Φορέας IE - ως οντότητα που διευκολύνει την παράδοση αγαθών

Φόρος Υπηρεσίας

Ο φορέας εκμετάλλευσης IE είναι ένας σχετικά νέος τύπος οντότητας που μπορεί να θεωρηθεί ότι διευκολύνει την παράδοση αγαθών από τον σχετικό πωλητή.

Ο προσδιορισμός του αποσκοπούσε στη διασφάλιση της είσπραξης του ΦΠΑ σε επίπεδο φορέα εκμετάλλευσης, γεγονός που θα μειώσει τη διοικητική επιβάρυνση για τους πωλητές, τις φορολογικές αρχές και τους καταναλωτές, οι οποίοι θα γνωρίζουν τη συνολική τιμή αγοράς των αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, κατά τη στιγμή της παραγγελίας των αγαθών. .

Ως εκ τούτου, οι φορείς εκμετάλλευσης IE που αναγνωρίζονται ως οντότητες που διευκολύνουν την εξ αποστάσεως πώληση αγαθών μέσω της ηλεκτρονικής διεπαφής θα υποχρεούνται να διακανονίζουν τον ΦΠΑ σε αυτές τις συναλλαγές σαν να είχαν παραλάβει και πουλήσει οι ίδιοι τα αγαθά.

Ανακύπτει ένα βασικό ερώτημα - πότε ο φορέας εκμετάλλευσης IE θα θεωρείται οντότητα που διευκολύνει την παράδοση αγαθών και ως εκ τούτου υποχρεούται να διακανονίσει και να καταβάλει ΦΠΑ;

Νομικό πλαίσιο για αλλαγές που σχετίζονται με τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών

Οι νομικές διατάξεις που εισάγουν τροποποιήσεις σε υφιστάμενες διεθνείς συναλλαγές, καθώς και νέους τύπους συναλλαγών που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως πώληση αγαθών, καθώς και διαδικασίες διακανονισμού ΦΠΑ ισχύουν για τις ακόλουθες νομικές πράξεις:

 1. Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112 / ΕΚ και της Οδηγίας 2009/132 / ΕΚ (εφεξής Οδηγία ΕΕ 2017/2455)·

 2. Οδηγία (ΕΕ) 2019/1995 του Συμβουλίου, της 21ης ​​Νοεμβρίου 2019, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112 / ΕΚ (εφεξής η Οδηγία ΕΕ 2019/1995)·

 3. 2019/2026 του Συμβουλίου, της 21ης ​​Νοεμβρίου 2019, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Οι νέες προαναφερθείσες νομοθετικές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις συναλλαγές:

 • εγχώριες πωλήσεις αγαθών από οντότητες που αναγνωρίζονται ως προμηθευτές·

 • ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών (ESPO) από προμηθευτές ή φορείς που αναγνωρίζονται ως προμηθευτές·

 • την παροχή υπηρεσιών από υποκείμενους στο φόρο, εγκατεστημένους και μη εγκατεστημένους στην επικράτεια της ΕΕ, αλλά όχι στο κράτος μέλος κατανάλωσης - στους καταναλωτές·

 • εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τα εδάφη τρίτων χωρών (SOTI) από προμηθευτές ή οντότητες που αναγνωρίζονται ως προμηθευτές, εξαιρουμένων των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Αυτή η δημοσίευση θα παρουσιάσει τον ρόλο της οντότητας που προσδιορίζεται ως η οντότητα που αναγνωρίζεται ως προμηθευτής αγαθών, και επομένως ο ρόλος του χειριστή ηλεκτρονικής διεπαφής.

Φορέας IE - μια οντότητα που διευκολύνει την παράδοση

Ένας φορολογούμενος που ενεργεί ως μεσάζων στην πώληση μη ιδιόκτητων αγαθών χρησιμοποιώντας ένα διαδικτυακό εργαλείο (συνήθως πλατφόρμες συναλλαγών - πωλήσεις, διανομή, αποθήκευση, ηλεκτρονικά καταστήματα και πολλά άλλα) θα θεωρείται οντότητα που διευκολύνει την παράδοση αγαθών.

