Κατανομή εσόδων από οικονομική δραστηριότητα στην αγροτική δραστηριότητα και φοροαπαλλαγή

Φόρος Υπηρεσίας

Η ελευθερία άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας εκδηλώνεται επίσης στο γεγονός ότι μια οντότητα μπορεί να ασκεί μια γεωργική και μια οικονομική δραστηριότητα ταυτόχρονα. Επιπλέον, είναι δυνατή η διάθεση εσόδων από οικονομικές δραστηριότητες σε αγροτικές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, θα εξετάσουμε εάν σε αυτή την περίπτωση τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα μπορούν να ωφεληθούν από τη φορολογική απαλλαγή.

Αγροτική δραστηριότητα και οικονομική δραστηριότητα

Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην αρχή θα αναλυθεί με βάση τις διατάξεις του νόμου περί χρηματαποστολών.

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε να κάνουμε με εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που ασκεί τόσο οικονομικές όσο και αγροτικές δραστηριότητες. Ασχολείται κυρίως με αγροτική δραστηριότητα, επομένως τα έσοδα που προέρχονται από την οικονομική δραστηριότητα διατίθενται στις ανάγκες της αγροτικής δραστηριότητας.

Καταρχάς να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με το άρθ. 2 ρήτρα 1 σημείο 1 του νόμου περί CIT, οι διατάξεις του νόμου δεν εφαρμόζονται στα εισοδήματα από γεωργικές δραστηριότητες, εκτός από τα έσοδα από ειδικά τμήματα αγροτικής παραγωγής.

Ως εκ τούτου, αξίζει να αναλογιστούμε πότε σε όρους χρηματαποστολών έχουμε να κάνουμε με αγροτική δραστηριότητα.

Η έννοια της γεωργικής δραστηριότητας για τους σκοπούς του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ορίζεται στο άρθ. 2 ρήτρα 2 του νόμου, σύμφωνα με την οποία η αγροτική δραστηριότητα κατά την έννοια του εδ. 1 σημείο 1 είναι μια δραστηριότητα που συνίσταται στην παραγωγή φυτικών ή ζωικών προϊόντων σε μη επεξεργασμένη (φυσική) κατάσταση από ίδιες καλλιέργειες ή αναπαραγωγή ή αναπαραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής σπόρων, φυτωρίων, αναπαραγωγικού και αναπαραγωγικού υλικού, παραγωγής λαχανικών στο χωράφι, θερμοκηπίου και κάτω από φύλλο αλουμινίου, φυτικής παραγωγής καλλωπιστικών, καλλιεργημένων και οπωροκηπευτικών μυκήτων, εκτροφής και παραγωγής σπόρων για ζώα, πτηνών και εμπορικών εντόμων, βιομηχανική και αγροτική παραγωγή ζώων και εκτροφή ψαριών, καθώς και δραστηριότητες στις οποίες οι ελάχιστες περίοδοι διατήρησης αγορασθέντων ζώων και φυτά, κατά τα οποία λαμβάνει χώρα η βιολογική τους ανάπτυξη, είναι τουλάχιστον:

  1. μήνας - για φυτά,

  2. 16 ημέρες - σε περίπτωση υψηλής εντατικής εξειδικευμένης πάχυνσης χηνών και πάπιων,

  3. 6 εβδομάδες - για άλλα πουλερικά για σφαγή,

  4. 2 μήνες - για άλλα ζώα

- από την ημερομηνία αγοράς.

Η γεωργική δραστηριότητα που πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στον νόμο δεν υπόκειται σε χρηματαποστολή.

Γεωργικές δραστηριότητες που υπόκεινται σε χρηματαποστολές

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, μόνο το εισόδημα από γεωργική δραστηριότητα εξαιρείται από τα χρηματικά ποσά. Πρόκειται για τη δραστηριότητα που καθορίζεται από τα όρια που περιλαμβάνονται στον ορισμό στο άρθρ. 2 ρήτρα 2 του νόμου περί CIT.

Ωστόσο, η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται στα έσοδα που προκύπτουν από δραστηριότητες που σχετίζονται με γεωργικές δραστηριότητες ή γεωργική παραγωγή. Το εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα περιλαμβάνει εισόδημα που προέρχεται από (και όχι «σχετικά») από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρ. 2 ρήτρα 2 του νόμου περί CIT. Η ιδιότητα του «δεμένου» με μια συγκεκριμένη πηγή εισοδήματος δεν σημαίνει ότι προέρχεται από αυτή την πηγή.

Ως εκ τούτου, η απαλλαγή δεν ισχύει για έσοδα από παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με γεωργική δραστηριότητα, όπως, για παράδειγμα, η παροχή υπηρεσιών με γεωργικά μηχανήματα ή η πώληση τέτοιων εξαρτημάτων εξ επαχθούς αιτίας. Τα έσοδα από δραστηριότητες που προέρχονται από μη γεωργική δραστηριότητα υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος εταιρειών.

