Δημοσιονομικές αποδείξεις

Δικτυακός Τόπος

Η φορολογική απόδειξη είναι ένα έγγραφο που εκτυπώνεται από ταμειακές μηχανές και πρέπει να εκδοθεί αμέσως στον αγοραστή αμέσως μετά τη συναλλαγή.

Τι δεδομένα πρέπει να περιέχει;

Όπως προκύπτει από τον Κανονισμό του Υπουργού Οικονομικών της 28ης Νοεμβρίου 2008 για τα κριτήρια και τις τεχνικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ταμειακές μηχανές και τους όρους χρήσης τους, η φορολογική απόδειξη που εκτυπώνεται από την ταμειακή μηχανή πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. όνομα και επώνυμο ή όνομα του φορολογούμενου, διεύθυνση του σημείου πώλησης και για μη μόνιμες πωλήσεις - τη διεύθυνση της έδρας ή του τόπου κατοικίας του φορολογούμενου,
 2. αριθμός φορολογικού μητρώου (NIP),
 3. αύξοντα αριθμό της εκτύπωσης,
 4. ημερομηνία και ώρα (ώρα και λεπτά) πώλησης,
 5. το όνομα του αγαθού ή της υπηρεσίας και πιθανώς μια περιγραφή του αγαθού ή της υπηρεσίας που αποτελεί επέκταση αυτού του ονόματος,
 6. τιμή μονάδας ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας,
 7. ποσότητα και αξία πωλήσεων,
 8. αξία πωλήσεων και ποσά φόρου σύμφωνα με τους ατομικούς φορολογικούς συντελεστές,
 9. αξία πωλήσεων απαλλαγμένη από φόρο,
 10. το συνολικό ποσό του φόρου,
 11. συνολικό ποσό που οφείλεται,
 12. τον επόμενο αριθμό της φορολογικής απόδειξης,
 13. τον επόμενο αριθμό της ταμειακής μηχανής και την ονομασία του ταμείου - για περισσότερα από ένα ταμεία,
 14. φορολογικό λογότυπο και τον μοναδικό αριθμό της ταμειακής μηχανής,
 15. ένδειξη νομίσματος τουλάχιστον για το συνολικό οφειλόμενο ποσό

Έκδοση τιμολογίου ΦΠΑ για την απόδειξη

Σύμφωνα με το άρθ. 106 δευτ. 4 του νόμου περί ΦΠΑ, φορολογούμενος που δεν υποχρεούται να εκδίδει τιμολόγια σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, υποχρεούται να εκδίδει τιμολόγια μετά από αίτηση του εν λόγω προσώπου.

Ο πωλητής οφείλει να εκδώσει τιμολόγιο βάσει απόδειξης πώλησης που φέρει ο πελάτης και, κατόπιν αιτήματός του, να εκδώσει τιμολόγιο ΦΠΑ εντός των προθεσμιών που ορίζονται στον Φορολογικό Κώδικα. Επομένως, ένα τέτοιο τιμολόγιο πρέπει να εκδοθεί εάν ο πελάτης το ζητήσει εντός τριών μηνών από την ημερομηνία πώλησης και ο επιχειρηματίας έχει 7 ημέρες για να εκπληρώσει αυτό το αίτημα.

Ο πωλητής μπορεί επίσης να εκδώσει τιμολόγιο μετά τους προαναφερθέντες 3 μήνες, αλλά είναι καλή του θέληση και όχι υποχρέωση.

Διόρθωση πωλήσεων τεκμηριωμένη με απόδειξη

Η ταμειακή μηχανή δεν έχει καμία τεχνική δυνατότητα να διορθώσει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της.

