ΦΠΑ κατά την εισαγωγή από την Κίνα - πώς να διακανονιστεί;

Φόρος Υπηρεσίας

Η εισαγωγή από την Κίνα περιλαμβάνει ΦΠΑ στον εκτελωνισμό. Η μέθοδος διακανονισμού της συναλλαγής από τον επιχειρηματία εξαρτάται από το πού γίνεται η εκκαθάριση και τη διαδικασία που επιλέγεται. Πότε πρέπει να πληρώσω και πώς να υπολογίσω τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή από την Κίνα; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα βρίσκεται στο παρακάτω άρθρο.

Τυπικός διακανονισμός κατά το check in στην Πολωνία

Εάν ο εκτελωνισμός πραγματοποιείται σε πολωνικό λιμάνι (π.χ. στο Γκντανσκ), σύμφωνα με την τυπική διαδικασία, ο επιχειρηματίας υποχρεούται να πληρώσει αμέσως ΦΠΑ. Αναγράφεται στο τελωνειακό έγγραφο SAD ή PZC (ηλεκτρονική έκδοση). Εάν ο έμπορος χρησιμοποιεί μεσίτες για εκτελωνισμό, όπως υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, ο ΦΠΑ καταβάλλεται συνήθως κατά την παράδοση των εμπορευμάτων.

Στην περίπτωση ενεργών πληρωτών ΦΠΑ (και όταν μια δεδομένη αγορά σχετίζεται με φορολογητέα δραστηριότητα), ο καταβληθέντος φόρος μπορεί να αφαιρεθεί στο υποβληθέν αρχείο JPK_V7, επομένως τελικά ανακτάται. Ωστόσο, είναι επιτακτική ανάγκη να έχετε κάποια χρήματα για να ξεκινήσετε. Ως εκ τούτου, αυτός ο τύπος διακανονισμού χρησιμοποιείται κυρίως για μικρές παραδόσεις, όταν τα ποσά του ΦΠΑ δεν είναι πολύ υψηλά. Στην περίπτωση αυτή, ο ΦΠΑ επί των εισαγωγών από την Κίνα διακανονίζεται με τον ίδιο τρόπο με την εγχώρια αγορά.

Εισαγωγή εμπορευμάτων - απλοποιημένη διαδικασία

Δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής της επιλογής «αναβαλλόμενης» καταβολής ΦΠΑ, που σχετίζεται με τα λεγόμενα την απλοποιημένη διαδικασία εισαγωγής αγαθών.

Εφαρμόζοντας την αρχή του διακανονισμού της εισαγωγής εμπορευμάτων στο πλαίσιο της απλουστευμένης διαδικασίας, μπορείτε να εμφανίσετε το ποσό του ΦΠΑ στο αρχείο JPK_V7M (ή JPK_V7K) για την περίοδο κατά την οποία προέκυψε η φορολογική υποχρέωση (δηλαδή όταν πραγματοποιήθηκε ο εκτελωνισμός στην Πολωνία).

Για να επωφεληθείτε από αυτήν την επιλογή, είναι απαραίτητο να πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στον νόμο περί ΦΠΑ. Αυτά είναι:

  • επίδειξη από τον φορολογούμενο στον προϊστάμενο της τελωνειακής και εφορίας, που έχει εκδοθεί το νωρίτερο 6 μήνες πριν από την εισαγωγή, βεβαιώσεις μη ληξιπρόθεσμης καταβολής οφειλόμενων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και πληρωμών ατομικών φόρων που αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν του χωριστά για κάθε τίτλο, συμπεριλαμβανομένου ξεχωριστά για κάθε φόρο, αντίστοιχα 3% του ποσού των οφειλόμενων εισφορών και των οφειλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων σε επιμέρους φόρους· το μερίδιο των καθυστερήσεων στο ποσό των εισφορών ή του φόρου προσδιορίζεται σε σχέση με το ποσό των πληρωμών που οφείλονται για την περίοδο διακανονισμού που αφορούν οι καθυστερήσεις και επιβεβαίωση εγγραφής του φορολογούμενου ως ενεργού υπόχρεου ΦΠΑ,

  • την υποβολή τελωνειακών διασαφήσεων από άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπο κατά την έννοια των τελωνειακών κανονισμών

Η απαίτηση υποβολής των παραπάνω βεβαιώσεων θεωρείται ότι πληρούται και στην περίπτωση υποβολής δηλώσεων με το ίδιο περιεχόμενο (ότι δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές στην πληρωμή φόρων και ΖΥΣ). Οι δηλώσεις υποβάλλονται υπό ποινή ποινικής ευθύνης για ψευδείς δηλώσεις. Ο υποβάλλων τη δήλωση υποχρεούται να συμπεριλάβει σε αυτήν την ακόλουθη ρήτρα: Γνωρίζω την ποινική ευθύνη για την υποβολή ψευδούς δήλωσης. Αντικαθιστά την οδηγία της αρχής για την ποινική ευθύνη για ψευδείς δηλώσεις.