Για να επιβεβαιώσουμε τη διατριβή που παρουσιάστηκε, μπορούμε να υπενθυμίσουμε την ερμηνεία του Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων της 14ης Αυγούστου 2018 (αρ. 0111-KDIB2-1.4010.232.2018.1.MJ):

Κατά την ανάλυση των παρουσιαζόμενων γεγονότων και μελλοντικών γεγονότων στο πλαίσιο των προαναφερθεισών διατάξεων του φορολογικού νόμου, ιδίως του ορισμού της γεωργικής δραστηριότητας, θα πρέπει να αναφέρεται ότι τα έσοδα που προέρχονται από τον αιτούντα από: μίσθωση γεωργικής γης (ανεπτυγμένη και μη ανεπτυγμένες) και ενοικίαση και πώληση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού που προορίζονται για γεωργικούς σκοπούς, καθώς και γεωργικές υπηρεσίες που παρέχονται σε εξωτερικούς φορείς στο μέλλον, παρά τη σύνδεσή τους με τη γεωργική δραστηριότητα που ασκεί ο αιτών, δεν αποτελούν έσοδα από γεωργική δραστηριότητα, αλλά μόνο έσοδα που σχετίζονται με αυτή τη δραστηριότητα.

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να δηλωθεί ότι τα έσοδα που περιγράφονται στην αίτηση δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου περί CIT σύμφωνα με το άρθρο. 2 ρήτρα 1 σημείο 1 του παρόντος νόμου. Πάνω από Συνεπώς, τα έσοδα υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος εταιρειών”. Πρέπει να τονιστεί ότι τα εισοδήματα που προέρχονται από μη γεωργικές δραστηριότητες, ακόμη και αν σχετίζονται με αγροτικές δραστηριότητες, υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων.

Κατανομή των εσόδων από οικονομική δραστηριότητα στις ανάγκες της αγροτικής δραστηριότητας και φοροαπαλλαγή

Υπήρχε μια διάταξη στον νόμο περί χρηματαποστολών που επέτρεπε την απαλλαγή των εσόδων από οικονομική δραστηριότητα όταν αυτά κατανεμήθηκαν σε γεωργική δραστηριότητα.

Πρόκειται για το περιεχόμενο της Τέχνης. 17 δευτ. 1 σημείο 4ε του νόμου περί χρηματαποστολών, το οποίο ανέφερε ότι το εισόδημα των φορολογουμένων που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών τμημάτων γεωργικής παραγωγής, στο τμήμα που διατίθεται από αυτούς τους φορολογούμενους για γεωργικές δραστηριότητες, απαλλάσσονταν από αυτόν τον φόρο.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Προϋπόθεση για να επωφεληθεί ο φορολογούμενος από αυτήν την απαλλαγή ήταν το ποσό του εισοδήματος που αποκτούσε από γεωργική δραστηριότητα, το οποίο δεν έπρεπε να είναι μικρότερο από το 60% του συνολικού εισοδήματος που αποκτούσε ο φορολογούμενος από κάθε είδους δραστηριότητα.

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί σαφώς ότι η διάταξη αυτή ίσχυε μόνο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2017. Από την άλλη, από την 1η Ιανουαρίου 2018, το άρθ. 17 δευτ. Το 1 σημείο 4ε του νόμου περί χρηματαποστολών έχει καταργηθεί.

Στην αιτιολόγηση του σχεδίου τροποποιητικής πράξης, που καταργούσε τα προαναφερθέντα διάταξη, διαβάζουμε ότι η κατασκευή της απαλλαγής του άρθ. 17 δευτ. Το 1 σημείο 4ε του νόμου περιείχε ένα στοιχείο που είχε ως αποτέλεσμα την πιθανή έλλειψη φορολόγησης της μη γεωργικής οικονομικής δραστηριότητας.

Παράδειγμα 1.

Ιδιωτική εταιρία περιορισμένης ευθύνης. ασκεί ταυτόχρονα οικονομικές και αγροτικές δραστηριότητες. Η οικονομική δραστηριότητα αντιπροσωπεύει το 10% των συνολικών εσόδων. Τα έσοδα της εταιρείας διατίθενται εξ ολοκλήρου σε αγροτικές δραστηριότητες. Παρόλα αυτά, απαιτείται να πληρώνει ΦΠΑ για επιχειρηματικές δραστηριότητες και να υποβάλλει ετήσια δήλωση CIT-8 σχετικά. Στην τρέχουσα νομική κατάσταση, στην περίπτωση φορολογούμενου που ασκεί γεωργική δραστηριότητα και άλλη πλην της γεωργικής δραστηριότητας, το εισόδημα που αποκτά από την άλλη αυτή δραστηριότητα υπόκειται σε χρηματαποστολή.

Προχωρώντας στην περίληψη της ανάλυσής μας και ταυτόχρονα για να διευκρινίσουμε τα ζητήματα που αναφέρθηκαν στην αρχή, θα πρέπει να επισημανθεί ότι επί του παρόντος δεν υφίσταται πλέον η προβλεπόμενη εξαίρεση για φορείς που ασκούν παράλληλη αγροτική και οικονομική δραστηριότητα.

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι ανεξάρτητα από τη μέθοδο κατανομής των εσόδων από μη γεωργικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, ο φορολογούμενος εξακολουθεί να πρέπει να πληρώσει CIT για αυτόν τον λογαριασμό. Αυτό θα ισχύει επίσης όταν τα κονδύλια αυτά διατίθενται σε γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπόκεινται σε χρηματαποστολές.