Υποκατάστημα και αντιπροσωπεία της εταιρείας - σε τι διαφέρει;

Υπηρεσία

Κάθε εμπορική εταιρεία πρέπει να έχει την έδρα της - εδώ βρίσκεται το κέντρο διαχείρισης και λήψης αποφάσεων. Φυσικά, οι εταιρείες μπορεί να είναι διαφορετικές, αυτό ισχύει και για το μέγεθος και το πεδίο δραστηριότητάς τους. Στην περίπτωση μεγάλων οντοτήτων, μπορούν να λειτουργούν μέσω των υποκαταστημάτων και των γραφείων αντιπροσωπείας τους. Είναι το υποκατάστημα και το γραφείο αντιπροσωπείας της εταιρείας οι ίδιες έννοιες; Απαντάμε στο άρθρο!

Γραφείο της εταιρείας

Οι ισχύοντες κανονισμοί απαιτούν κάθε εταιρική και κεφαλαιουχική εταιρεία να έχει έδρα. Μάλιστα, η έννοια αυτή έχει οριστεί όχι στον Κώδικα Εμπορικών Εταιρειών, αλλά στον Αστικό Κώδικα. Σύμφωνα με το άρθ. 41 ΑΚ, εκτός αν ο νόμος ή το καταστατικό που βασίζεται σε αυτόν ορίζει διαφορετικά, έδρα νομικού προσώπου είναι ο τόπος όπου βρίσκεται το όργανο διαχείρισης του.

Η έδρα της εταιρείας είναι στην πραγματικότητα η πόλη όπου βρίσκεται το διοικητικό της όργανο. Μπορούμε να το συγκρίνουμε με ένα κέντρο διοίκησης όπου λαμβάνονται τα κατάλληλα ψηφίσματα και λαμβάνονται κατάλληλες πραγματικές και νομικές ενέργειες. Στην περίπτωση των μικρών εταιρειών, στην πραγματικότητα λειτουργούν μόνο σε σταθερή βάση, η οποία φυσικά μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Να θυμάστε ότι η έδρα είναι μόνο η πόλη και όχι η διεύθυνση στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία. Είναι αλήθεια ότι η παροχή της ονομασίας της οδού και του αριθμού της είναι υποχρεωτική για την καταχώριση μιας δεδομένης οντότητας, αλλά αυτά τα δεδομένα δεν εμπίπτουν στο πεδίο της έδρας της εταιρείας.

Η εκτεταμένη δραστηριότητα της εταιρείας

Γνωρίζουμε ήδη ότι κάθε εταιρεία πρέπει να λειτουργεί με βάση την έδρα της. Σύμφωνα με το νόμο, κάθε νομικό πρόσωπο μπορεί να έχει μόνο μία έδρα, η οποία μπορεί να αλλάξει. Απαγορεύεται να υπάρχουν δύο ή περισσότερα από αυτά. Αν δεν υπήρχαν τα γραφεία αντιπροσωπείας και τα υποκαταστήματα, μια τέτοια λύση θα ήταν πολύ προβληματική. Ορισμένες εταιρείες ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε ένα πραγματικά ευρύ φάσμα, αγγίζοντας επίσης άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο. Η κατοχή μιας κεντρικής θέσης δεν θα ήταν πρακτική λόγω των αναδυόμενων δυσκολιών επικοινωνίας μεταξύ της εταιρείας και των εργολάβων της από διάφορα μέρη της χώρας και του κόσμου. Ως εκ τούτου, ο νομοθέτης επέτρεψε την ίδρυση υποκαταστημάτων και γραφείων αντιπροσωπείας τα οποία, αν και δεν μπορούν να ταυτιστούν με την έδρα μιας συγκεκριμένης οντότητας, βοηθούν πολύ στην εκτέλεση εκτεταμένων δραστηριοτήτων.

Τα υποκαταστήματα και τα γραφεία αντιπροσωπείας εταιρειών μπορούν να συγκριθούν με τα εξουσιοδοτημένα σημεία ενός νομικού προσώπου που εκπροσωπούν τα συμφέροντά του μακριά από την έδρα. Ταυτόχρονα, διαθέτουν μια σειρά από αρμοδιότητες που τους επιτρέπουν να λαμβάνουν τρέχουσες αποφάσεις σχετικά με τη συνεργασία με τους εργολάβους της εταιρείας. Με άλλα λόγια, τα άτομα που επιθυμούν να συνεργαστούν με μια δεδομένη εταιρεία δεν χρειάζεται να πάνε στα κεντρικά γραφεία της για να συνάψουν οποιαδήποτε εμπορική σχέση ή να εκτελέσουν την επιδιωκόμενη νομική συναλλαγή. Τα υποκαταστήματα και τα γραφεία αντιπροσωπείας ανήκουν στις οργανωτικές δομές της εταιρείας, αν και δεν υπάρχει υποχρέωση διαχωρισμού τους.