Ωστόσο, τυχόν λάθη ή δηλώσεις θα πρέπει να διορθωθούν, καθώς οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να τηρούν φορολογικά στοιχεία με αξιόπιστο τρόπο, που να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές οικονομικές πράξεις. Σύμφωνα με το άρθ. 109 παράγραφος. 3 του νόμου περί ΦΠΑ, οι φορολογούμενοι, με εξαίρεση τους φορολογούμενους που ασκούν μόνο δραστηριότητες που απαλλάσσονται του φόρου σύμφωνα με το άρθρο. 43 και 82 δευτ. 3 και αφορολόγητο σύμφωνα με το άρθ. 113 παράγραφος. 1 και 9, υποχρεούνται να τηρούν αρχείο που περιέχει: τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 1. 90, τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό του αντικειμένου και της φορολογικής βάσης, το ποσό του πληρωτέου φόρου, το ποσό του φόρου εισροών που μειώνει το ποσό του πληρωτέου φόρου και το ποσό του φόρου που πρέπει να καταβληθεί στην εφορία ή να επιστραφεί από αυτό το γραφείο, και άλλα στοιχεία για την ορθή σύνταξη της φορολογικής δήλωσης, και στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθ. 120 παράγραφος 15, άρθ. 125, 134, 138 - τα στοιχεία που καθορίζονται σε αυτές τις διατάξεις απαραίτητα για την ορθή σύνταξη της φορολογικής δήλωσης.

Συνοψίζοντας - ο επιχειρηματίας είναι υποχρεωμένος να τηρεί μητρώο διορθώσεων, στο οποίο θα πρέπει να καταγράφονται όλα τα γεγονότα που σχετίζονται με την προσαρμογή του κύκλου εργασιών, όπως: επιστροφές αγαθών, χορηγούμενες εκπτώσεις, λάθη ταμείου, βάσει των οποίων θα μπορεί για σύνταξη σωστής φορολογικής δήλωσης. Ωστόσο, καμία πράξη δεν προσδιορίζει τη μορφή ενός τέτοιου αρχείου, επομένως μπορεί να διατηρηθεί σε οποιαδήποτε μορφή.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, καμία διάταξη δεν ρυθμίζει το θέμα της εμφάνισης του μητρώου διορθώσεων, ωστόσο, θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα δεδομένα:

 • το όνομα (όνομα) του φορολογούμενου, τη διεύθυνσή του (έδρα) και τη διεύθυνση του σημείου πώλησης,
 • αριθμός φορολογικού μητρώου,
 • λογότυπο και αριθμός ταμειακής μηχανής,
 • αριθμός απόδειξης προς διόρθωση,
 • το όνομα των εμπορευμάτων,
 • τον λόγο της διόρθωσης και την ημερομηνία κατά την οποία έγινε,
 • προηγούμενη αξία πωλήσεων, φορολογικοί συντελεστές και ποσά,
 • την τρέχουσα (διορθωμένη) αξία πωλήσεων, τους φορολογικούς συντελεστές και τα ποσά.

 

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση χρήσης ταμειακών μηχανών

Όπως προκύπτει από τις ρυθμίσεις, δεν είναι υποχρεωμένος κάθε επιχειρηματίας να έχει ταμειακή μηχανή.

Εξαίρεση εκ περιτροπής

Εάν σε ένα δεδομένο φορολογικό έτος ο κύκλος εργασιών από τις πωλήσεις σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τα 40.000,00 PLN (20.000,00 PLN στην περίπτωση φορολογουμένων που ξεκίνησαν μια επιχείρηση φέτος), δεν υπάρχει υποχρέωση εγκατάστασης ταμειακής μηχανής. Η υποχρέωση αυτή προκύπτει μετά από δύο μήνες από την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον μήνα κατά τον οποίο ο φορολογούμενος υπερέβη το όριο.

Ωστόσο, αυτές οι εξαιρέσεις δεν ισχύουν για τα είδη δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην § 4 του Κανονισμού του Υπουργού Οικονομικών για τις ταμειακές μηχανές:

