Φορολογικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων

Υπηρεσία

Ανεξάρτητα από το αν ο επιχειρηματίας απασχολεί εργαζόμενους βάσει σύμβασης εργασίας ή συμβάσεων αστικού δικαίου, έχει συγκεκριμένες φορολογικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με την απασχόληση. Τι φόρος πρέπει να αφαιρεθεί από τον μισθό και ποιες δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν στην Δ.Ο.Υ. Συνέχισε να διαβάζεις!

Πληρωτής και φορολογούμενος

Η φορολογική υποχρέωση υποχρεώνει τις μονάδες που καθορίζονται στην πράξη να πληρώνουν φόρο για τα έσοδα που αποκτώνται προς όφελος του κράτους ή άλλης εδαφικής μονάδας (που βρίσκεται στην επικράτεια ενός δεδομένου κράτους).

Οι φόροι είναι οφέλη της ακόλουθης φύσης:

 • Δημόσιος νόμος,
 • δωρεάν,
 • αναγκαστικά και
 • δεν επιστρέφεται.

Ο νόμος καθορίζει ποιος πληροί τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί ως φορολογούμενος. Άρθρο 7. § 1 του νόμου περί φορολογικών διατάξεων
Φορολογούμενος είναι φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή οργανική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα, που υπόκειται σε φορολογική υποχρέωση βάσει της φορολογικής νομοθεσίας..

Η φορολογική υποχρέωση είναι μια κοινή υποχρέωση καταβολής εισφοράς, που είναι φόρος, σε σχέση με την επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος (π.χ. πληρωμή αμοιβής, αγορά αγαθών κ.λπ.). Τα πρότυπα που ορίζουν το εύρος της φορολογικής υποχρέωσης και τα γεγονότα που την προκαλούν έχουν οριστεί σε φορολογικούς νόμους και πολυάριθμα διατάγματα.

Από την άλλη πλευρά, ο πληρωτής είναι η οντότητα που υποχρεούται να υπολογίζει και να εισπράττει φόρο επί των εσόδων που δημιουργούνται από τους φορολογούμενους. Ο πληρωτής ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ του φορολογούμενου και της εφορίας. Αυτό σημαίνει ότι ο πληρωτής μεταφέρει στην εφορία τις προκαταβολές που εισπράττονται επί των αμοιβών των φορολογουμένων. Άρθρο 8 του νόμου περί φορολογικών διατάξεων
Πληρωτής είναι φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή οργανική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα, που υποχρεούται σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας να υπολογίζει και να εισπράττει φόρο από τον φορολογούμενο και να τον καταβάλλει εμπρόθεσμα στη φορολογική αρχή.

Φορολογικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων

Κατά τη διάρκεια του έτους, οι πληρωτές υπολογίζουν τακτικά, εισπράττουν και πληρώνουν προκαταβολές για φόρο εισοδήματος ή εφάπαξ φόρο εισοδήματος για τους υπαλλήλους τους στην εφορία. Ωστόσο, δεν υπάρχει επιβεβαίωση του ποσού των πληρωμών που έγιναν σε καμία από τις δηλώσεις. Καταρτίζονται στο τέλος του έτους για να επιβεβαιώσουν και να αποδείξουν ότι έχετε εκπληρώσει όλες τις φορολογικές σας υποχρεώσεις που σχετίζονται με την απασχόληση τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Ο εργοδότης υποχρεούται:

 • τακτοποιήστε τον δικό σας φόρο εισοδήματος,
 • τακτοποιήστε τους φόρους που καταβάλλονται για τους υπαλλήλους σας.

PIT, ή Φόρος Προσωπικού Εισοδήματος

Η συντομογραφία που χρησιμοποιείται συνήθως στο πολωνικό λεξιλόγιο του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, δηλαδή PIT, σημαίνει:

 • Προσωπικά - προσωπικά,
 • Φόρος εισοδήματος – φόρος εισοδήματος.

