Δικαιώματα και υποχρεώσεις του επιχειρηματία στο φορολογικό δελτίο

Φόρος Υπηρεσίας

Τι είναι η φορολογική κάρτα

Επί του παρόντος, η φορολογική κάρτα είναι η απλούστερη μορφή φορολογίας επιχειρήσεων. Το έντυπο αυτό διατίθεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τόσο μεμονωμένα όσο και στο πλαίσιο αστικής εταιρείας, φυσικών προσώπων, αλλά δυστυχώς όχι σε όλους. Η δυνατότητα πραγματοποίησης διακανονισμών στην κάρτα σχετίζεται κυρίως με το είδος της επιχείρησης και τις συνθήκες που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τον τόπο λειτουργίας της κ.λπ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτοί οι φορολογούμενοι δεν έχουν υποχρεώσεις.

Τι δεν χρειάζονται οι επιχειρηματίες στο φορολογικό δελτίο

Τα φυσικά πρόσωπα που διακανονίζουν τους φόρους τους στη φορολογική κάρτα δεν χρειάζεται:

 • τηρούν φορολογικά βιβλία,
 • να υποβάλει ετήσια δήλωση εισοδήματος,
 • κάνει προκαταβολές για φόρο εισοδήματος.

Ωστόσο, μπορούν:

 • μείωση του φόρου που προκύπτει από την απόφαση κατά το ποσό των ασφαλίστρων υγείας που καταβλήθηκαν σε δεδομένο φορολογικό έτος, στο ποσό του 7,75% της βάσης υπολογισμού των ασφαλίστρων.

Τι υποχρεούνται, λοιπόν, αυτοί οι φορολογούμενοι σε αντάλλαγμα για τόσο μεγάλη διευκόλυνση; Εκτός από την καταβολή ενός προκαθορισμένου σταθερού ποσού φόρου, έχουν μια σειρά από υποχρεώσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται και περιορισμούς με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται.

Υποχρεώσεις και περιορισμοί για φορολογούμενους που χρησιμοποιούν φορολογική κάρτα

Οι "Kartowicze" υποχρεούνται να:

 1. εκδίδει λογαριασμούς και τιμολόγια κατόπιν αιτήματος του πελάτη που επιβεβαιώνουν την πώληση αγαθών ή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών,
 2. κρατήστε αντίγραφα των εγγράφων που επιβεβαιώνουν την πώληση με τη σειρά που συνάδει με την αρίθμηση και τη χρονολογία για περίοδο 5 φορολογικών ετών, μετρώντας από το τέλος του έτους κατά το οποίο εκδόθηκε ο λογαριασμός ή το τιμολόγιο
 3. έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος, να υποβάλετε δήλωση PIT-16A σχετικά με το ποσό του ασφάλιστρου υγείας που καταβλήθηκε και αφαιρέθηκε από τη φορολογική κάρτα σε κάθε μήνα του φορολογικού έτους,
 4. τηρούν αρχεία των εργαζομένων και ατομικές (ονομαστικές) κάρτες εισοδήματος για κάθε εργαζόμενο, εάν απασχολούν τέτοια,
 5. ειδοποιήστε τον προϊστάμενο της εφορίας σας:
 • για τις αλλαγές που επήλθαν σε σχέση με τα γεγονότα που προβλέπονται στην υποβληθείσα αίτηση φορολογίας με τη μορφή φορολογικής κάρτας
 • περί εκκαθάρισης της ασκούμενης δραστηριότητας.

Περιορισμοί σχετικά με τη φορολόγηση με φορολογική κάρτα:

 • καμία δυνατότητα πρόσληψης εργαζομένων με συμβάσεις εντολής ή συγκεκριμένης εργασίας,
 • όρια απασχόλησης για εργαζομένους βάσει σύμβασης εργασίας,
 • δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών άλλων εταιρειών, εκτός από εξειδικευμένες υπηρεσίες,
 • ο σύζυγος δεν μπορεί να ασκεί δραστηριότητες στο ίδιο πεδίο,
 • καμία δυνατότητα χρήσης φορολογικών ελαφρύνσεων και εκπτώσεων.