δυσανάγνωστα στοιχεία στο τιμολόγιο ενδοκοινοτικών προμηθειών και δικαίωμα εφαρμογής του συντελεστή 0%

Φόρος Υπηρεσίας

Επί του παρόντος, πολλές εταιρείες προσφέρουν τα προϊόντα τους όχι μόνο στην εγχώρια αγορά, αλλά και στις αγορές της ΕΕ. Όλο και ευρύτερα είναι γνωστή η διαδικασία ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών, καθώς και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του συντελεστή ΦΠΑ 0% ή οι υποχρεώσεις τεκμηρίωσης. Ωστόσο, σε μια εποχή αυξημένης επιρροής των παραγγελιών, οι εργολάβοι κάνουν διάφορα λάθη στην τεκμηρίωση πωλήσεων. Τι πρέπει να κάνει ο πωλητής εάν υπάρχουν δυσανάγνωστα στοιχεία στο τιμολόγιο ενδοκοινοτικών προμηθειών; Τι γίνεται με τη δυνατότητα εφαρμογής του συντελεστή ΦΠΑ 0%;

Προϋποθέσεις εφαρμογής του συντελεστή 0% για ενδοκοινοτική παροχή

Σύμφωνα με το άρθ. 42 δευτ. 1 του νόμου περί ΦΠΑ, η ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 0%, εφόσον:

 1. ο φορολογούμενος έχει πραγματοποιήσει παράδοση σε αγοραστή που διαθέτει έγκυρο και έγκυρο αριθμό αναγνώρισης για ενδοκοινοτικές συναλλαγές, που έχει εκχωρηθεί από το κράτος μέλος του αγοραστή, ο οποίος περιέχει τον κωδικό δύο γραμμάτων που χρησιμοποιείται για τον φόρο προστιθέμενης αξίας,

 2. ο φορολογούμενος, πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικής δήλωσης για μια δεδομένη φορολογική περίοδο, έχει αποδεικτικά στοιχεία στα έγγραφά του ότι τα εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο της ενδοκοινοτικής παράδοσης έχουν εξαχθεί από το έδαφος της χώρας και έχουν παραδοθεί στον αγοραστή εντός της έδαφος κράτους μέλους άλλου από το έδαφος της χώρας,

 3. ο φορολογούμενος, όταν υποβάλλει φορολογική δήλωση που δείχνει αυτή την παράδοση αγαθών, είναι εγγεγραμμένος ως υπόχρεος ΦΠΑ της ΕΕ.

Υποχρεώσεις τεκμηρίωσης που επιβεβαιώνουν την ολοκλήρωση του WDT

Από την άλλη, σύμφωνα με το άρθ. 42 δευτ. 3 του νόμου περί ΦΠΑ, τα ακόλουθα έγγραφα αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την εκτέλεση ενδοκοινοτικών παραδόσεων, εάν επιβεβαιώνουν από κοινού ότι η παράδοση αγαθών αποτελεί αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης στον αγοραστή που βρίσκεται στην επικράτεια κράτους μέλους άλλου από το έδαφος της χώρας:

 1. έγγραφα μεταφοράς που λαμβάνονται από τον μεταφορέα (διαμεταφορέα) που είναι υπεύθυνος για την εξαγωγή εμπορευμάτων από το έδαφος της χώρας, τα οποία δείχνουν σαφώς ότι τα εμπορεύματα έχουν παραδοθεί στον προορισμό τους στην επικράτεια κράτους μέλους άλλου από το έδαφος της χώρας - την περίπτωση που η μεταφορά των εμπορευμάτων ανατέθηκε στον μεταφορέα (διαμεταφορέας),

 2. προδιαγραφή μεμονωμένων ειδών φορτίου.

Ο παραπάνω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και ο νομοθέτης δίνει τη δυνατότητα να προσκομίσει και άλλα στοιχεία, εφόσον τα προαναφερθέντα τα έγγραφα δεν επιβεβαιώνουν σαφώς την παράδοση των αγαθών στον παραλήπτη της ΕΕ:

 1. επαγγελματική αλληλογραφία με τον αγοραστή, συμπεριλαμβανομένης της παραγγελίας του,

 2. έγγραφα σχετικά με το κόστος ασφάλισης ή μεταφοράς,

 3. έγγραφο που επιβεβαιώνει την πληρωμή για τα αγαθά, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η παράδοση είναι δωρεάν ή η υποχρέωση εκτελείται με διαφορετική μορφή, οπότε ένα άλλο - έγγραφο που επιβεβαιώνει τη λήξη της υποχρέωσης,

 4. απόδειξη αποδοχής από τον αγοραστή των αγαθών στο έδαφος κράτους μέλους άλλου από το έδαφος της χώρας.