Υποκατάστημα εταιρείας

Σύμφωνα με το άρθ. 3 σημείο 4 του νόμου για τις αρχές της συμμετοχής αλλοδαπών επιχειρηματιών και άλλων αλλοδαπών προσώπων στον οικονομικό κύκλο εργασιών στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας, υποκατάστημα σημαίνει χωριστό και οργανωτικά ανεξάρτητο μέρος επιχειρηματικής δραστηριότητας, που εκτελείται από τον επιχειρηματία εκτός του επιχειρηματία έδρα ή τον κύριο τόπο της επιχείρησης. Το υποκατάστημα είναι λοιπόν αντίγραφο της έδρας, αν και πολύ μικρότερου βαθμού - είναι απλώς ο χώρος όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, αλλά δεν είναι η έδρα της.

Υποκαταστήματα εταιρειών μπορούν επίσης να ιδρυθούν για αλλοδαπούς επιχειρηματίες, δηλαδή εκείνους των οποίων η έδρα βρίσκεται εκτός του εδάφους της Δημοκρατίας της Πολωνίας. Σύμφωνα με το άρθ. 14 παραπάνω του νόμου, για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, ξένοι επιχειρηματίες από τα κράτη μέλη μπορούν να ιδρύουν υποκαταστήματα με έδρα στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας. Ξένοι επιχειρηματίες εκτός από αυτούς που προσδιορίζονται παραπάνω μπορούν, προκειμένου να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, βάσει αμοιβαιότητας, εκτός εάν οι κυρωμένες διεθνείς συμφωνίες ορίζουν διαφορετικά, να ιδρύσουν υποκαταστήματα με έδρα στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας.

Προκειμένου ένα υποκατάστημα να ξεκινήσει νόμιμα τη λειτουργία του και να εκτελεί αποτελεσματικά νομικές πράξεις στο όνομα και προς όφελος της μητρικής του εταιρείας, πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστηρίου. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης εγγραφής στο έντυπο KRS Z3, έντυπο KRS-ZA, απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για ίδρυση υποκαταστήματος και καταβολή δικαστικού τέλους ύψους 350 PLN. Το πλήρες σύνολο των εγγράφων θα πρέπει να υποβληθεί στο πρωτοδικείο (επαρχιακό δικαστήριο, οικονομικό τμήμα του Εθνικού Δικαστηρίου), όπου φυλάσσονται τα αρχεία της εταιρείας. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αναφοράς ενός υποκαταστήματος (π.χ. για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που είναι εγκατεστημένες στη λειτουργία S24), θα χρειαστεί ψήφισμα για την ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας και το έντυπο KRS ZEL3, το δικαστικό τέλος σε αυτήν την περίπτωση είναι χαμηλότερο και ανέρχεται έως 300 PLN.

Στην περίπτωση αλλοδαπών επιχειρηματιών που αποφασίζουν να ιδρύσουν υποκατάστημα της εταιρείας τους στην Πολωνία, πρέπει να πληρούνται πρόσθετες προϋποθέσεις, διότι πρέπει:

 • να διορίσει ένα άτομο εξουσιοδοτημένο στο υποκατάστημα για να εκπροσωπήσει τον αλλοδαπό επιχειρηματία·

 • χρησιμοποιήστε το αρχικό όνομα του αλλοδαπού επιχειρηματία για να ορίσετε ένα υποκατάστημα, μαζί με το όνομα της νομικής μορφής του επιχειρηματία μεταφρασμένο στα πολωνικά και τις λέξεις "υποκατάστημα στην Πολωνία"·

 • να τηρεί χωριστή λογιστική για το υποκατάστημα στα πολωνικά σύμφωνα με τους λογιστικούς κανονισμούς·

 • αναφέρουν στον αρμόδιο για την οικονομία υπουργό τυχόν αλλαγές στο πραγματικό και νομικό καθεστώς, π.

Εκπροσώπηση εταιρείας

Η εκπροσώπηση είναι από τη φύση της παρόμοια με ένα υποκατάστημα μιας εταιρείας, με τη βασική διαφορά ότι έχει πολύ μικρότερο εύρος εξουσιών. Μάλιστα, καθιερώνεται για να εκπροσωπεί την εταιρεία ως προς την προώθηση και διαφήμιση των υπηρεσιών ή των προϊόντων της. Ένα γραφείο αντιπροσωπείας δεν μπορεί να λειτουργεί σαν υποκατάστημα, δεν έχει υποχρεώσεις με υφιστάμενους ή νέους εργολάβους - μπορούμε να τους συγκρίνουμε με ένα σημείο προώθησης μιας δεδομένης εταιρείας.

