Αξιοπιστία του KPiR και αδυναμία εμφάνισης κόστους - οι πιο σημαντικές πληροφορίες

Δικτυακός Τόπος

Οι επιχειρηματίες που τακτοποιούν λογαριασμούς με βάση το φορολογικό βιβλίο εσόδων και εξόδων είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για την άψογη και αξιόπιστη τήρησή του. Επιπλέον, τα φορολογικά βιβλία αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία σε φορολογικές διαδικασίες, επομένως η αξιοπιστία του KPiR έχει ρυθμιστεί από τους ισχύοντες κανονισμούς. Διαβάστε το άρθρο μας και μάθετε τι είναι η ακεραιότητα KPiR.

Αξιοπιστία του KPiR - τι σημαίνει;

Το άρθρο 193 του φορολογικού διατάγματος ορίζει την αξιοπιστία του KPiR και την αναποτελεσματικότητα της συμπεριφοράς του:

(...) § 1. Τα φορολογικά βιβλία που τηρούνται δίκαια και με μη ελαττωματικό τρόπο αποτελούν απόδειξη του τι προκύπτει από τις εγγραφές που περιέχονται σε αυτά.

§ 2. Τα φορολογικά βιβλία θεωρούνται αξιόπιστα εάν οι εγγραφές σε αυτά αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση πραγμάτων.

§ 3. Τα φορολογικά βιβλία που τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές που απορρέουν από χωριστές ρυθμίσεις θεωρούνται άκυρα (...).

Σε σχέση με τα παραπάνω, αξιόπιστα βιβλία είναι κυρίως αυτά των οποίων τα αρχεία αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση πραγμάτων. Από την άλλη, η ανεπάρκεια των βιβλίων σχετίζεται με την τήρησή τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η αξιοπιστία του KPiR έχει επίσης περιγραφεί στον κανονισμό για τη διατήρηση του KPiR, και πιο συγκεκριμένα στην § 11 εδ. 4, σύμφωνα με το οποίο το βιβλίο που τηρείται με αξιόπιστο τρόπο θεωρείται εάν:

  • τα ποσά εισοδήματος που παραλείφθηκαν ή περιλαμβάνονται εσφαλμένα στα αρχεία δεν υπερβαίνουν συνολικά το 0,5% του εισοδήματος που εμφανίζεται στο βιβλίο για ένα δεδομένο φορολογικό έτος ή του εισοδήματος που εμφανίζεται στο φορολογικό έτος μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία ο προϊστάμενος της εφορίας ή η φορολογική αρχή διαπίστωσε αυτά τα σφάλματα,

  • ως αποτέλεσμα ατυχήματος ή άλλου τυχαίου γεγονότος, ο φορολογούμενος δεν μπόρεσε να κάνει τις κατάλληλες εγγραφές στο βιβλίο,

  • ως αποτέλεσμα λανθασμένων εγγραφών, το ποσό της φορολογικής βάσης αυξήθηκε, με εξαίρεση τα σφάλματα που συνίστανται σε αδυναμία γνωστοποίησης ή μείωση του κόστους αγοράς βασικών υλικών, εμπορικών αγαθών και κόστους εργασίας,

  • ο φορολογούμενος συμπλήρωσε τις εγγραφές ή διόρθωσε λανθασμένες εγγραφές στο βιβλίο πριν από την έναρξη του ελέγχου από τον προϊστάμενο της εφορίας ή από τη φορολογική αρχή,

  • οι λανθασμένες εγγραφές είναι αποτέλεσμα προφανούς λάθους και ο φορολογούμενος διαθέτει λογιστικά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα § 12 3ος κανονισμός.