Πριν από την έναρξη της περιόδου διακανονισμού από την οποία θα εφαρμοστεί αυτός ο διακανονισμός, είναι απαραίτητο να συνταχθεί γραπτή ειδοποίηση του προϊσταμένου του τελωνείου και του προϊσταμένου της εφορίας σχετικά με την πρόθεση διακανονισμού του φόρου κατά την εισαγωγή αγαθών σε απλοποιημένη διαδικασία.

Η χρήση της απλοποιημένης διαδικασίας είναι πολύ πιο συμφέρουσα από την τυπική μέθοδο, επειδή ο ΦΠΑ καταβάλλεται μόνο κατά την τελική ημερομηνία υποβολής του αρχείου JPK_V7.

Εάν ο φορολογούμενος δεν έχει εξοφλήσει πλήρως ή εν μέρει τον οφειλόμενο φόρο για την απλουστευμένη εισαγωγή αγαθών, μπορεί να διορθώσει τη φορολογική δήλωση εντός 4 μηνών, υπολογίζοντας από τον μήνα που ακολουθεί τον μήνα κατά τον οποίο προέκυψε η φορολογική υποχρέωση για την εισαγωγή των αγαθών αυτών.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

ΦΠΑ εισαγωγής από Κίνα - εκτελωνισμός σε άλλη χώρα της Ε.Ε

Μια τρίτη επιλογή που συνεχίζει να αυξάνεται σε δημοτικότητα είναι ο εκτελωνισμός για εισαγόμενα αγαθά σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπως το Αμβούργο της Γερμανίας.

Στην περίπτωση εκτελωνισμού, π.χ. στη Γερμανία, δεν ασχολούμαστε πλέον με την εισαγωγή εμπορευμάτων, αλλά με την ενδοκοινοτική απόκτηση εμπορευμάτων, διότι τα εμπορεύματα διέρχονται από το τελωνείο στη χώρα στην οποία εισέρχονται για πρώτη φορά μετά τη διέλευση των συνόρων της ΕΕ. . Ο γερμανός φορολογικός αντιπρόσωπος είναι αυτός που εκτελεί τον διακανονισμό και συνεπώς ενεργεί ως φορέας στην ενδοκοινοτική συναλλαγή.

Για έναν Πολωνό επιχειρηματία, αυτό σημαίνει την ανάγκη εμφάνισης της συναλλαγής στις συνοπτικές πληροφορίες ΦΠΑ-ΕΕ. Σημαντικό είναι ότι η φορολογική υποχρέωση σε αυτή την περίπτωση επέρχεται τη 15η ημέρα του μήνα που ακολουθεί την παράδοση. Επομένως, θα πρέπει να παρουσιάζεται ο διακανονισμός της συναλλαγής για αυτήν την περίοδο και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του φορολογικού αντιπροσώπου να αναγράφεται στα στοιχεία ΦΠΑ-ΕΕ.

Αυτή είναι μια πολύ ευεργετική επιλογή για τους επιχειρηματίες, καθώς η συναλλαγή είναι ουδέτερη ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ κατά την εισαγωγή από την Κίνα με εκκαθάριση στη Γερμανία σε αυτήν την περίπτωση εμφανίζεται τόσο στην πλευρά της πώλησης όσο και στην πλευρά της αγοράς. Η πραγματική αναγκαιότητα πληρωμής του φόρου θα προκύψει μόνο κατά τη στιγμή της πώλησης ενός δεδομένου προϊόντος. Στην περίπτωση μεγαλύτερων παραδόσεων, η επιλογή εκκαθάρισης στο εξωτερικό (ακόμη και με υψηλότερο κόστος μεταφοράς) μπορεί να αποδειχθεί συμφέρουσα λόγω της έλλειψης ανάγκης καταβολής ΦΠΑ για την αγορά.

Επομένως, ο ΦΠΑ στις εισαγωγές από την Κίνα εξαρτάται από το πού πραγματοποιείται ο εκτελωνισμός και, εάν στην Πολωνία, με ποια από τις διαδικασίες. Σε περίπτωση τυπικού διακανονισμού με εκκαθάριση στην επικράτεια της χώρας, ο φόρος πρέπει να καταβληθεί αμέσως με την παραλαβή των εμπορευμάτων. Στην περίπτωση της απλοποιημένης διαδικασίας, η πληρωμή αναβάλλεται μέχρι την προθεσμία υποβολής του αρχείου JPK_V7 για μια δεδομένη περίοδο. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο εισιτηρίων σε άλλη χώρα της ΕΕ, όταν έχουμε να κάνουμε με ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, ο φόρος καταβάλλεται στην πραγματικότητα μόνο κατά την πώληση των αγαθών. Ποια από αυτές τις επιλογές θα είναι η καλύτερη; Εξαρτάται, ωστόσο, από τη συγκεκριμένη περίπτωση και το μέγεθος της εισαγωγής των εμπορευμάτων.