Υποχρεωτική επισήμανση αγαθών και υπηρεσιών στο νέο JPK V7

Φόρος Υπηρεσίας

Από τον Οκτώβριο του 2021, οι ενεργοί υπόχρεοι ΦΠΑ ήταν υποχρεωμένοι να υποβάλλουν το αρχείο SAF σε νέα μορφή, η οποία περιλαμβάνει τόσο τη δήλωση ΦΠΑ (ΦΠΑ-7 και ΦΠΑ-7Κ) όσο και το μητρώο (μητρώο αγορών και πωλήσεων ΦΠΑ). Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλους τους επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και των πολύ μικρών επιχειρηματιών. Λόγω της εισαγωγής ενός νέου τύπου αρχείου JPK, οι φορολογούμενοι πρέπει να εκχωρούν ειδικούς κωδικούς σε αγαθά και προϊόντα. Δείτε πώς φαίνεται η σήμανση αγαθών και υπηρεσιών στο νέο JPK V7, το οποίο υποχρεούνται να ετοιμάσουν οι φορολογούμενοι.

JPK_V7 και άλλες δηλώσεις ΦΠΑ

Η δομή των νέων αρχείων JPK_V7M και JPK_V7K έχει καθοριστεί με κανονισμό του Υπουργού Οικονομικών, Επενδύσεων και Ανάπτυξης για το αναλυτικό εύρος των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις φορολογικές δηλώσεις και αρχεία στον τομέα της φορολογίας αγαθών και υπηρεσιών. Αποτελείται από μια δήλωση και ένα μέρος εγγραφής, στο οποίο έχουν εισαχθεί νέα πεδία. Ένα από τα πιο σημαντικά από αυτά είναι τα πεδία που περιέχουν τη σήμανση αγαθών και υπηρεσιών στο νέο JPK_V7, τα οποία θα εξηγήσουμε στο επόμενο μέρος του άρθρου.

Οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν το νέο ΔΑΦ-Τ εντός της σχετικής προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, δηλαδή έως την 25η ημέρα του μήνα για τον προηγούμενο μήνα.

Ως εκ τούτου, οι φορολογούμενοι υποβάλλουν:

 • JPK_V7M - για φορολογούμενους που πληρώνουν μηνιαία, όπου το αρχείο περιέχει τόσο το τμήμα εγγραφής όσο και τη δήλωση,
 • JPK_V7K - για τους φορολογούμενους που πληρώνουν ανά τρίμηνο, όπου το αρχείο περιέχει το τμήμα εγγραφής κάθε μήνα, ενώ για τον τρίτο μήνα του τριμήνου, τόσο το μέρος εγγραφής όσο και δήλωσης.

Οι νέες JPK_V7M και JPK_V7K αντικατέστησαν τις υπάρχουσες δηλώσεις ΦΠΑ-7 και ΦΠΑ-7Κ, καθώς και το αρχείο JPK_VAT. Με τον τρόπο αυτό συνδύασε τις υποχρεώσεις αναφοράς ΦΠΑ σε ένα έγγραφο. Ωστόσο, δεν ισχύει για άλλες δηλώσεις ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων:

 • ΦΠΑ-ΕΕ,
 • ΦΠΑ-8,
 • ΦΠΑ-9 εκατ.
 • ΦΠΑ-10,
 • ΦΠΑ-12,
 • ΦΠΑ-14.

Η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων δεν έχει αλλάξει.

Σήμανση αγαθών και υπηρεσιών στο νέο JPK V7 - κωδικοί αναγνώρισης

Σύμφωνα με το διάταγμα, τα αρχεία πωλήσεων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σημάνσεις που προσδιορίζουν την παράδοση ορισμένων παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και σημάνσεις αποδείξεων πώλησης και ενδείξεις συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών. Τα πωλούμενα αγαθά και οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να περιέχουν σημάνσεις ως προς το ότι ανήκουν σε μία από τις 13 ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών (συντομογραφία GTU) στο νέο αρχείο JPK_V7, εάν το προϊόν ή η υπηρεσία ανήκει σε μία από τις ομάδες.

