Διαδικτυακή πύλη υπό το πρίσμα του ΦΠΑ ηλεκτρονικού εμπορίου

Φόρος Υπηρεσίας

Λόγω της εισαγωγής ενός ευρέος φάσματος αλλαγών στον ΦΠΑ στο πλαίσιο του λεγόμενου Το πακέτο ηλεκτρονικού εμπορίου έφερε επανάσταση στους κανόνες φορολογίας του διαδικτυακού εμπορίου. Οι αλλαγές που εισήχθησαν περιελάμβαναν επίσης διαδικτυακές πύλες που διευκολύνουν την πώληση αγαθών. Στο παρακάτω άρθρο, θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στις νέες υποχρεώσεις που επιβάλλονται στην ιστοσελίδα.

Η διαδικτυακή πύλη ως νέος τύπος φορολογούμενου

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των ηλεκτρονικών συναλλαγών πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακών πυλών (ηλεκτρονικές πλατφόρμες / διεπαφές). Συχνά, οι επιχειρηματίες που διαχειρίζονται τέτοιες πύλες δεν έχουν έδρα στην ΕΕ, γεγονός που παρεμπόδισε σημαντικά την είσπραξη του ΦΠΑ.

Για την πρόληψη των προαναφερθέντων προβλήματα, έχουν επιβληθεί νέες υποχρεώσεις ΦΠΑ στις διαδικτυακές πύλες.

Τα παραπάνω συνοψίζονται κυρίως στην εισαγωγή μιας νομικής φαντασίας που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση της ευθύνης για υποχρεώσεις ΦΠΑ για ορισμένες προμήθειες σε καταναλωτές (σχέση B2C) σε φορολογούμενους που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση ηλεκτρονικών διεπαφών (διαδικτυακές πύλες).

Σύμφωνα με το άρθ. 7α παράγραφος. 1-2 του νόμου περί ΦΠΑ, όπου ο φορολογούμενος διευκολύνει, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως πλατφόρμα, πλατφόρμα συναλλαγών, πύλη ή παρόμοια μέσα, εφεξής καλούμενη «ηλεκτρονική διεπαφή», την εξ αποστάσεως πώληση εισαγόμενων αγαθών σε αποστολές με πραγματική αξία που δεν υπερβαίνει το PLN ποσό που αντιστοιχεί στο ισοδύναμο των 150 ευρώ, ο φορολογούμενος θεωρείται ότι έχει λάβει τα αγαθά και τα έχει παραδώσει ο ίδιος.

Εάν ο φορολογούμενος διευκολύνει, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής, την απόδοση στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον φορολογούμενο που δεν έχει έδρα ή μόνιμη έδρα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 1. ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών ή

 2. παράδοση αγαθών σε μη υποκείμενο στο φόρο οντότητα

- ο υποκείμενος στον φόρο που διευκολύνει την παράδοση θεωρείται ότι παρέλαβε τα αγαθά και τα παρέδωσε ο ίδιος.

Υπό το φως της Τέχνης. 7α του νόμου περί ΦΠΑ, υιοθετείται μια νομική φαντασία σύμφωνα με την οποία η πλατφόρμα πρώτα αγοράζει αγαθά από τον πωλητή (ως μέρος μιας συναλλαγής B2B) και στη συνέχεια πουλά τα αγαθά στον τελικό καταναλωτή (ως μέρος μιας συναλλαγής B2C). Ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης μιας νομικής φαντασίας, η συναλλαγή μεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή δεν διευθετείται.

Αρχές φορολογικής ρύθμισης μέσω της διαδικτυακής πύλης

Σύμφωνα με το άρθ. 22 δευτ. 3α του νόμου περί ΦΠΑ για τις παραδόσεις αγαθών που αναφέρονται στο άρθ. 7α παράγραφος. 1 και 2, η αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών αυτών ανατίθεται στην παράδοση των αγαθών από τον υποκείμενο στον φόρο που διευκολύνει την παράδοση των αγαθών.

Ο φορολογούμενος που διευκολύνει την παράδοση είναι η προαναφερθείσα διαδικτυακή πύλη.

Επομένως, τα παραπάνω σημαίνουν ότι η παράδοση B2C μεταξύ της διαδικτυακής πύλης και του καταναλωτή είναι παράδοση μέσω κινητού τηλεφώνου. Από την άλλη πλευρά, μια συναλλαγή B2B μεταξύ του προμηθευτή και της πλατφόρμας που υιοθετείται βάσει της νομικής φαντασίας θα θεωρείται σταθερή παράδοση, η οποία φορολογείται στη χώρα όπου βρίσκονται τα αγαθά κατά την έναρξη της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών σε ο αγοραστής.

Η υιοθετημένη νομική φαντασία μας κάνει να διακρίνουμε τόσο μια σταθερή συναλλαγή (μεταξύ πωλητή και διαδικτυακής πύλης) όσο και μια κινητή (μεταξύ διαδικτυακής πύλης και καταναλωτή).

Πότε μια διαδικτυακή πύλη διευκολύνει τις εξ αποστάσεως πωλήσεις;

Μια διαδικτυακή πύλη γίνεται φορολογούμενος στην αλυσίδα εφοδιασμού όταν διευκολύνει τις εξ αποστάσεως πωλήσεις. Σύμφωνα με το άρθ. 7α παράγραφος. 3 του νόμου περί ΦΠΑ, η διευκόλυνση νοείται ως διευκόλυνση κατά την έννοια του άρθρου. 5β του κανονισμού 282/2011.

