Φορολογία πληρωμών από τα κέρδη ετερόρρυθμης εταιρείας και το καθεστώς του φορολογούμενου

Φόρος Υπηρεσίας

Η περιορισμένη εταιρική σχέση είναι μια από τις πιο δημοφιλείς μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Πολωνία. Κέρδισε δημοτικότητα λόγω της απλής μορφής φορολογίας. Συνδύαζε τη φορολογία με τον φόρο PIT με την περιορισμένη ευθύνη των ετερόρρυθμων εταίρων. Στο παρακάτω άρθρο, θα ελέγξουμε εάν είναι δυνατό να φορολογηθεί η πληρωμή από τα κέρδη μιας ετερόρρυθμης εταιρείας που αποκτήθηκαν πριν αποκτήσει την ιδιότητα του φορολογούμενου Χ.Α.

Περιορισμένη συνεργασία

Καταρχάς, να σας υπενθυμίσουμε ότι η ετερόρρυθμη εταιρεία είναι εμπορική εταιρεία. Η ετερόρρυθμη εταιρεία έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και ικανότητα να εκτελεί νομικές πράξεις. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποκτήσει δικαιώματα και να αναλάβει υποχρεώσεις για δικό της λογαριασμό.

Αυτή η μορφή επιχείρησης είναι μια καλή λύση για συνεργάτες, ο ένας από τους οποίους εμπλέκεται στις υποθέσεις της εταιρείας και ο άλλος θέλει μόνο να προσφέρει οικονομική συνεισφορά.

Η ετερόρρυθμη εταιρεία μπορεί να συσταθεί από δύο τουλάχιστον εταίρους, εκ των οποίων ο ένας είναι ετερόρρυθμος εταίρος που φέρει περιορισμένη ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας και ο άλλος ομόρρυθμος εταίρος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις της ετερόρρυθμης εταιρείας χωρίς περιορισμούς, δηλαδή με όλα τα τα περιουσιακά του στοιχεία.

Κατά κανόνα, η σύμβαση ετερόρρυθμης εταιρείας συνάπτεται με τη μορφή συμβολαιογραφικής πράξης. Μεταγενέστερες τροποποιήσεις του καταστατικού της ετερόρρυθμης εταιρείας απαιτούν και τη μορφή συμβολαιογραφικής πράξης.

Επί του παρόντος, η σύναψη σύμβασης ετερόρρυθμης εταιρείας είναι δυνατή χωρίς τη συμμετοχή συμβολαιογράφου, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα συμφωνίας που διατίθεται στο διαδικτυακό σύστημα KRS.

Άθροισμα εντολών

Είναι σημαντικό ότι η σύμβαση ετερόρρυθμης εταιρείας θα πρέπει επίσης να προσδιορίζει το ποσό περιορισμένης ευθύνης, το οποίο είναι το ανώτατο όριο της ευθύνης του ετερόρρυθμου εταίρου για τις υποχρεώσεις της εταιρικής σχέσης, όπως ορίζεται σε ποσό.

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ετερόρρυθμοι εταίροι στην εταιρεία, το ποσό των ετερόρρυθμων εταίρων καθορίζεται χωριστά για καθέναν από αυτούς.

Το ποσό περιορισμένης ευθύνης έχει συνάρτηση εγγύησης:

  • στους πιστωτές της εταιρείας οι οποίοι, εντός των ορίων της, ενδέχεται να αναμένουν ότι οι υποχρεώσεις της ετερόρρυθμης εταιρείας θα εκπληρωθούν από τα περιουσιακά στοιχεία του ετερόρρυθμου εταίρου·

  • σε έναν ετερόρρυθμο εταίρο ο οποίος, χάρη στο ποσό περιορισμένης ευθύνης, δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρικής σχέσης απεριόριστα.

Έτσι, το ποσό της περιορισμένης ευθύνης δεν προσδιορίζεται στο ελάχιστο ποσό.

Φορολογία πληρωμών από κέρδη σε ετερόρρυθμη εταιρεία

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, εάν ο νόμος περί χρηματαποστολών αναφέρει συμμετοχή στα κέρδη νομικών προσώπων, αυτό σημαίνει και συμμετοχή στα κέρδη των ετερόρρυθμων εταιριών.

Είναι σημαντικό ότι η ίδια ρύθμιση προστέθηκε και στον νόμο περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, όποτε η πράξη αναφέρει μερίδιο στα κέρδη νομικών προσώπων, σημαίνει και μερίδιο στα κέρδη των ετερόρρυθμων εταιριών (βλ. άρθρο 5α σημείο 31 του νόμου PIT).

Τα παραπάνω ισχύουν επίσης για τις ετερόρρυθμες και τις ετερόρρυθμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους ή το διοικητικό συμβούλιο στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι το εισόδημα από μερίσματα και τα λοιπά έσοδα (εισόδημα) από συμμετοχή στα κέρδη νομικών προσώπων με έδρα ή διοικητικό συμβούλιο στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας ορίζεται στο 19% του αποκτηθέντος εισοδήματος (εισοδήματος).

Προτιμήσεις για εταίρους ετερόρρυθμης εταιρείας

Ο κατ' αποκοπή φόρος που υπολογίζεται επί των εσόδων που αποκτά ο ομόρρυθμος εταίρος από τη συμμετοχή στα κέρδη της ετερόρρυθμης εταιρείας μειώνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στο γινόμενο του ποσοστού μεριδίου του ομόρρυθμου εταίρου στα κέρδη αυτής της εταιρικής σχέσης και του φόρος που οφείλεται στα κέρδη αυτής της εταιρικής σχέσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθ. 19 για το φορολογικό έτος από το οποίο προέκυψαν τα έσοδα από τη συμμετοχή στα κέρδη.

