Ένας νέος θεσμός - ο Συνήγορος του Πολίτη για τους Επιχειρηματίες

Υπηρεσία

Το επιχειρηματικό καταστατικό εισάγει έναν νέο θεσμό, τον Συνήγορο του Πολίτη για τους Επιχειρηματίες - ο κύριος στόχος του είναι η προστασία των δικαιωμάτων των επιχειρηματιών, κυρίως σε διαφορές με τις δημόσιες αρχές. Λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με τον επιχειρησιακό διαμεσολαβητή ρυθμίζονται στην πράξη για τον εκπρόσωπο Τύπου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ποιος μπορεί να είναι ο Συνήγορος του Πολίτη για τους Επιχειρηματίες;

Ενα άτομο που:

1) είναι πολωνός πολίτης.

2) απολαμβάνει πλήρη δημόσια δικαιώματα.

3) δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έγκλημα εκ προθέσεως ή εκ προθέσεως φορολογικό έγκλημα·

4) έχει τριτοβάθμια εκπαίδευση.

5) έχει άψογη φήμη και εγγυάται την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί·

6) διακρίνεται από γνώσεις στον τομέα της επιχειρηματικότητας και νομικές ρυθμίσεις που δημιουργούν το επιχειρηματικό περιβάλλον,

7) έχει τουλάχιστον πενταετή πείρα στην άσκηση οικονομικής δραστηριότητας ή στην εκπροσώπηση των συμφερόντων των επιχειρηματιών ή στη δημιουργία ή εφαρμογή οικονομικού δικαίου·

8) δεν πραγματοποίησε επαγγελματική υπηρεσία ούτε συνεργάστηκε σε υπηρεσίες κρατικής ασφάλειας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη διορίζεται από τον Πρωθυπουργό μετά από αίτηση του αρμόδιου υπουργού Οικονομίας.

Η θητεία του Διαμεσολαβητή είναι 6 χρόνια, αλλά ένα άτομο μπορεί να ασκεί καθήκοντα Διαμεσολαβητή μόνο για μία θητεία.

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη για τους Επιχειρηματίες;

Το κύριο καθήκον του Συνηγόρου του Πολίτη είναι να προστατεύει τα συμφέροντα των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε καταστάσεις σύγκρουσης στις οποίες το αντίθετο μέρος είναι το κράτος, να διασφαλίζει την αρχή της ελευθερίας της οικονομικής δραστηριότητας, να εμβαθύνει την εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών σε δημόσια εξουσία, αμεροληψία και ίση μεταχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη και αρχή της δικαιοσύνης, ανταγωνισμός και σεβασμός των καλών τρόπων και των έννομων συμφερόντων των επιχειρηματιών.

Άλλα καθήκοντα του Διαμεσολαβητή είναι:

 • έκδοση γνωμοδοτήσεων για σχέδια κανονιστικών πράξεων που αφορούν τα συμφέροντα των επιχειρηματιών και τις αρχές της ανάληψης, άσκησης ή τερματισμού οικονομικής δραστηριότητας στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας·

 • βοήθεια στην οργάνωση της διαμεσολάβησης μεταξύ επιχειρηματιών και φορέων δημόσιας διοίκησης·

 • συνεργασία με μη κυβερνητικές, κοινωνικές και επαγγελματικές οργανώσεις, των οποίων οι καταστατικοί στόχοι περιλαμβάνουν την προστασία των δικαιωμάτων των επιχειρηματιών και τη συνεργασία με ενώσεις, κινήματα πολιτών, άλλους εθελοντικούς συλλόγους και ιδρύματα καθώς και με ξένους και διεθνείς φορείς και οργανισμούς για την προστασία των επιχειρηματιών. δικαιώματα και σεβασμός της αρχής της ελευθερίας της οικονομικής δραστηριότητας και της ίσης μεταχείρισης·

 • έναρξη και οργάνωση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και ενημέρωσης που σχετίζονται με την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας, ιδίως στον τομέα της επιχειρηματικότητας και του οικονομικού δικαίου·

 • την ανάληψη άλλων δραστηριοτήτων, εφόσον χρησιμεύουν στην προστασία των δικαιωμάτων των επιχειρηματιών, ο διαμεσολαβητής μπορεί, για παράδειγμα,

  • να υποβάλει αίτηση στις αρχές με προτάσεις για ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ή έκδοση ή τροποποίηση άλλων κανονιστικών πράξεων σε θέματα που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα·

  • να υποβάλουν αίτηση στις αρχές για την έκδοση νομικών εξηγήσεων εάν οι διατάξεις εγείρουν αμφιβολίες ή αποκλίσεις·

  • ενημερώνει τις αρμόδιες εποπτικές ή ελεγκτικές αρχές για διαπιστωθείσες παρατυπίες στη λειτουργία των φορέων της δημόσιας διοίκησης·

  • να ζητήσει την έναρξη διοικητικής διαδικασίας, να υποβάλει καταγγελίες και αναιρέσεις στο διοικητικό δικαστήριο, καθώς και να συμμετάσχει σε αυτές τις διαδικασίες - με δικαιώματα εισαγγελέα·

  • ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τα εμπόδια και τις δυσκολίες που αντιλαμβάνονται κατά την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας.

Ο Διαμεσολαβητής αναλαμβάνει δράση αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος του επιχειρηματία ή του οργανισμού.

Ο Συνήγορος του Πολίτη για τους Μικρομεσαίους Επιχειρηματίες είναι ένας θεσμός ανάλογος με τον Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών - κάθε επιχειρηματίας που πιστεύει ότι τα συμφέροντα και τα δικαιώματά του παραβιάζονται από τις κρατικές αρχές (π.χ. εφορία, γραφείο βοεβοδάσιας, γραφείο κοινωνικής ασφάλισης κ.λπ.) το δικαίωμα υποβολής αίτησης στον Συνήγορο του Πολίτη για βοήθεια σε περίπτωση σύγκρουσης με τις αρχές.

Προσοχή!

Το επιχειρηματικό καταστατικό (το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον νόμο για τον Συνήγορο του Πολίτη για τους Επιχειρηματίες) ψηφίστηκε στις 6 Μαρτίου, επί του παρόντος περιμένει την υπογραφή του Προέδρου, ο οποίος έχει 21 ημέρες για να το πράξει.