 1. φορολογούμενοι που ασχολούνται με την πώληση υγροποιημένου αερίου·
 2. για την παροχή τακτικών και μη τακτικών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών σε επικοινωνίες αυτοκινήτων, με εξαίρεση τις μεταφορές που αναφέρονται στο στοιχ. 15 και 16 του παραρτήματος του κανονισμού·
 3. στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών και φορτίου με ταξί·
 4. κατά την παράδοση: ανταλλακτικά για κινητήρες (PKWiU 28.11.4), κινητήρες εσωτερικής καύσης του τύπου που χρησιμοποιούνται για την πρόωση οχημάτων (PKWiU 29.10.1), αμαξώματα για μηχανοκίνητα οχήματα (PKWiU 29.20.1), ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα. εμπορευματοκιβώτια (PKWiU 29.20.2), μέρη ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων και άλλων οχημάτων χωρίς μηχανική κίνηση (PKWiU 29.20.30.0), εξαρτήματα και εξαρτήματα για μηχανοκίνητα οχήματα (εκτός μοτοσυκλετών), που δεν ταξινομούνται αλλού (PKWiU 29.32.30.0), εσωτερικά εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσης του είδους που χρησιμοποιούνται σε μοτοσυκλέτες (PKWiU 30.91.3).
 5. κατά την παράδοση:
  α) εξοπλισμός ραδιοφώνου, τηλεόρασης και τηλεπικοινωνιών, εξαιρουμένων των σωλήνων ηλεκτρονίων και άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, καθώς και εξαρτημάτων για συσκευές και συσκευές για χειρισμό ήχου και εικόνας, κεραίες (PKWiU ex 26 και ex 27.90),
  β) φωτογραφικός εξοπλισμός, εξαιρουμένων των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για φωτογραφικό εξοπλισμό και εξαρτήματα (PKWiU ex 26.70.1).
 6. για την προμήθεια προϊόντων από πολύτιμα μέταλλα ή με τη συμμετοχή αυτών των μετάλλων, η πώληση των οποίων δεν μπορεί να επωφεληθεί από τη φορολογική απαλλαγή που αναφέρεται στο άρθρο. 113 παράγραφος. 1 και 9 του νόμου περί ΦΠΑ·
 7. για την παράδοση προηχογραφημένων, εγγεγραμμένων δεδομένων ή αποθηκευμένων πακέτων λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που πωλούνται με άδεια χρήσης: CD, DVD, κασέτες ήχου, μαγνητικές ταινίες (συμπεριλαμβανομένων κασετών βίντεο), δισκέτες, κάρτες μνήμης, κασέτες.
 8. κατά την παράδοση προϊόντων που προορίζονται για χρήση, που προσφέρονται προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων ή ως πρόσθετα ή πρόσμικτα σε καύσιμα κινητήρων, ανεξάρτητα από το σύμβολο PKWiU·
 9. για την παράδοση προϊόντων καπνού (PKWiU 12.00), αλκοολούχα ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλ πάνω από 1,2% και αλκοολούχα ποτά που περιέχουν μείγμα μπύρας και μη αλκοολούχα ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλ άνω του 0,5%, ανεξάρτητα από το σύμβολο PKWiU, με εξαίρεση των παραδόσεων αγαθών, που αναφέρονται στο στοιχ 42 του παραρτήματος του κανονισμού.

Αντικειμενική εξαίρεση

Με το παράρτημα του Κανονισμού του Υπουργού Οικονομικών της 26ης Ιουλίου 2010 ορίζονται τα είδη δραστηριοτήτων που λόγω του αντικειμένου τους δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση ύπαρξης ταμειακής μηχανής. Μπορούμε να απαριθμήσουμε μεταξύ αυτών:

 • Υπηρεσίες διάθεσης και επεξεργασίας λυμάτων. λυματολάσπη (PKWiU 37)
 • Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, εξαιρουμένων των κτηνιατρικών υπηρεσιών - εκτός από τις υπηρεσίες πεταλούδας (PKWiU ex 01.62.10.0)
 • Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες - εξαιρουμένων των υπηρεσιών για την προετοιμασία και την παράδοση αγαθών κατά παραγγελία (PKWiU ex 53)
 • Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (PKWiU 61)
 • Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες (PKWiU 64-66)
 • Παράδοση ακινήτων
 • Πώληση εισιτηρίων αεροπορικών μεταφορών καθώς και γευμάτων και εμπορευμάτων σε αεροπλάνα κ.λπ.