Επιβεβαίωση αγοράς αγαθών στη δημοπρασία ως λογιστική απόδειξη

Φόρος Υπηρεσίας

Στην εποχή της συνεχούς τεχνολογικής ανάπτυξης, υπάρχουν όλο και περισσότερες νέες δυνατότητες αγοράς και πώλησης με τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων. Ένα από αυτά είναι οι πύλες δημοπρασιών, όπου αγοραστές και πωλητές μπορούν να βρουν μια ικανοποιητική προσφορά και να ολοκληρώσουν μια δεδομένη συναλλαγή ενώ βρίσκονται στο γραφείο, στον υπολογιστή. Μαζί με το τεχνολογικό πλεονέκτημα, ανακύπτουν πολλές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα συμπερίληψης του αγορασμένου αντικειμένου της δημοπρασίας στα έξοδα της εταιρείας, απόδειξη αγοράς του οποίου είναι η επιβεβαίωση της αγοράς των αγαθών στη δημοπρασία.

Η δαπάνη θεωρείται ως κόστος

Αυτό το άρθρο λαμβάνει υπόψη ότι ο επιχειρηματίας τηρεί φορολογικό βιβλίο εσόδων και εξόδων.

Σύμφωνα με το άρθ. 22 δευτ. 1 του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, προκειμένου να ενταχθεί στο κόστος της εταιρείας, θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. πρέπει να σχετίζεται με το εισόδημα ή την πηγή του,

 2. η ανάληψη σχετίζεται με την απόκτηση εισοδήματος ή την εξασφάλιση αυτού του εισοδήματος,

 3. δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο δαπανών που δεν αποτελούν δαπάνες της εταιρείας σύμφωνα με το άρθ. 23 δευτ. 1 του νόμου pdof,

 4. πρέπει να τεκμηριωθεί σωστά.

Λογιστικά έγγραφα ως βάση για εγγραφή στο KPiR

Σύμφωνα με την § 12 sec. 3 του κανονισμού για την τήρηση του φορολογικού βιβλίου εσόδων και εξόδων, τα λογιστικά δελτία είναι:

 1. τιμολόγια, τιμολόγια RR ΦΠΑ, λογαριασμοί και τελωνειακά έγγραφα, εφεξής καλούμενα "τιμολόγια", που εκδίδονται σύμφωνα με ξεχωριστούς κανονισμούς,

 2. ημερήσιες δηλώσεις αποδεικτικών στοιχείων (τιμολόγια πώλησης) που προετοιμάζονται για ανάρτηση με συλλογική εγγραφή,

 3. λογιστικά σημειώματα, που συντάχθηκαν για τη διόρθωση της εγγραφής σε επιχειρηματική συναλλαγή, που προκύπτει από αλλοδαπή ή ίδια ταυτότητα, που ελήφθη από τον εργολάβο του φορολογούμενου ή παρασχέθηκε στον ανάδοχο,

 4. ενδείξεις μετατοπίσεων,

 5. αποδεικτικά ταχυδρομικών και τραπεζικών χρεώσεων.

Επιπλέον, σύμφωνα με την § 12 εδ. 3 βαθμοί 2 του κανονισμού για την τήρηση του PKPiR, τα λογιστικά κουπόνια μπορεί να είναι άλλα έγγραφα που περιέχουν τουλάχιστον:

 1. αξιόπιστη ταυτότητα του εκδότη ή ένδειξη των μερών (όνομα και διευθύνσεις) που συμμετέχουν στην επιχειρηματική δραστηριότητα στην οποία αναφέρεται η απόδειξη,

 2. την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης και την ημερομηνία ή την περίοδο της οικονομικής συναλλαγής στην οποία αναφέρεται η απόδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι εάν η ημερομηνία της οικονομικής συναλλαγής αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης, αρκεί να αναφέρεται μία μόνο ημερομηνία,

 3. το αντικείμενο της οικονομικής πράξης και η αξία της καθώς και η ποσοτικοποίησή της (εάν το αντικείμενο της πράξης είναι μετρήσιμο σε φυσικές μονάδες),

 4. υπογραφές προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να τεκμηριώνουν σωστά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Τεκμηρίωση δαπανών με βάση εσωτερικά στοιχεία

Ο νομοθέτης επιτρέπει και τα λεγόμενα εσωτερικά αποδεικτικά στοιχεία ή έγγραφο που εκδίδεται από τον επιχειρηματία, το οποίο περιλαμβάνει:

 1. ημερομηνία και υπογραφές των προσώπων που πραγματοποίησαν απευθείας τις δαπάνες,

 2. κατά την αγορά - το όνομα των αγαθών και η ποσότητα, η τιμή μονάδας και η αξία, και σε άλλες περιπτώσεις - το αντικείμενο των οικονομικών πράξεων και το ποσό του κόστους.

