Συμψηφισμός απαιτήσεων - μπορεί να συμψηφιστεί κάθε αξίωση;

Υπηρεσία

Ο συμψηφισμός συνίσταται στη διαγραφή της αμοιβαίας οφειλής μέχρι του ποσού της κατώτερης απαίτησης με αναδρομική ισχύ από τη στιγμή που η απαίτηση κατέστη απαιτητή. Με τον συμψηφισμό, θα πρέπει να κατανοηθεί η κατάσταση μεταξύ του πιστωτή και του οφειλέτη που συνάπτουν αμοιβαία συμφωνία με στόχο τον συμψηφισμό των απαιτήσεων.

Πώς γίνεται ο συμψηφισμός των απαιτήσεων;

Ο συμψηφισμός μπορεί να είναι μονομερής και αμφίδρομος (διμερής). Αν μιλάμε για μονομερή πράξη, τότε επιτελεί τη λειτουργία πληρωμής, αναγκαστικής εκτέλεσης και ασφάλειας και δεν απαιτεί τη συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο απευθύνεται. Σε περίπτωση διμερών αγωγών, τα μέρη (ο πιστωτής και ο οφειλέτης), βάσει της αρχής της ελευθερίας σύναψης και διαμόρφωσης συμβάσεων, μπορούν ελεύθερα να διαμορφώνουν τη μεταξύ τους σύμβαση. Είναι κρίσιμο και για τα δύο μέρη να είναι πιστωτές και οφειλέτες ταυτόχρονα. Το αντικείμενο μιας τέτοιας συμφωνίας θα πρέπει να αναφέρεται με είδη της ίδιας ποιότητας και να επισημαίνονται ως προς το είδος.

Αποτελεσματικός συμψηφισμός απαιτήσεων

Στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τον συμψηφισμό, οι οποίοι πρέπει να πληρούνται από κοινού. Έτσι, για να συμψηφίσετε με επιτυχία μια αξίωση:

  1. τα μέρη πρέπει να είναι και πιστωτές και οφειλέτες μεταξύ τους·
  2. το αντικείμενο της έκπτωσης πρέπει να είναι χρήματα ή πράγματα της ίδιας ποιότητας, με σήμανση ως προς το είδος·
  3. Και οι δύο απαιτήσεις πρέπει να είναι ληξιπρόθεσμες και μπορούν να επιδιωχθούν ενώπιον του δικαστηρίου - δηλαδή, η προθεσμία για την εκπλήρωσή τους έχει ήδη λήξει, επομένως και οι δύο πιστωτές μπορούν να απαιτήσουν ο ένας από τον άλλο την απόδοση των παροχών που τους αναλογούν. Η απόπειρα συμψηφισμού μιας μη ωριμασμένης απαίτησης είναι αναποτελεσματική και απαιτεί την υποβολή ξεχωριστής δήλωσης σε μεταγενέστερη ημερομηνία, μετά τη λήξη της απαίτησης.

Μια άλλη προϋπόθεση για να είναι αποτελεσματικός ο συμψηφισμός των απαιτήσεων είναι η ανάγκη δήλωσης βούλησης για το θέμα αυτό. Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι παρά την εκπλήρωση όλων των εκ του νόμου προϋποθέσεων συμψηφισμού, οι απαιτήσεις δεν θα εξοφλούνται μεταξύ τους χωρίς προηγούμενη δήλωση βούλησης. Αυτή η κατάσταση έχει τη δικαίωσή της, καθώς η δήλωση βούλησης είναι συστατική και η εγγύηση δεν επιτρέπεται βάσει του νόμου. Ο νόμος δεν επιβάλλει με κανέναν τρόπο τη μορφή υποβολής μιας τέτοιας δήλωσης, ωστόσο, για λόγους αποδεικτικών στοιχείων, θα είναι πολύ λογικό να γίνει γραπτώς.

Μπορεί να συμψηφιστεί κάθε αξίωση;

Δυστυχώς, δεν μπορεί να συμψηφιστεί κάθε αξίωση. Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα παρέχουν έναν κατάλογο μη εκπιπτόμενων απαιτήσεων:

  1. μη κατάσχεση?
  2. αξιώσεις για παροχή μέσων διαβίωσης, π.χ.
  3. αξιώσεις που προκύπτουν από παράνομες πράξεις, π.χ. αποζημίωση, επανόρθωση·
  4. απαιτήσεις για τις οποίες ο συμψηφισμός εξαιρείται από ειδικές διατάξεις.

Φυσικά, ο παραπάνω κατάλογος εξαιρέσεων ισχύει μόνο στην περίπτωση του εκ του νόμου συμψηφισμού, διότι (όπως αναφέραμε προηγουμένως) μπορεί να διαμορφωθεί ελεύθερα ένας συμβατικός συμψηφισμός και έτσι να συμψηφιστούν τυχόν απαιτήσεις.