Μια οντότητα διευκολύνει την παράδοση αγαθών εάν παρέχει στον σχετικό πωλητή και τελικό αγοραστή μια ηλεκτρονική διεπαφή - εμπορικό ηλεκτρονικό εργαλείο για τη σύναψη εμπορικών σχέσεων μεταξύ τους.

Οι συναλλαγές στις οποίες μπορεί να συμμετέχει μια τέτοια οντότητα περιλαμβάνουν:

 1. SOTI, δηλαδή εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από το έδαφος τρίτων χωρών, αλλά σε αποστολές πραγματικής αξίας που δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ·

 2. παράδοση στην επικράτεια της ΕΕ αγαθών που ανήκουν σε πωλητή που δεν είναι εγκατεστημένος στην επικράτεια της ΕΕ και θέλει να πουλήσει αγαθά σε καταναλωτές (φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και άλλες μη υποκείμενες στο φόρο οντότητες) - όσον αφορά και τα δύο η ΕΣΠΟ και η εγχώρια παράδοση.

Εάν λάβουμε υπόψη τη συμμετοχή του χειριστή ηλεκτρονικής διεπαφής στις προαναφερόμενες συναλλαγές πωλήσεων (εφεξής ο φορέας εκμετάλλευσης IE), προσδιορίζεται ως μεσάζων στην παράδοση των αγαθών, αλλά σαν να ήταν ο ίδιος ο προμηθευτής των εμπορευμάτων και πραγματοποίησε τη (δεύτερη) παράδοση των αγαθών στον τελικό παραλήπτη - τον καταναλωτή.

Ως εκ τούτου, ο φορέας εκμετάλλευσης IE θα μεσολαβήσει στην παράδοση των αγαθών:

 1. που διατίθενται στην αγορά στην επικράτεια της ΕΕ και εκείνων που βρίσκονται ήδη στην επικράτεια της ΕΕ και θα παραδοθούν σε παραλήπτες στην ΕΕ, ανεξάρτητα από την αξία τους, όταν η έδρα του σχετικού πωλητή βρίσκεται εκτός της επικράτειας του ΕΕ;

 2. παραδίδονται σε αγοραστές στην ΕΕ και εισάγονται στην ΕΕ - με πραγματική αξία που δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ, ανεξάρτητα από το εάν ο σχετικός προμηθευτής είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ ή εκτός της ΕΕ.

Για να καταδειχθεί καλύτερα η λειτουργία του φορέα εκμετάλλευσης IE που αναγνωρίζεται και δεν αναγνωρίζεται ως οντότητα που διευκολύνει την παράδοση αγαθών, στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ειδικές συγκρίσεις.

Χειριστής ηλεκτρονικής διεπαφής αναγνωρισμένος ή όχι ως οντότητα που διευκολύνει την παράδοση αγαθών, δηλαδή προμηθευτής αγαθών

Η αποστολή εμπορευμάτων πραγματοποιείται από εδάφη τρίτων χωρών εντός της επικράτειας της Ε.Ε

Τα εμπορεύματα δεν αποστέλλονται από τα εδάφη τρίτων χωρών στο έδαφος της ΕΕ

Η αποστολή ισχύει για αγαθά σε αποστολές πραγματικής αξίας:

Ο πωλητής των αγαθών είναι ο προμηθευτής:

Αξία που υπερβαίνει τα 150 ευρώ

Δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ

Με έδρα εκτός Ε.Ε

Ιδρύθηκε στην επικράτεια της Ε.Ε

Ο χειριστής IE δεν αναγνωρίζεται ως πάροχος

Ο χειριστής IE αναγνωρίζεται ως πάροχος

Ο χειριστής IE δεν αναγνωρίζεται ως πάροχος

Η παράδοση των αγαθών μέσω του φορέα εκμετάλλευσης IE χωρίζεται σε δύο στάδια

Ο χειριστής IE, ο οποίος προσδιορίζεται ως οντότητα που διευκολύνει την παράδοση αγαθών, αντιμετωπίζεται σαν να παρέλαβε και να παρέδωσε ο ίδιος τα αγαθά (χωριστή παράδοση αγαθών).

Αυτό σημαίνει ότι η παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του φορέα εκμετάλλευσης IE χωρίζεται σε δύο στάδια (δύο χωριστές παραδόσεις αγαθών):

 1. παράδοση αγαθών από τον κατάλληλο πωλητή στον φορέα εκμετάλλευσης IE - παράδοση από εταιρεία σε εταιρεία (B2B).