Τι είδους δαπάνες μπορούν να τεκμηριωθούν με εσωτερικά στοιχεία;

Σύμφωνα με την § 14 εδ. 2 του κανονισμού για τη λειτουργία του PKPiR, ο επιχειρηματίας μπορεί να τεκμηριώσει τις ακόλουθες δαπάνες με τη χρήση εσωτερικής απόδειξης:

 1. αγορά, απευθείας από εγχώριο παραγωγό ή κτηνοτρόφο φυτικών και ζωικών προϊόντων, που δεν έχουν υποστεί βιομηχανική ή βιομηχανική επεξεργασία, εάν η μεταποίηση περιλαμβάνει ενσίρωση φυτικών προϊόντων ή επεξεργασία γάλακτος ή σφαγή ζώων για σφαγή και μεταποίηση αυτών των ζώων,

 2. αγορά από τον πληθυσμό που ταξινομείται στην Πολωνική Ταξινόμηση Προϊόντων και Υπηρεσιών (PKWiU), πρώτων υλών φυτικών φυτών και άγριων δασικών βοτάνων, μούρων, φρούτων του δάσους και μανιταριών του δάσους (PKWiU ex 02.30.40.0),

 3. την αξία των φυτικών και ζωικών προϊόντων από την καλλιέργεια ή την εκτροφή του ίδιου του φορολογούμενου,

 4. αγορά βοηθητικών υλικών σε μονάδες λιανικού εμπορίου,

 5. δαπάνες για επιδόματα διαμονής και άλλες επιβαρύνσεις για τη διάρκεια του επαγγελματικού ταξιδιού των εργαζομένων και την αξία των αποζημιώσεων για επαγγελματικά ταξίδια επιχειρηματιών και συνεργαζόμενων με αυτούς,

 6. αγορά από το κοινό απορριμμάτων μεταχειρισμού, τα οποία είναι δευτερογενείς πρώτες ύλες, εξαιρουμένης της αγοράς (αγοράς) μη σιδηρούχων μετάλλων και αυτοκινήτων και των εξαρτημάτων τους που προορίζονται για σκραπ,

 7. δαπάνες που σχετίζονται με πληρωμές ενοικίων, ρεύματος, τηλεφώνου, νερού, φυσικού αερίου και κεντρικής θέρμανσης, στο μέρος που αποδίδεται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. η βάση για τη σύνταξη αυτής της απόδειξης είναι ένα έγγραφο που καλύπτει όλες τις αμοιβές για αυτούς τους σκοπούς,

 8. δικαστικά και συμβολαιογραφικά έξοδα,

 9. τέλος χαρτοσήμου,

 10. δαπάνες που σχετίζονται με τη στάθμευση του αυτοκινήτου - σε περίπτωση που υποστηρίζονται από έγγραφα που δεν περιέχουν τα δεδομένα που αναφέρονται στην ενότητα § 123 σημείο 2, η βάση για την έκδοση εσωτερικής ταυτότητας είναι ένα εισιτήριο από παρκόμετρο, ένα κουπόνι, ένα εισιτήριο μίας χρήσης που επισυνάπτεται στην καταρτισμένη ταυτότητα.

Προσφορά πλειστηριασμού στο αστικό δίκαιο

Σύμφωνα με το άρθ. 661 § 1 ΑΚ, προσφορά που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή δεσμεύει τον αιτούντα, εφόσον το άλλο μέρος επιβεβαιώσει αμέσως την παραλαβή της.

