Φορολογία ξένων παροχών - καλό να γνωρίζετε

Φόρος Υπηρεσίας

Οι Πολωνοί που εργάζονται στο εξωτερικό, οι οποίοι έχουν καταβάλει εισφορές στην τοπική κοινωνική ασφάλιση, μπορούν να υπολογίζουν σε ξένες παροχές που χορηγούνται βάσει διαφόρων νομικών βάσεων. Πώς είναι η διαδικασία φορολογίας για τα ξένα επιδόματα που λαμβάνουν άτομα που διαμένουν στην Πολωνία; Διαβάστε και μάθετε για τους κανόνες με τους οποίους φορολογούνται τα ξένα επιδόματα!

Επίδομα εξωτερικού βάσει διεθνούς συμφωνίας

Στην αρχή είναι απαραίτητο να αναφερθούμε στους κανονισμούς του διεθνούς φορολογικού δικαίου. Ας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο. 4α του νόμου PIT, ισχύουν οι πολωνικοί κανονισμοί λαμβάνοντας υπόψη τις συναφθείσες διεθνείς συμφωνίες. Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι οι κυρωμένες διεθνείς συμφωνίες υπερισχύουν των καταστατικών, που προκύπτει από το άρθ. 91 του Συντάγματος.

Βεβαίως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα όμως με τις τυπικές διατάξεις που συνήθως συναντάμε στο άρθ. 17 διεθνείς συνθήκες για φοροαποφυγή, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο ενός συμβαλλόμενου κράτους φορολογούνται μόνο σε αυτό το κράτος.

Στην παραπάνω ομαδοποίηση περιλαμβάνονται και κάθε είδους παροχές.

Αυτή η διατύπωση της διάταξης δείχνει ότι το επίδομα φορολογείται μόνο σε μία χώρα, δηλαδή στη χώρα κατοικίας. Αυτό θα ισχύει και εάν το επίδομα καταβάλλεται από άλλη χώρα. Επομένως, δεδομένου ότι το επίδομα φορολογείται μόνο σε μία χώρα, τότε στην περιγραφόμενη κατάσταση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μέθοδος αποφυγής της διπλής φορολογίας, διότι τέτοια διπλή φορολόγηση δεν θα υπάρξει καθόλου.

Σύμφωνα με μια τυπική διεθνή συνθήκη για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, οι παροχές φορολογούνται μόνο στη χώρα διαμονής του φορολογούμενου.

Καθορισμός του τόπου κατοικίας του φορολογούμενου στο πλαίσιο φορολόγησης των παροχών

Εφόσον από το περιεχόμενο της διεθνούς συμφωνίας προκύπτει ότι το επίδομα φορολογείται στη χώρα διαμονής, είναι απαραίτητο να εξεταστούν οι διατάξεις που ρυθμίζουν αυτό το ζήτημα.

Αρχικά, ας αναφερθούμε στα πολωνικά πρότυπα. Στην τέχνη. 3 δευτ. 1 και δευτερόλεπτο. 1α του νόμου PIT, μπορούμε να διαβάσουμε ότι τα φυσικά πρόσωπα, εάν κατοικούν στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας, υπόκεινται σε φορολογία για όλα τα εισοδήματά τους (έσοδα) ανεξάρτητα από την τοποθεσία των πηγών εισοδήματος (απεριόριστη φορολογική υποχρέωση) .

Φυσικό πρόσωπο που:

  1. έχει κέντρο προσωπικών ή οικονομικών συμφερόντων (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας, ή

  2. διαμένει στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας για περισσότερες από 183 ημέρες σε ένα φορολογικό έτος.

Όπως προκύπτει από την προαναφερθείσα διάταξη, ο τόπος κατοικίας και κατά συνέπεια ο τόπος φορολογικής κατοικίας καθορίζεται με βάση το κέντρο ζωτικών συμφερόντων.

Ομοίως, το θέμα αυτό ρυθμίζεται σε διεθνείς συμφωνίες, διότι σύμφωνα με τη χαρακτηριστική διατύπωση του άρθ. 4 δευτ. 2 λιτ. σύμβαση, εάν ένα φυσικό πρόσωπο έχει την κατοικία του και στα δύο συμβαλλόμενα κράτη σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία και των δύο χωρών, τότε το πρόσωπο θεωρείται ότι έχει την κατοικία του μόνο στο συμβαλλόμενο κράτος στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του.

Εάν έχει κατοικία και στις δύο χώρες, τότε θεωρείται ότι κατοικεί μόνο στη χώρα με την οποία έχει στενότερους προσωπικούς και οικονομικούς δεσμούς (κέντρο ζωτικών συμφερόντων).

Μετατοπίζοντας τα παραπάνω στο θέμα της φορολόγησης των παροχών, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παροχές θα φορολογούνται στη χώρα που κατοικεί το φυσικό πρόσωπο.

Παράδειγμα 1.

