Τακτοποίηση διορθωτικών τιμολογίων μείον λόγω υπερτιμολόγησης - διακανονισμού με τον πωλητή

Φόρος Υπηρεσίας

Από την 1η Ιανουαρίου, υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στους κανόνες διακανονισμού μείον διορθωτικών τιμολογίων από τον πωλητή. Ένα από τα μεγαλύτερα από αυτά είναι το γεγονός ότι δεν απαιτείται η λήψη επιβεβαίωσης παράδοσης διορθωτικού τιμολογίου στον αγοραστή. Τα παραπάνω, φυσικά, δεν σημαίνουν απόλυτη ελευθερία όσον αφορά τον διακανονισμό αρνητικών τιμολογίων.

Μείωση φορολογικής βάσης

Υπενθυμίζεται ότι το φορολογητέο ποσό είναι κάθε πληρωμή που έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει ο προμηθευτής αγαθών ή ο πάροχος υπηρεσιών από αγοραστή, παραλήπτη ή τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένων λαμβανόμενων επιδοτήσεων, επιδοτήσεων και άλλων παρόμοιων προσαυξήσεων που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην την τιμή αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται από τον φορολογούμενο.

Η φορολογική βάση μειώνεται κατά:

  • ποσά εκπτώσεων και μειώσεων τιμών που χορηγήθηκαν μετά την πώληση·
  • αξία των επιστρεφόμενων αγαθών και συσκευασίας·
  • το σύνολο ή μέρος της πληρωμής που επιστράφηκε στον αγοραστή που έλαβε πριν από την πώληση, εάν δεν πραγματοποιήθηκε·
  • αξία των επιστρεφόμενων ποσών επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων και άλλων πληρωμών παρόμοιας φύσης.

Τροποποίηση του νόμου για τις διορθώσεις

Με βάση το άρθρο. 29α παράγραφος. 13 του νόμου περί ΦΠΑ στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδ. 10 σημεία 1-3, η μείωση της φορολογικής βάσης σε σχέση με τη βάση που ορίζεται στο τιμολόγιο με τον αναγραφόμενο φόρο γίνεται για τη λογιστική περίοδο κατά την οποία ο φορολογούμενος εξέδωσε διορθωτικό τιμολόγιο, εφόσον από τα δικαιολογητικά που διαθέτει προκύπτει ότι έχει συμφωνήσει με τον αγοραστή των αγαθών ή τον πελάτη, οι προϋποθέσεις μείωσης της φορολογικής βάσης για την παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών που καθορίζονται στο διορθωτικό τιμολόγιο και οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνται και το τιμολόγιο είναι συνεπές με την τεκμηρίωση που τηρείται.

Ως εκ τούτου, ο φορολογούμενος μπορεί να μειώσει τη φορολογική βάση και τον οφειλόμενο ΦΠΑ ήδη κατά τη στιγμή της έκδοσης του διορθωτικού τιμολογίου μείον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. τα έγγραφα που κατέχει ο φορολογούμενος δείχνουν ότι έχει συμφωνήσει με τον αγοραστή των αγαθών ή τον αποδέκτη της υπηρεσίας τους όρους μείωσης της φορολογικής βάσης για την παράδοση αυτών των αγαθών ή την παροχή αυτών των υπηρεσιών·
  2. η τεκμηρίωση δείχνει επίσης ότι αυτές οι προϋποθέσεις πληρούνταν όταν ο φορολογούμενος διορθώνει τον φόρο εκροών·
  3. το διορθωτικό τιμολόγιο είναι συνεπές με την τεκμηρίωση στο πλαίσιο των συμφωνιών με τον αγοραστή των αγαθών ή τον αποδέκτη της υπηρεσίας.

Εάν ο φορολογούμενος την περίοδο που εξέδωσε το διορθωτικό τιμολόγιο δεν διαθέτει δικαιολογητικά, μειώνει τη φορολογική βάση ή τον οφειλόμενο φόρο μόνο για τη λογιστική περίοδο που θα έχει τα σχετικά δικαιολογητικά.

Τι σημαίνει ο όρος «όροι συμφιλίωσης»;

Στις φορολογικές ρυθμίσεις, ο νομοθέτης δεν διευκρίνισε την κατανόηση των όρων της προσαρμογής που έγινε μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή.

Για να εξηγήσουμε τα παραπάνω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις φορολογικές διευκρινίσεις σχετικά με το πακέτο SLIM ΦΠΑ που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με το περιεχόμενό τους, η συμφωνία για τους όρους μείωσης της φορολογικής βάσης ή του φόρου εκροών σημαίνει, ιδίως, τον προσδιορισμό από τα μέρη του γεγονότος της μείωσης της αρχικής αμοιβής που αναγράφεται στο τιμολόγιο.

