Παρακράτηση φόρου - συμβαίνει κατά την αγορά ενός προγράμματος υπολογιστή;

Δικτυακός Τόπος

Επί του παρόντος, οι περισσότερες αγορές γίνονται μέσω Διαδικτύου. Τα παραπάνω ισχύουν ιδιαίτερα για τυχόν άδειες χρήσης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ένας φορολογούμενος που επιθυμεί να αγοράσει ένα πρόγραμμα υπολογιστή δεν χρειάζεται πλέον να το αγοράσει φυσικά, μπορεί να το κατεβάσει από το Διαδίκτυο. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, αγοράζουμε προγράμματα όχι μόνο από διανομείς στην Πολωνία, αλλά και από ξένους φορείς. Ελέγξτε εάν η παρακράτηση φόρου αφαιρείται πάντα από την αγορά ενός προγράμματος υπολογιστή μέσω Διαδικτύου από ξένο ανάδοχο.

Τι φορολογείται στην Πολωνία;

Σύμφωνα με το άρθ. 3 δευτ. 2 του νόμου περί φόρου εισοδήματος εταιρειών - εφεξής: νόμος περί CIT - οι φορολογούμενοι, εάν δεν έχουν την έδρα τους ή το διοικητικό συμβούλιο στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας, υπόκεινται σε φορολογική υποχρέωση μόνο για τα εισοδήματα που αποκτούν στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας.

Η παραπάνω ρύθμιση εκφράζει τα λεγόμενα την αρχή της περιορισμένης φορολογικής υποχρέωσης, σύμφωνα με την οποία το κράτος στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται η πηγή εισοδήματος έχει το κυριαρχικό δικαίωμα να φορολογεί οντότητες μη κατοίκους όσον αφορά το εισόδημα που αποκτάται από μια τέτοια πηγή.

Το εισόδημα (έσοδο) που δημιουργείται στην επικράτεια της χώρας από τους φορολογούμενους που αναφέρονται ανωτέρω, θεωρούνται ιδίως έσοδα (έσοδα) από:

 1. κάθε είδους δραστηριότητες που εκτελούνται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, μεταξύ άλλων μέσω ξένης εγκατάστασης που βρίσκεται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας·

 2. ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας ή δικαιώματα σε τέτοια ακίνητα, συμπεριλαμβανομένης της ολικής ή μερικής πώλησής τους ή της πώλησης τυχόν δικαιωμάτων σε τέτοια ακίνητα·

 3. κινητές αξίες και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα πλην των τίτλων, που γίνονται δεκτά προς δημόσια διαπραγμάτευση στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας εντός της ρυθμιζόμενης χρηματιστηριακής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από την πώληση αυτών των τίτλων ή μέσων και την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές·

 4. για τη μεταβίβαση της κυριότητας μετοχών (μετοχών) στην εταιρεία, όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σε εταιρεία που δεν είναι νομικό πρόσωπο ή τίτλοι σε επενδυτικό ταμείο, ίδρυμα συλλογικών επενδύσεων ή άλλο νομικό πρόσωπο ή λόγω απαιτήσεων που προκύπτουν από την κατοχή αυτές οι μετοχές (μετοχές), όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις ή τίτλοι συμμετοχής - εάν τουλάχιστον το 50% της αξίας των περιουσιακών στοιχείων μιας τέτοιας εταιρείας, εταιρείας που δεν είναι νομικό πρόσωπο, επενδυτικό ταμείο, ίδρυμα συλλογικών επενδύσεων ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα, είναι ακίνητα που βρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας ή δικαιώματα σε τέτοια ακίνητα·

 5. ρυθμιζόμενες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διατίθενται, πληρώνονται ή παρακρατούνται από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή οργανικές μονάδες χωρίς νομική προσωπικότητα, που έχουν τόπο κατοικίας, έδρα ή διοικητικό συμβούλιο στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας, ανεξάρτητα από τον τόπο σύναψης της σύμβασης και της εκτέλεσης της υπηρεσίας·

 6. μη πραγματοποιηθέντα κέρδη που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 5α.

Παρακράτηση φόρου - ποσό

Φόρος εισοδήματος λόγω των εσόδων που αναφέρονται παραπάνω που αποκτήθηκαν στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας από τους φορολογούμενους που αποκτήθηκαν:

 • από τόκους, πνευματικά δικαιώματα ή συγγενικά δικαιώματα, από δικαιώματα σε εφευρετικά σχέδια, εμπορικά σήματα και διακοσμητικά σχέδια, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης αυτών των δικαιωμάτων, από τέλη για την αποκάλυψη του μυστικού μιας συνταγής ή διαδικασίας παραγωγής, για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης βιομηχανικής συσκευής, στη συμπερίληψη ενός μεταφορικού μέσου, εμπορικής ή επιστημονικής συσκευής, για πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία που αποκτήθηκε στον βιομηχανικό, εμπορικό ή επιστημονικό τομέα (τεχνογνωσία)·