Ένα άτομο ζει και εργάζεται στη Μεγάλη Βρετανία για 25 χρόνια. Μετά από αυτό το διάστημα, μετακόμισε μόνιμα στην Πολωνία με σκοπό τη μόνιμη διαμονή. Ως συνέπεια της μεταφοράς του κέντρου των ενδιαφερόντων της ζωής στη Δημοκρατία της Πολωνίας, η Πολωνία έγινε ο τόπος διαμονής της. Αυτό το άτομο λαμβάνει επίδομα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπό το φως της Τέχνης. 17 της Πολωνο-Βρετανικής συμφωνίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, αυτή η αποζημίωση φορολογείται μόνο στην Πολωνία.

Ο τόπος διαμονής καθορίζεται με κριτήριο το κέντρο ζωτικών ενδιαφερόντων. Αυτό σας επιτρέπει να προσδιορίσετε τη χώρα στην οποία το φυσικό πρόσωπο υποχρεούται να πληρώσει φόρο εισοδήματος για το όφελος που έλαβε.

Φορολογία παροχών εξωτερικού και απαλλαγή από ΦΠΑ

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω διατάξεων, εάν ένα φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην Πολωνία λαμβάνει επίδομα από το εξωτερικό, αυτό το είδος εισοδήματος φορολογείται μόνο στην Πολωνία.

Κατ' αρχήν, οι παροχές σε χρήμα φορολογούνται ως εισόδημα από άλλες πηγές όπως ορίζονται στο άρθρο. 20 παράγραφος 1 του νόμου PIT. Σε αυτήν την περίπτωση, εφαρμόζουμε φορολογικούς συντελεστές που προκύπτουν από τη φορολογική κλίμακα. Μπορεί να δηλωθεί ότι οι παροχές φορολογούνται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Ωστόσο, είναι δυνατό να επωφεληθείτε από τη φορολογική απαλλαγή που ορίζεται στο άρθρο. 21 δευτ. 1 σημείο 8 του νόμου PIT.

Όπως αναφέρεται στον κανονισμό, τα οικογενειακά επιδόματα που λαμβάνονται βάσει των διατάξεων για τα οικογενειακά επιδόματα, τα οικογενειακά επιδόματα και τα επιδόματα φροντίδας, τα επιδόματα για τους φροντιστές που λαμβάνονται βάσει των διατάξεων για τη σύσταση και καταβολή παροχών για τους φροντιστές, τα επιδόματα σε χρήμα σε περίπτωση μη αποτελεσματικότητας της επιβολής Οι πληρωμές διατροφής, τα επιδόματα τοκετού είναι απαλλαγμένα από φόρο εισοδήματος, τα οποία λαμβάνονται βάσει χωριστών κανονισμών και το επίδομα τέκνου που λαμβάνεται βάσει των διατάξεων για τις κρατικές ενισχύσεις για την ανατροφή παιδιών.

Είναι σημαντικό ότι η παραπάνω εξαίρεση θα ισχύει όχι μόνο για πολωνικά, αλλά και ξένα επιδόματα.

Αυτό επιβεβαιώνεται, για παράδειγμα, από την ερμηνεία του Διευθυντή του ΚΙΣ της 19ης Νοεμβρίου 2019 (αρ. 0115-KDIT2-2.4011.359.2019.2.RS), η οποία δείχνει ότι κατά την περίοδο απεριόριστης φορολογικής υποχρέωσης στην Πολωνία, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής όσον αφορά τους φόρους επί του εισοδήματος και των κερδών περιουσίας, το όφελος υπό μορφή επιδόματος που λαμβάνει ένα ΗΒ ο φορολογούμενος φορολογείται μόνο στην Πολωνία.

Ταυτόχρονα, όμως, όταν το επίδομα καταβάλλεται βάσει των διατάξεων για τις οικογενειακές παροχές που ισχύουν στη Μεγάλη Βρετανία, επωφελείται από την απαλλαγή δυνάμει του άρθ. 21 δευτ. 1 σημείο 8 του νόμου.

Παράδειγμα 2.

Ένα φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην Πολωνία λαμβάνει επίδομα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το επίδομα αλλοδαπής χορηγείται βάσει του βρετανικού νόμου για τα οικογενειακά επιδόματα. Ως αποτέλεσμα, αυτού του είδους οι παροχές εξαιρούνται από το PIT στην Πολωνία. Ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται να υποβάλλει ετήσια φορολογική δήλωση σχετικά. Τα ξένα επιδόματα φορολογούνται στην Πολωνία, αλλά είναι δυνατή η εφαρμογή συνολικής φορολογικής απαλλαγής όταν οι παροχές χορηγούνται με βάση τις διατάξεις για τις οικογενειακές παροχές. Η εξέταση του ζητήματος της φορολόγησης των παροχών στο εξωτερικό απαιτεί την εξέταση των διατάξεων της σχετικής διεθνούς συμφωνίας και του περιεχομένου του πολωνικού νόμου για τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Σημαντικό είναι ότι από την πλευρά του ίδιου του φυσικού προσώπου, μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νόμιμη φορολογική απαλλαγή εδώ.