Αίτημα μεταφοράς της υπερπληρωμής φόρου - ένα πρότυπο με επισκόπηση

Κατεβάστε

Αίτημα ανακατάταξης υπερκαταβολής φόρου - χαρακτηριστικά

Η αχρεωστήτως καταβολή που σχετίζεται με την καταβολή του φόρου σε ποσό μεγαλύτερο από αυτό που προέκυψε από την υποχρέωση του φορολογούμενου, πιστώνεται κατά πρώτο λόγο σε φορολογικές οφειλές - αυτό είναι το άρθρο. 76 του Κώδικα Φορολογίας. Ο συμψηφισμός θα γίνει αυτόματα από το Γραφείο. Επομένως, δεν χρειάζεται να υποβάλει ο φορολογούμενος επιστολές.

Ωστόσο, εάν ο φορολογούμενος δεν έχει ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις, τρέχουσες υποχρεώσεις ή τόκους καθυστερημένης πληρωμής - το γραφείο θα επιστρέψει την υπερπληρωμή. Ο επιχειρηματίας μπορεί επίσης να κατανείμει την αχρεωστήτως καταβολή φόρου σε συγκεκριμένη υποχρέωση της επιλογής του.

Για την αναγραφή αυτής της φορολογικής υποχρέωσης, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει αίτηση στο γραφείο με αίτημα να μεταφερθεί η υπερκαταβολή του φόρου σε άλλες φορολογικές υποχρεώσεις. Η επιστολή πρέπει να αναφέρει σε ποιον φόρο και σε ποιο ποσό έγινε η υπερπληρωμή και για ποιον φόρο πρόκειται να μεταφερθεί.

Ωστόσο, ελλείψει τρεχουσών υποχρεώσεων, ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση με αίτημα επανεγγραφής της υπερπληρωμής έναντι μελλοντικών φορολογικών υποχρεώσεων.

Αίτημα ανακατάταξης υπερπληρωμής φόρου - είδη

Και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις, ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση που πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • τόπος και ημερομηνία της αίτησης·

  • στοιχεία φορολογούμενου (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ).

  • στοιχεία φορολογικής αρχής·

  • ένδειξη της νομικής βάσης μαζί με αίτημα για ανακατάταξη - προσδιορίζοντας το είδος του φόρου· στην οποία έγινε η υπερπληρωμή, το ποσό της υπερπληρωμής και σε ποιον φόρο πρόκειται να μεταφερθεί, π.χ. αναταξινόμηση της υπερπληρωμής σε φόρο εισοδήματος που εμφανίζεται στην ετήσια φορολογική δήλωση PIT-36 για το 2013 στο ποσό των 356 PLN προς τον φόρο που προκύπτει από τη δήλωση ΦΠΑ-7 για ένα μήνα Απρίλιο 2014, πιθανώς για μελλοντικές υποχρεώσεις·

  • αιτιολόγηση - επιβεβαίωση των ποσών που προκύπτουν από μεμονωμένους διακανονισμούς: πόσα πρέπει να πληρώσει ο φορολογούμενος και πόσα πλήρωσε πραγματικά, τα ποσά υπερπληρωμής, η αξία των τρεχουσών υποχρεώσεων σε επιμέρους φόρους έναντι των οποίων θα πιστωθεί η πλεονάζουσα πληρωμή, συνημμένα έγγραφα, και τα λοιπά .;

  • υπογραφή του φορολογούμενου που υποβάλλει την αίτηση·

  • προαιρετικός κατάλογος συνημμένων, εφόσον παρέχονται από τον φορολογούμενο, π.χ. δήλωση ΦΠΑ-7 και δήλωση PIT-36.

 

Για να κατεβάσετε:

pdf
Αίτημα για ανακατάταξη της υπερπληρωμής φόρου - πρότυπο.pdf Περιγραφή: μη αυτόματη συμπλήρωση έγγρ
Αίτημα για αναταξινόμηση υπερπληρωμής φόρου - template.doc Περιγραφή: επεξεργασία, εκτύπωση, αποταμίευση