Επομένως, τα εισοδήματα που αποκτούν οι ομόρρυθμοι εταίροι από τη συμμετοχή στα κέρδη της ετερόρρυθμης εταιρείας δεν φορολογούνται διπλά. Ο ομόρρυθμος εταίρος μπορεί να αφαιρέσει από τον φόρο του το ποσό του φόρου που κατέβαλε η ετερόρρυθμη εταιρεία.

Το ποσό του 50% των εσόδων που αποκτά ένας ετερόρρυθμος εταίρος από τη συμμετοχή στα κέρδη σε ετερόρρυθμη εταιρεία που έχει την έδρα του ή το διοικητικό συμβούλιο στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος, αλλά όχι περισσότερο από 60.000 PLN σε φόρο έτος χωριστά για συμμετοχή στα κέρδη σε κάθε τέτοια εταιρεία ετερόρρυθμης εταιρείας, στην οποία ο φορολογούμενος είναι ετερόρρυθμος εταίρος.

Έτσι, στην περίπτωση ενός ετερόρρυθμου εταίρου, ο νομοθέτης εισήγαγε επίσης μια προτίμηση που θα του επιτρέψει να αποφύγει τη διπλή φορολογία μέχρι το ποσό των 60.000 PLN.

Φορολογία αναλήψεων κερδών από εισοδήματα πριν από την 1η Μαΐου 2021

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις που αλλάζουν το φορολογικό καθεστώς της ετερόρρυθμης εταιρείας θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στα έσοδα και τα έξοδα που σχετίζονται με τη συμμετοχή στην εταιρική αυτή εταιρεία, αρχής γενομένης από την 1η Μαΐου 2021. Σύμφωνα με τους φορολογικούς κανονισμούς, μια ετερόρρυθμη εταιρεία αποκτά την ιδιότητα του φορολογούμενου εισοδήματος νομικών προσώπων την 1η Μαΐου 2021.

Παράδειγμα 1.

Η εταιρεία παρουσίασε σημαντικά κέρδη από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2021. Επιπλέον, τα προηγούμενα χρόνια είχε και σημαντικά κέρδη, τα οποία δεν απέδωσε. Είναι σημαντικό ότι εκμεταλλεύτηκε τη δυνατότητα απόκτησης της ιδιότητας του φορολογούμενου εισοδήματος νομικών προσώπων της 1ης Μαΐου 2021. Ως εκ τούτου, τη στιγμή της απόκτησης της ιδιότητας του φορολογούμενου φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, η Εταιρεία δικαιούται κέρδη εις νέον ή εις νέον που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενες οικονομικές χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2020 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020. . Είναι σημαντικό ότι η πληρωμή του αναγραφόμενου κέρδους μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αφού η εταιρεία αποκτήσει την ιδιότητα του φορολογούμενου εισοδήματος νομικών προσώπων, δηλαδή μετά την 1η Μαΐου 2021. Να τονιστεί ότι τα παραπάνω κέρδη φορολογούνταν ήδη, αντίστοιχα, με φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Η εταιρεία αναρωτιέται εάν η πληρωμή στους μετόχους των κερδών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της έως τις 30 Απριλίου 2021 πραγματοποιηθεί μετά την 1η Μαΐου 2021, θα υπόκεινται σε επαναφορολόγηση ως έσοδα από συμμετοχή στα κέρδη νομικών προσώπων; Θα δεσμευτεί η εταιρεία από τις υποχρεώσεις του φορολογούμενου ως προς αυτό;

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις της τροποποιητικής πράξης, οι οποίες ορίζουν ότι τα κέρδη που καταβάλλει η ετερόρρυθμη εταιρεία όταν έχει την ιδιότητα του φορολογούμενου εισοδήματος, τα οποία αναπτύχθηκαν (επιτεύχθηκαν) την περίοδο που συνήφθη η εταιρική σχέση. εξακολουθούν να είναι μια οντότητα με διαφάνεια, δεν φορολογούνται ξανά με φόρο εισοδήματος εταιρειών ή φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Συνεπώς, η πληρωμή τέτοιων κερδών από ετερόρρυθμη εταιρεία φορολογείται σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021. Είναι σημαντικό ότι εάν η εταιρεία εφαρμόσει μια μεταβατική περίοδο παρατείνοντας την εφαρμογή του παλιού νομικού καθεστώτος έως τις 30 Απριλίου 2021, αυτά τα κέρδη δεν θα φορολογηθούν επίσης δύο φορές. Στην κατάσταση που συζητήθηκε, η εταιρεία θα αποκτήσει την ιδιότητα του φορολογούμενου εισοδήματος νομικών προσώπων μετά την 1η Μαΐου 2021 και μέχρι την ημερομηνία αυτή η εταιρεία θα πρέπει να εφαρμόσει τους τροποποιημένους κανονισμούς.

Συνοψίζοντας, παρά τις δυσμενείς αλλαγές που σχετίζονται με τη φορολογία των ετερόρρυθμων εταιρειών, η εταιρεία δεν θα πληρώσει διπλό φόρο στα κέρδη που αποκτήθηκαν πριν γίνει φορολογούμενος ΦΠΑ. Ως εκ τούτου, η εταιρεία δεν θα επιβαρυνθεί με τις υποχρεώσεις του πληρωτή ως προς αυτό.