 2. παράδοση αγαθών από τον φορέα εκμετάλλευσης IE στον τελικό παραλήπτη στην ΕΕ - παράδοση από την εταιρεία στον καταναλωτή (B2C).

Ο φορέας εκμετάλλευσης IE δεν θα θεωρείται πάντα ότι διευκολύνει την παράδοση των αγαθών

Κάθε συναλλαγή στην οποία συμμετέχει ο φορέας εκμετάλλευσης IE πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά. Είναι σημαντικό ότι ο φορέας εκμετάλλευσης IE δεν θα προσδιορίζεται πάντα ως προμηθευτής των αγαθών, σαν να τα πουλούσε στον τελικό παραλήπτη στην ΕΕ. Αντίθετα, μπορεί να εμπλέκεται σε πολλαπλές παραδόσεις αγαθών, αλλά να μην προσδιορίζεται ότι διευκολύνει την παράδοση των αγαθών.

Επομένως, κάθε συναλλαγή στην οποία συμμετέχει ο φορέας εκμετάλλευσης IE πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά από αυτή την άποψη. Ένα χρήσιμο εργαλείο σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι η σύντομη ανάλυση που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Εξαιρέσεις από την αναγνώριση του φορέα IE ως προμηθευτή αγαθών

Η ιδιαιτερότητα των αγαθών

Παράδειγμα

Εμπορεύματα σε αποστολές με πραγματική αξία που δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ

 • εισάγονται στην επικράτεια της ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του σχετικού πωλητή

Άλλα αγαθά ανεξάρτητα από την αξία τους

 • που είχε προηγουμένως τοποθετηθεί στην αγορά της ΕΕ και

 • ήδη στο έδαφος της Ε.Ε

- παραδίδεται σε αγοραστές στην ΕΕ εάν ο σχετικός πωλητής βρίσκεται στην ΕΕ

Ο φορέας εκμετάλλευσης IE δεν θεωρείται οντότητα που διευκολύνει την παράδοση αγαθών εάν δεν συμμετέχει, έστω και έμμεση, σε τρία βασικά επίπεδα συναλλαγών:

 • κατά την παραγγελία ή την παράδοση αγαθών·

 • κατά τον καθορισμό των συνθηκών υπό τις οποίες θα πραγματοποιηθεί η παράδοση των αγαθών·

 • στη διαδικασία ροής πληρωμών του αγοραστή.

Ωστόσο, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης IE συμβάλλει σε οποιαδήποτε συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω τμήματα της συναλλαγής παράδοσης αγαθών, τότε μπορεί να αναγνωριστεί ότι διευκολύνει την παράδοση των αγαθών.

Επιπλέον, ο φορέας εκμετάλλευσης IE δεν θεωρείται ότι διευκολύνει την παράδοση αγαθών εάν αναλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 1. διαφήμιση αγαθών,

 2. διεκπεραίωση της διαδικασίας πληρωμής για την παράδοση των αγαθών,

 3. ηλεκτρονική αποστολή αγοραστών στον ιστότοπο άλλου φορέα εκμετάλλευσης IE χωρίς συμμετοχή σε δεδομένη παράδοση αγαθών.

Συμμετοχή χειριστή IE στο μηχανισμό παραγγελίας και παράδοσης αγαθών

Ο φορέας εκμετάλλευσης IE μπορεί να θεωρηθεί οντότητα που διευκολύνει την παράδοση αγαθών εάν συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε ένα από τα τρία προαναφερθέντα επίπεδα συναλλαγών. Ένα από αυτά είναι η συμμετοχή του φορέα IE στη συνολική διαδικασία παραγγελίας και παράδοσης αγαθών στον τελικό παραλήπτη στην Ε.Ε.

Έτσι, έχει πραγματικό αντίκτυπο στις υποχρεώσεις και τα προνόμια του πωλητή και του αγοραστή αγαθών και μπορεί άμεσα ή έμμεσα να διαμορφώσει την τιμολόγηση, την έκπτωση, τα logistics, τη χρήση της πλατφόρμας συναλλαγών και άλλους σημαντικούς τομείς της συναλλαγής. Οι προτάσεις για συμμετοχή στον καθορισμό των όρων παράδοσης από τον φορέα εκμετάλλευσης IE περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα.

