Διαδικασία ΦΠΑ OSS και IOSS και η ταμειακή μηχανή

Δικτυακός Τόπος

Από την 1η Ιουλίου έγινε επανάσταση στη λογιστική του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ως αποτέλεσμα των αλλαγών, οι φορολογούμενοι πρέπει να διευθετήσουν τις δραστηριότητές τους διαφορετικά. Για όλους τους νέους κανονισμούς, πρέπει να ελέγχουν ποιοι ισχύουν για αυτούς και πώς να τους εφαρμόζουν στην πράξη. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ταμειακής μηχανής για την εκκαθάριση των διαδικασιών ΦΠΑ OSS και IOSS; Απάντηση στο άρθρο.

Διαδικασία ΦΠΑ OSS - απλουστεύσεις

Εκ του σχεδιασμού, το OSS ΦΠΑ στοχεύει στην απλούστευση των υποχρεώσεων ΦΠΑ που επιβάλλονται στους φορολογούμενους που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο πρόσωπα (καταναλωτές) εντός της ΕΕ, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα:

 • ηλεκτρονική εγγραφή για σκοπούς ΦΠΑ σε ένα κράτος μέλος·

 • δήλωση και καταβολή του οφειλόμενου ΦΠΑ στο πλαίσιο ενιαίας, ηλεκτρονικής, τριμηνιαίας δήλωσης.

Παράδειγμα 1.

Ένας φορολογούμενος εγκατεστημένος στην Πολωνία, ο οποίος δεν έχει μόνιμες εγκαταστάσεις σε άλλες χώρες, πουλάει αγαθά σε καταναλωτές στη Γερμανία και την Αυστρία. Η πώληση γίνεται μέσω του δικού σας ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα αγαθά αποστέλλονται στους καταναλωτές από μια αποθήκη στην Πολωνία. Είναι σημαντικό ότι η συνολική αξία των πωλήσεων (χωρίς φόρους) στους καταναλωτές υπερβαίνει τις 42.000 PLN. Μπορεί ο φορολογούμενος να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία OSS ΦΠΑ;

Σε αυτήν την περίπτωση, η συνολική αξία των πωλήσεων υπερβαίνει το όριο των 42.000 PLN, επομένως ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων είναι, αντίστοιχα, η Αυστρία και η Γερμανία, δηλαδή ο τόπος όπου βρίσκονται τα αγαθά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της αποστολής ή της μεταφοράς τους. στον αγοραστή.

Ένας φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει να εγγραφεί για ΦΠΑ σε όλα αυτά τα κράτη μέλη και να υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβάλει ΦΠΑ απευθείας σε καθένα από αυτά τα κράτη μέλη. Εναλλακτικά, μπορεί να αποφασίσει να απλοποιήσει και να χρησιμοποιήσει το ΦΠΑ OSS.

Η διαδικασία ΦΠΑ OSS απευθύνεται στον επιχειρηματία:

 1. με έδρα ή μόνιμη έδρα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη δήλωση και την πληρωμή οφειλόμενου ΦΠΑ για:

 • ESTO,

 • υπηρεσίες προς καταναλωτές (B2C) για τις οποίες ο τόπος παροχής είναι κράτος μέλος όπου δεν έχει έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση· οι υπηρεσίες προς τον καταναλωτή, για τις οποίες ο τόπος παροχής είναι το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο έμπορος, δεν μπορούν να δηλωθούν σύμφωνα με τη διαδικασία της ΕΕ, αλλά πρέπει να δηλωθούν στην εθνική φορολογική δήλωση του οικείου κράτους μέλους·

 1. που δεν έχουν έδρα ή μόνιμη έδρα στην επικράτεια της ΕΕ, για σκοπούς δήλωσης και πληρωμής οφειλόμενου ΦΠΑ βάσει της ESPO·

 2. διευκόλυνση με τη χρήση της ηλεκτρονικής διεπαφής σύμφωνα με το άρθρο. 7 δευτ. 2 του νόμου περί ΦΠΑ (ανεξάρτητα από το αν έχει την έδρα του στην επικράτεια της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα), καθιστώντας:

 • ESTO,

 • εγχώριες παραδόσεις αγαθών σε καταναλωτή του οποίου η αποστολή ή η μεταφορά αρχίζει και τελειώνει στην επικράτεια του ίδιου κράτους μέλους.

Ο φορολογούμενος που αποφασίζει να εγγραφεί στη διαδικασία OSS ΦΠΑ θα υποχρεούται να τακτοποιήσει τον οφειλόμενο ΦΠΑ για όλες τις δραστηριότητες που καλύπτονται από τη διαδικασία αυτή, αποκλειστικά στο πλαίσιο της.

