Ο κατώτατος μισθός το 2014

Υπηρεσία

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, ο κατώτατος μισθός το 2014 θα ανέλθει σε 1.680 PLN. Σε σύγκριση με το 2013, είναι αύξηση 80 PLN. Τα συνδικάτα ζήτησαν αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 120 PLN για το επόμενο έτος. Ωστόσο, η τελική απόφαση για το θέμα αυτό θα ληφθεί το αργότερο στις 15 Σεπτεμβρίου 2013.

Το ποσό της αμοιβής για το 2014 υπολογίστηκε με βάση:

 • πρόβλεψη πληθωρισμού για το 2014 - 2,4%;
 • πρόβλεψη αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ για το 2014 - 2,5% (για τον υπολογισμό του κατώτατου μισθού, τα 2/3 αυτού του δείκτη θεωρούνται ως 1,67%).
 • η αναλογία επαλήθευσης που χρησιμοποιείται σε σχέση με το ισχύον ποσό του κατώτατου μισθού - 1,00875486381. Λαμβάνεται διαιρώντας τον δείκτη αύξησης των τιμών το προηγούμενο έτος (103,7%) με τον προβλεπόμενο δείκτη αύξησης τιμών το προηγούμενο έτος (102,8%).

Η διαδικασία καθορισμού του κατώτατου μισθού

Αξίζει σε αυτό το σημείο να εξηγήσουμε πώς ακριβώς καθορίζεται ο κατώτατος μισθός. Το ύψος του κατώτατου μισθού καθορίζεται κάθε χρόνο για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Η διαδικασία προσδιορισμού του προβλέπει 3 βασικά στάδια:

 • παρουσίαση από το Υπουργικό Συμβούλιο της Τριμερούς Επιτροπής των απαιτούμενων πληροφοριών έως τις 15 Ιουνίου,
 • καθορισμός από την Τριμερή Επιτροπή του κατώτατου μισθού έως τις 15 Ιουλίου,
 • καθορισμός από το Υπουργικό Συμβούλιο του κατώτατου μισθού έως τις 15 Σεπτεμβρίου (εάν η Τριμερής Επιτροπή δεν τον καθορίσει).

Η Τριμερής Επιτροπή που αναφέρεται παραπάνω είναι με άλλα λόγια η Επιτροπή Κοινωνικο-Οικονομικών Υποθέσεων (Νόμος της 6ης Ιουλίου 2001 σχετικά με την Τριμερή Επιτροπή για τις κοινωνικοοικονομικές υποθέσεις και τις επιτροπές κοινωνικού διαλόγου της βοεβοδείας). Είναι ένα φόρουμ κοινωνικού διαλόγου που διεξάγεται για να συμβιβάσει τα συμφέροντα των εργαζομένων, των εργοδοτών και το δημόσιο καλό. Στις διαπραγματεύσεις της Επιτροπής συμμετέχουν κυβέρνηση, εργαζόμενοι και εργοδότες.

Το πρώτο στάδιο καθορισμού του μισθού είναι η υποβολή από το Υπουργείο σε κοινωνικούς εταίρους, συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδότες πρότασης που προκύπτει από τους καταστατικούς κανόνες. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο έως τις 15 Ιουνίου κάθε έτους. Το Υπουργικό Συμβούλιο παρουσιάζει την Τριμερή Επιτροπή:

 • πρόταση για το ύψος του κατώτατου μισθού το επόμενο έτος μαζί με την ημερομηνία αλλαγής του ποσού αυτής της αμοιβής·
 • πληροφορίες σχετικά με τον δείκτη τιμών το προηγούμενο έτος·
 • πληροφορίες για τα ακόλουθα: πρόβλεψη δείκτη τιμών και μέσου μισθού για το επόμενο έτος.
 • το ποσό του μέσου μισθού κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι διαπραγματεύσεις·
 • πληροφορίες για τις δαπάνες των νοικοκυριών το προηγούμενο έτος·
 • πληροφορίες σχετικά με την αναλογία μεριδίου του εισοδήματος από την απασχόληση και τον μέσο αριθμό εξαρτώμενων μελών ενός συμβασιούχου εργαζόμενου κατά το προηγούμενο έτος·
 • πληροφορίες σχετικά με το ύψος της μέσης μηνιαίας αμοιβής το προηγούμενο έτος ανά είδος δραστηριότητας·
 • πληροφορίες για το βιοτικό επίπεδο διαφόρων κοινωνικών ομάδων·
 • πληροφορίες για τις οικονομικές συνθήκες του κράτους, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του κρατικού προϋπολογισμού, τις απαιτήσεις οικονομικής ανάπτυξης, το επίπεδο παραγωγικότητας της εργασίας και την ανάγκη διατήρησης υψηλού επιπέδου απασχόλησης·
 • δείκτης της προβλεπόμενης πραγματικής αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

Σε δεύτερο στάδιο, η Τριμερής Επιτροπή συμφωνεί για το ύψος του κατώτατου μισθού το επόμενο έτος έως τις 15 Ιουλίου. Εάν η Τριμερής Επιτροπή δεν καθορίσει κατώτατο μισθό, το Υπουργικό Συμβούλιο οφείλει, έως τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, να καθορίσει τον κατώτατο μισθό. Αυτό γίνεται μέσω της ανακοίνωσης του Πρωθυπουργού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Πολωνίας «Monitor Polski». Είναι σημαντικό το ύψος του κατώτατου μισθού που έχει οριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο έως τις 15 Σεπτεμβρίου, να μην είναι χαμηλότερο από τον προτεινόμενο κατώτατο μισθό, που έχει υποβάλει το Υπουργικό Συμβούλιο της Τριμερούς Επιτροπής έως τις 15 Ιουνίου.

Επιπλέον, αξίζει να γνωρίζουμε ότι εάν ο προβλεπόμενος δείκτης τιμών για το επόμενο έτος, για τον οποίο το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώνει την Τριμερή Επιτροπή, είναι:

 • τουλάχιστον 105% - υπάρχουν δύο ημερομηνίες για την αλλαγή του κατώτατου μισθού: από την 1η Ιανουαρίου και από την 1η Ιουλίου.
 • λιγότερο από 105% - έχει οριστεί μια ενιαία ημερομηνία για την αλλαγή του κατώτατου μισθού: από την 1η Ιανουαρίου.

Με βάση το άρθρο. 5 του νόμου για την ελάχιστη αμοιβή για εργασία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσό του κατώτατου μισθού θα πρέπει να καθοριστεί κατά τρόπο ώστε το μέσο ποσό του κατώτατου μισθού σε ένα δεδομένο έτος να μην αυξάνεται λιγότερο από τον προβλεπόμενο δείκτη τιμών για ένα δεδομένο έτος.

Ως προς τον μισθό του εργαζομένου στο πρώτο έτος εργασίας, σύμφωνα με το άρθ. 6 δευτ. 2 παραπάνω του νόμου, η αμοιβή αυτή δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το 80% του κατώτατου μισθού που ανακοινώνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.Σύμφωνα με αυτές τις ρυθμίσεις, το 2014 θα είναι τουλάχιστον 1.344 PLN (80% των 1.680 PLN).