμειακών μηχανών είναι η ιδιότητα του αγοραστή των υπηρεσιών που παρέχει ο φορολογούμενος.

Η πώληση νοείται, σύμφωνα με το άρθ. 2, σημείο 22 του νόμου, η παράδοση αγαθών επί πληρωμή και η παροχή υπηρεσιών επί πληρωμή εντός της επικράτειας της χώρας, η εξαγωγή αγαθών και η ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών.

Σύμφωνα με την αντιπροσωπεία που περιέχεται στο άρθρο. 111 δευτ. 8 του νόμου, ο αρμόδιος για τα δημόσια οικονομικά υπουργός, με κανονισμό, απάλλαξε ορισμένες ομάδες φορολογουμένων και ορισμένες δραστηριότητες από την υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο. 111 δευτ. 1, και όρισε τις προϋποθέσεις για τη χρήση της εξαίρεσης (...).

Η απαλλαγή από την υποχρέωση εγκατάστασης ταμειακών μηχανών ορίζεται στις § 2 και 3 του Κανονισμού του Υπουργού Οικονομικών της 26ης Ιουλίου 2010 για τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση τήρησης αρχείων με χρήση ταμειακών μηχανών (Εφημερίδα Νόμων 2010, Αρ. 138, σημείο 930). ), εφεξής ο κανονισμός.

Οι παραπάνω απαλλαγές υποδεικνύουν δύο είδη απαλλαγής από την υποχρέωση καταγραφής κύκλου εργασιών με χρήση ταμειακών μηχανών, συγκεκριμένα: απαλλαγή για συγκεκριμένες ομάδες φορολογουμένων (υποκειμενική απαλλαγή) και απαλλαγή για συγκεκριμένες δραστηριότητες (αντικειμενική απαλλαγή).

Σύμφωνα με την § 3 sec. 1 παράγραφος 2 του κανονισμού, απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 και οι φορολογούμενοι των οποίων το ποσό του κύκλου εργασιών από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1. 111 δευτ. 1 του Νόμου, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν σημειώθηκε υπέρβαση του ποσού των 40.000 PLN και εάν δεν υπήρχε υποχρέωση καταγραφής τους νωρίτερα, με την επιφύλαξη του εδ. 6, που προβλέπει ότι η απαλλαγή που αναφέρεται στην παράγρ. 1, παράγραφος 2, λήγει μετά από δύο μήνες, υπολογίζοντας από την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον μήνα κατά τον οποίο κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους σημειώθηκε υπέρβαση του ποσού του κύκλου εργασιών κατά το ποσό των 40.000 PLN, με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1. 111 δευτ. 1 της πράξης.

Η προαναφερθείσα εξαίρεση είναι υποκειμενική, δηλαδή εξαίρεση σχετική με οντότητα.

Πρέπει να τονιστεί ότι κάθε πώληση σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ' αποκοπή αγρότες έχει αντίκτυπο στον όγκο του κύκλου εργασιών, ο οποίος καθορίζει την υποχρέωση καταγραφής του κύκλου εργασιών και των ποσών του οφειλόμενου φόρου με τη χρήση ταμειακών μηχανών. . Το ποσό του κύκλου εργασιών που δικαιούται την απαλλαγή από την υποχρέωση εγγραφής μέσω ταμειακών μηχανών καθορίζεται αθροίζοντας όλες τις πωλήσεις (σε ένα δεδομένο έτος) σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ' αποκοπή αγρότες. Έτσι, κατά τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσού κύκλου εργασιών, δεν αποκλείεται η πώληση αγαθών και υπηρεσιών που, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα ταμειακά μηχανήματα, όπως παρατίθεται στο Παράρτημα του Κανονισμού, εξαιρούνταν από την υποχρέωση εγγραφής. Έτσι, οι πωλήσεις από όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται προς όφελος φυσικών προσώπων που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα και κατ' αποκοπή αγροτών (όλα τα είδη δραστηριότητας) περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών.