Το PIT ανήκει στην ομάδα των άμεσων φόρων, δηλαδή των φόρων που επιβάλλονται σε μια συγκεκριμένη μονάδα που υπόκειται στη φορολογική υποχρέωση λόγω των εσόδων που αποκτήθηκαν. Το PIT συλλέγεται από:

 • υπηκόους της χώρας,
 • Πολωνοί φορολογικοί κάτοικοι και
 • φορολογικοί μη κάτοικοι (άτομα των οποίων ο φόρος επιβάλλεται μόνο στο εισόδημα που αποκτάται στην Πολωνία).

Οι νόμοι και οι πολυάριθμοι φορολογικοί κανονισμοί, συμπεριλαμβανομένου κυρίως του νόμου περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ορίζουν ποιες ομάδες εσόδων υπόκεινται σε φορολογική υποχρέωση και ποιες έχουν απαλλαγεί από αυτήν. Εάν μια δεδομένη μονάδα αποκτήσει αφορολόγητο εισόδημα, ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται να υποβάλει δήλωση PIT. Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Δήλωση PIT-11

Το PIT-11 είναι πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα και τις εισπραχθέντες προκαταβολές για φόρο εισοδήματος, αλλά περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές δαπάνες που επιτυγχάνονται από έναν δεδομένο εργαζόμενο σε μια δεδομένη λογιστική χρήση. Υποχρέωση του φορολογούμενου είναι η έγκαιρη υποβολή της δήλωσης PIT-11 σε ηλεκτρονική μορφή στην εφορία. Το PIT-11 θα πρέπει να παραδοθεί στην Εφορία από τον πληρωτή σε ηλεκτρονική μορφή το αργότερο την τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου ενός δεδομένου έτους για το προηγούμενο έτος!

Παράδειγμα 1.

Η εταιρεία EventForYou, που απασχολεί μόνο 3 υπαλλήλους, ήθελε το 2021 να υποβάλει PIT-11 για υπαλλήλους σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες κατά τον τόπο διαμονής των ατόμων εφορία. Στο πρώτο γραφείο που απευθύνθηκε στον εργοδότη, ενημερώθηκε ότι το PIT-11 που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή δεν θα γίνει δεκτό και δεν θα διεκπεραιωθεί από την Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης με εργαζόμενο, ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει γραπτή αίτηση στον πληρωτή για την έκδοση PIT-11. Ο πληρωτής πρέπει να εκδώσει τέτοια δήλωση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Όταν ο εργαζόμενος δεν υποβάλει τέτοια αίτηση, η δήλωση ΠΔΕ-11 εκδίδεται εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας. Επίσης, όταν παύουν να ασκούν τη δραστηριότητά τους πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των πληροφοριών, οι πληρωτές υποχρεούνται να υποβάλουν τις πληροφορίες PIT-11 έως την ημερομηνία διακοπής αυτής της δραστηριότητας.

Το PIT-11 ως πληροφορίες σχετικά με τα εισοδήματα και τις εισπραχθέντες προκαταβολές φόρου εισοδήματος θα πρέπει να εμφανίζει πραγματικά δεδομένα, δηλαδή τα ποσά των εισπραχθέντων προκαταβολών (και όχι μόνο εκείνων που πρέπει να εισπραχθούν) και το ποσό του εισοδήματος. Αυτό σημαίνει ότι εάν ο πληρωτής δεν παρακράτησε προκαταβολές φόρου εισοδήματος ή δεν κατέβαλε αμοιβή για συναφθείσες συμβάσεις, δεν χρειάζεται να εκδώσει το λεγόμενο μηδενικές επιστροφές PIT-11. Ωστόσο, εάν ο πληρωτής μεταφέρει το PIT-11 με μηδενικά ποσά - δεν θα θεωρηθεί λάθος από την Εφορία ή φορολογική παράβαση. Ο πληρωτής PIT-11 υποχρεούται επίσης να παρέχει στον φορολογούμενο (υπάλληλο) έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου σε ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος για το προηγούμενο έτος.

Δήλωση PIT-4R

Παρέχει πληροφορίες για τις εισπραχθέντες προκαταβολές φόρου εισοδήματος, η υποχρέωση διακανονισμού τους αφορά:

 • φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και οργανικές μονάδες χωρίς νομική προσωπικότητα,
 • οργανικές μονάδες πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων,
 • αρχές απασχόλησης,
 • νοικοκυριά που απασχολούν βοηθούς,
 • φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση κ.λπ.

