Υπερωρίες με λίγα λόγια με πρακτικά παραδείγματα

Υπηρεσία

Το ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού και της μισθοδοσίας που σχετίζεται με την υπερωριακή εργασία και την αμοιβή για αυτό ταξινομείται ως ένα από τα πιο δύσκολα στην κατοχή. Το πλήθος των υποθέσεων και των συνοδευτικών κανόνων μπορεί να κατακλύσει ακόμα και έναν έμπειρο άνθρωπο. Στο άρθρο Υπερωρίες με λίγα λόγια, εξηγούμε τα σημαντικότερα θέματα που σχετίζονται με τη διευθέτηση των υπερωριών και τα εξηγούμε χρησιμοποιώντας παραδείγματα.

Υπερωρίες – εισαγωγή

Στο λεξιλόγιο του κώδικα, δεν βρίσκουμε τον όρο "υπερωρίες" - χρησιμοποιείται από τους ασκούμενους. Οι υπερωρίες στην επίσημη γλώσσα είναι "υπερωρίες", αλλά λόγω των προτύπων που υιοθετούνται στο άρθρο, θα χρησιμοποιήσουμε λεξιλόγιο της καθομιλουμένης.

Ο ορισμός των υπερωριών δίνεται στον Εργατικό Κώδικα.

Άρθρο 151 του Εργατικού Κώδικα

§ 1. Οι εργασίες που εκτελούνται πέραν των προτύπων χρόνου εργασίας που ισχύουν για τον εργαζόμενο, καθώς και οι εργασίες που εκτελούνται πέραν του παρατεταμένου ημερήσιου χρόνου εργασίας, που προκύπτει από το ισχύον σύστημα και το χρονοδιάγραμμα του χρόνου εργασίας, συνιστούν υπερωριακή εργασία. [...]

Προκειμένου να προσαρμοστούμε στη φύση των υπερωριών, αξίζει να ορίσουμε ότι σε μια μέση πενθήμερη εργάσιμη εβδομάδα, στην εγκεκριμένη περίοδο διακανονισμού, τα πρότυπα χρόνου εργασίας που καθορίζονται στον Εργατικό Κώδικα είναι τα εξής:

  • 8 ώρες την ημέρα (ημερήσιος κανόνας).
  • 40 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο (εβδομαδιαίο πρότυπο).

Ποια είναι όμως η περίοδος αναφοράς και πόση μπορεί να είναι; Η περίοδος διακανονισμού είναι μια χρονική περίοδος εκφρασμένη σε εβδομάδες ή μήνες για την οποία έχει προγραμματιστεί και μετά από την οποία διακανονίζεται η εργασία κάθε εργαζόμενου. Σύμφωνα με τα γενικά αποδεκτά πρότυπα, η λογιστική περίοδος μπορεί να είναι: από έναν έως 4 μήνες.

Ωστόσο, εάν υπάρχουν δικαιολογημένες περιστάσεις, τότε η επιχείρηση μπορεί να απευθυνθεί στην Εθνική Επιθεώρηση Εργασίας με αίτημα παράτασης της περιόδου διακανονισμού σε 12 μήνες.

Ο εργαζόμενος δεν δικαιούται να εργάζεται υπερωρίες με δική του πρωτοβουλία, περιμένοντας την πληρωμή για αυτήν. Η υπερωριακή εργασία επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, δηλαδή:

  • εάν είναι απαραίτητο να διεξαχθεί επιχείρηση διάσωσης για την προστασία της ανθρώπινης ζωής ή υγείας, της ιδιοκτησίας ή του περιβάλλοντος ή για την άρση μιας βλάβης·
  • σε περίπτωση ειδικών αναγκών του εργοδότη.

Δεν υπάρχει θεσμοθετημένος ορισμός του τι εμπίπτει στον όρο «ειδικές ανάγκες του εργοδότη». Ωστόσο, θα πρέπει να υποτεθεί ότι δεν πρέπει να περιλαμβάνουν τυπική εργασία που έχει προγραμματιστεί εκ των προτέρων, η εκτέλεση των οποίων σε μεταγενέστερη ημερομηνία δεν θα επηρεάσει τη συνέχεια των εργασιών της επιχείρησης.

Όριο υπερωριών

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει κατά τη συζήτηση του θέματος των υπερωριών είναι πόσα πραγματικά μπορεί να κερδίσει ο εργαζόμενος. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη λίστα των ορίων για υπερωριακή εργασία.

Περίοδος

Μέγιστος συνολικός αριθμός ωρών εργασίας

Εξήγηση

Ημέρα

13 ώρες

Ένας εργαζόμενος μπορεί να εργάζεται το πολύ 13 ώρες την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών. Το όριο αυτό προκύπτει από την υποχρέωση παροχής στον εργαζόμενο 11ωρη ανάπαυση την ημέρα.

Προσλαμβανόμενος υπάλληλος:

  • στον βασικό χρόνο εργασίας (8h / 1 ημέρα) μπορεί να έχει μέγ. 5 ώρες υπερωριών.

  • στον ισοδύναμο χρόνο εργασίας (όταν εργάζεστε 12 ώρες / 1 ημέρα) μπορεί να έχει μέγ. 1 παράταση.