Ο αιτών ανέφερε ότι τον Απρίλιο του 2011 υπερέβη το ποσό του κύκλου εργασιών των 40.000 PLN λόγω πωλήσεων σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, από την 1η Ιουλίου 2011, ο Αιτητής ήταν υποχρεωμένος να καταγράφει τον κύκλο εργασιών με τη χρήση ταμειακών μηχανών.

Ωστόσο, σύμφωνα με την § 2 εδ. 1 σημείο 1 του παρόντος κανονισμού, η πώληση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο παράρτημα του κανονισμού απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταγραφής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Στο στοιχείο 34 παραπάνω το Παράρτημα αναφέρει την παροχή υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα και κατ' αποκοπή αγρότες, εφόσον πληρούνται από κοινού οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 2)

 • κάθε υπηρεσία που παρέχεται από τον φορολογούμενο τεκμηριώνεται με τιμολόγιο το οποίο περιλαμβάνει, ιδίως, τα στοιχεία ταυτότητας του παραλήπτη
 • ο αριθμός όλων των πράξεων παροχής υπηρεσιών που αναφέρονται στο σημείο 1 κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος δεν υπερέβαινε τις 50, ενώ ο αριθμός των αποδεκτών αυτών των υπηρεσιών κατά την περίοδο αυτή ήταν μικρότερος από 20 3)

Από τις εξηγήσεις στο σημείο 2) προκύπτει ότι αυτή η απαλλαγή δεν ισχύει για φορολογούμενους που άρχισαν να καταγράφουν αυτές τις δραστηριότητες πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011. Ωστόσο, σύμφωνα με το σημείο 3), αυτή η απαλλαγή ισχύει επίσης για φορολογούμενους που ξεκινούν το 2011 ή το 2012. εάν μέχρι το τέλος του 2011 ή του 2012 ο φορολογούμενος πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο 34 του Παραρτήματος, με εξαίρεση ότι στην περίπτωση φορολογουμένων που αρχίζουν να ασκούν δραστηριότητες το δεύτερο εξάμηνο του 2011 ή του 2012, εάν ο αριθμός των πράξεων παροχής αυτών των υπηρεσιών έως το τέλος του έτους δεν υπερβαίνει τις 25, αντίστοιχα, και ο αριθμός των αποδεκτών αυτών των υπηρεσιών - 10.

Με τη σειρά του στο παράρτημα του κανονισμού στοιχ 37 απαριθμεί την παροχή υπηρεσιών για τις οποίες η πληρωμή γίνεται εξ ολοκλήρου μέσω ταχυδρομείου, τράπεζας ή πιστωτικών ενώσεων (αντίστοιχα στον τραπεζικό λογαριασμό του φορολογούμενου ή στον λογαριασμό του φορολογούμενου σε πιστωτικό και ταμιευτικό σωματείο του οποίου είναι μέλος), υπό την προϋπόθεση ότι τα αρχεία και τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τη συναλλαγή δείχνουν σαφώς σε ποια συγκεκριμένη συναλλαγή σχετίζεται η πληρωμή. 2)

Οι επεξηγήσεις στο παράρτημα δείχνουν ότι το σημείο 2) δεν ισχύει για φορολογούμενους που άρχισαν να καταγράφουν αυτές τις δραστηριότητες πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Επομένως, για να έχει ο Αιτών το δικαίωμα να απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταγραφής τζίρου με χρήση ταμειακής μηχανής σύμφωνα με την § 2 εδ. 1 στοιχείο 1 σε σχέση με το στοιχείο 37 του παραρτήματος, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Η πληρωμή για τις υπηρεσίες πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου μέσω του ταχυδρομείου, της τράπεζας ή της συνεταιριστικής ταμιευτηρίου και πιστωτικής ένωσης
 2. τα αρχεία και τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τις συναλλαγές δείχνουν σαφώς σε ποια συγκεκριμένη συναλλαγή σχετίζεται η πληρωμή
 3. ο φορολογούμενος δεν άρχισε να καταγράφει αυτές τις υπηρεσίες πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011

Η μη τήρηση οποιασδήποτε από τις απαιτούμενες προϋποθέσεις σημαίνει ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί η απαλλαγή από την υποχρέωση καταγραφής τζίρου με τη χρήση ταμειακής μηχανής.

