Διοργάνωση διαγωνισμού από επιχειρηματία - φορολογικές συνέπειες

Φόρος Υπηρεσίας

Κάθε χρόνο, οι επιχειρηματίες ξοδεύουν όλο και περισσότερα χρήματα για αντιπροσώπευση και διαφήμιση. Από το 1989 σημειώθηκε επίσης σημαντική ανάπτυξη των μορφών διαφήμισης που χρησιμοποιούν οι εταιρείες. Το φαινόμενο αυτό ακολούθησε η διαμόρφωση της νομολογίας σε επιμέρους πτυχές της αναγνώρισης διαφόρων μορφών διαφήμισης και εκπροσώπησης. Υπάρχουν πολλές αμφιβολίες σχετικά με αυτό το θέμα και οι επιχειρηματίες συχνά διστάζουν να χρησιμοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις διαθέσιμες μορφές εκπροσώπησης ή διαφήμισης. Η χορηγία είναι μια από τις όλο και πιο δημοφιλείς και αγαπημένες ευκαιρίες για τους επιχειρηματίες να διαφημιστούν. Πώς λοιπόν θα πρέπει να φορολογείται η διοργάνωση διαγωνισμού από επιχειρηματία βάσει της παραπάνω συμφωνίας; Το κόστος του διαγωνισμού που χρηματοδοτείται από την εταιρεία θα συνιστά φορολογικό κόστος;

Διοργάνωση διαγωνισμού από επιχειρηματία - τι είναι χορηγία

Η ουσία του δεν μπορεί να βρεθεί σε φορολογικές ρυθμίσεις, καθώς δεν υπάρχει. Σε αυτό το σημείο, με τη σειρά του, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κανόνα λειτουργίας στον οποίο βασίζεται η ουσία του, που περιέχεται στο Art. 3531 του Αστικού Κώδικα, ο οποίος ορίζει ότι τα μέρη που συνάπτουν τη σύμβαση μπορούν να ρυθμίσουν τη έννομη σχέση κατά την κρίση τους, εφόσον το περιεχόμενο ή ο σκοπός της δεν έρχεται σε αντίθεση με τις ιδιότητες (φύση) της σχέσης, το δίκαιο ή τις αρχές της κοινωνικής συνύπαρξη.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της χορηγίας είναι η αμοιβαία απόδοση από τα μέρη της σύμβασης. Τις περισσότερες φορές, λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο χορηγός να μεταφέρει στα χορηγούμενα αγαθά, βραβεία, εξοπλισμό, διάφορες υπηρεσίες ή χρήματα για την υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων ή καθορισμένων εργασιών ή για τη διοργάνωση διαγωνισμών. Το μέρος που λαμβάνει το προαναφερόμενο όφελος ή υπηρεσίες αναλαμβάνει, ως αντάλλαγμα, να παρέχει άλλη υπηρεσία, συνήθως με τη μορφή διαφημιστικής υπηρεσίας. Αυτό το χαρακτηριστικό αποτελεί χαρακτηριστικό θεμέλιο της χορηγίας, που τη διακρίνει από άλλες μορφές διαφήμισης ή εκπροσώπησης.

Δαπάνες χορηγών

Η διοργάνωση ενός διαγωνισμού από έναν επιχειρηματία μπορεί να προκαλέσει διάφορα είδη δαπανών. Αξίζει να θυμηθούμε πολλές πτυχές που δικαιολογούν τον ορθολογισμό της αντοχής τους. Ένα από αυτά είναι η πραγματική επίπτωση, όχι μόνο η πρόθεση να επιβληθεί. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι όλα τα κόστη του διαγωνισμού που σχετίζονται με τη διοργάνωσή του σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα του επιχειρηματία και ταυτόχρονα έχουν τεκμηριωθεί κατάλληλα για λόγους τεκμηρίωσης. Πέραν των παραπάνω θεμάτων, είναι εξαιρετικά σημαντικό το κόστος του διαγωνισμού να μην εξαιρείται από τις φορολογικές δαπάνες. Επιπλέον, όλα τα σχετικά έξοδα που πραγματοποιούνται από τον χορηγό θα πρέπει να σχετίζονται με το συγκεκριμένο εισόδημα που αποκτά ο χορηγός. Θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι η συμφωνία χορηγίας πρέπει να προσδιορίζει την αξία τυχόν αμοιβαίων οφελών που περιλαμβάνονται στην εν λόγω συμφωνία.

Τα έξοδα του χορηγού και η ιδιοκτησία αμοιβαίου οφέλους

Δυστυχώς, δεν θα ταξινομηθούν όλα τα έξοδα από τον χορηγό ως φορολογικά εκπιπτόμενα έξοδα, επειδή ο χορηγός μπορεί να αναγνωρίσει μόνο το μέρος των τεκμηριωμένων δαπανών, που αντιστοιχεί στο ποσό της χορηγούμενης διαφημιστικής υπηρεσίας, που επιβεβαιώνεται από τιμολόγιο ή λογαριασμό πωλήσεων για αυτήν την υπηρεσία .