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, ο όρος «διευκολύνει» σημαίνει τη χρήση ηλεκτρονικής διεπαφής για να καταστεί δυνατή η επαφή μεταξύ του αγοραστή και του προμηθευτή που προσφέρει τα αγαθά προς πώληση μέσω της ηλεκτρονικής διεπαφής, με αποτέλεσμα να παραδίδονται μέσω αυτής της ηλεκτρονικής διεπαφής.

Ωστόσο, ο υποκείμενος στον φόρο δεν διευκολύνει την παράδοση αγαθών εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. ο υποκείμενος στον φόρο δεν καθορίζει, άμεσα ή έμμεσα, όρους υπό τους οποίους πραγματοποιείται η παράδοση αγαθών·

 2. ότι ο φορολογούμενος δεν εμπλέκεται, άμεσα ή έμμεσα, στην έγκριση της επιβάρυνσης του αγοραστή σε σχέση με την καταβληθείσα πληρωμή·

 3. ότι ο φορολογούμενος δεν εμπλέκεται, άμεσα ή έμμεσα, στη διαδικασία παραγγελίας ή παράδοσης των αγαθών.

Επιπλέον, στην περίπτωση της ESPO και παράδοσης εσωτερικού μέσω διαδικτυακών πυλών, για να καταστεί αυτή η πύλη υπόχρεος ΦΠΑ, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. ο προμηθευτής δεν έχει έδρα βάσης ή μόνιμη επιχείρηση στο έδαφος της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας)·

 2. πραγματοποίηση βασικής παράδοσης σε φορέα που δεν είναι, καταρχήν, υπόχρεος ΦΠΑ (στην περίπτωση της ESPO, ο αγοραστής αγαθών μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι οντότητα με την ιδιότητα του φορολογούμενου ΦΠΑ)·

 3. η βασική παράδοση πραγματοποιείται εντός της ΕΕ (τα σχετικά εμπορεύματα είχαν προηγουμένως τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ).

Δεν καθίσταται αυτόματα κάθε διαδικτυακή πύλη φορολογούμενος υποχρεωμένος να διακανονίζει τον ΦΠΑ ως μέρος των συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου. Ως προς αυτό, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες βασίζονται γενικά στη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως πώλησης.

Υποχρέωση τήρησης σχετικών αρχείων από την ιστοσελίδα

Σε σχέση με τα προαναφερθέντα υποχρεώσεις εγγραφής στους φορολογούμενους που διαχειρίζονται διαδικτυακές πύλες.

Σύμφωνα με το άρθ. 109β του νόμου περί ΦΠΑ, τα αρχεία τηρούνται με τρόπο που να επιτρέπει τον έλεγχο της ορθότητας του διακανονισμού φόρου ή φόρου προστιθέμενης αξίας σε σχέση με κάθε αγαθό που αποτελεί αντικείμενο παράδοσης ή κάθε παρεχόμενη υπηρεσία που δημιουργεί φορολογική υποχρέωση.

Ο φορολογούμενος (διαδικτυακή πύλη) υποχρεούται να διαθέτει ηλεκτρονικά, στο μέτρο που αναφέρεται στο αίτημα της αρμόδιας φορολογικής αρχής, τα αρχεία το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, σχετικά με:

 1. παραδόσεις αγαθών όπου η αποστολή ή η μεταφορά αρχίζει ή τελειώνει εντός του εδάφους της χώρας·

 2. την παροχή υπηρεσιών, όπου ο τόπος παροχής βρίσκεται στην επικράτεια της χώρας.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Τα αρχεία θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 1. το όνομα, η ταχυδρομική διεύθυνση και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο ιστότοπος του προμηθευτή ή του παρόχου υπηρεσιών του οποίου η παροχή αγαθών ή υπηρεσιών διευκολύνεται από τη χρήση ηλεκτρονικής διεπαφής·

 2. Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή εθνικός αριθμός φορολογικού μητρώου του προμηθευτή ή του παρόχου υπηρεσιών (εάν υπάρχει)·

 3. αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ή εικονικός αριθμός λογαριασμού του προμηθευτή ή του παρόχου υπηρεσιών (εάν υπάρχει)·

 4. περιγραφή των εμπορευμάτων, την αξία τους, τον τόπο στον οποίο ολοκληρώθηκε η αποστολή ή η μεταφορά των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας παράδοσης και, εάν υπάρχει, του αριθμού παραγγελίας ή του μοναδικού αριθμού συναλλαγής·

 5. περιγραφή των υπηρεσιών, την αξία τους, πληροφορίες που επιτρέπουν τον εντοπισμό της τοποθεσίας και της ημερομηνίας παροχής τους και, εάν υπάρχει, τον αριθμό παραγγελίας ή έναν μοναδικό αριθμό συναλλαγής.

Προχωρώντας στην περίληψη, μπορούμε να υποδείξουμε ότι ο ιστότοπος, σε ορισμένες περιπτώσεις, καθίσταται οντότητα που υποχρεούται να διακανονίσει τον ΦΠΑ λόγω του εγκεκριμένου νομικού φανταστικού. Επιπλέον, σε μια τέτοια περίπτωση, θα έχουν ορισμένες υποχρεώσεις εγγραφής.