 • από αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχονται στον τομέα της ψυχαγωγίας, ψυχαγωγίας ή αθλητικών δραστηριοτήτων, που εκτελούνται από νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στο εξωτερικό, που οργανώνονται μέσω φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών ή αθλητικών εκδηλώσεων στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας·

 • για υπηρεσίες: συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογιστικά, έρευνα αγοράς, νομικές υπηρεσίες, διαφημιστικές υπηρεσίες, διαχείριση και έλεγχος, επεξεργασία δεδομένων, υπηρεσίες πρόσληψης και πρόσληψης εργαζομένων, εγγυήσεις και εγγυήσεις και παροχές παρόμοιας φύσης,

- είναι το 20% των εσόδων.

Ο φόρος στο ποσό του 10% πρέπει να εισπραχθεί:

 • για τα οφειλόμενα τέλη για την εξαγωγή φορτίου και επιβατών που γίνονται δεκτά για μεταφορά σε πολωνικούς λιμένες από ξένες εμπορικές ναυτιλιακές εταιρείες, με εξαίρεση τους επιβάτες φορτίου και διέλευσης·

 • λόγω εσόδων που αποκτώνται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας από ξένες εταιρείες αεροναυτιλίας, εξαιρουμένων των εσόδων που προέρχονται από τακτικές αεροπορικές μεταφορές επιβατών, η χρήση των οποίων απαιτεί από τον επιβάτη να έχει αεροπορικό εισιτήριο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι φορολογούμενοι που αγοράζουν ορισμένες υπηρεσίες από το εξωτερικό υποχρεούνται να πληρώσουν φόρο. Ο παραπάνω φόρος θα πρέπει να αφαιρεθεί από την αμοιβή που καταβάλλεται στον αλλοδαπό φορέα.

Όσον αφορά την παρακράτηση φόρου στην πηγή, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις συμφωνίες που υπέγραψε η Πολωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Παρακράτηση φόρου - το δικαίωμα χρήσης προγράμματος υπολογιστή

Σε πολλές περιπτώσεις, ένας φορολογούμενος που αγοράζει ένα πρόγραμμα υπολογιστή δεν το χρησιμοποιεί ο ίδιος, αλλά το μεταπωλεί.

Παράδειγμα 1.

Ο φορολογούμενος αγοράζει προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσω Διαδικτύου από ξένο εργολάβο. Οι παραπάνω αγορές δεν εξυπηρετούν τον φορολογούμενο. Τα μεταπωλεί. Πρέπει να επιβάλλεται παρακράτηση φόρου σε μια τέτοια κατάσταση;

Αρχικά, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα πνευματικά δικαιώματα ενός προγράμματος υπολογιστή περιλαμβάνουν το δικαίωμα:

 • μόνιμη ή προσωρινή αναπαραγωγή προγράμματος υπολογιστή, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο και με οποιαδήποτε μορφή· στον βαθμό που είναι απαραίτητος ο πολλαπλασιασμός για την εισαγωγή, εμφάνιση, χρήση, μετάδοση και αποθήκευση ενός προγράμματος υπολογιστή, αυτές οι δραστηριότητες απαιτούν τη συγκατάθεση του εξουσιοδοτημένου ατόμου·

 • μετάφραση, προσαρμογή, αλλαγή της διάταξης ή οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στο πρόγραμμα υπολογιστή, διατηρώντας παράλληλα τα δικαιώματα του ατόμου που έκανε αυτές τις αλλαγές·

 • τη διάδοση, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού ή της ενοικίασης, ενός προγράμματος υπολογιστή ή αντιγράφου αυτού.

Επομένως, για να μπορούμε να μιλάμε για παρακράτηση φόρου, πρέπει να μεταβιβαστούν τα πνευματικά δικαιώματα. Είναι σημαντικό, σύμφωνα με το άρθρο. 52 του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, εκτός εάν η σύμβαση προβλέπει διαφορετικά, η μεταβίβαση της κυριότητας ενός αντιγράφου του έργου δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση των οικονομικών πνευματικών δικαιωμάτων σε αυτό το έργο.

Στην περίπτωσή μας, η αγορά προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών από τον φορολογούμενο δεν μεταβιβάζει πνευματικά δικαιώματα σε αυτόν. Κατά συνέπεια, η πληρωμή που πραγματοποιείται σε αυτόν τον λογαριασμό δεν θα συνιστά έσοδα από τα πνευματικά δικαιώματα που αναφέρονται στον νόμο περί CIT και δεν θα απαιτεί την είσπραξη της παρακράτησης φόρου.

Συνοψίζοντας, η όχι πάντα αγορά ενός προγράμματος υπολογιστή μέσω του Διαδικτύου προκαλεί την ανάγκη έκπτωσης του παρακρατούμενου φόρου.