Πρωτόκολλο ατυχήματος - ποιος πρέπει να το προετοιμάσει και πώς;

Υπηρεσία

Ένα εργατικό ατύχημα είναι ένα γεγονός που έχει μια σειρά από νομικές συνέπειες. Σύμφωνα με το άρθ. 3 παράγραφος 1 του νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης έναντι εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, εργατικό ατύχημα είναι ένα ξαφνικό συμβάν που προκαλείται από εξωτερική αιτία, με αποτέλεσμα τραυματισμό ή θάνατο σε σχέση με την εργασία. Ένα εργατικό ατύχημα απαιτεί επίσης την προετοιμασία της κατάλληλης τεκμηρίωσης. Τι πρέπει να περιέχει η αναφορά ατυχήματος;

Ποιο περιστατικό χαρακτηρίζεται ως εργατικό ατύχημα;

Για να χαρακτηριστεί ένα γεγονός ως εργατικό ατύχημα, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθ. 3 του Νόμου. Καταρχάς, το γεγονός που καθορίζεται από τη διάταξη αυτή συνέβη:

 • κατά τη διάρκεια ή σε σχέση με την εκτέλεση συνήθων δραστηριοτήτων ή εντολών προϊσταμένων από τον υπάλληλο·
 • κατά τη διάρκεια ή σε σχέση με την εκτέλεση δραστηριοτήτων από τον εργαζόμενο για τον εργοδότη, ακόμη και χωρίς οδηγίες·
 • ενώ ο εργαζόμενος βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη κατά τη διαδρομή μεταξύ της έδρας του εργοδότη και του τόπου εκπλήρωσης της υποχρέωσης που προκύπτει από τη σχέση εργασίας.
 • κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού σε συνθήκες διαφορετικές από αυτές που καθορίζονται στο εδ. 1, εκτός εάν το ατύχημα προκλήθηκε από συμπεριφορά του υπαλλήλου, η οποία δεν σχετίζεται με την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί·
 • κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στην καθολική αυτοάμυνα.
 • κατά την εκτέλεση καθηκόντων που ανατίθενται από τα συνδικάτα που λειτουργούν στον εργοδότη.

Ποιες είναι οι συνέπειες ενός εργατικού ατυχήματος για έναν εργαζόμενο;

Εκτός από το επίδομα ασφάλισης στο ZUS ή την αξίωση του εργαζομένου κατά του εργοδότη, για αποζημίωση για απώλεια ή ζημιά σε σχέση με ατύχημα προσωπικών αντικειμένων ή αντικειμένων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της εργασίας (άρθρο 237 § 2 του Κώδικα Εργασίας), ο εργαζόμενος δικαιούται έως και 100% των αποδοχών κατά την ανικανότητα προς εργασία (άρθρ. 92 § 1.1) του Κώδικα Εργασίας). Ο εργαζόμενος δικαιούται επίσης να εμποδίσει τον εργοδότη να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας χωρίς προειδοποίηση εάν η ανικανότητα του εργαζομένου είναι μικρότερη από 6 μήνες και η εν λόγω ανικανότητα προκλήθηκε από εργατικό ατύχημα (άρθρο 53 § 1.1) β) του Εργατικού Κωδικός).

Πότε πρέπει να συντάσσεται αναφορά ατυχήματος;

Έκθεση ατυχήματος είναι ένα έγγραφο που καθορίζει τις καθορισμένες συνθήκες και τα αίτια ενός εργατικού ατυχήματος, που συντάσσεται από την ομάδα ατυχήματος, η οποία, αφού καθορίσει τις συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος, συντάσσει έκθεση για τις συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος στο εργαστεί το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης του ατυχήματος, σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται στις διατάξεις του Κανονισμού του Υπουργού Οικονομίας και Εργασίας στο υπόδειγμα του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις συνθήκες και τα αίτια ενός εργατικό ατύχημα (Εφημερίδα Νόμων Αρ. 227, τ. 2298).

