Φορολογία υπηρεσιών με παρακράτηση φόρου και απαιτήσεις οφειλόμενες σε οντότητα τρίτης χώρας!

Φόρος Υπηρεσίας

Πολλές πολωνικές εταιρείες αγοράζουν υπηρεσίες από εργολάβους από την ΕΕ, αλλά και από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ορισμένοι φορολογούμενοι δεν γνωρίζουν την υποχρέωση είσπραξης παρακράτησης φόρου επί των απαιτήσεων που μεταφέρουν σε αλλοδαπό ανάδοχο για την παρεχόμενη υπηρεσία. Ποιες υπηρεσίες καλύπτονται από αυτή την υποχρέωση και ποια είναι η φορολόγηση των υπηρεσιών με παρακράτηση φόρου; Αυτό και πολλά άλλα ερωτήματα απαντώνται σε αυτή τη δημοσίευση.

Παροχή υπηρεσιών για τον πολωνό φορολογούμενο και φορολόγηση του εισοδήματος που αποκτάται στην Πολωνία

Μια αλλοδαπή εταιρεία που είναι φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα ή νομικό πρόσωπο θα υποχρεούται να φορολογεί φόρο εισοδήματος (φόρο στην πηγή) του εισοδήματος που αποκτάται στην Πολωνία παρέχοντας υπηρεσίες σε πολωνό φορολογούμενο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, εάν δεν έχει έδρα ή διοικητικό συμβούλιο στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας.

Μια ξένη εταιρεία υπόκειται επομένως σε φορολογία μόνο για το εισόδημα που αποκτάται στην Πολωνία, δηλαδή το λεγόμενο περιορισμένη φορολογική υποχρέωση.

Στην παραπάνω διαμόρφωση, η αλλοδαπή εταιρεία θα είναι μια οντότητα με την ιδιότητα του φορολογικού μη κατοίκου με όλες τις φορολογικές συνέπειες που αναφέρονται παρακάτω.

Ταξινόμηση του εισοδήματος που αποκτούν μη κάτοικοι στην Πολωνία

Σύμφωνα με το άρθ. 3 δευτ. 3 του νόμου περί CIT, οι μη κάτοικοι υποχρεούνται να φορολογούν τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδήματος όσον αφορά:

 1. όλες οι δραστηριότητες που διεξάγονται στην Πολωνία, συμπεριλαμβανομένου ενός ξένου ιδρύματος·

 2. μίσθωση, πώληση ακίνητης περιουσίας ή δικαιώματα σε αυτό το ακίνητο (εν μέρει ή πλήρως), το οποίο βρίσκεται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας·

 3. ρυθμιζόμενες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διατίθενται, πληρώνονται ή παρακρατούνται από φορολογικούς κατοίκους της Πολωνίας που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, ανεξάρτητα από τον τόπο σύναψης της σύμβασης και την παροχή της υπηρεσίας·

 4. Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη·

 5. κινητές αξίες (που προκύπτουν επίσης από την πώληση ή την άσκηση δικαιωμάτων που προκύπτουν από αυτές) και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα εκτός από τίτλους, που έχουν εισαχθεί προς δημόσια διαπραγμάτευση στην επικράτεια της Πολωνίας εντός της ρυθμιζόμενης χρηματιστηριακής αγοράς·

 6. για τη μεταβίβαση της κυριότητας μετοχών (μετοχών) της εταιρείας, όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σε εταιρεία που δεν είναι νομικό πρόσωπο ή τίτλοι σε επενδυτικό ταμείο, ίδρυμα συλλογικών επενδύσεων ή άλλο νομικό πρόσωπο ή για απαιτήσεις που προκύπτουν από την κατοχή αυτών μετοχές (μετοχές);

 7. όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις ή τίτλοι συμμετοχής - εάν τουλάχιστον το 50% της αξίας των περιουσιακών στοιχείων μιας τέτοιας εταιρείας, μιας εταιρείας εκτός νομικού προσώπου, ενός επενδυτικού ταμείου, ενός ιδρύματος συλλογικών επενδύσεων ή ενός νομικού προσώπου, άμεσα ή έμμεσα, είναι ακίνητα που βρίσκονται στην Πολωνία ή δικαιώματα σε τέτοια ακίνητα.