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ταμειακή μηχανή αποτελεί ειδικό είδος φορολογικής απόδειξης. Έχει χαρακτήρα ρεκόρ πωλήσεων, καθώς καλύπτει φορολογητέες συναλλαγές που πραγματοποιεί ο φορολογούμενος.

Η απαίτηση χρήσης ταμειακών μηχανών από ορισμένες ομάδες φορολογουμένων εισήχθη κυρίως λόγω της ανάγκης να διασφαλιστεί ο έλεγχος της ακρίβειας των φορολογικών βάσεων που δηλώνουν ορισμένες ομάδες φορολογουμένων. Η υποχρέωση καταγραφής στο ταμείο ισχύει για όσες συναλλαγές δεν υφίσταται απόλυτη υποχρέωση έκδοσης τιμολογίων που να τις τεκμηριώνουν (τα τιμολόγια εκδίδονται μόνο κατόπιν αιτήματος αγοραστών - φυσικών προσώπων που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα). Στην περίπτωση αυτή, ελλείψει άλλων μορφών τεκμηρίωσης των συναλλαγών (καταγραφή του γεγονότος ότι πραγματοποιήθηκαν), θα υπήρχε πραγματικός κίνδυνος υποτίμησης του τζίρου (φορολογική βάση). Ο πιθανός εντοπισμός αυτού του γεγονότος θα ήταν πολύ πιο δύσκολος εάν η πώληση χωρίς τιμολόγιο δεν τεκμηριωνόταν με άλλο τρόπο. Η υποχρέωση καταγραφής των πωλήσεων στο ταμείο είναι η πειθαρχία των φορολογουμένων και η αποτροπή περιπτώσεων υπο-τζίρου.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα ότι σκοπός της καθιέρωσης της υποχρέωσης καταγραφής του κύκλου εργασιών με τη χρήση ταμειακών μηχανών ήταν να υποχρεωθούν οι φορολογούμενοι να καταγράφουν αυτήν την πώληση, η οποία δεν τεκμηριώνεται με κανέναν άλλο τρόπο, και επομένως δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί εάν πραγματοποιήθηκε πράγματι η συγκεκριμένη συναλλαγή. Έτσι, δικαιολογείται να υποτεθεί ότι εισάγοντας τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταγραφής μέσω ταμειακής μηχανής, ο νομοθέτης απάλλαξε τις δραστηριότητες που είναι ήδη κατά κάποιο τρόπο τεκμηριωμένες και επομένως είναι δυνατός ο καθορισμός της φορολογικής βάσης.

Από το περιεχόμενο της αίτησης προκύπτει ότι ο Αιτών είναι εγγεγραμμένος ως ενεργός φορολογούμενος ΦΠΑ. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της παρέχει υπηρεσίες σχετικές με συμβουλευτικές υπηρεσίες αποζημιώσεων για φυσικά πρόσωπα. Για λογαριασμό του ζημιωθέντος στην περίπτωση του πελάτη, αναλαμβάνει δραστηριότητες που στοχεύουν στον εντοπισμό του φορέα που φέρει αστική ευθύνη για το ατύχημα και στη λήψη αποζημιώσεων από αυτόν.

Η αξία της αποζημίωσης που λαμβάνεται από την ασφαλιστική εταιρεία καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον τραπεζικό λογαριασμό. Η αμοιβή που συμφωνήθηκε με τον ζημιωθέντα αφαιρείται από το ληφθέν ποσό αποζημίωσης και το υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται στον τραπεζικό του λογαριασμό. Εκδίδεται τιμολόγιο ΦΠΑ στον πελάτη για την αξία της παρακρατηθείσας αμοιβής. Το περιεχόμενο της μεταφοράς δείχνει ξεκάθαρα ποια ζημιά και τον πελάτη αφορά η πληρωμή.

Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι - όπως επισημαίνει ο αιτών - για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται στον τομέα της εκτίμησης κινδύνου και της εκτίμησης ζημιών, η πληρωμή πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με τραπεζικό έμβασμα και τα αρχεία και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τις συναλλαγές δείχνουν σαφώς ποια συγκεκριμένη συναλλαγή η πληρωμή αφορά, σύμφωνα με την § 2 παράγραφος 1 σημείο 1 σε συνδυασμό με το στοιχείο 37 του Παραρτήματος των ανωτέρω του Κανονισμού, ο αιτών θα μπορεί να κάνει χρήση της εξαίρεσης από την υποχρέωση εγγραφής στο ταμείο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, εκτός εάν υπάρχουν προϋποθέσεις που περιορίζουν αυτό το δικαίωμα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ο αιτών δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την εξαίρεση κάτω από το στοιχείο 34 του Παραρτήματος των ανωτέρω του κανονισμού, διότι ο αριθμός των συναλλαγών το 2011 ξεπέρασε τον αριθμό των 50 ειδών.

Η διερμηνεία αφορά την πραγματική κατάσταση πραγμάτων που παρουσιάστηκε από τον αιτούντα και τη νομική κατάσταση που ισχύει κατά την ημερομηνία επέλευσης του γεγονότος στην παρούσα κατάσταση πραγμάτων.

Η παρούσα Διερμηνεία αντιμετωπίζει το ζήτημα της εξαίρεσης από την υποχρέωση καταγραφής πωλήσεων από ταμειακές μηχανές για την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης κινδύνου και εκτίμησης ζημιών.

Το θέμα που αφορά την απαλλαγή από την υποχρέωση καταγραφής του τζίρου μέσω ταμειακών μηχανών για την πώληση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών έχει επιλυθεί με την υπ’ αριθμ. ΙΠΤΠΠ4 / 443-75 / 11-5 / Ο.Σ.

Το μέρος έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία κατά αυτής της ερμηνείας της φορολογικής νομοθεσίας λόγω της ασυμφωνίας της με το νόμο. Η καταγγελία υποβάλλεται στο Επαρχιακό Διοικητικό Δικαστήριο στο Kielce, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, μετά από προηγούμενη γραπτή αίτηση από την αρχή που εξέδωσε τη διερμηνεία εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταγγέλλων έμαθε ή μπορούσε να μάθει για την έκδοσή της - έως ότου αποκατασταθεί η παραβίαση του νόμου (άρθρο 52 § 3 του νόμου της 30ής Αυγούστου 2002 - Νόμος για τις διαδικασίες ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων - Εφημερίδα των Νόμων Αρ. 153, σημείο 1270, όπως τροποποιήθηκε). Καταγγελία στο Επαρχιακό Διοικητικό Δικαστήριο (σε δύο αντίγραφα - άρθρο 47 του προαναφερθέντος νόμου) υποβάλλεται εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απάντησης της αρχής στην κλήση για αποκατάσταση της παράβασης νόμου, και εάν η Η αρχή δεν ανταποκρίθηκε στην κλήση εντός εξήντα ημερών από την υποβολή της καταγγελίας (άρθρ. 53 § 2 της ως άνω πράξης).

Η καταγγελία υποβάλλεται μέσω του οργάνου του οποίου η ενέργεια ή η αδράνεια είναι το αντικείμενο της καταγγελίας (άρθρο 54 § 1 του προαναφερθέντος νόμου) στην ακόλουθη διεύθυνση: Φορολογικό Επιμελητήριο στο Łódź, Εθνικό Γραφείο Φορολογικών Πληροφοριών στο Piotrków Trybunalski, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.