Φορολογική συμφωνία - σε ποια οφέλη μπορεί να υπολογίζει ο φορολογούμενος

Δικτυακός Τόπος

Με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Φορολογικού Διατάγματος, είναι δυνατή η σύναψη φορολογικής συμφωνίας μεταξύ του φορολογούμενου και της εφορίας. Αν και αυτή η επιλογή προορίζεται μόνο για μια συγκεκριμένη ομάδα οντοτήτων, αξίζει ωστόσο να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στη θέσπιση μιας φορολογικής συμφωνίας και να εξηγήσουμε ποια φορολογικά οφέλη αποφέρει.

Η φορολογική συμφωνία ως στοιχείο της συμφωνίας συνεργασίας

Καταρχήν να επισημάνουμε ότι φορολογική σύμβαση μπορεί να συνάψει μόνο φορολογούμενος που έχει σύμβαση συνεργασίας με την εφορία. Για αυτούς τους λόγους, είναι απαραίτητο να εξηγήσουμε περί τίνος πρόκειται.

Όπως μπορούμε να διαβάσουμε στο Art. 20 του Φορολογικού Διατάγματος, ο προϊστάμενος του ΚΑΣ μπορεί να συνάψει σύμβαση φορολογικής συνεργασίας με τον φορολογούμενο, κατόπιν αιτήματός του.

Αίτηση για τη σύναψή της μπορεί να υποβληθεί μόνο από φορολογούμενο του οποίου η αξία εισοδήματος που αναφέρεται στη φορολογική δήλωση CIT-8 το προηγούμενο φορολογικό έτος υπερέβη το ισοδύναμο των 50.000.000 ευρώ, μετατράπηκε σε PLN σύμφωνα με τη μέση ισοτιμία ευρώ που ανακοινώθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού έτους που προηγείται του έτους.

Επομένως, να επισημάνουμε ότι η συμφωνία συνεργασίας είναι ένας θεσμός που προορίζεται μόνο για τους φορολογούμενους ΦΠΑ (και όχι για τους φορολογούμενους ΦΠΑ) και μόνο για όσους υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό εισοδήματος.

[alert-info] Σκοπός της σύναψης συμφωνίας συνεργασίας είναι να διασφαλιστεί ότι ο φορολογούμενος συμμορφώνεται με τη φορολογική νομοθεσία υπό τους όρους της διαφάνειας των ενεργειών που λαμβάνονται και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης μεταξύ της φορολογικής αρχής και του φορολογούμενου, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των επιχείρηση του φορολογούμενου. [/ alert-info]

Φορολογική συμφωνία - σύναψη

Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, ένας φορολογούμενος ΦΠΑ που έχει συμφωνία συνεργασίας έχει τη δυνατότητα να συνάψει φορολογική συμφωνία βάσει αυτής.

Υπό το φως της Τέχνης. 20zb του φορολογικού διατάγματος, ο επικεφαλής της Εθνικής Διοίκησης Εσόδων μπορεί να συνάψει γραπτή φορολογική συμφωνία με φορολογούμενο που είναι συμβαλλόμενο μέρος σε συμφωνία συνεργασίας στο πεδίο εφαρμογής που καλύπτεται από την παρούσα συμφωνία σχετικά με:

 1. ερμηνεία των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας·

 2. τιμολόγηση μεταφοράς?

 3. την αναποτελεσματικότητα της εφαρμογής της ρήτρας κατά της φοροαποφυγής·

 4. το ποσό της φορολογικής υποχρέωσης στην πρόβλεψη του εταιρικού φόρου εισοδήματος για το επόμενο φορολογικό έτος·

 5. άλλα, απαραίτητα για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της συμφωνίας συνεργασίας.

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι η φορολογική συμφωνία είναι εθελοντική μορφή, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να συναφθεί ή όχι στο πλαίσιο συμφωνίας συνεργασίας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί - η διάταξη δεν αναφέρει τη διαδικασία υποβολής αίτησης από τον φορολογούμενο, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μια τέτοια συμφωνία μπορεί να συναφθεί τόσο κατόπιν αιτήματος του φορολογούμενου όσο και του επικεφαλής του ΚΑΣ.

Η φορολογική συμφωνία αφορά μελλοντικά στοιχεία γεγονότων που επί του παρόντος δεν αμφισβητούνται με τις φορολογικές αρχές. Χάρη στη σύναψη της συμφωνίας, ο φορολογούμενος μπορεί να λάβει τη θέση του επικεφαλής του ΚΑΣ σε σημαντικά φορολογικά θέματα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το περιεχόμενο του άρθ. 20zc του φορολογικού διατάγματος, όπου μπορούμε να διαβάσουμε ότι η φορολογική συμφωνία δεν μπορεί να συναφθεί στο πλαίσιο δραστηριοτήτων και γεγονότων που καλύπτονται από εκκρεμείς φορολογικές διαδικασίες, φορολογική επιθεώρηση, τελωνειακή και φορολογική επιθεώρηση ή διαδικασίες ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου ή όταν το θέμα το θέμα αυτό έχει λυθεί ουσιαστικά με απόφαση ή εντολή της φορολογικής αρχής.

Ως εκ τούτου, όπως φαίνεται ξεκάθαρα, δεν είναι δυνατή η σύναψη φορολογικής συμφωνίας στο πλαίσιο εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.

Συμφωνία θα επέλθει όταν ο Αρχηγός του ΚΑΣ αποδεχθεί τις ρυθμίσεις ως προς τις διαφορές και τις αμφιβολίες. Ταυτόχρονα, πρέπει να θυμόμαστε ότι πρόκειται για διαφωνίες που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον.