'Εάν ο προσδιορισμός των συνθηκών και των αιτιών του ατυχήματος διαρκεί περισσότερο (από 14 ημέρες - σημείωση του συγγραφέα), τότε ο λόγος της καθυστέρησης και η αιτιολόγηση θα πρέπει να αναφέρονται στην αναφορά ατυχήματος. Η έκθεση συντάσσεται στον απαραίτητο αριθμό αντιγράφων και επισυνάπτεται στις αναφορές του θύματος και των μαρτύρων, καθώς και στα υλικά, έγγραφα, ιατρικές γνωματεύσεις, πραγματογνώμονες, σκίτσα ή φωτογραφίες του τόπου του ατυχήματος που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα, σύμφωνα με § 9 του Κανονισμού του Υπουργικού Συμβουλίου της 01.07.2009 περί διαπίστωσης των συνθηκών και των αιτιών των εργατικών ατυχημάτων (Εφημερίδα των Νόμων αρ. 105, θέμα 870). Το πρωτόκολλο ατυχήματος τίθεται και στη διάθεση του ζημιωθέντος για να γνωρίσει το περιεχόμενό του. Ο θιγόμενος, εάν δεν συμφωνεί με τα πορίσματα που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο, μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις και επιφυλάξεις.”

Τμήμα Συνταξιοδότησης και Παροχών Αναπηρίας ZUS

Ένα ατύχημα στο δρόμο από και προς τη δουλειά

Εκτός από ένα εργατικό ατύχημα, η πολωνική νομοθεσία ορίζει επίσης τις συνέπειες του λεγόμενου ατυχήματος κατά τη διαδρομή από και προς την εργασία. Καθορίζει πρωτίστως αυτά τα γεγονότα

τέχνη. 57β. 1. η πράξη για τις συντάξεις και τις αναπηρικές συντάξεις από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εφημερίδα Νόμων 1998 Αρ. 162 τεμάχιο 1118).

Ατύχημα καθ' οδόν προς ή από την εργασία είναι ένα ξαφνικό γεγονός που προκαλείται από εξωτερική αιτία, το οποίο συνέβη καθ' οδόν προς ή από τον τόπο εργασίας ή άλλη δραστηριότητα που συνιστά τον τίτλο της ασφάλισης αναπηρίας, εάν αυτή η διαδρομή ήταν η συντομότερη και δεν ήταν διακόπηκε. Ωστόσο, θεωρείται ότι το ατύχημα συνέβη καθ' οδόν προς ή από την εργασία, παρά το γεγονός ότι ο δρόμος διακόπηκε εάν το διάλειμμα ήταν δικαιολογημένο στη ζωή και η διάρκειά του δεν υπερέβαινε τα όρια της ανάγκης, καθώς και όταν ο δρόμος, δεν ήταν ο πιο σύντομος δρόμος, ήταν για τους ασφαλισμένους για επικοινωνιακούς λόγους, ο πιο βολικός».

Σε περίπτωση ατυχήματος καθ' οδόν προς ή από την εργασία, ο εργοδότης δεν υποχρεούται να ορίσει ομάδα ατυχήματος ή να συντάξει έκθεση ατυχήματος. Αντίθετα, οι ρυθμίσεις σχετικά με τις περιστάσεις και τα αίτια ενός ατυχήματος κατά τη διαδρομή προς ή από την εργασία περιλαμβάνονται στην κάρτα ατυχήματος κατά τη διαδρομή προς ή από την εργασία. Για τους ασφαλισμένους που είναι μισθωτοί, η κάρτα συντάσσεται από τον εργοδότη και για τους άλλους ασφαλισμένους - από τον αναφερόμενο στο άρθρ. 5 δευτ. 1 του νόμου της 30ής Οκτωβρίου 2002 για την κοινωνική ασφάλιση κατά των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών (Νομική Εφημερίδα του 2017, σημείο 1773, όπως τροποποιήθηκε). Η αναφορά ατυχήματος είναι ένα έγγραφο που δημιουργείται μόνο σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος.

Ο διορισμός ομάδας που συντάσσει έκθεση ατυχήματος είναι μία από τις υποχρεώσεις του εργοδότη. Ο εργοδότης υποχρεούται επίσης να τηρεί την έκθεση ατυχήματος για περίοδο 10 ετών (άρθρ. 234 § 3 του Κώδικα Εργασίας).

