Ισοδύναμο για πλύσιμο ρούχων εργασίας - στοίβαξη και φορολογία

Υπηρεσία

Μία από τις υποχρεώσεις του χώρου εργασίας είναι να παρέχει στους εργαζόμενους ρούχα και υποδήματα εργασίας. Ο εργοδότης θα πρέπει να αποζημιώσει στον εργαζόμενο τα έξοδα καθαρισμού τέτοιων ρούχων. Για το σκοπό αυτό καταβάλλεται ισόποσο για το πλύσιμο των ρούχων εργασίας. Είναι αυτό το επίδομα φορολογητέο και ανταποδοτικό; Απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις σε αυτό το άρθρο.

Πλύσιμο ρούχων εργασίας και κανονισμοί

Σύμφωνα με το άρθ. 237 § 1 του Εργατικού Κώδικα, ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον εργαζόμενο δωρεάν ρούχα και υποδήματα εργασίας που πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Πολωνικά Πρότυπα, εάν τα ρούχα του ίδιου του εργαζομένου μπορεί να είναι κατεστραμμένα ή σημαντικά λερωμένα και λόγω τεχνολογικών, υγειονομικών ή απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθ. 237 του Εργατικού Κώδικα, ο εργοδότης δεν μπορεί να επιτρέψει σε έναν εργαζόμενο να εργάζεται χωρίς ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και ρούχα και υποδήματα εργασίας που προορίζονται για χρήση σε συγκεκριμένο χώρο εργασίας. Υποχρέωση του εργοδότη είναι επίσης να διασφαλίζει ότι ο εφαρμοζόμενος εξοπλισμός ατομικής προστασίας, τα ρούχα και τα υποδήματα έχουν προστατευτικές και λειτουργικές ιδιότητες, καθώς και - το πλύσιμο, τη συντήρηση, την επισκευή, την αποσκόνηση και την απολύμανσή τους. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν μπορεί να εξασφαλίσει το πλύσιμο των ρούχων εργασίας, υποχρεούται να καταβάλει στον εργαζόμενο χρηματικό ισοδύναμο για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για το σκοπό αυτό. Το ισόποσο που καταβάλλεται στον εργαζόμενο για το πλύσιμο των ρούχων εργασίας είναι εισόδημα από τη σχέση εργασίας.

[alert-info] Εάν ο εργοδότης δεν παρέχει το πλύσιμο των ρούχων εργασίας, τότε αυτή η δραστηριότητα μπορεί να ασκηθεί από τον εργαζόμενο, υπό την προϋπόθεση ότι ο χώρος εργασίας αποζημιώνει τον εργαζόμενο για τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό, δηλαδή του πληρώσει ισόποσο για πλύσιμο. [ειδοποίηση-πληροφορίες]

Δεν είναι υποχρεωτική η παροχή πληροφοριών για την πληρωμή του ισοδύναμου και του ποσού του στον κανονισμό εργασίας.

Προσδιορισμός του ποσού του ισοδύναμου

Οι κανονισμοί δεν προβλέπουν λεπτομερές σχέδιο για τον καθορισμό του ύψους του επιδόματος για το πλύσιμο των ρούχων εργασίας. Ωστόσο, στην πράξη, θεωρείται ότι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για το σκοπό αυτό περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κόστος απορρυπαντικών, νερού, ρεύματος, καθώς και το κόστος χρόνου και εργασίας της ίδιας της εργασίας του εργαζομένου. Ένας από τους τρόπους για τον προσδιορισμό του ισοδύναμου είναι να μοντελοποιήσετε τις τιμές πλυσίματος μεμονωμένων μερών ρούχων σε στεγνοκαθαριστήριο στην πόλη όπου βρίσκεται ο χώρος εργασίας.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ενιαία μέθοδος προσδιορισμού του ισοδύναμου, δεν θα πρέπει να απαιτείται από τον εργαζόμενο να τεκμηριώνει περιοδικά το κόστος πλυσίματος. Αυτό επιβεβαιώνεται, μεταξύ άλλων, από την ερμηνεία του Επαρχιακού Δικαστηρίου στο Πόζναν της 18ης Ιανουαρίου 2018 (αρχείο αρ. VII U 2453/17): «(...) Η πραγματοποίηση τέτοιων υπολογισμών θα ήταν επίπονη και δύσκολη τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τον εργοδότη. Ο εργοδότης θα είναι υποχρεωμένος να συλλέγει και να διαχειρίζεται αυτού του είδους τις πληροφορίες, οι οποίες θα απαιτούσαν πρόσθετη εργασία, και οι εργαζόμενοι που δεν θα επέλεγαν να χρησιμοποιήσουν το πλυντήριο θα πρέπει να παρέχουν λεπτομερείς υπολογισμούς λαμβάνοντας υπόψη το κόστος των απορρυπαντικών, της ενέργειας, του νερού κ.λπ. Ως αποτέλεσμα, θα υπήρχε μεγάλη πιθανότητα το κόστος της καταχώρισης αυτών των δεδομένων από τον εργοδότη να υπερβαίνει την αξία των παροχών που λαμβάνει (...)».

Μόλις καθοριστεί, το ισοδύναμο θα πρέπει να καταβάλλεται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ελέγχει εάν τα ρούχα εργασίας πλένονται σωστά, διασφαλίζοντας παράλληλα τις προστατευτικές και λειτουργικές τους ιδιότητες.

