Νέοι κωδικοί ασφαλιστικών τίτλων και νέες δηλώσεις ZUS

Υπηρεσία

Την 1η Νοεμβρίου 2013 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής της 9ης Σεπτεμβρίου 2013, ο οποίος αλλάζει τον υφιστάμενο κανονισμό για τον καθορισμό των μορφών αιτήσεων κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας, προσωπικών μηνιαίων εκθέσεων και προσωπικών μηνιαίων διορθωτικών εκθέσεων. ειδοποιήσεις πληρωτή, δηλώσεις διακανονισμού και διορθωτικές δηλώσεις διακανονισμού, γνωστοποιήσεις στοιχείων για εργασία σε ειδικές συνθήκες ή ειδικής φύσης και άλλα έγγραφα (Εφημερίδα των Νόμων του 2013, λήμμα 1101). Επιπλέον, με το διάταγμα εισάγονται αλλαγές στα έντυπα των ασφαλιστικών παραστατικών, δηλ.

Νέοι κωδικοί ασφαλιστικών τίτλων

Η ρύθμιση αυτή εισάγει μια σειρά από νέους κωδικούς ασφάλισης και επίσης τροποποιεί αυτούς που ισχύουν σήμερα.

Σύμφωνα με το παράρτημα 18 των ανωτέρω του κανονισμού δημιουργούνται νέοι κωδικοί ασφάλισης που αφορούν:

α) άτομα σε γονική άδεια:

 • 12 50 - άτομο που φροντίζει ένα παιδί που υπόκειται σε συνταξιοδοτική και αναπηρική ασφάλιση αμέσως πριν αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού ως άτομο που ασκεί μη γεωργική δραστηριότητα,
 • 12 60 - άτομο που φροντίζει ένα παιδί που υπόκειται σε συνταξιοδοτική και αναπηρική ασφάλιση ως εργολάβος αμέσως πριν από την παροχή φροντίδας,
 • 12 70 - πρόσωπο που φροντίζει ένα παιδί που υπόκειται σε συνταξιοδοτική και αναπηρική ασφάλιση αμέσως πριν αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού ως άτομο που συνεργάζεται με άτομο που ασκεί μη γεωργική δραστηριότητα ή με τον ανάδοχο,
 • 12 80 - πρόσωπο που φροντίζει ένα παιδί που υπόκειται σε ασφάλιση σύνταξης γήρατος και αναπηρίας ως κληρικός αμέσως πριν αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού,
 • 12 90 - πρόσωπο που αναλαμβάνει προσωπική φροντίδα παιδιού, υπόκειται μόνο σε ασφάλιση σύνταξης γήρατος,

β) πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη γεφύρωσης ή επίδομα αποζημίωσης εκπαιδευτικών:

 • 26 00 - πρόσωπο που λαμβάνει το επίδομα αποζημίωσης εκπαιδευτικού, που κατοικεί στη Δημοκρατία της Πολωνίας,
 • 26 01 - πρόσωπο που λαμβάνει επίδομα αποζημίωσης εκπαιδευτικού που κατοικεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Δημοκρατίας της Πολωνίας ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ),
 • 27 00 - άτομο που λαμβάνει σύνταξη γεφύρωσης που κατοικεί στη Δημοκρατία της Πολωνίας,
 • 27 01 - πρόσωπο που λαμβάνει ενδιάμεση σύνταξη και κατοικεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Δημοκρατίας της Πολωνίας ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ),

γ) παροχές και διαλείμματα:

 • 319 - επίδομα μητρότητας από ασφάλιση ασθενείας για την περίοδο που καθορίζεται ως περίοδος γονικής άδειας,
 • 320 - αποζημίωση επιδόματος μητρότητας από ασφάλιση ασθενείας για την περίοδο που καθορίζεται ως περίοδος γονικής άδειας,
 • 325 - επίδομα μητρότητας από ασφάλιση ασθενείας για την περίοδο που καθορίζεται ως περίοδος πρόσθετης άδειας μητρότητας ή πρόσθετης άδειας υπό τους όρους της άδειας μητρότητας,
 • 326 - αποζημίωση επιδόματος μητρότητας από ασφάλιση ασθενείας για την περίοδο που καθορίζεται ως περίοδος πρόσθετης άδειας μητρότητας ή πρόσθετης άδειας υπό τους όρους της άδειας μητρότητας,
 • 327 - επίδομα μητρότητας από ασφάλιση ασθενείας για την περίοδο που καθορίζεται ως περίοδος άδειας πατρότητας,
 • 328 - αποζημίωση επιδόματος μητρότητας από ασφάλιση ασθενείας για την περίοδο που καθορίζεται ως περίοδος άδειας πατρότητας,

δ) ενότητα 1. Βασική οντότητα με επέκταση:

 • 19 10 - πρόσωπο που υπόκειται σε εθελοντική συνταξιοδότηση και ασφάλιση αναπηρικής σύνταξης κατά την περίοδο αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η αλλαγή θα ισχύει και για άλλους κωδικούς, επηρεάζοντας τη σημασία τους:

 • 311 - επίδομα μητρότητας από ασφάλιση ασθενείας για την περίοδο που καθορίζεται ως περίοδος άδειας μητρότητας ή άδεια με τους όρους της άδειας μητρότητας,
 • 315 - εξίσωση του επιδόματος μητρότητας από την ασφάλιση ασθενείας για την περίοδο που καθορίζεται ως περίοδος άδειας μητρότητας ή άδειας με τους όρους της άδειας μητρότητας.

Η εισαγωγή του κανονισμού θα έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση των παρακάτω κωδικών: 10 40, 15 00, 16 10, 17 00, 18 10.

Αλλαγές δήλωσης

Λόγω αλλαγών στους κωδικούς ασφάλισης και κατά συνέπεια αλλαγών στον Νόμο για το Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα γίνουν τροποποιήσεις στο υπόδειγμα των ασφαλιστικών παραστατικών. Αυτό ισχύει για τις ακόλουθες φόρμες:

 • ZUS ZUA - αίτηση για ασφάλιση / ειδοποίηση αλλαγής των προσωπικών δεδομένων του ασφαλισμένου,
 • ZUS ZCNA - αναφορά δεδομένων για μέλη της οικογένειας για λόγους ασφάλισης υγείας,
 • ZUS ZZA - εφαρμογή για ασφάλιση υγείας / ειδοποίηση αλλαγής δεδομένων,
 • ZUS ZIUA - ειδοποίηση αλλαγής στα στοιχεία ταυτότητας του ασφαλισμένου,
 • ZUS ZWUA - διαγραφή από την ασφάλιση,
 • ZUS RCA - προσωπική μηνιαία αναφορά για τις οφειλόμενες εισφορές και τις καταβληθείσες παροχές,
 • ZUS RZA - προσωπική μηνιαία αναφορά οφειλόμενων εισφορών για ασφάλιση υγείας,
 • ZUS DRA - δήλωση διακανονισμού,
 • ZUS ZSWA - αναφορά και διόρθωση δεδομένων για εργασία σε ειδικές συνθήκες ή ειδικής φύσης.

Τόσο οι ασφαλιστές που διαθέτουν τα υπάρχοντα έντυπα ασφαλιστικών παραστατικών και τα υποβάλλουν εγγράφως, όσο και όσοι τα μεταφέρουν μέσω του λογισμικού, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τρέχοντα έντυπα μέχρι το τέλος του 2013.

Οι χρήστες των υπαρχόντων προτύπων εγγράφων πρέπει να χρησιμοποιούν τέτοιους κωδικούς ασφαλιστικών τίτλων και κωδικούς παροχών/διαλειμμάτων που ισχύουν έως τις 31 Οκτωβρίου 2013.