Μια σωστά προετοιμασμένη αναφορά ατυχήματος είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει ο εργαζόμενος αποζημίωση από τη ZUS ή τον ασφαλιστή του εργοδότη. Το περιεχόμενο του πρωτοκόλλου είναι πολύ σημαντικό και οι λεπτομερείς νομικές διατάξεις ορίζουν τι πρέπει να περιέχει ένα τέτοιο πρωτόκολλο. Πάνω απ 'όλα, ωστόσο, είναι σημαντικό η αναφορά ατυχήματος να περιέχει πληροφορίες ότι το ατύχημα συνέβη σε σχέση με την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του εργαζόμενου για τον εργοδότη και ξαφνικά, καθώς και πληροφορίες ότι ο εργαζόμενος δεν προκάλεσε το ατύχημα ενεργώντας σκόπιμα ή από βαριά αμέλειά του (από ακούσιο σφάλμα). Εν ολίγοις, θα πρέπει να αναφέρει ότι η εκδήλωση πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ως εργατικό ατύχημα.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Ποιος συντάσσει την έκθεση ατυχήματος;

Ως αποτέλεσμα του χαρακτηρισμού ενός γεγονότος ως εργατικού ατυχήματος, ο εργοδότης υποχρεούται να ορίσει ομάδα για να καθορίσει τις συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος. Σύμφωνα με την § 4 του Κανονισμού του Υπουργικού Συμβουλίου της 1ης Ιουλίου 2009 για τον προσδιορισμό των συνθηκών και των αιτιών των εργατικών ατυχημάτων (Εφημερίδα των Νόμων Αρ. 105, σημείο 870), θα πρέπει να αποτελείται από υπάλληλο της υγείας της εργασίας. και υπηρεσία ασφάλειας και εργασία κοινωνικού επιθεωρητή. Σε μια κατάσταση όπου, λόγω του ανεπαρκούς αριθμού των εργαζομένων που απασχολούνται από έναν συγκεκριμένο εργοδότη, δεν είναι δυνατή η δημιουργία μιας ομάδας δύο ατόμων μετά το ατύχημα, μια ομάδα που αποτελείται από τον εργοδότη και έναν ειδικό εκτός του χώρου εργασίας.

Τι πρέπει να περιέχει η αναφορά ατυχήματος;

Το πρωτόκολλο ατυχήματος θα πρέπει να περιέχει κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία:

 • ένδειξη του εργοδότη (όνομα και επώνυμο, NIP, REGON, PESEL, διεύθυνση έδρας, αριθμός ταυτότητας ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας του εργοδότη και κωδικός PKD)·
 • αναγραφή των ονομάτων και των επωνύμων των μελών της ομάδας ατυχήματος·
 • ένδειξη του πότε η ομάδα του ατυχήματος έκανε τα ευρήματα σχετικά με τις συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος·
 • την ακριβή ένδειξη του πότε συνέβη το ατύχημα (ημερομηνία και ώρα)·
 • ένδειξη του τραυματία και των δεδομένων του·
 • ένδειξη του ατόμου που ανέφερε το ατύχημα·
 • ένδειξη των συνθηκών του ατυχήματος·
 • προσδιορισμός των αιτιών του ατυχήματος·
 • να προσδιορίσει εάν ο εργοδότης δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, ιδίως τους κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια ή άλλες διατάξεις σχετικά με την προστασία της ζωής και της υγείας, καθώς και την ένδειξη των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων·
 • προσδιορισμός εάν η μόνη αιτία του ατυχήματος ήταν η παραβίαση από τον τραυματία υπάλληλο των διατάξεων που αφορούν την προστασία της ζωής και της υγείας, που προκλήθηκε από αυτόν εκ προθέσεως ή από βαριά αμέλεια, μαζί με την υπόδειξη σχετικών αποδεικτικών στοιχείων·
 • προσδιορισμός του εάν ο εργαζόμενος τη στιγμή του ατυχήματος ήταν μεθυσμένος ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών που συνέβαλαν σημαντικά στο εργατικό ατύχημα, μαζί με την ένδειξη των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων·
 • τον προσδιορισμό των συνεπειών του ατυχήματος·
 • προσδιορισμός του εάν το ατύχημα ήταν εργατικό ατύχημα ή ατύχημα που αντιμετωπίζεται ως εργατικό ατύχημα, με αιτιολόγηση·
 • αναγνώριση του είδους του ατυχήματος·
 • συμπεράσματα και υποδείξεις προληπτικών μέτρων.