Όταν το ισοδύναμο για το πλύσιμο των ρούχων εργασίας απαλλάσσεται από τη φορολογία

Με βάση το άρθρο. 21 δευτ. 1 σημείο 11 του νόμου περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι παροχές σε είδος και ισοδύναμα για τις παροχές αυτές εξαιρούνται από τη φορολογία, υπό την προϋπόθεση ότι:

  • δικαιούνται βάσει των κανονισμών υγείας και ασφάλειας και
  • οι αρχές χορήγησής τους απορρέουν από χωριστές πράξεις ή εκτελεστικούς κανονισμούς που εκδίδονται βάσει αυτών (όπως ο Κώδικας Εργασίας).

Ως ισοδύναμο θα πρέπει να νοείται μια υπηρεσία της οποίας η αξία έχει προσδιοριστεί σε πραγματικούς όρους με βάση το πραγματικό κόστος. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση του επιδόματος πλυσίματος ρούχων εργασίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό. Επομένως, η ποσότητα του ισοδύναμου θα πρέπει να προσδιορίζεται όχι μόνο με βάση τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται, αλλά και με βάση το νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα και την εργασία που χρησιμοποιείται. Ένα ισοδύναμο μετρητών για την εκτέλεση των αναφερόμενων δραστηριοτήτων μπορεί επίσης να καθοριστεί βάσει του τιμοκαταλόγου πλυντηρίου.

Σε μια κατάσταση όπου ο εργοδότης καταβάλλει στον εργαζόμενο ένα σταθερό ποσό (που καθορίζεται κατά την κρίση του) μηνιαίως για το πλύσιμο των ενδυμάτων εργασίας, το επίδομα αυτό δεν πληροί ως ισοδύναμο, αλλά ως εφάπαξ. Αυτό το είδος πρόσθετης πληρωμής συνιστά φορολογητέο εισόδημα από εργασία.

Πληρωμή του ισοδύναμου πλυσίματος ρούχων εργασίας

Σύμφωνα με την § 2 δευτ. 1 σημείο 6 του Κανονισμού του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής σχετικά με τις λεπτομέρειες καθορισμού της βάσης υπολογισμού των εισφορών για συνταξιοδοτική και αναπηρική ασφάλιση, η βάση υπολογισμού των εισφορών δεν συνιστά «την αξία των παροχών στο είδος που προκύπτει από τις διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και τα ισοδύναμα για τις παροχές αυτές που καταβάλλονται σύμφωνα με τους κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο ή τον αρμόδιο Υπουργό, καθώς και ταμειακά ισοδύναμα για το πλύσιμο των ρούχων εργασίας με χρήση δικών ρούχων και υποδημάτων. των παπουτσιών εργασίας (...) ». Αυτό σημαίνει ότι το ισοδύναμο για το πλύσιμο των ρούχων εργασίας δεν περιλαμβάνεται στη βάση εισφορών. Ωστόσο, εδώ πρέπει να πληρούται η προϋπόθεση ότι το ισόποσο για το πλύσιμο των ρούχων εργασίας καταβάλλεται στο ποσό που ισοδυναμεί με το πραγματικό κόστος που επιβαρύνει τον εργαζόμενο σε σχέση με το πλύσιμο των ρούχων.

Παράλληλα, να σημειωθεί ότι στις εξηγήσεις του το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων επισημαίνει ότι η βάση για το ύψος των εισφορών είναι ισοδύναμη για τη συντήρηση και επισκευή ενδυμάτων και υποδημάτων εργασίας, καθώς και για το πλύσιμο των πετσετών.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Ρούχα εργασίας και ρούχα εργασίας

Η παροχή ρούχων εργασίας σε έναν εργαζόμενο είναι υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο. Η χρήση ρούχων εργασίας στο χώρο εργασίας μπορεί να επιβληθεί από τον εργοδότη στους κανονισμούς εργασίας. Στους εσωτερικούς κανονισμούς, η εργοδοτική οντότητα έχει το δικαίωμα να καθορίσει τους κανόνες χρήσης των επίσημων ενδυμάτων ή των δικών τους ρούχων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων καθαρισμού και πληρωμής ισοδύναμου για το πλύσιμο. Ωστόσο, οι προαναφερθείσες διατάξεις σχετικά με την απαλλαγή από την ανταποδοτική φορολογία και τη φορολογία του ισοδύναμου δεν θα ισχύουν εδώ. Επομένως, εάν ο εργοδότης αποφασίσει να πληρώσει ένα τέτοιο επίδομα, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταβάλει και εισφορές και φόρο πάνω του.

Μείωση του επιδόματος για το χρόνο απουσίας

Η απουσία του εργαζομένου από τον χώρο εργασίας είναι συνώνυμη με τη μη χρήση ρούχων εργασίας. Το ισοδύναμο πλυντηρίου μπορεί να μειωθεί κατά την περίοδο απουσίας από την εργασία - π.χ. λόγω διακοπών ή ασθένειας. Η μείωση αυτού του επιδόματος θα πρέπει, ωστόσο, να πραγματοποιείται επαρκώς στο διάστημα της απουσίας και πρέπει να προκύπτει από εταιρικούς κανονισμούς ή μεμονωμένη εντολή του εργοδότη.

Συνοψίζοντας, εάν το ισοδύναμο για το πλύσιμο των ρούχων εργασίας υπολογίζεται και απονέμεται σε έναν εργαζόμενο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα έξοδα πλυσίματος αυτού του ρούχου ή καθορίζεται με βάση τον τιμοκατάλογο πλυντηρίου, τότε αυτός ή αυτή μπορεί να επωφεληθεί από την εξαίρεση από εισφορές και φορολογία. Ωστόσο, μια τέτοια εξαίρεση δεν ισχύει για τα ρούχα εργασίας.