Παράταση προθεσμίας αγοράς ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής

Δικτυακός Τόπος

Υποχρέωση εγκατάστασης ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής στους φορολογούμενους επέβαλε ο νομοθέτης. Στην πράξη προσδιορίζεται αναλυτικά η περίοδος που πρέπει να εγκαταστήσουν την ταμειακή μηχανή. Ωστόσο, δεν το κάνουν πάντα στην ώρα τους. Οι φορολογούμενοι αναρωτιούνται αν είναι εφικτή η παράταση της προθεσμίας για την αγορά ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής.

Υποχρέωση καταγραφής πωλήσεων στο ταμείο

Η υποχρέωση τήρησης αρχείων πωλήσεων με τη χρήση ταμειακών μηχανών προκύπτει από τη διάταξη του άρθ. 111 δευτ. 1 του νόμου περί ΦΠΑ. Υπό το πρίσμα αυτού του κανονισμού, οι φορολογούμενοι που πωλούν σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ' αποκοπή αγρότες υποχρεούνται να τηρούν αρχεία για την πώληση με τη χρήση ταμειακών μηχανών.

Ως πώληση νοείται η παράδοση αγαθών εξ επαχθούς αιτίας και η παροχή υπηρεσιών έναντι πληρωμής εντός της επικράτειας της χώρας, η εξαγωγή αγαθών και η ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών.

Έτσι, σύμφωνα με τον γενικό κανόνα, η υποχρέωση τήρησης αρχείων πωλήσεων με χρήση ταμειακών μηχανών ισχύει για όλους τους φορολογούμενους που πωλούν σε ορισμένους αποδέκτες, δηλαδή φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ' αποκοπή αγρότες.

Άρα το βασικό κριτήριο για την απόφαση σχετικά με την υποχρέωση χρήσης των αρχείων μέσω ταμειακών μηχανών είναι η ιδιότητα του αγοραστή των υπηρεσιών που παρέχει ο φορολογούμενος; Εάν ο αγοραστής μιας δεδομένης υπηρεσίας είναι οντότητα διαφορετική από την προαναφερόμενη, τότε η πώληση αυτή δεν υπόκειται στην υποχρέωση εγγραφής με τη χρήση ταμειακής μηχανής.

Ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή

Ο όρος «ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή» ορίζεται στην § 2 σημείο 6 του Κανονισμού της 29ης Απριλίου 2019 για τις ταμειακές μηχανές, ο οποίος αναφέρεται στο περιεχόμενο της τροποποιημένης πράξης, υποδεικνύοντας ότι η ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή νοείται ως η ταμειακή μηχανή που αναφέρεται στο Τέχνη. 111 δευτ. 6α του νόμου περί ΦΠΑ.

Η ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή είναι μια ταμειακή μηχανή που πρέπει να διασφαλίζει τη σωστή καταγραφή, αποθήκευση και ασφαλή μεταφορά δεδομένων από την ταμειακή μηχανή σε εξωτερικούς φορείς δεδομένων και να επιτρέπει τη σύνδεση και μεταφορά δεδομένων μεταξύ της ταμειακής μηχανής και του Κεντρικού Αποθετηρίου Ταμειακών Μηχανών. ορίζεται στο άρθ. 111α παράγραφος. 3.

Η δημοσιονομική μνήμη της ταμειακής μηχανής πρέπει να έχει μοναδικό αριθμό που εκχωρείται μέσω υλικοτεχνικών δραστηριοτήτων από τον αρμόδιο για τα δημόσια οικονομικά υπουργό.

Προθεσμίες αντικατάστασης ταμειακών μηχανών

Ο νομοθέτης έχει διευκρινίσει αναλυτικά ποιος και πότε πρέπει να αντικαταστήσει την ταμειακή μηχανή με διαδικτυακή. Έτσι, οι μεμονωμένοι φορολογούμενοι αντικαθιστούν τις ταμειακές μηχανές στις ημερομηνίες που ορίζονται αυστηρά στην πράξη. Να σας υπενθυμίσουμε ότι από τον Ιανουάριο του 2020 απαιτείται ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή να διαθέτει:

  • παροχή υπηρεσιών επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοποδηλάτων, συμπεριλαμβανομένης της επισκευής, τοποθέτησης, αναγόμωσης και αναγέννησης ελαστικών, καθώς και στον τομέα της αντικατάστασης ελαστικών ή τροχών για μηχανοκίνητα οχήματα και μοτοποδήλατα·

  • πώληση βενζίνης κινητήρα, πετρελαίου ντίζελ, αερίου που προορίζονται για την κίνηση κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Από τον Ιανουάριο του 2021, τα ξενοδοχεία, οι ξενώνες και η γαστρονομία πρέπει να διαθέτουν online μετρητά.