Ο κατάλογος των σημάνσεων των αγαθών και των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στο νέο JPK παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Όνομα προϊόντος ή υπηρεσίας

Ονομασία GTU

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

 

αλκοολούχα ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλ άνω του 1,2%, μπύρες και αλκοολούχα ποτά που είναι μείγμα μπύρας και μη αλκοολούχων ποτών, στα οποία η περιεκτικότητα σε αλκοόλ υπερβαίνει το 0,5% (ΣΟ από 2203 έως 2208)

01

τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθ. 103 δευτ. 5αα του νόμου (π.χ. πετρέλαιο ντίζελ, βενζίνη)

02

λάδια θέρμανσης που δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο. 103 δευτ. 5αα του νόμου, λιπαντικά και άλλα λάδια (ΣΟ από 2710 19 71 έως 2710 19 83 και ΣΟ από 2710 19 87 έως 2710 19 99, εξαιρουμένων των πλαστικών λιπαντικών που περιλαμβάνονται στον κωδικό ΣΟ 2710 19 9), λιπαντικά ) και λιπαντικά παρασκευάσματα (ΣΟ 3403, με εξαίρεση τα πλαστικά λιπαντικά αυτής της κλάσης)

03

προϊόντα καπνού, ακατέργαστος καπνός, υγρά ηλεκτρονικών τσιγάρων και καινοτόμα προϊόντα κατά την έννοια των διατάξεων περί ειδικών φόρων κατανάλωσης

04

μόνο απόβλητα που καθορίζονται στο είδος 79-91 του Παραρτήματος 15 του νόμου (π.χ. απορρίμματα γυαλιού, χαρτιού και χαρτονιού, πλαστικά απόβλητα, απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνα μέταλλα)

05

ηλεκτρονικές συσκευές και εξαρτήματα και υλικά αυτών, που προσδιορίζονται μόνο στο σημείο 7, 8, 59-63, 65, 66, 69 και 94-96 του Παραρτήματος 15 του Νόμου, καθώς και το ελαστικό φιλμ που καθορίζεται στο σημείο 9 του παρόντος παραρτήματος (π.χ. υπολογιστές, σκληροί δίσκοι, κινητά τηλέφωνα, κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, ανταλλακτικά και αξεσουάρ για φωτοτυπικά μηχανήματα)

06

οχήματα και ανταλλακτικά (ΣΟ από 8701 έως 8708)

07

πολύτιμα και βασικά μέταλλα - προσδιορίζονται μόνο στο είδος 1 του παραρτήματος 12 του νόμου και στο σημείο 12-25, 33-40, 45, 46, 56 και 78 του Παραρτήματος 15 του Νόμου

08

φαρμακευτικά προϊόντα, τρόφιμα για συγκεκριμένες διατροφικές χρήσεις και ιατροτεχνολογικά προϊόντα - υπόκεινται μόνο στην υποχρέωση κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο. 37av παράγραφος. 1 του νόμου της 6ης Σεπτεμβρίου 2001 - Φαρμακευτικό Δίκαιο (Journal of Laws του 2021, σημεία 974 και 981)

09

κτίρια, κατασκευές και γη και τα μέρη και τα μερίδια τους στο δικαίωμα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο. 7 δευτ. 1 της πράξης

10

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

όσον αφορά τη μεταφορά δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που αναφέρεται στον νόμο της 12ης Ιουνίου 2015 για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (Journal of Laws του 2021, σημεία 332 και 1047)

11

άυλης φύσης - μόνο:

 • συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων νομικών και φορολογικών συμβουλών και συμβουλών που σχετίζονται με τη διαχείριση (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.13, 70.22.20. , 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19),
 • στον τομέα του λογιστικού και οικονομικού ελέγχου (PKWiU 69.20.1, 69.20.2),
 • νομικό (PKWiU 69.1),
 • διαχείρισης (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1),
 • κεντρικές εταιρείες (PKWiU 70.1),
 • μάρκετινγκ ή διαφήμιση (PKWiU 73.1),
 • έρευνα αγοράς και κοινής γνώμης (PKWiU 73.2),
 • στον τομέα των εργασιών έρευνας και ανάπτυξης (PKWiU 72),
 • στον τομέα των εξωσχολικών μορφών εκπαίδευσης (PKWiU 85.5).

12

διαχείριση μεταφορών και αποθήκης (PKWiU 49.4, 52.1)

13

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 

ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και πώληση τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών

EE

συναλλαγές στις οποίες υπάρχουν δεσμοί μεταξύ του αγοραστή και του προμηθευτή αγαθών ή υπηρεσιών

TP

Ενδοκοινοτική απόκτηση που πραγματοποιήθηκε από τον δεύτερο υψηλότερο φορολογούμενο ΦΠΑ στο πλαίσιο τριμερούς συναλλαγής με την απλοποιημένη διαδικασία