Ο πλήρης κατάλογος των οντοτήτων που υποχρεούνται να εκδίδουν δηλώσεις PIT-4R και οι εξαρτήσεις που επηρεάζουν αυτή την υποχρέωση μπορείτε να βρείτε στον νόμο περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Το PIT-4R ισχύει για την αναφορά προκαταβολών φόρου εισοδήματος που οφείλονται για τους συγκεκριμένους μήνες του προηγούμενου φορολογικού έτους. Η δήλωση αυτή πρέπει να υποβληθεί στην εφορία σε ηλεκτρονική μορφή το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους.

Συνιστάται στον πληρωτή να αφήσει τη δήλωση PIT-4R που δημιουργήθηκε για λόγους αποδεικτικών στοιχείων. Ο εργοδότης αποστέλλει PIT-4R για όλους τους εργαζόμενους και δεν υποχρεούται να τους ενημερώσει για την υποβληθείσα δήλωση.

Δήλωση PIT-8AR

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον κατ' αποκοπή φόρο που εισπράττεται για ένα δεδομένο έτος. Η δήλωση αυτή πρέπει να υποβληθεί από όσους επιχειρηματίες υποχρεούνται να εισπράξουν κατ' αποκοπή φόρο εισοδήματος επί των εσόδων που αποκτούν εργολάβοι, εργολάβοι ή από την πληρωμή μερισμάτων. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο πληρωτής καταβάλλει κατ' αποκοπή φόρο με συντελεστή 17%, ο οποίος δεν περιλαμβάνει δαπάνες που εκπίπτουν από τον φόρο. Προκειμένου να επωφεληθεί από τον κατ' αποκοπή φόρο, ο ανάδοχος ή ο ανάδοχος δεν μπορεί να απασχοληθεί από τον ίδιο πληρωτή επιπλέον βάσει σύμβασης εργασίας και οι απαιτήσεις του δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 200 PLN. Σε περίπτωση που συμβεί μια τέτοια κατάσταση, ο φόρος θα πρέπει να εισπραχθεί με γενικούς όρους. Εξαίρεση αποτελεί επίσης σύμβαση αστικού δικαίου, η αμοιβή της οποίας καθορίζεται από το ωρομίσθιο. Σε τέτοια περίπτωση, ο εισφορέας υποχρεούται να εκδώσει δήλωση PIT-4R, και όχι δήλωση PIT-8AR.

Εισπράττεται κατ' αποκοπή φόρος σύμφωνα με τον συντελεστή 20% στις αμοιβές αλλοδαπών που δεν έχουν την ιδιότητα του κατοίκου, ακόμη και αν το ποσό βάσει της σύμβασης αστικού δικαίου υπερβαίνει τα 200 PLN μεικτά.

Ο πελάτης υποβάλλει το PIT-8AR (παρόμοιο με το PIT-4R ή το PIT-11) σε ηλεκτρονική μορφή έως τα τέλη Ιανουαρίου ενός δεδομένου έτους για το προηγούμενο έτος. Μόνο εάν ο πληρωτής σταματήσει να ασκεί τις δραστηριότητές του πριν από αυτήν την ημερομηνία, το PIT-8AR (το ίδιο με το PIT-4R και το PIT-11) θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία παύσης της άσκησης αυτής της δραστηριότητας.

Παράλειψη υποβολής της δήλωσης ή αποστολή λανθασμένα συμπληρωμένων εντύπων

Η μη υποβολή εντύπων PIT αποτελεί φορολογικό αδίκημα υπό το φως του νόμου και τιμωρείται με πρόστιμο. Μπορεί να αποφευχθεί με την υποβολή ενεργού θλίψης στον φορολογούμενο προφορικά ή γραπτά. Εάν, από την άλλη πλευρά, ο πληρωτής έχει κάνει λάθη στα έντυπα που συνίστανται σε λογιστικά λάθη ή εσφαλμένα συμπληρωμένα πεδία, μπορεί να υποβάλει εκ νέου τα έντυπα και να επισυνάψει γραπτή εξήγηση.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με την απασχόληση είναι μία από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις του εργοδότη. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις υποχρεώσεις μπορεί να έχει απτές συνέπειες.