Η παραπάνω θέση επιβεβαιώνεται από την ατομική ερμηνεία της 30ής Οκτωβρίου 2012 του Διευθυντή του Φορολογικού Επιμελητηρίου στο Πόζναν, αριθ. ILPB3 / 423-283 / 12-2 / JG, καθώς και η ατομική απόφαση της 14ης Απριλίου 2015. Διευθυντής του Φορολογικού Επιμελητηρίου στο Πόζναν, αριθ. ILPB3 / 4510-1-11 / 15-2 / JG.

Κόστος χορηγίας χωρίς όφελος

Στην περίπτωση της χορηγίας, είναι απολύτως απαραίτητο να θυμόμαστε το βασικό της χαρακτηριστικό, τη μορφή της αμοιβαίας εκτέλεσης και από τα δύο μέρη της σύμβασης, που επιτρέπει την αναγνώριση της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών ως φορολογικά εκπιπτόμενα έξοδα μέχρι το ποσό του διαφημιστική υπηρεσία που παρέχεται από το χορηγούμενο μέρος. Σε περίπτωση που ο χορηγός δεν λαμβάνει κανένα όφελος σε αντάλλαγμα, τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την αγορά αγαθών, αντικειμένων, υπηρεσιών θα αποτελέσουν αντικείμενο δωρεάς στο άλλο μέρος. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθ. 23 δευτ. 1 σημείο 11 του νόμου PIT, τα παρεχόμενα οφέλη δεν θα συνιστούν δαπάνες που εκπίπτουν από τον φόρο για τον χορηγό.

Η παραπάνω διατριβή επιβεβαιώνεται από την ατομική ερμηνεία της 23ης Ιουλίου 2012 του Διευθυντή του Φορολογικού Επιμελητηρίου στη Βαρσοβία, αριθ. IPPB5 / 423-379 / 12-4 / RS.

Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι η αντιπαροχή θα πρέπει να αποτιμάται με τρόπο που να αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία του αντικειμένου της συμφωνίας χορηγίας.

Διοργάνωση του διαγωνισμού από τον επιχειρηματία και φορολογία ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχει ο χορηγός

Ο χορηγός, κατά τη μεταφορά των αγορασθέντων αγαθών, αντικειμένων και υπηρεσιών στο πλαίσιο της συμφωνίας χορηγίας, θα πρέπει να ενεργεί όπως στην περίπτωση της παράδοσης αγαθών ή υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η μεταβίβαση θα πρέπει να υπόκειται σε ΦΠΑ σαν ο χορηγός να πουλούσε αγαθά ή υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τον κατάλληλο συντελεστή ΦΠΑ για τα μεταβιβαζόμενα οφέλη. Συνεπώς, η υποχρέωση φορολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών με ΦΠΑ θα γίνεται με βάση το άρθ. 19α παράγραφος. 1 του νόμου περί ΦΠΑ, δηλαδή κατά την παράδοση των αγαθών ή την εκτέλεση της υπηρεσίας.

Εάν το αντικείμενο της χορηγούμενης παροχής είναι χρήματα, τότε σύμφωνα με το άρθ. 2 σημείο 6 του νόμου περί ΦΠΑ, τα εν λόγω χρήματα δεν αποτελούν αγαθά, επομένως αυτή η πράξη δεν θα υπόκειται σε ΦΠΑ.

Επιβεβαίωση των παραπάνω αποτελεί η ατομική ερμηνεία της 10ης Δεκεμβρίου 2014 του Διευθυντή του Φορολογικού Επιμελητηρίου Κατοβίτσε, αριθ. IBPP1 / 443-961 / 14 / LSz.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι όταν το αντικείμενο των παροχών που παρέχει ο χορηγός στα χορηγούμενα αγαθά ή υπηρεσίες, ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να εκπέσει πλήρως τον ΦΠΑ από τιμολόγια που τεκμηριώνουν την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, εφόσον σχετίζονται με φορολογητέες πωλήσεις του χορηγού.

Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται από την ατομική απόφαση της 15ης Απριλίου 2016 του Διευθυντή του Φορολογικού Επιμελητηρίου στο Κατοβίτσε, αριθ. IBPP2 / 4512-6 / 16 / IK.

Επιπλέον, τα αγορασθέντα αγαθά ή υπηρεσίες δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην τέχνη. 88 του νόμου περί ΦΠΑ, ο οποίος περιορίζει τη δυνατότητα έκπτωσης του ΦΠΑ σε ορισμένες συναλλαγές.