Εάν το τιμολόγιο περιέχει λανθασμένη τιμή, ο πωλητής υποχρεούται να τη διορθώσει. Ως εκ τούτου, μπορεί να είναι παράλογο να γίνουν πρόσθετες ρυθμίσεις ή να συναφθούν συμφωνίες μεταξύ των αναδόχων.

Παράδειγμα 1.

Στις 10 Ιουνίου 2021, ο φορολογούμενος εξέδωσε τιμολόγιο πώλησης παπουτσιών. Μετά τη συναλλαγή, παρατήρησε ότι η τιμή των αγαθών είχε υπερεκτιμηθεί σημαντικά. Ο φορολογούμενος εισήγαγε 10.000 PLN στο τιμολόγιο και τα παπούτσια κοστίζουν 1.000 PLN. Αφού παρατήρησε το λάθος, στις 15 Ιουνίου 2021 εξέδωσε διορθωτικό τιμολόγιο. Αναρωτιέται αν μπορεί να συμπεριλάβει το διορθωτικό τιμολόγιο στον διακανονισμό για τον Ιούνιο του 2021. Πρέπει να ζητήσει κάποια δήλωση από τον αγοραστή ότι έλαβε το τιμολόγιο;

Στην περίπτωσή μας, ο λόγος για την έκδοση διορθωτικού τιμολογίου μείον ήταν η υπερεκτίμηση της τιμής των εμπορευμάτων στο αρχικό τιμολόγιο. Έτσι, ήδη τη στιγμή της διαπίστωσης λάθους πληρούνται οι προϋποθέσεις για μείωση της φορολογικής βάσης και του οφειλόμενου ΦΠΑ.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνει και το υπουργείο Οικονομικών στις εξηγήσεις του: «[...] λόγω του γεγονότος ότι η βάση για τη μείωση της φορολογικής βάσης είναι ένα σφάλμα στην τιμή που αναγράφεται στο αρχικό τιμολόγιο, η εκπλήρωση των προϋποθέσεων για τη διόρθωση είναι η ίδια η διαπίστωση σφάλματος τιμής”.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Τι σημαίνει να έχετε έγγραφα που να επιβεβαιώνουν ότι έχουν γίνει οι ρυθμίσεις;

Στην περίπτωσή μας όμως για να ρυθμιστεί ο φόρος θα πρέπει ο φορολογούμενος να έχει δικαιολογητικά που να επιβεβαιώνουν τις ρυθμίσεις.

Στην περίπτωση αυτή, ο νομοθέτης δεν ρύθμισε τον τρόπο τεκμηρίωσης της επιβεβαίωσης της διευθέτησης.

Οι εξηγήσεις του Υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τη συμφωνία για τους όρους μείωσης της φορολογικής βάσης και του ΦΠΑ εκροών μπορεί να είναι, για παράδειγμα:

  • αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
  • παράρτημα της σύμβασης ή
  • άλλο εμπορικό έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι έχουν συμφωνηθεί οι νέοι όροι της συναλλαγής.

Η παραπάνω λίστα δεν σημαίνει ότι πρόκειται για κλειστό κατάλογο και ότι ο φορολογούμενος μπορεί να επιβεβαιώσει τη συμφωνία με άλλο τρόπο.

Σε περίπτωση έκδοσης αρνητικής διόρθωσης λόγω σφάλματος τιμής, τέτοια τεκμηρίωση μπορεί να είναι, για παράδειγμα, επιβεβαίωση της παραλαβής της από τον αγοραστή.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τις εξηγήσεις του υπουργείου Οικονομικών:

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μόνη μορφή επικοινωνίας σχετικά με τη συμφωνία των όρων μείωσης της φορολογικής βάσης ή του ποσού του φόρου μεταξύ των μερών είναι η έκδοση και παράδοση διορθωτικού τιμολογίου στον αγοραστή. [...] για την εκπλήρωση αυτών των συμφωνημένων όρων και την απόκτηση τεκμηρίωσης που να επιβεβαιώνει την ύπαρξη συμφωνίας / εκπλήρωσης των όρων - θα απαιτείται έγγραφο που να επιβεβαιώνει ότι ο αγοραστής γνωρίζει τη μείωση της φορολογικής βάσης, π.χ. επιβεβαίωση λήψης διορθωτικού τιμολόγιο σε οποιαδήποτε μορφή”.

Συνοψίζοντας, ο φορολογούμενος στο παράδειγμά μας που κάνει την προσαρμογή θα μπορεί να μειώσει τον φόρο εκροών, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει έγγραφα που επιβεβαιώνουν τη συμφωνία και πληροί τις προϋποθέσεις για τη μείωση του φόρου εκροών. Η επιβεβαίωση πιθανότατα θα είναι η επιβεβαίωση παραλαβής του διορθωτικού τιμολογίου.