Μετατροπή τιμολογίων σε ξένα νομίσματα για σκοπούς ΦΠΑ

Φόρος Υπηρεσίας

Η μετατροπή τιμολογίων σε ξένα νομίσματα σε πολωνικό ζλότι εγείρει σημαντικές αμφιβολίες μεταξύ των φορολογουμένων. Οι αλλαγές στους κανονισμούς που αφορούν τις ημερομηνίες έκδοσης τιμολογίων θα επηρεάσουν τους κανόνες μετατροπής; Ποια μαθήματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν; Απαντήστε παρακάτω.

Ο κατάλληλος συντελεστής για σκοπούς ΦΠΑ - μετατροπή τιμολογίων σε ξένα νομίσματα

Το θέμα της εφαρμογής της κατάλληλης συναλλαγματικής ισοτιμίας για σκοπούς ΦΠΑ ρυθμίζεται στο άρθ. 31α παράγραφος. 1 του νόμου περί φόρου αγαθών και υπηρεσιών. Σύμφωνα με τη διατύπωσή του, εάν τα ποσά που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της φορολογικής βάσης καθορίζονται σε ξένο νόμισμα, η μετατροπή σε ζλότι γίνεται σύμφωνα με:

  • η μέση συναλλαγματική ισοτιμία ενός δεδομένου ξένου νομίσματος που ανακοινώθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας την τελευταία εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημέρας κατά την οποία προκύπτει η φορολογική υποχρέωση ή

  • η τελευταία συναλλαγματική ισοτιμία που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την τελευταία ημέρα πριν από την ημερομηνία κατά την οποία προκύπτει ο φόρος (στην περίπτωση νομισμάτων εκτός του ευρώ, μετατρέπεται χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες ισοτιμίες μετατροπής έναντι του ευρώ).

Οι κανονισμοί που αφορούν τη μετατροπή τιμολογίων σε ξένα νομίσματα, κατά κανόνα, δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με τους κανονισμούς που ίσχυαν το προηγούμενο έτος.

Τι γίνεται αν η ημερομηνία τιμολογίου και η φορολογική υποχρέωση είναι διαφορετικές;

Εδώ θα πρέπει να αναφερθούν δύο καταστάσεις - η πρώτη είναι η έκδοση τιμολογίου πριν προκύψει η φορολογική υποχρέωση βάσει του ΦΠΑ, η δεύτερη - η έκδοση τιμολογίου μετά την εμφάνιση της φορολογικής υποχρέωσης.

Το πακέτο Slim VAT εισήγαγε πρόσθετες απλουστεύσεις σχετικά με τη χρήση του συντελεστή μετατροπής ΦΠΑ. Ο νομοθέτης επέτρεψε στους φορολογούμενους να χρησιμοποιούν συντελεστή μετατροπής όπως αυτός για σκοπούς φόρου εισοδήματος, χάρη στον οποίο δεν χρειάζεται να κάνουν χωριστούς υπολογισμούς. Επιπρόσθετη προϋπόθεση είναι η χρήση αυτής της μεθόδου μετατροπής συναλλαγών σε ξένο νόμισμα για τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες από τον μήνα κατά τον οποίο ο φορολογούμενος αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την κοινή ισοτιμία μετατροπής.

Έκδοση τιμολογίου σε ξένο νόμισμα πριν γεννηθεί η φορολογική υποχρέωση

Εάν ο φορολογούμενος εκδώσει τιμολόγιο πριν προκύψει η φορολογική υποχρέωση και τα ποσά που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της φορολογικής βάσης αναφέρονται σε αυτό το τιμολόγιο σε ξένο νόμισμα, η μετατροπή σε ζλότι γίνεται σύμφωνα με τη μέση ισοτιμία ενός δεδομένου ξένου νομίσματος που ανακοινώθηκε από η Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας την τελευταία εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημέρας έκδοσης τιμολογίου (ή το επιτόκιο της ΕΚΤ που αναφέρεται παραπάνω), σύμφωνα με το άρθρο. 31α παράγραφος. 2 του νόμου περί ΦΠΑ.

Τέτοιες καταστάσεις μπορεί να συμβαίνουν με υψηλή συχνότητα, σύμφωνα με το άρθρο. 106i παράγραφος. 7 του νόμου περί ΦΠΑ, ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να εκδώσει τιμολόγιο πώλησης 30 ημέρες πριν:

  • παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσίας·

  • λήψη, πριν από την παράδοση των αγαθών ή την εκτέλεση μιας υπηρεσίας, του συνόλου ή μέρους της πληρωμής.