TT_WNT

παράδοση αγαθών εκτός της επικράτειας της χώρας από τον δεύτερο φορολογούμενο ΦΠΑ στο πλαίσιο τριγωνικής συναλλαγής στο πλαίσιο της απλουστευμένης διαδικασίας

TT_D

η παροχή τουριστικών υπηρεσιών που φορολογούνται με βάση το περιθώριο κέρδους

MR_T

προμήθεια μεταχειρισμένων ειδών, έργων τέχνης, συλλεκτικών αντικειμένων και αντίκες, φορολογούμενη με περιθώριο

MR_UZ

Ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών μετά την εισαγωγή αυτών των εμπορευμάτων υπό τελωνειακό καθεστώς 42 (εισαγωγή)

I_42

Ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών μετά την εισαγωγή αυτών των εμπορευμάτων υπό τελωνειακό καθεστώς 63 (εισαγωγή)

I_63

τη μεταβίβαση κουπονιού ενός σκοπού που γίνεται από φορολογούμενο που ενεργεί στο όνομά του

B_SPV

την παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών με τις οποίες το κουπόνι ενός σκοπού αφορά τον φορολογούμενο που εξέδωσε το κουπόνι

B_SPV_ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

μεσιτείες και άλλες υπηρεσίες μεταφοράς κουπονιών πολλαπλών χρήσεων

B_MPV_ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Τα αρχεία πωλήσεων περιέχουν επίσης τις ακόλουθες σημάνσεις ανά τύπο αποδείξεων πωλήσεων:

 • RO - εσωτερικό συλλογικό έγγραφο που περιέχει πωλήσεις από ταμειακές μηχανές,

 • WEW - εσωτερικό έγγραφο,

 • FP - τιμολόγιο για την πώληση που καταγράφεται στην ταμειακή μηχανή που αναφέρεται στο άρθ. 109 παράγραφος. 3δ του νόμου περί ΦΠΑ.

Στο πλάι του αρχείου αγορών, οι φορολογούμενοι δεν υποχρεούνται να επισημαίνουν αγαθά και υπηρεσίες με κωδικούς αναγνώρισης. Οι πρόσθετες σημάνσεις ισχύουν μόνο για:

 • ΦΠΑ RR - τιμολόγια ΦΠΑ RR,

 • WEW - εσωτερικά έγγραφα,

 • MK - τιμολόγια που εκδίδονται από φορολογούμενο που είναι προμηθευτής ή πάροχος υπηρεσιών που επέλεξε τη μέθοδο ταμειακών διακανονισμών ΦΠΑ,

 • ΜΟΠ - τελωνειακές διασαφήσεις ή διασάφηση εισαγωγής που τεκμηριώνουν την εισαγωγή εμπορευμάτων, που διακανονίζονται σύμφωνα με το άρθ. 33α του νόμου περί ΦΠΑ.

Οι φορολογούμενοι πρέπει να μάθουν τέτοιες σημάνσεις αγαθών και υπηρεσιών στο νέο JPK_V7 για να γνωρίζουν ακριβώς ποια από αυτά να χρησιμοποιούν στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Η εισαγωγή τους συνδέεται με την προσαρμογή των κατάλληλων εργαλείων, όχι μόνο στον τομέα των λογιστικών συστημάτων που υπάρχουν στο τελευταίο στάδιο. Καταρχάς, είναι υποχρεωτικό να γίνει κατάλληλη ταξινόμηση και επισήμανση των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται και στη συνέχεια να υποβληθεί στην εφορία ένα σωστά προετοιμασμένο αρχείο JPK_V7M ή JPK_V7K. Επομένως, για να γίνει η ταξινόμηση κατά την παραγγελία ή την πώληση προϊόντων, ήταν απαραίτητο να προσαρμοστούν τα συστήματα στη διαχείριση αποθήκης, την τιμολόγηση ή την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση πωλήσεων. Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Στα ακόλουθα άρθρα, περιγράφουμε τη σήμανση αγαθών και υπηρεσιών στο νέο JPK_V7:
Κωδικοί προϊόντων σε JPK - τι πρέπει να γνωρίζετε;
Κωδικοί ομάδων εμπορευμάτων σε JPK V7M και JPK V7K
Κωδικοί αναγνώρισης για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες στο νέο αρχείο JPK.

Ποινές για λάθη στο JPK

Οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι για τις παραπάνω αλλαγές που εισάγει η νέα δομή του αρχείου JPK_V7, διαφορετικά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινικές και φορολογικές συνέπειες. Εάν υπάρχει σφάλμα στο νέο αρχείο JPK_V7M ή JPK_V7K, που σχετίζεται επίσης με τη σήμανση αγαθών και υπηρεσιών, θα χρεώσει τους φορολογούμενους με κύρωση 500 PLN (για κάθε σφάλμα). Όπως επισημαίνει ο νομοθέτης, αυτό καθιστά αδύνατη την επαλήθευση της συναλλαγής από τη φορολογική αρχή.

