Τόκοι για καταθέσεις εταιρειών σύμφωνα με το νόμο PIT και CIT (μέρος 9)

Φόρος Υπηρεσίας

Οι επιχειρηματίες, ως μέρος των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, μπορούν να διακανονίσουν λογαριασμούς χρησιμοποιώντας ξεχωριστό εταιρικό λογαριασμό. Ένας τέτοιος λογαριασμός σας επιτρέπει επίσης να δημιουργήσετε προθεσμιακές καταθέσεις, στις οποίες στη συνέχεια χρεώνεται τόκος. Η τροποποίηση των νόμων PIT και CIT, οι ρυθμίσεις των οποίων θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015, αποσκοπεί μεταξύ άλλων: ενοποίηση των κανονισμών που επηρεάζουν τους τόκους των επιχειρηματικών καταθέσεων.

Τόκοι επαγγελματικών καταθέσεων και τόκοι επαγγελματικού λογαριασμού

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς, οι τραπεζικοί τόκοι κεφαλαίων σε τραπεζικούς λογαριασμούς που σχετίζονται με την εκτελούμενη δραστηριότητα αντιμετωπίζονται ως έσοδα από οικονομική δραστηριότητα. Αυτός ο κανόνας προκύπτει απευθείας από τον νόμο περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (PIT) - Άρθ. 14 δευτ. 2 βαθμοί 5.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο επιχειρηματίας θα πρέπει να αυξήσει το εισόδημά του με τόκους από τον εταιρικό λογαριασμό. Έτσι, υποχρέωσή του θα είναι να πληρώσει φόρο εισοδήματος επί του ποσού τους.

Τόκοι εταιρικών καταθέσεων και φόρος εισοδήματος

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η κατοχή εταιρικού λογαριασμού δίνει το δικαίωμα στον επιχειρηματία να δημιουργήσει τραπεζικές προθεσμιακές καταθέσεις μαζί του. Αξίζει να σημειωθεί ότι τέτοιες καταθέσεις αποφέρουν τις περισσότερες φορές εισόδημα, επί των οποίων χρεώνονται και τόκοι.

Online Συμβουλές

Έχετε μια εταιρεία και έχετε ερωτήσεις;

Επωφεληθείτε από τις συμβουλές ειδικών του Οδηγού Επιχειρηματιών

Ηλεκτρονικές συμβουλές για επιχειρήσεις

Όπως αναφέρεται στο άρθ. 17 δευτ. 1 σημείο 2, το εισόδημα από μετρητά κεφάλαια είναι οι τόκοι από καταθέσεις ταμιευτηρίου και κεφάλαια σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή σε άλλες μορφές αποταμίευσης, αποθήκευσης ή επένδυσης. Η υπόλοιπη διάταξη αναφέρει ωστόσο ότι εξαίρεση εδώ αποτελούν τα μετρητά που σχετίζονται με την εκτελούμενη οικονομική δραστηριότητα.

Έτσι, οι τράπεζες ζήτησαν επανειλημμένα από την εφορία να γνωμοδοτήσουν για το εάν οι τόκοι των επιχειρηματικών καταθέσεων πρέπει να αποτελούν έσοδα από πράξεις ή από κεφάλαια κεφαλαίων. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί στην τελευταία περίπτωση, οι τράπεζες καλούνται να πληρώσουν κατ' αποκοπή φόρο εισοδήματος 19%.

Σύμφωνα με την υπόθεση, η τροποποίηση των νόμων PIT και CIT αποσκοπεί στην ενοποίηση των προαναφερόμενων διατάξεων. Έτσι, με την έναρξη ισχύος του την 1η Ιανουαρίου 2015, οι τόκοι των επιχειρηματικών καταθέσεων θα αντιμετωπίζονται ως έσοδα από ταμειακά κεφάλαια και όχι ως έσοδα από εργασίες.