Εκκαθάριση τιμολογίου ΦΠΑ που εκδόθηκε σε συζύγους - πώς να εκπέσει τον ΦΠΑ;

Φόρος Υπηρεσίας

Η σύζυγός μου και εγώ έχουμε κοινή ιδιοκτησία, αλλά ο καθένας μας ασκεί ξεχωριστές επιχειρηματικές δραστηριότητες που υπόκεινται σε ΦΠΑ. Έχουμε αγοράσει ένα ακίνητο που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την επιχείρησή μου. Ωστόσο, στο τιμολόγιο ως αγοραστής φαίνονται τα στοιχεία και δικά μου και της γυναίκας μου. Πόσο σωστά πρέπει να μοιάζει η εκκαθάριση του τιμολογίου ΦΠΑ που εκδόθηκε στους συζύγους; Μπορώ να αφαιρέσω τον ΦΠΑ από αυτό το τιμολόγιο;

Paweł, Κρακοβία

 

Σύμφωνα με το άρθ. 86 δευτ. του νόμου περί ΦΠΑ, στο βαθμό που τα αγαθά ή οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε ΦΠΑ, ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να μειώσει το ποσό του φόρου που οφείλεται κατά το ποσό του φόρου εισροών. Αυτό σημαίνει ότι το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ οφείλεται όταν η έκπτωση γίνεται από τον υπόχρεο του ΦΠΑ και τα αγαθά και οι υπηρεσίες για τις οποίες χρεώθηκε ο ΦΠΑ χρησιμοποιούνται για φορολογητέες δραστηριότητες.

Ως προς τα ζητήματα της συγκυριότητας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η κυριότητα του ίδιου πράγματος μπορεί να ανήκει ταυτόχρονα και εξ ολοκλήρου σε πολλά άτομα. Η έγγαμη συμβίωση της περιουσίας προκύπτει μεταξύ των συζύγων τη στιγμή της σύναψης του γάμου. Τότε τα αντικείμενα που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκειά του αποτελούν κοινή περιουσία και των δύο συζύγων.

Ταυτόχρονα, ο νόμος περί ΦΠΑ δεν απαγορεύει στους συζύγους μεταξύ των οποίων υπάρχει κοινή περιουσία να ασκούν χωριστές οικονομικές δραστηριότητες. Επομένως, σε περίπτωση που οι σύζυγοι απέκτησαν από κοινού ακίνητη περιουσία που θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τις δραστηριότητες που ασκεί ο σύζυγος, μπορεί να εκπέσει τον ΦΠΑ από το τιμολόγιο αγοράς - υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις που δικαιούνται έκπτωση φόρου. Δεν έχει σημασία ότι το τιμολόγιο αγοράς δείχνει τα στοιχεία και των δύο συζύγων.

Επιβεβαίωση της παραπάνω θέσης αποτελεί η μεμονωμένη διερμηνεία που εξέδωσε ο Διευθυντής Εθνικών Φορολογικών Στοιχείων της 24ης Μαρτίου 2017, με αριθμ. 2461-IBPP1.4512.115.2017.1.UG, στην οποία διαβάζουμε:
'(...)όταν οι σύζυγοι είναι συνιδιοκτήτες και αποκτούν επενδυτικό αγαθό που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για επιχειρηματικούς σκοπούς από έναν από τους συζύγους που είναι συνιδιοκτήτες, ο ένας ασκεί το δικαίωμα έκπτωσης ολόκληρου του φόρου εισροών, εφόσον υπάρχει σχέση μεταξύ τα πραγματοποιηθέντα έξοδα και οι δραστηριότητες που εκτελούνται φορολογούνται. (...)».

Παράλληλα, στην προαναφερόμενη ερμηνεία, η φορολογική αρχή ανέφερε ότι για την έκπτωση του ΦΠΑ από το τιμολόγιο δεν απαιτείται η έκδοση διορθωτικού σημειώματος για τα στοιχεία του αγοραστή, το οποίο θα έδειχνε μόνο έναν από τους συζύγους ως αγοραστής:
"(...) ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται να εκδώσει διορθωτικό σημείωμα για τα στοιχεία που αφορούν τον αγοραστή σε περίπτωση λήψης τιμολογίου στο οποίο αναφέρεται και η σύζυγος του αιτούντος ως αγοραστής. (...)"

Συνοπτικά, η εκκαθάριση του τιμολογίου ΦΠΑ που εκδίδεται στους συζύγους, όταν ασκούν χωριστές επιχειρηματικές δραστηριότητες, μπορεί να εκπίπτει πλήρως από τον ΦΠΑ.