Ένα μέλος της ομάδας ατυχήματος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αντίθετη γνώμη στην έκθεση ατυχήματος, την οποία θα πρέπει να αιτιολογήσει. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας ατυχήματος, ο εργοδότης αποφασίζει για το περιεχόμενο της αναφοράς ατυχήματος.

Το υπόδειγμα της έκθεσης ατυχήματος έχει οριστεί στον Κανονισμό του Υπουργού Οικονομίας και Εργασίας για το υπόδειγμα του πρωτοκόλλου διαπίστωσης των συνθηκών και των αιτιών ενός εργατικού ατυχήματος. (Εφημερίδα Νόμων 2004, Αρ. 227, τ. 2298)

Στην § 9.1 του Κανονισμού του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διαπίστωση των περιστάσεων και των αιτιών των εργατικών ατυχημάτων (Εφημερίδα των Νόμων 2009, Αρ. 105, σημείο 870), διαβάζουμε:

«Μετά τον προσδιορισμό των συνθηκών και των αιτιών του ατυχήματος, η ομάδα μετά το ατύχημα προετοιμάζει - το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης του ατυχήματος - πρωτόκολλο που καθορίζει τις συνθήκες και τα αίτια του εργατικού ατυχήματος, στο εξής. αναφέρεται ως «έκθεση ατυχήματος», σύμφωνα με το υπόδειγμα που καθορίζεται από τον αρμόδιο για θέματα εργασίας υπουργό βάσει του άρθρου. 237 § 2 του Νόμου της 26ης Ιουνίου 1974 - Κώδικας Εργασίας.

Στην αναφορά ατυχήματος θα πρέπει επίσης να επισυνάπτονται διάφορα άλλα απαιτούμενα έγγραφα. Είναι κυρίως:

 • γραπτές εξηγήσεις του υπαλλήλου που έπεσε θύμα ατυχήματος στο χώρο εργασίας·
 • γραπτές πληροφορίες από πιθανούς μάρτυρες του ατυχήματος·
 • γνωμάτευση γιατρού σχετικά με την έκταση των τραυματισμών, τις αιτίες και τις συνέπειες του ατυχήματος·
 • φωτογραφίες από το σημείο που συνέβη το ατύχημα.
 • άλλα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στην περίπτωση του ατυχήματος·
 • πιθανές επιφυλάξεις του τραυματία υπαλλήλου ή των μελών της οικογένειας του αποθανόντος υπαλλήλου ως προς το περιεχόμενο της αναφοράς ατυχήματος·
 • πιθανές επιφυλάξεις μέλους της ομάδας ατυχήματος ως προς το περιεχόμενο της αναφοράς ατυχήματος.

Είναι ευθύνη της ομάδας ατυχήματος να εξοικειώσει τον τραυματία με το περιεχόμενο της αναφοράς ατυχήματος πριν την εγκρίνει. Σύμφωνα με το οποίο ο ζημιωθείς:

 • έχει το δικαίωμα να υποβάλει σχόλια και αντιρρήσεις για τα ευρήματα που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο ατυχήματος, για τα οποία η ομάδα ατυχήματος υποχρεούται να δώσει οδηγίες στον τραυματία·
 • έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τους φακέλους της υπόθεσης και να κάνει σημειώσεις, αντίγραφα και αντίγραφά τους.

Σε περίπτωση θανάτου εργαζομένου, η ομάδα μετά το ατύχημα τους εξοικειώνει με το περιεχόμενο της αναφοράς ατυχήματος των μελών της οικογένειας του αποθανόντος υπαλλήλου και τους καθοδηγεί σχετικά με το δικαίωμα να υποβάλλουν σχόλια και αντιρρήσεις για τα ευρήματα που περιέχονται στο αναφορά ατυχήματος.