Επιπλέον, από τον Ιανουάριο του 2021, οι ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές πρέπει να είναι διαθέσιμες για οντότητες που πωλούν άνθρακα, μπρικέτες και παρόμοια στερεά καύσιμα από άνθρακα, λιγνίτη, οπτάνθρακα και ημι-κοκ που προορίζονται για σκοπούς θέρμανσης.

Από την 1η Ιουλίου 2021, η ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή πρέπει να διαθέτει φορολογούμενους που παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • κομμωτική,

  • καλλυντικά και κοσμετολογικά,

  • κατασκευή,

  • στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης που παρέχεται από γιατρούς και οδοντιάτρους,

  • νομικός,

  • που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των εγκαταστάσεων για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης - μόνο στον τομέα της εισαγωγής.

Από το 2023, οι φορολογούμενοι που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω ομάδες θα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν παλιές ταμειακές μηχανές έως ότου εξαντληθούν ή αντικατασταθεί η δημοσιονομική μνήμη.

Έκπτωση για αγορά ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής

Οι φορολογούμενοι δικαιούνται έκπτωση για την αγορά ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής. Αυτά είναι:

  • φορολογούμενοι που υποχρεώθηκαν να τηρούν αρχεία πωλήσεων και που άρχισαν να τηρούν αρχεία πωλήσεων χρησιμοποιώντας ταμειακές μηχανές κατά τις ισχύουσες ημερομηνίες·

  • φορολογούμενοι που δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν αρχεία πωλήσεων και έχουν αρχίσει να τηρούν αρχεία πωλήσεων χρησιμοποιώντας ταμειακές μηχανές που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 6α, και μέχρι στιγμής δεν έχουν χρησιμοποιήσει τις ταμειακές μηχανές ή ταμειακές μηχανές που αναφέρονται στο άρθρο. 145α παράγραφος. 1, για να διατηρείτε αρχεία πωλήσεων.

Οι προαναφερόμενοι φορολογούμενοι έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν από τον οφειλόμενο φόρο το ποσό που δαπανήθηκε για την αγορά καθεμιάς από τις ταμειακές μηχανές στο ποσό του 90% της τιμής αγοράς της (χωρίς φόρο), αλλά όχι περισσότερο από 700 PLN, και εάν το ποσό αυτό είναι υψηλότερο από το ποσό στην περίοδο διακανονισμού. οφειλόμενος φόρος, έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν τη διαφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του φορολογούμενου σε τράπεζα εγκατεστημένη στην επικράτεια της χώρας ή σε λογαριασμό του φορολογούμενου σε συνεταιριστική αποταμιευτική και πιστωτική ένωση του στην οποία είναι μέλος ή να αφαιρέσει τη διαφορά από τον οφειλόμενο φόρο για μεταγενέστερες περιόδους διακανονισμού, εφόσον η αγορά ταμειακών μηχανών έγινε το αργότερο εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έναρξης τήρησης των στοιχείων αυτών.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Παράταση προθεσμίας αγοράς ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής

Οι φορολογούμενοι δεν τηρούν πάντα τις προθεσμίες για την εγκατάσταση της ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής.

Παράδειγμα 1.

Ο φορολογούμενος έχει κομμωτήριο. Από την 1η Ιουλίου 2021 θα πρέπει να εγκαταστήσει την ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή. Καθώς βρισκόταν σε άδεια δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή του. Μπορεί να υποβάλει αίτηση για αναβολή εγκατάστασης ταμειακής μηχανής στο διαδίκτυο;

Στην περίπτωση αυτή, δυστυχώς, ο φορολογούμενος δεν μπορεί πλέον να υποβάλει αποτελεσματική αίτηση για αναβολή της εγκατάστασης της ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής.

Μια τέτοια αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από τον φορολογούμενο πριν από την 1η Ιουλίου.Θα μπορούσε να το είχε κάνει πριν από τις διακοπές τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με το άρθ. 48 § 1 του Φορολογικού Διατάγματος, η φορολογική αρχή δύναται, κατόπιν αιτήματος του φορολογούμενου, να αναβάλει τις προθεσμίες που προβλέπονται από τις φορολογικές ρυθμίσεις, εάν αυτό δικαιολογείται από το σημαντικό συμφέρον του φορολογούμενου ή το δημόσιο συμφέρον.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η απόφαση της φορολογικής αρχής είναι διακριτική. Έτσι, η αρχή αναλύει με μεγάλη λεπτομέρεια την αίτηση του φορολογούμενου. Επομένως, πρέπει να αιτιολογήσει γιατί δεν τήρησε την προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στην περίπτωσή μας ο φορολογούμενος δεν είχε κανένα νόμιμο λόγο να ζητήσει από τη φορολογική αρχή την αναβολή της προθεσμίας.

Συμπερασματικά, είναι δυνατή η παράταση της προθεσμίας για την αγορά της ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής. Ωστόσο, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί πριν από την ημερομηνία εγκατάστασης της ταμειακής μηχανής.