Ιατρικό πακέτο για επιχειρηματίες - λογιστικό

Φόρος Υπηρεσίας

Τα ιατρικά πακέτα είναι μια ολοένα και πιο συχνή δαπάνη που εμφανίζεται στις πολωνικές εταιρείες. Και ενώ στην περίπτωση αγοράς ιατρικών πακέτων για εργαζομένους, το ζήτημα της τακτοποίησής τους σε φορολογικά εκπιπτόμενα έξοδα είναι ξεκάθαρο, όταν πρόκειται για αγορά ιατρικού πακέτου για έναν επιχειρηματία, η κατάσταση της κατάλληλης φορολογικής ρύθμισης γίνεται περίπλοκη. Ας ελέγξουμε αν το ιατρικό πακέτο για τον επιχειρηματία μπορεί να τακτοποιηθεί σε εταιρικά έξοδα και πώς θα τακτοποιηθούν τα έσοδα από την παραλαβή του ιατρικού πακέτου από τον ανάδοχο.

Αγορά ιατρικού πακέτου για επιχειρηματία με κόστος εταιρείας

Σε φορολογικά εκπιπτόμενα έξοδα σύμφωνα με το άρθ. 22 δευτ. 1 του νόμου PIT, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την επίτευξη εισοδήματος ή για τη διατήρηση ή εξασφάλιση της πηγής εισοδήματος μπορούν να ταξινομηθούν, εκτός από τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο. 23.

Τα έξοδα για την αγορά ιατρικών πακέτων για επιχειρηματίες δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο. 23 του νόμου PIT (κατάλογος δαπανών που δεν αναγνωρίζονται ως φορολογικά εκπιπτόμενα έξοδα), ωστόσο, οι φορολογικές αρχές θεωρούν ότι αυτό το είδος δαπανών είναι εξ ολοκλήρου ιδιωτικές δαπάνες που δεν μπορούν να χρεωθούν στο κόστος της εταιρείας, επειδή προστατεύουν την προσωπική υγεία του επιχειρηματία.

Η επιβεβαίωση της παραπάνω θέσης είναι η ατομική ερμηνεία του Διευθυντή του Φορολογικού Επιμελητηρίου στη Βαρσοβία της 29ης Απριλίου 2011, αριθ. IPPB1 / 415-207 / 11-2 / JB, το οποίο ανέφερε: (...) Τα στοιχεία που παρουσιάζονται δείχνουν ότι ο Αιτών ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα - παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρηματίες. Την 1η Ιουνίου 2010, η Αιτούσα σύναψε συμφωνία με την εταιρεία Μ. για την παροχή βασικών υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης. Ως μέρος των υπηρεσιών που παρέχει η Μ., ο Αιτών έχει πρόσβαση στη βασική ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, ιατρών πρωτοβάθμιας περίθαλψης (όπως εξετάσεις αίματος) και επιλεγμένων ειδικών ιατρών (π.χ. οφθαλμίατροι).

Αναφερόμενοι στα παραπάνω, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι δαπάνες για την αγορά ιατρικών υπηρεσιών στοχεύουν στην προστασία της υγείας. Τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης είναι προσωπικά έξοδα. Για τη διατήρηση της κατάλληλης κατάστασης υγείας, ένα φυσικό πρόσωπο αναγκάζεται να κάνει χρήση ιατρικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή όχι. Έτσι, ο άμεσος στόχος της πραγματοποίησης τέτοιων δαπανών είναι η προστασία της υγείας ενός ατόμου (έξοδα προσωπικής φύσης) και όχι η διατήρηση ή η εξασφάλιση της πηγής εισοδήματος που αναφέρεται στο άρθ. 22 δευτ. 1 της ως άνω πράξης. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για ιατρικές υπηρεσίες δεν έχουν καμία πραγματική επίπτωση στη διατήρηση ή την εξασφάλιση της πηγής εισοδήματος, που είναι η μη αγροτική οικονομική δραστηριότητα. Τα έξοδα αυτά επίσης δεν επηρεάζουν το ύψος των εσόδων που προέρχονται από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Συνοψίζοντας, λαμβανομένων υπόψη των γεγονότων που παρουσιάζονται και των αναφερόμενων διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, θα πρέπει να δηλωθεί ότι οι δαπάνες που πραγματοποιεί ο αιτών για βασική ιατρική περίθαλψη ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στις δαπάνες που εκπίπτουν από τον φόρο ως μέρος μη γεωργικών δραστηριοτήτων.