Στο αναφερόμενο σημείο 3 (που αφορά, μεταξύ άλλων, την παροχή υπηρεσιών), ο νομοθέτης απαιτεί φόρο εισοδήματος, δηλαδή παρακράτηση φόρου, όλες οι απαιτήσεις που καταβάλλονται από τα προαναφερθέντα τίτλους πολωνών φορολογουμένων που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες για ξένες εταιρείες (ρυθμίζοντας έτσι την υποχρέωση για τιμολόγιο για υπηρεσίες που παρέχονται από αλλοδαπή οντότητα). Οι παραπάνω κανόνες ισχύουν τόσο για εργολάβους της ΕΕ όσο και για τρίτες χώρες.

Η λειτουργία του παραπάνω μηχανισμού βασίζεται στο γεγονός ότι ο τόπος παροχής για την πώληση μιας υπηρεσίας από οντότητα από τρίτη χώρα σε πολωνική εταιρεία είναι ο τόπος όπου ο πληρωτής (πολωνική εταιρεία) καλείται να εισπράξει και να πληρώσει φόρο εισοδήματος, δηλαδή φόρος πηγής. Επομένως, μια πολωνική εταιρεία υποχρεούται να το υπολογίσει, να εισπράξει και να το καταβάλει στην εφορία.

Τι είναι οι υπηρεσίες με παρόμοια χαρακτηριστικά;

Η νομολογία του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου διαιρεί το εισόδημα που αποκτούν οι μη κάτοικοι (άρθρο 21 παράγραφος 1 και άρθρο 22 παράγραφος 1 του νόμου περί CIT), ή μάλλον τα οφέλη σε:

 1. με σαφή ονομασία,

 2. παρόμοια φύση με επώνυμες υπηρεσίες.

Αυτά τα οφέλη έχουν τόσο τα χαρακτηριστικά της ουσίας τους όσο και τα στοιχεία ενός διαφορετικού τύπου παροχών που αναφέρονται παραπάνω στο Άρθ. 21 δευτ. 1 σημείο 2α του νόμου περί CIT.

Προκειμένου να αναγνωριστεί ότι ένα όφελος που δεν αναφέρεται ρητά στο άρθ. 21 δευτ. Το άρθρο 1 σημείο 2α του νόμου περί χρηματαποστολών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου στην πηγή, είναι αποφασιστικό ότι τα χαρακτηριστικά των παροχών που αναφέρονται ρητά στην εν λόγω διάταξη υπερτερούν των χαρακτηριστικών των παροχών που δεν αναφέρονται σε αυτήν.

Η δεδομένη υπηρεσία μπορεί να χαρακτηριστεί στον κατάλογο υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο. 21 δευτ. 1 σημείο 2α του νόμου περί χρηματαποστολών, μετά από κάθε ανάλυση του περιεχομένου της ίδιας της σύμβασης και αφού καταλήξουμε σε αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα ότι περιέχει ουσιώδη στοιχεία των πλεονεκτημάτων που απαριθμούνται στην παρούσα διάταξη.

Το περιεχόμενο της ίδιας της συμφωνίας και το εύρος των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν, και όχι μόνο το όνομα της ίδιας της υπηρεσίας, θα είναι επίσης καθοριστικά για την υποχρέωση παρακράτησης φόρου.

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο για την ανάλυση μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας που παρέχεται από νομικό πρόσωπο τρίτης χώρας όσον αφορά χαρακτηριστικά παρόμοια με τα οφέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 21. Το 1 σημείο 2α του νόμου περί χρηματαποστολών έχει ακριβή ορισμό της ουσίας αυτού του οφέλους.

