Οι πολωνικές οντότητες μπορούν να κάνουν διακανονισμούς μεταξύ τους σε ξένο νόμισμα

Δικτυακός Τόπος

Από τις 24 Ιανουαρίου 2009, οι πολωνικές εταιρείες μπορούν ελεύθερα να διακανονίζουν λογαριασμούς μεταξύ τους σε νόμισμα διαφορετικό από το πολωνικό. Αυτό οφείλεται στην κατάργηση του λεγόμενου η αρχή του νομίσματος, που ρυθμίζεται από το άρθρο. 358 § 1 ΑΚ και άρθ. 9 σημείο 15 του περί Συναλλάγματος Νόμου.

Μέχρι τώρα, οι Πολωνοί επιχειρηματίες που επιθυμούσαν να διακανονίσουν λογαριασμούς σε ξένα νομίσματα με εγχώριους εργολάβους έπρεπε να υποβάλουν αίτηση στην Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας για ατομική άδεια συναλλάγματος.

Παρά τη δυνατότητα αυτή, το τιμολόγιο πρέπει να περιέχει την αξία του φόρου ΦΠΑ εκφρασμένη σε PLN. Η υποχρέωση αυτή προκύπτει από την § 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού του Υπουργού Οικονομικών της 28ης Μαρτίου 2011 για τις επιστροφές φόρου σε ορισμένους φορολογούμενους, την έκδοση τιμολογίων, την αποθήκευσή τους και τον κατάλογο αγαθών και υπηρεσιών για τα οποία δεν ισχύει η απαλλαγή από τον ΦΠΑ.«§ 5. 1 Τα ποσά φόρου εμφανίζονται σε PLN, ανεξάρτητα από το νόμισμα στο οποίο προσδιορίζεται το ποσό του τιμολογίου. Τα ποσά που εμφανίζονται στο τιμολόγιο στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο μικτό, με τις καταλήξεις κάτω από 0,5 grosz να παραλείπονται και τις καταλήξεις από 0,5 grosz και πάνω να στρογγυλεύονται στο πλησιέστερο grosz.

Η μέθοδος μετατροπής τιμολογίων που εκφράζονται σε ξένα νομίσματα καθορίζεται στο άρθρο. 31α του νόμου περί ΦΠΑ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2:
"Τέχνη. 31α. 1. Εάν τα ποσά που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της φορολογικής βάσης καθορίζονται σε ξένο νόμισμα, η μετατροπή σε ζλότι πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία ενός δεδομένου ξένου νομίσματος που ανακοινώθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας την τελευταία εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας επί της οποίας προκύπτει η φορολογική υποχρέωση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2-4.
2.Εάν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή των παράγωγων κανονισμών του νόμου, ο φορολογούμενος μπορεί να εκδώσει τιμολόγιο πριν από τη γένεση της φορολογικής υποχρέωσης και να το εκδώσει εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τις διατάξεις και τα ποσά που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της Η φορολογική βάση καθορίζεται στο ξένο νόμισμα σε αυτό το τιμολόγιο, το τιμολόγιο μετατρέπεται σε ζλότι. θα βασίζεται στη μέση συναλλαγματική ισοτιμία ενός δεδομένου ξένου νομίσματος όπως ανακοινώθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου .

Η κύρια υπόθεση της αλλαγής ήταν να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα των πολωνικών εταιρειών, ιδίως των εξαγωγέων, και να μειώσει, αλλά όχι να εξαλείψει, τον συναλλαγματικό κίνδυνο.