Ορισμένες δραστηριότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του φορέα εκμετάλλευσης IE στην παραγγελία και την παράδοση αγαθών

Οχι.

Είδος δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τον φορέα εκμετάλλευσης IE

1

Αποστολή της διαδικασίας παραγγελίας αγαθών για τον αγοραστή και των στοιχείων της παραγγελίας στον κατάλληλο πωλητή αγαθών με σχολιασμό σχετικά με τη δυνατότητα έναρξης της σύμβασης

2

Παροχή στον πελάτη και στον σχετικό πωλητή εργαλείου επεξεργασίας παραγγελιών

3

Είσπραξη τελών για διαμεσολάβηση στην παράδοση εμπορευμάτων

4

Οργάνωση Logistics, δηλαδή αποστολή, μεταφορά, αποθήκευση εμπορευμάτων

5

Πώληση υπηρεσιών διανομής αγαθών

Καθορισμός των όρων παράδοσης των αγαθών από τον φορέα εκμετάλλευσης IE

Ο φορέας εκμετάλλευσης IE μπορεί να θεωρηθεί οντότητα που διευκολύνει την παράδοση αγαθών, εάν συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία καθορισμού των συνθηκών υπό τις οποίες θα πραγματοποιηθεί.

Έτσι, έχει πραγματικό αντίκτυπο στις υποχρεώσεις και τα προνόμια του πωλητή και του αγοραστή αγαθών και μπορεί να διαμορφώσει άμεσα ή έμμεσα την τιμολόγηση, την έκπτωση, την επιμελητεία, τη χρήση της πλατφόρμας συναλλαγών και άλλους σημαντικούς τομείς της συναλλαγής. Οι προτάσεις για συμμετοχή στον καθορισμό των όρων παράδοσης από τον φορέα εκμετάλλευσης IE περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα.

Ορισμένες δραστηριότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του φορέα εκμετάλλευσης IE στον καθορισμό των όρων παράδοσης των αγαθών

Οχι.

Είδος δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τον φορέα εκμετάλλευσης IE

1

Επηρεάζοντας το σχήμα της προσφοράς προϊόντος

2

Μοιραστείτε τους ανθρώπους για να αποφασίσουν για τις τιμές, τις εκπτώσεις, τη μορφή προγραμμάτων μείωσης των τιμών

3

Δυνατότητα λήψης των στοιχείων επικοινωνίας και διεύθυνσης του αγοραστή

4

Απόφαση για τον τρόπο πληρωμής

5

Καθορισμός μεθόδων αποστολής

6

Παροχή στους αγοραστές ενός εργαλείου στο οποίο θα βρουν βολικές συνθήκες για την τοποθέτηση παραγγελιών, επιλογή τρόπων πληρωμής, επιλογές αποστολής, λήψη του ενημερωτικού δελτίου, πληροφορίες για κάθε στάδιο αποστολής, μαζί με επιβεβαίωση ηλεκτρονικής πληρωμής, γενική εξυπηρέτηση πελατών και επακόλουθη εξυπηρέτηση

7

Τροποποίηση των προϋποθέσεων για την επιστροφή των εμπορευμάτων μαζί με τη βελτίωση αυτής της διαδικασίας και επηρεασμό της συμμετοχής του κόστους επιστροφής των αγαθών μεταξύ αυτού και του προμηθευτή και του αγοραστή

Συμμετοχή χειριστή IE σε ορισμένες διαδικασίες πληρωμής

Ο φορέας εκμετάλλευσης IE θα θεωρείται ότι διευκολύνει την παράδοση αγαθών εάν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε έναν από τους τρεις προαναφερθέντες τύπους δραστηριοτήτων. Ένας από αυτούς τους τύπους είναι η συμμετοχή του φορέα εκμετάλλευσης IE στην έγκριση της πληρωμής που λαμβάνεται από τον τελικό αγοραστή.

Μερικά παραδείγματα αυτών των δραστηριοτήτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Ορισμένες δραστηριότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του φορέα εκμετάλλευσης IE στην έγκριση της πληρωμής που λαμβάνεται από τον τελικό αγοραστή

Οχι.