Τα γραφεία αντιπροσωπείας ιδρύονται κυρίως από ξένες εταιρείες - προκειμένου να προωθήσουν τις δραστηριότητές τους στην Πολωνία (ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο). Έτσι, βλέπουμε ότι ο ρόλος τους περιορίζεται βασικά στην αντιπροσωπευτική λειτουργία χωρίς την πρακτική δυνατότητα να προβούν σε αποτελεσματικές νομικές ενέργειες. Σύμφωνα με το άρθ. 23 και 24 της υπό συζήτηση πράξης, γραφείο αντιπροσωπείας μπορεί επίσης να ιδρύεται και να διευθύνεται από αλλοδαπά πρόσωπα που διορίζονται με πράξη της αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας τους για την προώθηση της οικονομίας του εν λόγω κράτους, υπό τον όρο ότι το πεδίο των δραστηριοτήτων αυτού του ένα γραφείο αντιπροσωπείας μπορεί να περιλαμβάνει μόνο προώθηση και διαφήμιση της οικονομίας αυτού του κράτους. Για την ίδρυση και λειτουργία γραφείου αντιπροσωπείας απαιτείται εγγραφή στο μητρώο των γραφείων αντιπροσωπείας αλλοδαπών επιχειρηματιών που τηρεί ο υπουργός. Η ίδρυση και η λειτουργία γραφείου αντιπροσωπείας από ξένη τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του νόμου της 29ης Αυγούστου 1997 - Τραπεζικός νόμος δεν απαιτεί εγγραφή στο μητρώο των γραφείων αντιπροσωπείας.

Η εγγραφή στο μητρώο των γραφείων αντιπροσωπείας γίνεται με βάση την υποβληθείσα αίτηση και σύμφωνα με το περιεχόμενό της. Γίνεται για περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία εισόδου. Κατόπιν αιτήματος αλλοδαπού επιχειρηματία - που υποβάλλεται εντός των τελευταίων 90 ημερών από την ισχύ της εγγραφής - η εγγραφή παρατείνεται για άλλη μια περίοδο 2 ετών. Η αίτηση συμμετοχής γίνεται στα πολωνικά και θα πρέπει να περιέχει:

 • όνομα, έδρα και νομική μορφή του αλλοδαπού επιχειρηματία·

 • το αντικείμενο της κύριας οικονομικής δραστηριότητας ενός ξένου επιχειρηματία ·

 • όνομα και επώνυμο του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο στο γραφείο αντιπροσωπείας να εκπροσωπεί τον αλλοδαπό επιχειρηματία·

 • τη διεύθυνση του γραφείου αντιπροσωπείας στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

 • επίσημο αντίγραφο του εγγράφου που επιβεβαιώνει την εγγραφή αλλοδαπού επιχειρηματία, βάσει του οποίου ο επιχειρηματίας ασκεί οικονομική δραστηριότητα·

 • επίσημα επικυρωμένο έγγραφο που προσδιορίζει τη διεύθυνση της έδρας του αλλοδαπού επιχειρηματία, τους κανόνες εκπροσώπησης του αλλοδαπού επιχειρηματία και ένδειξη των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να τον εκπροσωπούν, εάν το έγγραφο που αναφέρεται παραπάνω δεν περιέχει τις απαραίτητες σχετικές πληροφορίες·

 • έγγραφο που επιβεβαιώνει την εξουσιοδότηση του προσώπου που αναφέρεται στην αίτηση να εκπροσωπήσει τον αλλοδαπό επιχειρηματία στο γραφείο αντιπροσωπείας, το οποίο περιέχει το όνομα και το επώνυμο του εξουσιοδοτημένου προσώπου, την ημερομηνία γέννησής του, τα ονόματα των γονέων τους και τον αριθμό του εγγράφου ταυτότητας που χρησιμοποιήθηκε από αυτό το πρόσωπο στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, μαζί με επιβεβαίωση αποδοχής αυτής της εξουσιοδότησης από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Υποκατάστημα και αντιπροσωπεία της εταιρείας - περίληψη

Το υποκατάστημα και το γραφείο αντιπροσωπείας της εταιρείας είναι οργανωτικές μορφές νομικού προσώπου που της επιτρέπουν να λειτουργεί εκτός της έδρας της. Μπορούν να δημιουργηθούν σε απεριόριστο αριθμό τόσο από εγχώριες όσο και ξένες εταιρείες. Τα υποκαταστήματα έχουν εκτεταμένες νομικές και οργανωτικές αρμοδιότητες (παρόμοιες ως προς τις εξουσίες της ίδιας της εταιρείας) και τα γραφεία αντιπροσωπείας εκτελούν μόνο αντιπροσωπευτικές λειτουργίες. Σε κάθε περίπτωση, η ίδρυση υποκαταστήματος ή αντιπροσωπείας απαιτεί γνωστοποίηση στο αρμόδιο μητρώο.