Εβδομάδα

48 ώρες

Σύμφωνα με το άρθ. 131 του Εργατικού Κώδικα: «Ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών, δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά μέσο όρο τις 48 ώρες κατά την εγκριθείσα περίοδο διακανονισμού».

Ετος

150 ** ώρες

Το άρθρο 151 του Εργατικού Κώδικα ορίζει ρητά ότι ο αριθμός των ωρών υπερωρίας για έναν συγκεκριμένο εργαζόμενο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150 ώρες σε ένα ημερολογιακό έτος.

* Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει για τους εργαζόμενους που διαχειρίζονται τον χώρο εργασίας για λογαριασμό του εργοδότη.

** Είναι δυνατή η αύξηση του ποσού του ορίου υπερωριών που καθορίζεται στον κωδικό. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη πρόβλεψη στον κανονισμό εργασίας ή στη συλλογική σύμβαση. Στην περίπτωση των εργαζομένων που εργάζονται στο χώρο εργασίας, όπου δεν υπάρχει υποχρέωση δημιουργίας κανονισμών εργασίας και όπου δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση, στη σύμβαση εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνεται σχετική διάταξη που αυξάνει το όριο υπερωριακής εργασίας. Το μέγιστο, μη υπερβαίνον όριο ετήσιας υπερωρίας μπορεί να είναι έως και 416.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Αμοιβή υπερωριών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 151 του Εργατικού Κώδικα, για υπερωριακή εργασία, ο εργαζόμενος δικαιούται βασικό μισθό, αλλά και ανάλογο επίδομα.

Ποσό του επιδόματος υπερωριακής εργασίας

Περιστάσεις υπερωριών

100%

Οι υπερωρίες επιλύθηκαν:

  • μέσα στη νύχτα;

  • τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες που δεν είναι εργάσιμες για τον εργαζόμενο, σύμφωνα με το προγραμματισμένο πρόγραμμα εργασίας·

  • για εργασία σε ρεπό που έλαβε για εργασία Κυριακή ή αργία.

Για υπέρβαση του μέσου πενταήμερου προτύπου χρόνου εργασίας, δηλαδή για εργασία το Σάββατο ή την Κυριακή, σε περίπτωση που ο εργοδότης και ο εργαζόμενος δεν έχουν συμφωνήσει για τη χρήση του ελεύθερου χρόνου σε αντάλλαγμα για υπερωριακή εργασία.

50%

Υπερωρίες εργάστηκαν οποιαδήποτε άλλη ημέρα / ώρα από την προαναφερόμενη - συνήθως υπερβαίνει το ημερήσιο πρότυπο χρόνου εργασίας που δεν υπερβαίνει τις νυχτερινές ώρες.

* Κατά κανόνα, εάν ένας εργαζόμενος ήταν υποχρεωμένος να εργάζεται σε ρεπό λόγω μιας μέσης πενθήμερης εργάσιμης εβδομάδας, θα πρέπει πρώτα να λάβει άδεια εντός μιας δεδομένης περιόδου διακανονισμού. Εάν ο εργαζόμενος δεν μπορεί ρεαλιστικά να πάρει το ρεπό, ο εργοδότης υποχρεούται να του καταβάλει αμοιβή με μπόνους 100%.

Δίνοντας ρεπό για υπερωρίες

Όπως έχει ήδη εξηγηθεί, σε μια κατάσταση όπου ο εργαζόμενος έχει εργαστεί σε ρεπό λόγω μιας μέσης πενθήμερης εργάσιμης εβδομάδας, ο χρόνος αυτός θα πρέπει να αντισταθμίζεται με την παραίτηση άλλης ημέρας άδειας εντός της ίδιας περιόδου αναφοράς. Ο βαθμός στον οποίο πρέπει να κάνει αυτές τις υπερωρίες εξαρτάται από πρόσθετους παράγοντες.

Αιτών για είσπραξη υπερωριών με τη μορφή ελεύθερου χρόνου

Το ποσό της άδειας που χορηγείται για υπερωρίες

Υπάλληλος

1:1

Για 8 ώρες εργασίας το Σάββατο, ο εργαζόμενος λαμβάνει 8 ώρες ελεύθερου χρόνου σε διαφορετική ημερομηνία, εντός μιας δεδομένης περιόδου διακανονισμού.

Εργοδότης

1:1,5 

Για 8 ώρες εργασίας το Σάββατο, ο εργαζόμενος λαμβάνει 8 και επιπλέον 4 ώρες ελεύθερου χρόνου εντός μιας δεδομένης περιόδου διακανονισμού.

Ο εργοδότης έχει επιρροή στην ημερομηνία είσπραξης των υπερωριών από τον εργαζόμενο, αλλά η καλύτερη λύση είναι να συμφωνηθεί αυτή η ημερομηνία με συμφωνία των μερών.

Το άρθρο «Υπερωρίες με λίγα λόγια» πραγματεύεται τα βασικά θέματα που σχετίζονται με τον καθορισμό και την τακτοποίηση των ωρών υπερωριών.