Εγκαταστάσεις χωρίς εφάπαξ απόσβεση

Δικτυακός Τόπος

Εφάπαξ απόσβεση φορολογούμενου που αρχίζει επιχειρηματική δραστηριότητα και δραστηριότητα της συζύγου του

Αποφασιστικός παράγοντας είναι η κοινή ιδιοκτησία. Αν υπήρχε κοινή περιουσία μεταξύ των συζύγων το τρέχον ή δύο προηγούμενα έτη, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα εφάπαξ απόσβεσης κατά το έτος έναρξης της δραστηριότητας.

Κατά το φορολογικό έτος κατά το οποίο ξεκίνησαν τη λειτουργία μιας επιχείρησης και τους μικρούς φορολογούμενους, μπορούν να προβαίνουν σε εφάπαξ διαγραφές αποσβέσεων από την αρχική αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ομάδα 3-8 KŚT, με εξαίρεση τα επιβατικά αυτοκίνητα, φορολογικό έτος κατά το οποίο τα στοιχεία αυτά εγγράφηκαν στο μητρώο περιουσιακών στοιχείων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, μέχρι του ποσού που δεν υπερβαίνει κατά το φορολογικό έτος το ισόποσο των 50.000 ευρώ της συνολικής αξίας των εν λόγω αποσβέσεων.

Κατά τον καθορισμό αυτού του ορίου, δεν λαμβάνονται υπόψη τα αγορασμένα πάγια με αξία που δεν υπερβαίνει τα 3.500 PLN.

Μόνο οχήματα εκτός από επιβατικά αυτοκίνητα μπορούν να αποσβένονται ταυτόχρονα.

Φυσικό πρόσωπο που αρχίζει επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα σε εφάπαξ απόσβεση εάν, κατά το έτος έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και κατά την περίοδο δύο ετών από το τέλος του έτους που προηγείται του έτους έναρξης της, ασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα αυτοτελώς ή ως εταίρος σε εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα ή τέτοια δραστηριότητα, διευθυνόταν από τη σύζυγο του εν λόγω προσώπου, εάν υπήρχε κοινή περιουσία μεταξύ των συζύγων εκείνη τη στιγμή.

Εφάπαξ αποσβέσεις και πρόσθετες δραστηριότητες εταίρου στην εταιρεία

Οι φορολογούμενοι, κατά το φορολογικό έτος κατά το οποίο ξεκίνησαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, και οι μικροί φορολογούμενοι, μπορούν να προβαίνουν σε εφάπαξ διαγραφές αποσβέσεων. Δικαίωμα εφάπαξ απόσβεσης δεν παρέχεται σε φορολογούμενο που αρχίζει επιχειρηματική δραστηριότητα, ο οποίος κατά το έτος έναρξης της δραστηριότητας αυτής, καθώς και κατά την περίοδο των δύο ετών, υπολογίζοντας από το τέλος του έτους που προηγείται του έτους της έναρξη, άσκηση οικονομικής δραστηριότητας αυτοτελώς ή ως εταίρος εταιρείας χωρίς νομική προσωπικότητα.

Η λειτουργία μιας επιχείρησης από τουλάχιστον έναν από τους εταίρους μιας εταιρείας που ξεκινά επιχειρηματική δραστηριότητα σε ένα δεδομένο έτος αποκλείει τη δυνατότητα χρήσης της εταιρείας από εφάπαξ απόσβεση φέτος.

Μετατροπή οικονομικού καταστήματος σε εταιρεία εμπορικού δικαίου και δικαίωμα εφάπαξ απόσβεσης.

Η εταιρεία που ιδρύθηκε ως αποτέλεσμα του μετασχηματισμού μιας δημοσιονομικής μονάδας δεν μπορεί να πραγματοποιήσει εφάπαξ διαγραφή αποσβέσεων από την αρχική αξία των παγίων στοιχείων του φορολογικού έτους κατά το οποίο ιδρύθηκε.

Οι φορολογούμενοι του φορολογικού έτους κατά το οποίο ξεκίνησαν την επιχείρησή τους και οι μικροί φορολογούμενοι μπορούν να προβαίνουν σε εφάπαξ διαγραφές αποσβέσεων από την αρχική αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ομάδα 3-8 της Ταξινόμησης, με εξαίρεση τα επιβατικά αυτοκίνητα, φορολογικό έτος κατά το οποίο τα στοιχεία αυτά εγγράφηκαν στο μητρώο παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, μέχρι του ποσού που δεν υπερβαίνει κατά το φορολογικό έτος το ισόποσο των 50.000 ευρώ της συνολικής αξίας των εν λόγω αποσβέσεων.

Η μέθοδος απόσβεσης, η οποία συνίσταται σε μια εφάπαξ αναγνώριση των δαπανών για την απόκτηση παγίων στοιχείων ενεργητικού έως 50.000 ευρώ ως φορολογικά εκπιπτόμενα έξοδα, μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί από:

  • φορολογούμενοι που ξεκίνησαν την επιχείρησή τους·
  • μικροί φορολογούμενοι, δηλαδή φορολογούμενοι των οποίων τα έσοδα από τις πωλήσεις δεν υπερέβαιναν το ισοδύναμο PLN των 1.200.000 ευρώ το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Ταυτόχρονα, η εφάπαξ απόσβεση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φορολογούμενους που ξεκινούν μια επιχείρηση που έχουν συσταθεί:

  • ως αποτέλεσμα μετασχηματισμού, συγχώνευσης ή διαίρεσης φορολογουμένων, ή
  • το αποτέλεσμα της μετατροπής εταιρείας ή εταιρειών χωρίς νομική προσωπικότητα, ή
  • από φυσικά πρόσωπα που συνεισέφεραν στο κεφάλαιο της νεοσύστατης οντότητας μια επιχείρηση που διοικούνταν προηγουμένως, ή
  • περιουσιακά στοιχεία αυτής της επιχείρησης με συνολική αξία που υπερβαίνει το ισοδύναμο PLN τουλάχιστον 10.000 ευρώ.