Συντελεστής παρακράτησης φόρου για υπηρεσίες που υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου

Πληρωμή απαιτήσεων και είσπραξη παρακράτησης φόρου από τα ανωτέρω οι απαιτήσεις απαιτούν την εφαρμογή συγκεκριμένου συντελεστή φόρου εισοδήματος. Έτσι, η παρακράτηση φόρου είναι 20% για την παροχή υπηρεσιών από αλλοδαπό φορέα από τρίτη χώρα:

 • ψυχαγωγικές, ψυχαγωγικές ή αθλητικές δραστηριότητες, που εκτελούνται από νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στο εξωτερικό, που οργανώνονται μέσω φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών ή αθλητικών εκδηλώσεων στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας·

 • συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογιστικά, έρευνα αγοράς, νομικές υπηρεσίες, διαφημιστικές υπηρεσίες, διαχείριση και έλεγχος, επεξεργασία δεδομένων, υπηρεσίες πρόσληψης εργαζομένων και προμήθειας, εγγυήσεις και εγγυήσεις και παροχές παρόμοιας φύσης.

Η παρακράτηση φόρου είναι 10% για:

 • παροχή από ξένη οντότητα από τρίτη χώρα υπηρεσιών εξαγωγής φορτίου και επιβατών που γίνονται δεκτές για μεταφορά σε πολωνικούς λιμένες από ξένες εμπορικές θαλάσσιες εταιρείες, με εξαίρεση τους επιβάτες φορτίου και διέλευσης·

 • έσοδα που αποκτώνται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας από ξένες εταιρείες αεροναυτιλίας, εξαιρουμένων των εσόδων που προέρχονται από τακτικές αεροπορικές μεταφορές επιβατών, η χρήση των οποίων απαιτεί από τον επιβάτη να έχει αεροπορικό εισιτήριο.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Παρακράτηση φόρου σε υπηρεσίες από μη κατοίκους τρίτων χωρών

Σύμφωνα με το άρθ. 26 δευτ. 1 του νόμου περί CIT, όταν, για παράδειγμα, μια πολωνική εταιρεία ρυθμίζει την πληρωμή απαιτήσεων (για ένα τιμολόγιο) για μια εταιρεία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (για παράδειγμα μια νομική οντότητα από τα ΗΑΕ) για υπηρεσίες, π.χ. έρευνα αγοράς (πάνω στο ποσό των 2 εκατομμυρίων PLN στο φορολογικό έτος που ισχύει για τις απαιτήσεις του πληρωτή που οφείλονται στον ίδιο φορολογούμενο), η πολωνική εταιρεία ενεργεί ως πληρωτής και υποχρεούται:

 1. πραγματοποιήστε είσπραξη την ημέρα πληρωμής για την υπηρεσία που λάβατε (για τιμολόγιο που εκδόθηκε από την εταιρεία στα ΗΑΕ), τον φόρο πηγής για αυτές τις πληρωμές,

 2. λαμβάνουν υπόψη τις πιθανές μειώσεις που προβλέπονται στο άρθ. 22 δευτ. 1α – 1ε του νόμου περί CIT.

Η παρακράτηση φόρου μπορεί να εισπραχθεί με δύο τρόπους, δηλαδή:

 1. χρησιμοποιώντας τα προαναφερθέντα κανονικοί φορολογικοί συντελεστές, εάν ο φορολογούμενος (νομική οντότητα στα ΗΑΕ) δεν διαθέτει πιστοποιητικό κατοικίας και επομένως δεν μπορεί να επωφεληθεί από προνομιακή παρακράτηση φόρου·

 2. με χαμηλότερους συντελεστές ή απαλλαγή από παρακράτηση φόρου, που ισχύει μόνο με πιστοποιητικό κατοικίας και σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας.

Το άρθρο παρουσιάζει τη φορολόγηση των υπηρεσιών με παρακράτηση φόρου επί των απαιτήσεων που οφείλονται σε αλλοδαπό φορέα από τρίτη χώρα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Στην επόμενη ενότητα θα εμφανιστεί η εφαρμογή πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας με σύμβαση διπλής φορολογίας. Θα συζητήσουμε τα όρια για την πώληση υπηρεσιών για τον πολωνό φορολογούμενο και χώρες που χρησιμοποιούν αθέμιτο ανταγωνισμό. Θα παρουσιάσουμε πολλά παραδείγματα που απεικονίζουν την πρακτική χρήση πιστοποιητικού και συμφωνιών για την αποφυγή διπλής φορολογίας για τον καθορισμό του σωστού ποσού παρακράτησης φόρου.