Προστασία της εργασίας κατά τη διάρκεια άδειας φροντίδας παιδιών

Υπηρεσία

Κατά τη διάρκεια της άδειας ανατροφής των παιδιών, ο εργαζόμενος απολαμβάνει ειδικής προστασίας. Υπάρχουν, ωστόσο, δύο περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να χάσει τη δουλειά του ενώ παίρνει άδεια φροντίδας παιδιών.

Στην πρώτη περίπτωση, όταν ο εργοδότης απασχολεί λιγότερους από 20 υπαλλήλους, ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί τον γενικό κανόνα που ορίζεται στο άρθρο. 186 § 1 του Κώδικα Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, ο εργοδότης δεν μπορεί να καταγγείλει ή να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του εργαζομένου από τη στιγμή της υποβολής της αίτησης για γονική άδεια μέχρι την ολοκλήρωσή της. Υπάρχουν, ωστόσο, δύο εξαιρέσεις. Καταγγελία σύμβασης εργασίας είναι δυνατή όταν ο εργοδότης κηρύξει πτώχευση ή εκκαθάριση ή όταν συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν τη λύση της σύμβασης εργασίας χωρίς προειδοποίηση με υπαιτιότητα του εργαζομένου.

Σύμφωνα με το άρθ. 186 Κ. σελ., Ο εργοδότης υποχρεούται να κάνει δεκτό τον εργαζόμενο στην εργασία μετά τη λήξη της άδειας ανατροφής των παιδιών.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά μια κατάσταση όπου ο αριθμός των εργαζομένων είναι τουλάχιστον 20. Εκτός εάν χωριστοί κανονισμοί ορίζουν διαφορετικά, ο χώρος εργασίας καλύπτεται από τις διατάξεις του νόμου της 13ης Μαρτίου 2003 σχετικά με ειδικούς κανόνες για τη λύση των εργασιακών σχέσεων με τους εργαζόμενους για λόγους που δεν σχετίζονται στους εργαζομένους (Journal U. No. 90, λήμμα 844, όπως τροποποιήθηκε). Ανάλογα με τον αριθμό των απολυμένων εργαζομένων, ο νόμος χαρακτηρίζεται από δύο έννοιες: τις συλλογικές και τις ατομικές απολύσεις.

Σε περίπτωση τυπικής συλλογικής απόλυσης, όπως ορίζεται στο άρθ. 1 της ως άνω πράξης, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σχέση εργασίας με άτομο σε γονική άδεια εάν η άδεια διαρκεί τουλάχιστον 3 μήνες (άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 3 του προαναφερόμενου νόμου) και ο λόγος της απόλυσης δεν φταίει ο εργαζόμενος . Η εξαίρεση καλύπτει:

  1. 10 εργαζόμενοι με λιγότερους από 100 υπαλλήλους
  2. 10% των εργαζομένων με τουλάχιστον 100 εργαζόμενους αλλά λιγότερους από 300 υπαλλήλους
  3. 30 εργαζόμενους, που απασχολούν τουλάχιστον 300 ή περισσότερους υπαλλήλους.

Σε περίπτωση ατομικής απόλυσης (δηλαδή με λιγότερους υπαλλήλους από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 1 του προαναφερόμενου νόμου), η καταγγελία της εργασιακής σχέσης κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας επιτρέπεται υπό τους ίδιους όρους, υπό την προϋπόθεση ότι ο λόγος που Το να μην βρίσκεται με την πλευρά του εργαζομένου είναι ο μοναδικός λόγος για την απόλυση και το συνδικαλιστικό σωματείο της εταιρείας δεν θα εγείρει ένσταση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης σκοπούμενης καταγγελίας (άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 του προαναφερόμενος νόμος).

Στην περίπτωση των μεμονωμένων απολύσεων, σημαντικό γεγονός είναι το ψήφισμα του Αρείου Πάγου της 15ης Φεβρουαρίου 2006, που ανέφερε ότι οι διατάξεις του άρθ. 10 δευτ. 1 και 2 του νόμου για τις ομαδικές απολύσεις, μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για τερματισμό της σχέσης εργασίας με εργαζόμενο κατά τη διάρκεια της άδειας ανατροφής παιδιών και σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθ. 186 § 1 ΑΚ, που αφορά την κήρυξη σε πτώχευση ή εκκαθάριση του εργοδότη ή τους λόγους που δικαιολογούν τη λύση της σύμβασης εργασίας χωρίς προειδοποίηση από υπαιτιότητα του εργαζομένου.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής επιβεβαίωσε το παραδεκτό της απόλυσης ατόμου που βρίσκεται σε γονική άδεια, δυνάμει του νόμου για τις ομαδικές απολύσεις και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει σε αυτόν.