Παραδείγματα τεκμηρίωσης που επιβεβαιώνουν την ολοκλήρωση του WDT

Για την έγγραφη επιβεβαίωση της απόδοσης του WDT και τη δυνατότητα εφαρμογής του συντελεστή 0% για την εν λόγω συναλλαγή, ο φορολογούμενος μπορεί επίσης να συγκεντρώσει άλλα αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την πραγματική ολοκλήρωση του WDT, συμπεριλαμβανομένων:

 1. γραπτές δηλώσεις του αγοραστή που επιβεβαιώνουν την παράδοση των αγαθών στους τόπους που υποδεικνύονται από τον αγοραστή, που είναι άλλες χώρες της ΕΕ εκτός από την Πολωνία, ή

 2. γραπτές δηλώσεις του αγοραστή σχετικά με την παράδοση των αγαθών στον τελικό παραλήπτη που αγοράζει τα αγαθά από τον αγοραστή, ο οποίος βρίσκεται σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετική από τη χώρα της έδρας του πωλητή και τη χώρα της έδρας του αγοραστή, ή

 3. υπόδειγμα εγγράφου που εισήγαγε ο πωλητής, το οποίο θα περιέχει: το όνομα του προμηθευτή, το όνομα του αγοραστή, τον τόπο έκδοσης των εμπορευμάτων, τον τόπο προορισμού των εμπορευμάτων, τον τύπο, την ποσότητα και τον κωδικό ΣΟ των εμπορευμάτων, την ταξινόμηση του αυτοκινήτου τον αριθμό, το όνομα του μεταφορέα και την υπογραφή του παραλήπτη των εμπορευμάτων.

 4. τιμολόγιο ΦΠΑ που περιέχει λεπτομερή περιγραφή της σειράς προς εξαγωγή,

 5. μια εκτύπωση από τον τραπεζικό λογαριασμό που επιβεβαιώνει την πληρωμή για τα αγαθά,

 6. επαγγελματική αλληλογραφία με τον αγοραστή, συμπεριλαμβανομένης της παραγγελίας του.

Το πιο σημαντικό ζήτημα στη συγκεντρωμένη τεκμηρίωση είναι ότι θα πρέπει να επιβεβαιώνει κατηγορηματικά ότι τα αγαθά που προσδιορίζονται σε αυτό έχουν πράγματι εξαχθεί εκτός Πολωνίας και έχουν παραδοθεί στη χώρα αποδέκτη της ΕΕ. Επίσης το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο στην απόφαση της 11ης Οκτωβρίου 2010, με αριθμ. πρωτ Το IFPS 1/10 ανέφερε ότι τα είδη των εγγράφων που αναφέρονται στον νόμο δεν είναι μόνο δεσμευτικά, αλλά και σχετικά δεσμευτικά. Ωστόσο, σε περίπτωση απουσίας ή έλλειψης των απαιτούμενων, ορθών στοιχείων ή παρουσίας ελλιπών στοιχείων, ο φορολογούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την εξαγωγή και την παράδοση των αγαθών στη χώρα του αναδόχου της ΕΕ.

δυσανάγνωστα στοιχεία στο τιμολόγιο WDT και δικαίωμα εφαρμογής του συντελεστή ΦΠΑ 0%.

Ένας Πολωνός φορολογούμενος που πωλεί αγαθά σε εργολάβους της ΕΕ συναντά μερικές φορές ελλείψεις στα έγγραφα που συλλέγονται για την επιβεβαίωση της ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών, π.χ. ένα έγγραφο CMR που περιέχει εσφαλμένη ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή δυσανάγνωστη σφραγίδα ή υπογραφή. Εκτός από το ελαττωματικό, υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου ακόμη και το δελτίο αποστολής CMR δεν μπορεί να επιβληθεί ή το έγγραφο έχει χαθεί, για να μην αναφέρουμε τη δυνατότητα λήψης διορθώσεων σε υπάρχοντα έγγραφα. Ελάττωμα ήσσονος σημασίας σε σχέση με τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν την εξαγωγή και την παράδοση αγαθών στη χώρα του αναδόχου της ΕΕ δεν στερούν τον φορολογούμενο από τον συντελεστή ΦΠΑ 0%, εφόσον επιβεβαιώνουν την πραγματική συναλλαγή.

Έγγραφα CMR που περιέχουν εσφαλμένη ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή δυσανάγνωστη σφραγίδα ή υπογραφή μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για την εφαρμογή συντελεστή ΦΠΑ 0% για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών. Αυτά τα σφάλματα μπορούν να διορθωθούν στο περιεχόμενο του εγγράφου CMR διαγράφοντας τη λανθασμένη καταχώριση και, στη συνέχεια, εισάγοντας τη σωστή διατύπωση με τη σφραγίδα, την ημερομηνία και την υπογραφή του ατόμου που εισάγει την τροποποίηση στον τόπο της αλλαγής.

Η παραπάνω θέση επιβεβαιώνεται στην ατομική ερμηνεία του Διευθυντή του Φορολογικού Επιμελητηρίου στο Κατοβίτσε της 15ης Νοεμβρίου 2013, αριθ. IBPP4 / 443-399 / 13 / LG.