Ο σκοπός της εισαγωγής του νέου JPK_V7 είναι η απλούστευση της αναφοράς δεδομένων που σχετίζονται με τον ΦΠΑ, επειδή μόνο μία δομή υποβάλλεται στο γραφείο κάθε μήνα χωρίς πρόσθετες δηλώσεις. Για τους ίδιους τους φορολογούμενους, η υποχρεωτική σήμανση αγαθών και υπηρεσιών στο νέο JPK_V7 εισήγαγε περισσότερες δυσκολίες στον διακανονισμό του ΦΠΑ. Από αυτή την άποψη, αξίζει να εξεταστεί, πρώτα απ 'όλα, η επιλογή αποθήκης και λογιστικού συστήματος που θα πληροί τις απαιτήσεις των νέων κανονισμών και θα επιταχύνει τις εργασίες που σχετίζονται με την προετοιμασία ενός νέου JPK_V7M ή JPK_V7K.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Υποχρεωτική σήμανση αγαθών και υπηρεσιών στο νέο JPK_VAT στη διεύθυνση wfirma.pl

Προσδιορισμοί των ειδών συναλλαγών

Για να ενεργοποιήσετε τη σήμανση των τύπων συναλλαγών, μεταβείτε στην καρτέλα: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ »ΦΟΡΟΙ» ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕ JPK V7. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, στην υποκαρτέλα ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, υποδείξτε τις συναλλαγές που μπορεί ή σχετίζονται με τη δραστηριότητα.


Στη συνέχεια, κατά την έκδοση τιμολογίου πώλησης μέσω της καρτέλας: ΕΣΟΔΑ »ΠΩΛΗΣΗ» ΕΚΘΕΣΗ »ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, μπορείτε να υποδείξετε την κατάλληλη ονομασία από την υποκαρτέλα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ στο πεδίο ΤΥΠΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ JPK V7.


Κώδικες ομάδων αγαθών και υπηρεσιών

Οι κατάλληλες GTU που σχετίζονται με τη δραστηριότητα που διεξάγεται θα πρέπει να επιλέγονται από την καρτέλα ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ »ΦΟΡΟΙ» ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ JPK V7 »GTU.Χάρη σε αυτό, η εκχώρηση του κωδικού GTU είναι δυνατή απευθείας κατά την έκδοση του τιμολογίου πώλησης μέσω της καρτέλας: ΕΣΟΔΑ »ΠΩΛΗΣΗ» ΕΚΘΕΣΗ »ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΩΛΗΣΗ στο πεδίο GTU.

Σήμανση αγαθών και υπηρεσιών στο νέο JPK - οι πιο σημαντικές πληροφορίες

🔷 Σε ποιους ισχύει η υποχρεωτική σήμανση αγαθών και υπηρεσιών στο νέο JPK;

Η υποχρέωση επισήμανσης αγαθών και υπηρεσιών στο νέο JPK_V7 ισχύει μόνο για ενεργούς φορολογούμενους ΦΠΑ που παραδίδουν αγαθά ή υπηρεσίες που απαιτούν ειδική σήμανση στο νέο αρχείο.

🔷Τι είναι η υποχρεωτική σήμανση αγαθών και υπηρεσιών;

Σύμφωνα με το διάταγμα, τα αρχεία πωλήσεων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σημάνσεις που προσδιορίζουν την παράδοση ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και σημάνσεις αποδείξεων πώλησης. Στο πλάι των αρχείων αγορών, οι φορολογούμενοι δεν επισημαίνουν αγαθά και υπηρεσίες με κωδικούς αναγνώρισης. Οι πρόσθετες σημάνσεις ισχύουν μόνο για τους τύπους συναλλαγών που πραγματοποιούνται.

🔷Ποια είναι η τιμωρία για τη μη επισήμανση αγαθών και υπηρεσιών;

Εάν, λόγω έλλειψης ή εσφαλμένης εισαγωγής του κωδικού προϊόντος ή άλλου τύπου σήμανσης, ο νομοθέτης δεν μπορεί να επαληθεύσει τη συναλλαγή, τότε έχει το δικαίωμα να χρεώσει τον φορολογούμενο με πρόστιμο 500 PLN για κάθε σφάλμα που περιέχεται στο νέο αρχείο JPK.