Προχωρώντας παραπέρα μαζί με την Τέχνη. 661 § 2 του παρόντος Νόμου, ο επιχειρηματίας που υποβάλλει προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή υποχρεούται να ενημερώσει το άλλο μέρος με σαφή και κατανοητό τρόπο πριν από τη σύναψη της σύμβασης σχετικά με:

 1. τεχνικές δραστηριότητες που αποτελούν τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

 2. τις νομικές συνέπειες της επιβεβαίωσης από το άλλο μέρος της παραλαβής της προσφοράς,

 3. τους κανόνες και τις μεθόδους καταγραφής, εξασφάλισης και κοινής χρήσης του περιεχομένου της συναφθείσας σύμβασης με το άλλο μέρος,

 4. μεθόδους και τεχνικά μέτρα για τον εντοπισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων στα καταχωρισμένα δεδομένα, τα οποία υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του άλλου μέρους,

 5. τις γλώσσες στις οποίες μπορεί να συναφθεί η σύμβαση,

 6. τους δεοντολογικούς κώδικες που εφαρμόζει και τη διαθεσιμότητά τους σε ηλεκτρονική μορφή.

Επιβεβαίωση αγοράς αγαθών σε δημοπρασία ως λογιστικό έγγραφο

Ενόψει των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, η επιβεβαίωση της νίκης στη δημοπρασία και, κατά συνέπεια, η αγορά αγαθού ή υπηρεσίας δεν μπορεί να αποτελέσει λογιστικό παραστατικό που αποτελεί τη βάση για την εγγραφή του κόστους στο βιβλίο φορολογικών εσόδων και εξόδων.

Αυτή η θέση αντικατοπτρίζεται στην ατομική ερμηνεία του Διευθυντή του Φορολογικού Επιμελητηρίου στο Πόζναν της 17ης Ιανουαρίου 2013, αριθ. ILPB1 / 415-1006 / 12-4 / IM.

Ωστόσο, εάν δεν είναι δυνατή η ανάκτηση τιμολογίου ή λογαριασμού από άλλον επιχειρηματία ή εάν ο επιχειρηματίας αγοράζει αγαθά ή υπηρεσίες από φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, τα λογιστικά στοιχεία που αποτελούν τη βάση για τη συμπερίληψη των δαπανών της εταιρείας μπορεί να είναι σύμβαση πώλησης που περιέχει τα προαναφερθέντα απαραίτητα στοιχεία για την κατάταξή του ως λογιστικό κουπόνι.

Για παράδειγμα, η τεκμηρίωση (από άποψη κόστους) της αγοράς αγαθών ως μέρος μιας κερδισμένης δημοπρασίας μπορεί να είναι από κοινού:

 1. επιβεβαίωση της μεταφοράς, επιβεβαίωση πληρωμής για την αποστολή με αντικαταβολή ή εκτύπωση της επιβεβαίωσης της συναλλαγής από την υπηρεσία PayU και τους Κανονισμούς,

 2. εκτυπώσεις από το σύστημα πωλήσεων του ιστότοπου, σημειωμένες με ατομικό αριθμό δημοπρασίας, που περιέχουν τα ακριβή στοιχεία των μερών της σύμβασης πώλησης, ακριβή ορισμό του αντικειμένου της πώλησης

 3. εκτυπώσεις από το σύστημα πωλήσεων που περιέχουν το ακριβές ποσό που πρέπει να καταβληθεί για τα εμπορεύματα μαζί με το ποσό των εξόδων αποστολής,

 4. αυτά τα έγγραφα θα είναι αξιόπιστα, σύμφωνα με την πραγματική πορεία της επιχειρηματικής λειτουργίας με την οποία σχετίζονται,

 5. θα συντάξει ένα τιμολόγιο με βάση αυτά τα έγγραφα, το περιεχόμενο του οποίου θα αντικατοπτρίζει τις λεπτομέρειες της συναλλαγής.

Το σημαντικότερο από τη σκοπιά του νομοθέτη, πέρα ​​από τις σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος με το εισόδημα, είναι η ύπαρξη των 4 προαναφερθέντων προϋποθέσεων για τον προσδιορισμό της συγκεντρωμένης τεκμηρίωσης ως λογιστικού εγγράφου που αποτελεί τη βάση για τις εγγραφές στο φορολογικό βιβλίο εσόδων και δαπανών, και κατά συνέπεια της επιβάρυνσης του εκπεστέου κόστους.

Αυτό επιβεβαιώνεται από την ατομική ερμηνεία του Διευθυντή του Φορολογικού Επιμελητηρίου στο Λοντζ στις 14 Οκτωβρίου 2015. με αριθμό αναφοράς IPTPB1 / 4511-415 / 15-2 / ΑΓ