Θάνατος εργαζομένου - Ευθύνες εργοδότη

Υπηρεσία

Ο θάνατος εργαζομένου τερματίζει τη σχέση εργασίας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου. Ο εργοδότης υποχρεούται να τακτοποιήσει τα ποσά που οφείλονται στον εργαζόμενο μέχρι την ημέρα του θανάτου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο θάνατος ενός εργαζομένου απαιτεί από τον εργοδότη να καταβάλει επίδομα θανάτου.

Καταβολή εισφορών για εργασία και θάνατος εργαζομένου

Ένας εργαζόμενος δικαιούται αμοιβή ή άλλες παροχές για εργασία που αντισταθμίζουν την αμοιβή, όπως, για παράδειγμα, παροχές.

Ο εργοδότης υπολογίζει την αμοιβή για την περίοδο που εργάστηκε, λαμβάνοντας υπόψη τις υπερωρίες, τα μπόνους ή άλλα μπόνους στις αποδοχές που δικαιούταν ο εργαζόμενος μέχρι την ημέρα του θανάτου. Οι εισφορές ZUS δεν αφαιρούνται από τις αποδοχές που καταβάλλονται στην οικογένεια και το αντίστοιχο ετήσια άδεια όμως είναι απαραίτητη η καταβολή προκαταβολής φόρου εισοδήματος.

Θάνατος υπαλλήλου - καταβολή επιδόματος θανάτου

Σε περίπτωση θανάτου εργαζομένου κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης ή κατά τη λήψη του επιδόματος ασθενείας μετά την καταγγελία, η οικογένεια δικαιούται επίδομα θανάτου από τον εργοδότη.

Το επίδομα θανάτου είναι εφάπαξ παροχή σε χρήμα, η αξία του οποίου καθορίζεται με βάση τη διάρκεια της υπηρεσίας σε έναν συγκεκριμένο εργοδότη. Η μεταθανάτια πληρωμή ισοδυναμεί με:

  • μισθός ενός μηνός - εάν ο εργαζόμενος έχει απασχοληθεί για λιγότερο από 10 χρόνια,
  • μισθός τριών μηνών - εάν ο εργαζόμενος έχει απασχοληθεί για τουλάχιστον 10 χρόνια,
  • μισθός έξι μηνών - εάν ο εργαζόμενος έχει απασχοληθεί για τουλάχιστον 15 χρόνια.

Η καταβολή του επιδόματος θανάτου απαλλάσσεται από συνεισφορά σε εισφορές και φορολογία. Υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις για τον καθορισμό του ισοδύναμου για αχρησιμοποίητη ετήσια άδεια.

Ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του επιδόματος θανάτου εάν έχει ασφαλίσει ισόβια τον εργαζόμενο από δικούς του πόρους και η αποζημίωση που καταβάλλει ο ασφαλιστής δεν είναι μικρότερη από το υπολογιζόμενο επίδομα θανάτου. Εάν η αποζημίωση που καταβάλλεται από τον ασφαλιστή είναι μικρότερη, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά.

Πρόσωπα που δικαιούνται να λάβουν πληρωμή από τον αποθανόντα υπάλληλο

Οι παροχές που σχετίζονται με τη σχέση εργασίας και το επίδομα θανάτου μετά από θάνατο υπαλλήλου χορηγούνται στη σύζυγο και σε άλλα μέλη της οικογένειας που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης επιζώντων. Είναι ευθύνη του εργοδότη να καθορίσει ποιος δικαιούται να λάβει την πληρωμή από τον αποθανόντα εργαζόμενο.

Εάν μεταξύ των επιλέξιμων προσώπων περιλαμβάνονται και ανήλικα τέκνα, η πληρωμή γίνεται στον νόμιμο κηδεμόνα. Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Ο εργοδότης θα πρέπει να λάβει από τους δικαιούχους ισχύον πιστοποιητικό συγγένειας και πρόσθετες δηλώσεις προκειμένου να πληρώσει τον φόρο για την πληρωμή των απαιτήσεων. Μετά τη λήξη του φορολογικού έτους, ο εργοδότης υποχρεούται να εκδώσει και να υποβάλει δήλωση PIT-11 σε δικαιούχους και στην εφορία. Εάν μόνο ένα μέλος της οικογένειας δικαιούται παροχές από τον αποβιώσαντα εργαζόμενο, τότε αυτός ή αυτή λαμβάνει το ήμισυ του επιδόματος θανάτου και όλες τις αποδοχές (ισοδύναμο αδείας, επίδομα) για την περίοδο που εργάστηκε ο εργαζόμενος. Εάν δεν υπάρχει πρόσωπο που δικαιούται να λάβει την πληρωμή από τον αποβιώσαντα εργαζόμενο, τότε ο εργοδότης δεν θα καταβάλει το επίδομα θανάτου σε κανέναν και δεν αποτελεί κληρονομιά. Από την άλλη πλευρά, οι υπόλοιπες απαιτήσεις από τη σχέση εργασίας πρέπει να καταβληθούν από τον εργοδότη στους κληρονόμους μετά την απόφαση του δικαστηρίου για την απόκτηση της κληρονομιάς.

Θάνατος εργαζομένου – άλλες υποχρεώσεις του εργοδότη

Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί βεβαίωση απασχόλησης θανόντος υπαλλήλου, όπου στο σημείο 3 εδ. γ δείχνει την καταγγελία της σύμβασης λόγω θανάτου του εργαζομένου ως αιτία καταγγελίας της σχέσης εργασίας. Το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο του εγγράφου πρέπει να επισυνάπτονται στο μέρος Γ του προσωπικού φακέλου του υπαλλήλου. Εάν ένα πρόσωπο που δικαιούται παροχές μετά από θάνατο εργαζομένου υποβάλει αίτηση για πιστοποιητικό απασχόλησης, ο εργοδότης υποχρεούται να εκδώσει το έγγραφο.

Ένας αποβιώσας υπάλληλος θα πρέπει να διαγραφεί από την ασφάλιση στο έντυπο ZUS ZWUA με τον κωδικό αιτίας διαγραφής 500 - θάνατος του ασφαλισμένου.

Μετά το τέλος του έτους, ο εργοδότης εκδίδει δηλώσεις PIT-11 για άτομα που έλαβαν αποδοχές από τον αποβιώσαντα εργαζόμενο. Τα έγγραφα αυτά διαβιβάζονται στα πρόσωπα που αφορούν και στην αρμόδια για το συγκεκριμένο πρόσωπο ΔΟΥ. Η δήλωση PIT-11 του θανόντος υπαλλήλου περιλαμβάνει απαιτήσεις που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο τμήμα που αφορά απαιτήσεις από τη σχέση εργασίας.

Η δήλωση PIT-11 δεν περιλαμβάνει το ποσό του επιδόματος θανάτου, καθώς απαλλάσσεται από τη φορολογία.