Λήψη ιατρικού πακέτου από εργολάβο και λειτουργικά έσοδα

Όταν συνεργάζεται στη γραμμή εταιρείας-εταιρείας, συχνά ένα από τα μέρη - ο αγοραστής, ο εντολέας προσφέρει στον ανάδοχο, προμηθευτή του, τη δυνατότητα χρήσης ιατρικού πακέτου. Σε μια τέτοια κατάσταση, πώς να διευθετηθεί το ιατρικό πακέτο για τον επιχειρηματία;

Ιατρικό πακέτο για επιχειρηματία που έλαβε από εργολάβο ως εισόδημα από δωρεάν παροχές

Ένα ιατρικό πακέτο για έναν επιχειρηματία που υλοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας με εργολάβο θα πρέπει να λογίζεται ως έσοδα από δραστηριότητα, επειδή χορηγήθηκαν ως αποτέλεσμα της σύναψης σύμβασης για την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το άρθ. 14 δευτ. 2 σημείο 8 του νόμου PIT, εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι επίσης η αξία των λαμβανόμενων παροχών σε είδος και άλλων δωρεάν παροχών, που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο. 11 δευτ. 2-2β του Νόμου. Επομένως, ο επιχειρηματίας δεν θα λάβει έντυπο PIT-8C από τον ανάδοχό του, βάσει του οποίου θα μπορούσε να διακανονίσει τα έσοδα σε αυτόν τον λογαριασμό.

Ιατρικό πακέτο για επιχειρηματίες - προσδιορισμός εισοδήματος από δωρεάν παροχές

Σε περίπτωση ιατρικού πακέτου για επιχειρηματίες, το εισόδημα από δωρεάν παροχές προσδιορίζεται με βάση το άρθ. 11 δευτ. 2α σημείο 2 του νόμου PIT, δηλαδή με βάση τις τιμές αγοράς που βαρύνουν τον ιδρυτή.Η αξία του πακέτου θα πρέπει να καθοριστεί με βάση τη σύμβαση που έχει συναφθεί με τον ανάδοχο και, ελλείψει τέτοιας σύμβασης, επικοινωνήστε με τον πελάτη που πληρώνει για τα ιατρικά μας πακέτα για να καθορίσει την τιμή αγοράς.

Η παραπάνω λύση επιβεβαιώνεται από την ατομική ερμηνεία που εκδόθηκε από τον Διευθυντή του Φορολογικού Επιμελητηρίου στο Πόζναν στις 28 Ιουλίου 2009, αριθ. ILPB1 / 415-535 / 09-3 / TW, το οποίο ανέφερε: (...) Σύμφωνα με το άρθ. 11 δευτ. 1 παραπάνω ο νόμος περί εσόδων, με την επιφύλαξη του άρθρου. 14-15, άρθ. 17 δευτ. 1 σημεία 6, 9 και 10 όσον αφορά την άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, άρθ. 19 και άρθ. 20 παράγραφος 3, λαμβάνονται ή τίθενται στη διάθεση του φορολογούμενου κατά το ημερολογιακό έτος χρηματικές και χρηματικές αξίες και η αξία των ληφθέντων παροχών σε είδος και άλλες δωρεάν παροχές.

Όπου το Art. 11 δευτ. 2α σημείο 2 των προαναφερθέντων του νόμου ορίζει ότι η χρηματική αξία των λοιπών δωρεάν παροχών προσδιορίζεται -εφόσον το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι αγορασμένες υπηρεσίες- στην τιμή αγοράς.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην αίτηση δείχνουν ότι η Εταιρεία αγοράζει ασφάλιση υγείας με το εύρος των πακέτων ιατρικών παροχών, συμ. για άτομα που διευθύνουν μια μη αγροτική επιχείρηση με τα οποία η Εταιρεία έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας,

Σύμφωνα με το άρθ. 14 δευτ. 2 σημείο 8 του νόμου περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, το εισόδημα από μη γεωργικές δραστηριότητες περιλαμβάνει επίσης την αξία των ληφθέντων παροχών σε είδος και άλλων δωρεάν παροχών, που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο. 11 δευτ. 2-2β, με την επιφύλαξη του άρθρου 22. 21 δευτ. 1 βαθμός 125.

Η επιφύλαξη που περιέχεται στα προαναφερθέντα τέχνη. 21 δευτ. 1 παράγραφος 125 ορίζει ότι η αξία των παροχών σε είδος και των λοιπών δωρεάν παροχών είναι απαλλαγμένη από φόρο εισοδήματος, που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4. 11 δευτ. 2-2β, που λαμβάνονται από πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις φορολογικές ομάδες I και II κατά την έννοια των διατάξεων για τον φόρο κληρονομιάς και δωρεάς, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2. 20, που προβλέπει ότι η απαλλαγή δεν ισχύει για παροχές που λαμβάνονται βάσει εργασιακής σχέσης, κατ' οίκον εργασίας ή βάσει συμβάσεων που αποτελούν τη βάση για την απόκτηση εισοδήματος που ταξινομείται ως πηγή που αναφέρεται στο άρθρ. 10 δευτ. 1 βαθμός 2.

