Συμψηφισμός απαιτήσεων κατά τη διαπραγμάτευση χρεών

Υπηρεσία

Η ουσία της έκπτωσης εκφράστηκε στον Αστικό Κώδικα (άρθρ. 498 ΑΚ). Ως εγγύηση θα πρέπει να νοείται η κατάσταση κατά την οποία και τα δύο πρόσωπα είναι και πιστωτές και οφειλέτες το ένα για το άλλο και καθένα από αυτά έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει τις απαιτήσεις από το άλλο μέρος. Το αποτέλεσμα αυτού του συμψηφισμού των αξιώσεων είναι η ακύρωση και των δύο αξιώσεων μέχρι το ποσό της χαμηλότερης απαίτησης. Αντικείμενο της έκπτωσης μπορεί να είναι μόνο χρήματα ή πράγματα ίδιας ποιότητας, σημειωμένα ως προς το είδος.

Συμψηφισμός απαιτήσεων - έντυπο

Ο συμψηφισμός των απαιτήσεων μπορεί να λάβει τη μορφή διμερούς συμφωνίας, βάσει της αρχής της ελευθερίας σύναψης συμβάσεων, όπως ορίζεται στο αστικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, τα μέρη μπορούν να διαμορφώσουν τη σύμβαση με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που περιέχεται στον Αστικό Κώδικα, ιδίως σε περίπτωση έκπτωσης μελλοντικών ή μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο συμψηφισμός μπορεί να λάβει τη μορφή πολυμερούς συμφωνίας, π.χ. σε περίπτωση κατάσχεσης ή αναγνώρισης οφειλής ή μεταφοράς απαιτήσεων.

Συμψηφισμός απαιτήσεων – προϋποθέσεις

Για να γίνει συμψηφισμός, πρέπει να πληρούνται ορισμένες νομικές προϋποθέσεις:

1) τα μέρη πρέπει να είναι και πιστωτές και οφειλέτες μεταξύ τους.

2) το αντικείμενο της έκπτωσης πρέπει να είναι χρήματα ή πράγματα της ίδιας ποιότητας, σημειωμένα σε σχέση με το είδος.

3) Και οι δύο αξιώσεις πρέπει να είναι απαιτητές και μπορούν να ασκηθούν ενώπιον δικαστηρίου

Είναι σημαντικό να πληρούνται από κοινού οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Συμψηφισμός απαιτήσεων – παροχών

Μερικές φορές, η ύπαρξη αξίωσης έναντι ενός πιστωτή μπορεί να δημιουργήσει ορισμένα οικονομικά οφέλη, καθώς για τον πιστωτή τα χρέη, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν ταξινομούνται ως δύσκολα ή χαμένα, έχουν χαμηλότερη αξία από την ονομαστική αξία της απαίτησης. Οι επιχειρηματίες πολύ συχνά χρησιμοποιούν τη διαπραγμάτευση χρέους για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των διακανονισμών τους.

Τέλος, αξίζει να θυμάστε ότι οι απαιτήσεις που θέλει να συμψηφίσει δεν πρέπει να προκύπτουν από καμία έννομη σχέση - μπορείτε να συμψηφίσετε απαιτήσεις, που αποκτήθηκαν με εκχώρηση ή λάβατε κληρονομικά.