Ο κατάλογος αυτών των μελλοντικών φορολογικών θεμάτων είναι ανοιχτός, αρκεί να εμπίπτει στα όρια της συμφωνίας συνεργασίας που έχει συναφθεί. Αναφερόμενη τέχνη. Το 20zb του φορολογικού διατάγματος υποδεικνύει ότι το αντικείμενο μιας φορολογικής συμφωνίας μπορεί να είναι:

 • ερμηνεία των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας,

 • καθορισμός τιμών μεταβίβασης,

 • η εφαρμογή της ρήτρας κατά της φοροαποφυγής είναι αδικαιολόγητη,

 • το ποσό της φορολογικής υποχρέωσης στην πρόβλεψη φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων για το επόμενο φορολογικό έτος.

Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι το αντικείμενο μιας φορολογικής συμφωνίας μπορεί επίσης να είναι ένα άλλο θέμα που καλύπτεται από τη συμφωνία συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας, ο φορολογούμενος μπορεί να συνάψει φορολογική συμφωνία με τον επικεφαλής του ΚΑΣ για τις μελλοντικές πραγματικές καταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν διαφορά. Κύριος σκοπός της φορολογικής συμφωνίας είναι η επίλυση και η αποσαφήνιση της διαφοράς που έχει προκύψει.

Φορολογική σύμβαση – παροχές για τον φορολογούμενο

Το κύριο όφελος είναι η προστασία του φορολογούμενου έναντι των αρνητικών συνεπειών της αλλαγής της απόφασης από τις φορολογικές αρχές, που προκύπτουν στο πλαίσιο της συναφθείσας φορολογικής συμφωνίας.

Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι ο φορολογούμενος δεν φέρει τις φορολογικές συνέπειες που οφείλονται σε προηγούμενες ρυθμίσεις σύμφωνα με τη βούληση του επικεφαλής του ΚΑΣ.

Επομένως, εάν ένας φορολογούμενος έχει συνάψει φορολογική συμφωνία με τον προϊστάμενο του ΚΑΣ για την ερμηνεία ορισμένων διατάξεων, δεν μπορεί να είναι φορολογικός υπόχρεος εάν ο προϊστάμενος της εφορίας ερμηνεύει μια συγκεκριμένη διάταξη με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με συγκεκριμένες περιστάσεις.

Επομένως, έχουμε να κάνουμε με προστασία παρόμοια με αυτή στην περίπτωση μεμονωμένων ερμηνειών.

Εάν δεν συναφθεί φορολογική συμφωνία, ο φορολογούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει κλασικές μορφές προστασίας, π.χ. να υποβάλει αίτηση για ατομική ερμηνεία, για μια προστατευτική γνώμη ή μπορεί να χρησιμοποιήσει προσφυγές και καταγγελίες στα διοικητικά δικαστήρια.

Η σύναψη φορολογικής συμφωνίας παρέχει στον φορολογούμενο πλεονέκτημα με τη μορφή λήψης φορολογικής προστασίας έναντι των αρνητικών επιπτώσεων της αλλαγής της ερμηνείας των κανονισμών από τις φορολογικές αρχές.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Φορολογική συμφωνία - καταγγελία

Η φορολογική συμφωνία μπορεί να λυθεί και από τα δύο μέρη. Η καταγγελία της γίνεται την ημέρα της γραπτής υποβολής της ειδοποίησης καταγγελίας στο άλλο μέρος μαζί με την αιτιολόγηση. Στην ειδοποίηση καταγγελίας, ο φορολογούμενος μπορεί να αναφέρει έναν όρο για τη λύση της συμφωνίας διαφορετικό από αυτόν που προκύπτει από την πρώτη πρόταση, που προηγείται της ημερομηνίας της ειδοποίησης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθ. 20 του φορολογικού διατάγματος, ο φορολογούμενος μπορεί να καταγγείλει τη φορολογική σύμβαση ανά πάσα στιγμή. Από την άλλη πλευρά, ο προϊστάμενος του ΚΑΣ μπορεί να το πράξει μόνο σε αυστηρά καθορισμένες περιπτώσεις, δηλαδή όταν:

 1. νέα γεγονότα ή νέα στοιχεία, που υπάρχουν κατά την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας, άγνωστα στον επικεφαλής της Εθνικής Διοίκησης Εσόδων ή

 2. διαπιστώνει ότι η συμφωνία είναι εσφαλμένη υπό το φως, ιδίως, της νομολογίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αποφάσεων του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου ή των γενικών ερμηνειών, ή

 3. η συμφωνία συνεργασίας θα τερματιστεί.

Η φορολογική συμφωνία μπορεί να λυθεί από τον φορολογούμενο ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, εάν ο προϊστάμενος του ΚΑΣ θέλει να τους τερματίσει, είναι δυνατή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται στη Φορολογική Διάταξη.

Το αναμφισβήτητο πλεονέκτημα της συναφθείσας φορολογικής συμφωνίας είναι η αποκτηθείσα φορολογική προστασία και ο απλοποιημένος τρόπος συνεργασίας μεταξύ φορολογούμενου και εφορίας. Αυτός ο τύπος λύσης θα πρέπει να αξιολογηθεί θετικά. Δυστυχώς, το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής της φορολογικής συμφωνίας αποτελεί σημαντικό εμπόδιο, διότι μόνο μια μικρή ομάδα φορολογουμένων Χ/Α θα μπορεί να το εκμεταλλευτεί.