Ως εκ τούτου, οι παροχές υπό μορφή ασφάλισης υγείας, συμπεριλαμβανομένων των πακέτων ιατρικών παροχών, που διατίθενται σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν μη γεωργική οικονομική δραστηριότητα, αποτελούν για τα πρόσωπα αυτά εισόδημα από μη γεωργική οικονομική δραστηριότητα που ασκούν, τα οποία ο αποδέκτης υποχρεούται να φορολογήσει ανεξάρτητα. (...)

Επιχειρηματίας που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούμενη βάσει γενικών αρχών ή με κατ' αποκοπή φόρο φορολογεί το εισόδημα από δωρεάν παροχές, το οποίο φορολογείται με τον συντελεστή που προβλέπεται για καθεμία από αυτές τις μορφές, δηλ.

  • για ενιαίο φόρο - 19%

  • για τους γενικούς κανόνες - 18% ή 32% ανάλογα με το φορολογικό όριο.

Στην περίπτωση των επιχειρηματιών που φορολογούνται με κατ' αποκοπή συντελεστή επί των καταγεγραμμένων εσόδων, το εισόδημα από δωρεάν παροχές που σχετίζονται με ιατρικά πακέτα που λαμβάνονται από εργολάβους θα πρέπει να φορολογείται με κατ' αποκοπή συντελεστή 3%. Το γεγονός αυτό προκύπτει από το άρθ. 12 δευτ. 1 πόντος 5 λιτ. ε του εφάπαξ νόμου περί φόρου εισοδήματος.

Καταχώρηση εσόδων από ληφθέντα ιατρικά πακέτα στο ηλεκτρονικό λογιστικό σύστημα wfirma.pl

Ιατρικά πακέτα για επιχειρηματίες - έσοδα από δωρεάν παροχές στο KPiR

Οι επιχειρηματίες που φορολογούνται βάσει γενικών αρχών ή με ενιαίο φόρο καταγράφουν το εισόδημα από δωρεάν παροχές λόγω λαμβανόμενων ιατρικών πακέτων χρησιμοποιώντας την καρτέλα ΕΣΟΔΑ »ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ» ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ »ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ (DW), όπου το λογιστικό σχήμα πρέπει να αναφέρει ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, συμπληρώστε το ποσό των εσόδων (τιμή αγοράς που πλήρωσε ο ιδρυτής), το όνομα των εσόδων και την ημερομηνία καταχώρισης.

Μετά την αποθήκευση, τα έσοδα θα εμφανίζονται στη στήλη 8 KPiR - άλλα έσοδα. Θα ληφθεί επίσης υπόψη κατά τον υπολογισμό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος. Είναι σημαντικό ότι στην έντυπη εσωτερική απόδειξη θα πρέπει να επισυνάπτεται τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει τη λήψη εισοδήματος.

Ιατρικά πακέτα για επιχειρηματίες - εισόδημα από δωρεάν παροχές στο αρχείο εισοδήματος (εφάπαξ)

Ο φορολογούμενος που φορολογείται με εφάπαξ επί του καταγεγραμμένου εισοδήματος εμφανίζει το εισόδημα από το ιατρικό πακέτο που έλαβε δωρεάν μεταβαίνοντας στην καρτέλα ΕΣΟΔΑ »ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ» ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ »ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ (DW), όπου ως λογιστικό θα πρέπει να αναγράφεται ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ σχέδιο. Αυτό το καθεστώς θα έχει ως αποτέλεσμα το εισόδημα να φορολογηθεί με συντελεστή 3% (σύμφωνα με τους κανονισμούς. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί συμπληρώστε το ποσό του εισοδήματος (τιμή αγοράς που πλήρωσε ο ιδρυτής), το όνομα του εισοδήματος και την ημερομηνία καταχώρησης .

Μετά την αποταμίευση, το εισόδημα θα εμφανίζεται στο αρχείο εισοδήματος στη στήλη που προορίζεται για φορολογητέο εισόδημα 3% του εφάπαξ. Το εισόδημα αυτό θα ληφθεί υπόψη και κατά τον υπολογισμό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος. Είναι σημαντικό ότι στην έντυπη εσωτερική απόδειξη θα πρέπει να επισυνάπτεται τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει τη λήψη εισοδήματος.

Συνοψίζοντας, ένα ιατρικό πακέτο για έναν επιχειρηματία δεν μπορεί να συνιστά φορολογικό κόστος και, κατά την παραλαβή του από τον ανάδοχο, ο φορολογούμενος υποχρεούται να αποδείξει εισόδημα. Από την πλευρά των επιχειρηματιών δεν πρόκειται για φορολογικά ευνοϊκές λύσεις. Ωστόσο, η περίπτωση των ιατρικών πακέτων για εργαζομένους είναι διαφορετική, καθώς αυτά μπορεί να αποτελούν έκπτωση φόρου και συνεπώς να μειώνουν τη φορολογική βάση.