Οι κανονισμοί που αφορούν τη στιγμή γέννησης της φορολογικής υποχρέωσης υποδεικνύουν επίσης καταστάσεις στις οποίες προκύπτει η υποχρέωση ΦΠΑ κατά τη στιγμή της έκδοσης του τιμολογίου (π.χ. κατασκευαστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες κατασκευής και συναρμολόγησης, παράδοση έντυπων βιβλίων), στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει μετατροπή σε πολωνικό ζλότι με τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία NBP την τελευταία ημέρα εργάσιμων ωρών που προηγούνται της ημέρας κατά την οποία προκύπτει η φορολογική υποχρέωση (δηλαδή η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου).

Παράδειγμα 1

Το τιμολόγιο σε ξένο νόμισμα εκδόθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2021, τα εμπορεύματα παραδόθηκαν στις 4 Φεβρουαρίου 2021. Ποια συναλλαγματική ισοτιμία πρέπει να μετατραπεί σε ζλότι κατά την κράτηση τιμολογίου για σκοπούς ΦΠΑ;

Το τιμολόγιο θα πρέπει να μετατραπεί με τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας (ή της ΕΚΤ) την τελευταία εργάσιμη ημέρα που προηγείται της έκδοσης του τιμολογίου, δηλαδή με τη συναλλαγματική ισοτιμία της 12ης Ιανουαρίου 2021.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Έκδοση τιμολογίου σε ξένο νόμισμα μετά τη γένεση της φορολογικής υποχρέωσης

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος συντάσσει τιμολόγιο σε ξένο νόμισμα, αφού προκύψει η φορολογική υποχρέωση, η μετατροπή σε ζλότι γίνεται με τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία ενός δεδομένου ξένου νομίσματος που ανακοινώθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας την τελευταία εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνία της φορολογικής υποχρέωσης (ή της συναλλαγματικής ισοτιμίας της ΕΚΤ που αναφέρεται παραπάνω).

Παράδειγμα 2

Ο φορολογούμενος παρέδωσε τα αγαθά στις 8 Ιανουαρίου 2021. Εξέδωσε το τιμολόγιο στις 15 Φεβρουαρίου 2021 (σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 106θ παράγραφος 1 του νόμου περί ΦΠΑ). Με ποια ισοτιμία πρέπει να γίνει η μετατροπή;

Το τιμολόγιο θα πρέπει να μετατραπεί με τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας (ή της ΕΚΤ) την τελευταία εργάσιμη ημέρα που προηγείται της εμφάνισης της φορολογικής υποχρέωσης (παράδοση αγαθών), δηλαδή με τη συναλλαγματική ισοτιμία στις 7 Ιανουαρίου 2021.

Στην περίπτωση των συλλογικών τιμολογίων, η ισοτιμία πρέπει να μετατρέπεται χωριστά για κάθε συναλλαγή.

Πωλήσεις ταχυδρομικών παραγγελιών σε ξένο νόμισμα

Σε σχέση με την παράδοση της αποστολής, η φορολογική υποχρέωση βάσει ΦΠΑ θα προκύψει κατά την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών από τον αγοραστή. Η κατάλληλη ισοτιμία για τη μετατροπή του ποσού του εισοδήματος που εκφράζεται σε ξένο νόμισμα σε PLN θα είναι η μέση συναλλαγματική ισοτιμία της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας την ημέρα που προηγείται της ημέρας παραλαβής των αγαθών από τον αγοραστή.

Προόδους στα WDT και WNT

Στην περίπτωση προκαταβολών, τόσο για ενδοκοινοτικές προμήθειες όσο και για ενδοκοινοτικές προμήθειες, ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται να συντάξει τιμολόγια ή εσωτερικά έγγραφα ή να μετατρέψει τη συναλλαγή σε πολωνικό ζλότι.

Κατ' αρχήν, ο φορολογούμενος θα πρέπει να μετατρέψει και τις δύο αυτές συναλλαγές με τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας (ή της ΕΚΤ) την τελευταία εργάσιμη ημέρα που προηγείται της έκδοσης του τιμολογίου. Ωστόσο, εάν ο φορολογούμενος δεν διαθέτει τιμολόγιο, η μετατροπή θα πρέπει να γίνει με την ισοτιμία της ημέρας που προηγείται της 15ης ημέρας του μήνα που ακολουθεί την παράδοση των αγαθών.