Διαδικασία ΦΠΑ IOSS

Το IOSS είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα που επιτρέπει στους υποκείμενους στο φόρο να προμηθεύουν αγαθά που αποστέλλονται από τρίτες χώρες σε καταναλωτές (B2C) που βρίσκονται σε κράτη μέλη όπου, κατ' αρχήν, δεν είναι εγκατεστημένοι. Η διαδικασία ΦΠΑ IOSS σάς επιτρέπει να δηλώσετε και να πληρώσετε οφειλόμενο ΦΠΑ σε αυτά τα κράτη μέλη για τα προαναφερθέντα one-stop-shop μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης. Επομένως, ο φορολογούμενος μπορεί να πληρώσει στο κράτος μέλος όπου έχει ταυτοποιηθεί. Έτσι, χάρη στο IOSS, οι φορολογούμενοι αποφεύγουν τις υποχρεώσεις εγγραφής και εγγραφής και αναφοράς σε κάθε κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται η παράδοση αγαθών, πρόκειται για τα λεγόμενα κράτη μέλη κατανάλωσης.

Η διαδικασία IOSS είναι διαθέσιμη για φορολογούμενους που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ και για φορολογούμενους μη εγκατεστημένους στην ΕΕ που διενεργούν τα προαναφερθέντα παράδοση αγαθών, δηλαδή εξ αποστάσεως πώληση εισαγόμενων αγαθών (SOTI) πραγματικής αξίας έως 150 ευρώ.

Ταμειακή μηχανή και η διαδικασία ΦΠΑ OSS και IOSS

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, και στις δύο διαδικασίες, οι φορολογούμενοι πραγματοποιούν παραδόσεις σε φυσικά πρόσωπα.

Υπενθυμίζουμε ότι η υποχρέωση τήρησης αρχείων πωλήσεων με χρήση ταμειακής μηχανής ισχύει για όλους τους φορολογούμενους που πραγματοποιούν πωλήσεις σε συγκεκριμένους αποδέκτες, δηλαδή φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ' αποκοπή αγρότες.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι οι φορολογούμενοι που χρησιμοποιούν τη διαδικασία ΦΠΑ OSS και IOSS υποχρεούνται να τηρούν χωριστά αρχεία.

Στην περίπτωση της διαδικασίας ΦΠΑ OSS, το πρόσθετο μητρώο ΦΠΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

 • την ένδειξη του κράτους μέλους κατανάλωσης στο οποίο παραδίδονται τα αγαθά ή παρέχονται οι υπηρεσίες·

 • το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών ή την περιγραφή και την ποσότητα των παρεχόμενων αγαθών·

 • την ημερομηνία κατά την οποία παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες ή παραδόθηκαν τα αγαθά·

 • φορολογική βάση με ένδειξη του χρησιμοποιούμενου νομίσματος·

 • τυχόν μεταγενέστερα ποσά για αύξηση ή μείωση της φορολογικής βάσης·

 • τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ·

 • το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ, με ένδειξη του νομίσματος·

 • ημερομηνία και ποσό των πληρωμών που ελήφθησαν·

 • προκαταβολές που λαμβάνονται πριν από την παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών·

 • πληροφορίες τιμολογίου·

 • στην περίπτωση των υπηρεσιών, οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του τόπου όπου ο πελάτης είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη διεύθυνση ή τη συνήθη διαμονή του·

 • στην περίπτωση εμπορευμάτων, οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του τόπου στον οποίο αρχίζει και τελειώνει η αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών στον αγοραστή·

 • οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με πιθανές επιστροφές αγαθών.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις! Οι φορολογούμενοι ΦΠΑ του IOSS πρέπει επίσης να τηρούν ξεχωριστά αρχεία για να μπορούν να λογιστικοποιούν τον φόρο σε κάθε χώρα.

Ο νομοθέτης επεσήμανε ότι η παραπάνω τεκμηρίωση είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και σχολαστική. Κατά τη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών, αρκούν χωριστά αρχεία που τηρούν οι φορείς αυτοί ως προς την ορθότητα του ελέγχου των δραστηριοτήτων τους ως προς αυτό.

Ως εκ τούτου, από την 1η Ιουλίου 2021 προστέθηκαν νέες εξαιρέσεις από την υποχρέωση τήρησης αρχείων στο ταμείο, που θεσπίστηκαν σε σχέση με αλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η πώληση απαλλάχθηκε από την υποχρέωση καταχώρισης στο ταμείο με τη διαδικασία ΦΠΑ OSS και IOSS.

Η παράδοση αγαθών από την Poczta Polska θα επωφεληθεί επίσης από την εξαίρεση.

Στην περίπτωση φορολογουμένων που δεν κάνουν χρήση των παραπάνω διαδικασιών, η απαλλαγή δεν θα ισχύει.

Συνοψίζοντας, η εξαίρεση από την καταχώριση στην ταμειακή μηχανή των παραδόσεων που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι που χρησιμοποιούν αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να θεωρείται σωστή. Αυτές οι οντότητες τηρούν ήδη πολύ ακριβή αρχεία και η επανεγγραφή στο ταμείο είναι εντελώς περιττή.