Είδος δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τον φορέα εκμετάλλευσης IE

1

Παροχή στον αγοραστή ενός πλήρους συνόλου δεδομένων που είναι απαραίτητα ώστε ο πελάτης να πραγματοποιήσει την πληρωμή για τα παραγγελθέντα αγαθά

2

Παρέχει ένα εργαλείο που συλλέγει οικονομικά δεδομένα σχετικά με την κάρτα πληρωμής, την πιστωτική κάρτα του αγοραστή και τα ανακατευθύνει στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που πραγματοποιεί την πληρωμή

3

Αφού λάβει την πληρωμή από τον αγοραστή, μεταφέρει το τέλος μετά την αφαίρεση της προμήθειας

4

Άλλες δυνατότητες, επιλογές που διευκολύνουν την πληρωμή (χωρίς επεξεργασία αυτής της πληρωμής)

Αρκετοί τελεστές IE - ποιος είναι σωστός;

Ο φορέας εκμετάλλευσης IE μπορεί να θεωρηθεί ότι διευκολύνει την παράδοση των αγαθών εάν επιτρέπει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγών, την επαφή μεταξύ του αγοραστή και του προμηθευτή που προσφέρει αγαθά προς πώληση μέσω της ηλεκτρονικής διεπαφής, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την παράδοση των αγαθών μέσω αυτής διεπαφή.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι τίθεται το ζήτημα μιας οντότητας που διευκολύνει την παράδοση αγαθών και, επομένως, μόνο ένας φορέας εκμετάλλευσης IE μπορεί να θεωρηθεί σε μια δεδομένη συναλλαγή ως οντότητα που διευκολύνει την παράδοση αγαθών, παρά την πιθανή συμμετοχή πολλών φορέων εκμετάλλευσης IE.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Ποιο θα μπορούσε να είναι το κύριο διακριτικό χαρακτηριστικό;

Άλλοι δυνητικοί φορείς εκμετάλλευσης IE σε μια δεδομένη συναλλαγή θα πραγματοποιούν παραδόσεις που χαρακτηρίζονται ως B2B. Ο φορέας εκμετάλλευσης IE που θεωρείται ότι διευκολύνει την παράδοση των αγαθών θα οργανώσει την παραγγελία των αγαθών και την παράδοση στον τελικό πελάτη, δηλαδή στον τύπο B2C. Ως αποτέλεσμα, θα συναφθεί σύμβαση πώλησης με τον αγοραστή μέσω του φορέα εκμετάλλευσης IE.

Παράδειγμα 1.

Ένας καταναλωτής από την ΕΕ θέλει να αγοράσει ακουστικά από τον πάροχο IE. Αποδεικνύεται, ωστόσο, ότι αφού έκανε κλικ στην παραγγελία, ανακατευθύνθηκε σε άλλο χειριστή IE - σε διαφορετική σελίδα της πλατφόρμας συναλλαγών. Σε αυτή τη σελίδα, ο αγοραστής παρήγγειλε τα ακουστικά και έλαβε μια σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως μέσω του τελευταίου παρόχου IE.

Μολονότι δύο φορείς συμμετείχαν σε ολόκληρη τη συναλλαγή, ο ρόλος του πρώτου περιοριζόταν μόνο στην ανακατεύθυνση του αγοραστή στον ιστότοπο του φορέα εκμετάλλευσης IE, όπου πραγματοποίησε την παραγγελία και συνήψε σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως.

Η αναγνώριση του φορέα IE σε μια συναλλαγή απαιτεί πάντα ατομική εξέταση, καθώς στην πράξη μπορεί να συμβαίνουν πολύ διαφορετικές περιπτώσεις, π.χ. ο φορέας εκμετάλλευσης IE μπορεί να αγοράσει αγαθά από άλλο φορέα εκμετάλλευσης IE λόγω έλλειψης αγαθών. Ο βασικός παράγοντας στα περισσότερα από αυτά θα είναι ο φορέας εκμετάλλευσης μέσω του οποίου συνήφθη πράγματι η σύμβαση πώλησης με τον τελικό αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη τους προαναφερθέντες όρους.