Λανθασμένη ταξινόμηση της δαπάνης ως φορολογικό κόστος και η αξιοπιστία του KPiR

Η παραβίαση του νόμου λόγω κακής εφαρμογής των κανονισμών σε περίπτωση έκθεσης δαπανών που, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δεν συνιστούν φορολογικό κόστος, δεν επηρεάζει την αξιοπιστία της Δημοσιονομικής Αρχής. Η απόφαση του Αρείου Πάγου της 31ης Μαΐου 2011, αριθ. II FSK 135/10 στο οποίο διαβάζουμε:

(...) Η αμφισβήτηση μιας συγκεκριμένης δαπάνης ως εκπεστέου κόστους μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη χρήση της νομικής βάσης και της νόμιμης διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο. 193 Το Op, το οποίο αναφέρεται στην πραγματική κατάσταση αναξιοπιστίας των φορολογικών βιβλίων, που είναι ο κύριος λόγος για τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης, δεν ρυθμίζει την απόδειξη της σχέσης μεταξύ μιας δεδομένης δαπάνης και του σκοπού απόκτησης εισοδήματος σε ένα φορολογικό έτος (. ..).

Παράδειγμα 1.

Η κυρία Άννα Κοβάλσκα διατηρεί ένα παντοπωλείο. Αγόραζε εμπορικά είδη και είδη από την αποθήκη, τα οποία χρησιμοποιούσε για τις δικές της ανάγκες. Έλαβε ένα τιμολόγιο για την αγορά που έγινε. Η συμπερίληψη της πλήρους αξίας του τιμολογίου ως κόστους αγοράς εμπορικών αγαθών και υλικών στη στήλη 10 του KPiR θα έχει ως αποτέλεσμα το καθολικό να είναι αναξιόπιστο;

Στην παρούσα κατάσταση, η κα Άννα αγόρασε εμπορικά αγαθά, το κόστος των οποίων είναι φορολογικό κόστος και καταχωρείται στη στήλη 10 του KPiR. Ωστόσο, στο τιμολόγιο εμφανίζονται και έξοδα για ίδιες ανάγκες, τα οποία δεν σχετίζονται με επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν εξαιρεθεί από τον κατάλογο των εκπιπτόντων φορολογικών δαπανών. Κατά κανόνα, το γεγονός ότι στο κόστος περιλαμβάνεται ολόκληρη η αξία του τιμολογίου δεν το καθιστά αναξιόπιστο. Ωστόσο, η κυρία Άννα θα πρέπει να διορθώσει τις εγγραφές, γιατί δεν δικαιούται να εκπέσει τη φορολογική βάση από την αξία της ιδιωτικής αγοράς που έγινε.

Αξιοπιστία του KPiR και αποτυχία εμφάνισης κόστους σε KPiR

Εάν ο επιχειρηματίας δεν συμπεριλάβει στο φορολογικό κόστος τιμολόγια που τεκμηριώνουν άλλα έξοδα, εκτός από αυτά που σχετίζονται με την αγορά εμπορικών αγαθών και υλικών και εργασίας, δεν υπάρχει βάση να θεωρηθεί το βιβλίο ως αναξιόπιστο. Η τήρηση αρχείων άλλων δαπανών στο KPiR είναι προνόμιο του επιχειρηματία και όχι υποχρέωσή του. Παρά το γεγονός ότι η μη γνωστοποίησή τους στο φορολογικό κόστος θα οδηγήσει σε υπερεκτίμηση της φορολογικής βάσης, ο νομοθέτης δεν ανέφερε την αναγνώρισή τους στο KPiR ως υποχρεωτική.

Παράδειγμα 2.

Η κυρία Άννα Κοβάλσκα διατηρεί ένα παντοπωλείο. Αγόρασε προϊόντα καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό των χώρων όπου διευθύνει το κατάστημα. Η κυρία Άννα δεν συμπεριέλαβε τη δαπάνη στο βιβλίο φορολογικών εσόδων και εξόδων. Το γεγονός ότι η δαπάνη δεν αναφέρεται στο KPiR θα ισοδυναμεί με αναξιοπιστία του βιβλίου;

Κατά κανόνα, ο επιχειρηματίας είναι υποχρεωμένος να εμφανίζει στα αρχεία KPiR τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την αγορά εμπορικών αγαθών, υλικών και εργατικού κόστους. Τα προϊόντα καθαρισμού που αγόρασε η κα Άννα δεν πληρούν τον ορισμό των περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε υποχρεωτική καταχώριση. Επομένως, η αδυναμία γνωστοποίησης μιας δαπάνης ως φορολογικού κόστους δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση του KPiR ως αναξιόπιστου, καθώς η γνωστοποίηση άλλων δαπανών ως φορολογικά εκπιπτόμενα έξοδα είναι προνόμιο του φορολογούμενου και όχι υποχρέωση.

Είναι διαφορετικό όταν δεν υπάρχει κόστος που να σχετίζεται με την αγορά εμπορικών αγαθών, το βασικό υλικό ή το κόστος εργασίας. Η αποτυχία καταγραφής των δαπανών που σχετίζονται με αυτές τις δραστηριότητες μπορεί να υπονομεύσει την ακεραιότητα του KPiR. Αυτό, με τη σειρά του, οδηγεί σε σοβαρές συνέπειες, όπως η μη αναγνώριση του KPiR ως αποδεικτικό στοιχείο που επιτρέπει τον προσδιορισμό της φορολογικής βάσης. Στην περίπτωση αυτή, η φορολογική βάση θα καθοριστεί σύμφωνα με το άρθ. 23 §1 του Φορολογικού Διατάγματος, δηλαδή με εκτίμηση του τι μπορεί να είναι δυσμενές για τον επιχειρηματία.

Όσον αφορά τη μη τήρηση της προϋπόθεσης της δικαιοσύνης, αποτελεί ειδική πράξη σύμφωνα με το άρθρο. 61 § 1 του Δημοσιονομικού Ποινικού Κώδικα ως φορολογικό αδίκημα που τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 240 ημερήσιες συντελεστές. Αξίζει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η πλημμελής τήρηση βιβλίων είναι επίσης απαγορευμένη πράξη και χαρακτηρίζεται ως φορολογικό αδίκημα και ως εκ τούτου τιμωρείται με πρόστιμο (άρθρο 47 § 1 του Εμπορικού Κώδικα) από το 1/10 έως το 20πλάσιο του κατώτατου μισθός (το 2017 - από 200 PLN σε 40.000 PLN).

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Παράδειγμα 3.

Η κυρία Άννα Κοβάλσκα διατηρεί ένα παντοπωλείο. Τον Μάιο του 2016, αγόρασε εμπορεύματα, αλλά δεν αναγνώρισε την αγορά ως έκπτωση φόρου, καθώς έχασε το τιμολόγιο που είχε λάβει. Ως αποτέλεσμα, υπερεκτίμησε τη φορολογική βάση και κατέβαλε υψηλότερη προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Η μη εμφάνιση της δαπάνης, παρά την καταβολή υψηλότερου φόρου, θα συνεπάγεται πρόσθετες κυρώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν στην κα Άννα;

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, ο επιχειρηματίας υποχρεούται να εμφανίζει στο εκπίπτον φορολογικό κόστος τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αγορά εμπορικών αγαθών. Σε περίπτωση που η κα Άννα δεν πληρούσε αυτή την προϋπόθεση, σε περίπτωση επιθεώρησης, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο 240 ημερησίων συντελεστών.Σε περίπτωση που δεν έχει ξεκινήσει η επιθεώρηση, η κα Άννα θα πρέπει να ζητήσει από τον ανάδοχο διπλό τιμολόγιο και σε αυτή τη βάση να δημοσιεύσει το τιμολόγιο κόστους.

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά την κοινά αποδεκτή δήλωση ότι η μείωση του εισοδήματος από το κόστος δεν είναι υποχρέωση του φορολογούμενου, αλλά προνόμιο, ο επιχειρηματίας κατά την τήρηση φορολογικών αρχείων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την έννοια της αξιοπιστίας του KPiR και τη βασική του αρχή. ότι οι καταχωρήσεις στο βιβλίο πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση. Επιπλέον, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, για τη διατήρηση της αξιοπιστίας του KPiR, ο επιχειρηματίας πρέπει να συμπεριλάβει στο βιβλίο όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την αγορά εμπορικών αγαθών και υλικών καθώς και τιμολόγια που τεκμηριώνουν το κόστος εργασίας. Εάν τα φορολογικά βιβλία τηρούνται με αναξιόπιστο τρόπο, ο φορολογούμενος διαπράττει απαγορευμένη πράξη και τιμωρείται με πρόστιμο.