Διακανονισμός ΦΠΑ κατά την εισαγωγή υπηρεσιών από το 2014

Φόρος Υπηρεσίας

Το 2014 είναι μια χρονιά τεράστιων αλλαγών όσον αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Οι μεγαλύτερες τροποποιήσεις αφορούσαν τη γενικώς κατανοητή τιμολόγηση, καθώς και την ανάδειξη φορολογικής υποχρέωσης, διότι στο τέλος του 2013, το δεσμευτικό μέχρι σήμερα άρθρ. 19 του νόμου. Στη θέση του μια νέα τέχνη. 19α. Οι αλλαγές από την άποψη αυτή περιελάμβαναν επίσης την εισαγωγή υπηρεσιών.

Διακανονισμός εισαγωγής υπηρεσιών έως το τέλος του 2013

Η φορολογική υποχρέωση κατά την εισαγωγή υπηρεσιών προέκυψε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 19 παράγραφος 19 του νόμου περί ΦΠΑ.

Στην περίπτωση εισαγωγής υπηρεσιών που ρυθμίζονται από το άρθ. 28β του νόμου, η φορολογική υποχρέωση προέκυψε σύμφωνα με το άρθρο 19α του νόμου κατά την παροχή υπηρεσιών, εκτός από το ότι:

  • υπηρεσίες για τις οποίες, σε σχέση με την παροχή τους, καθορίζονται διαδοχικές ημερομηνίες πληρωμής ή διακανονισμού, θα θεωρείται ότι έχουν πραγματοποιηθεί στο τέλος κάθε περιόδου στην οποία σχετίζονται οι εν λόγω διακανονισμοί ή πληρωμές, έως ότου ολοκληρωθεί η παροχή αυτών των υπηρεσιών.

  • υπηρεσίες που παρέχονται σε συνεχή βάση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, για τις οποίες, σε σχέση με την παροχή τους, σε ένα δεδομένο έτος δεν λήγουν οι προθεσμίες διακανονισμού ή πληρωμής, θεωρείται ότι πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε φορολογικού έτους, έως την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών αυτών.

Στην περίπτωση άλλων υπηρεσιών, η φορολογική υποχρέωση προέκυψε σύμφωνα με τον γενικό κανόνα που ορίζεται στο άρθρο. 19 παράγραφος 1 του Νόμου, δηλαδή τη στιγμή που γίνεται η επίδοση. Ωστόσο, όταν αυτή η συναλλαγή τεκμηριώθηκε με τιμολόγιο, δημιουργήθηκε σύμφωνα με το άρθ. 19 παράγραφος 4, δηλαδή κατά την έκδοση του τιμολογίου, αλλά όχι αργότερα από την 7η ημέρα από την ημερομηνία επίδοσης.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει προβεί σε προπληρωμή, τότε η φορολογική υποχρέωση σε ΦΠΑ προέκυψε σύμφωνα με την αρχή που καθορίζεται στην παράγραφο 11 του ίδιου άρθρου, δηλαδή κατά τη στιγμή της πληρωμής, στο μέρος που καταβλήθηκε (αυτό ίσχυε και για υπηρεσίες που ρυθμίζονται από το άρθρο 28β του Νόμου).

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι κατά την εισαγωγή υπηρεσιών ο φορολογούμενος είχε το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθ. 86 δευτ. 10 σημείο 2 του νόμου περί ΦΠΑ.

Άρθρο 86 παρ. 10 σημείο 2

Το δικαίωμα μείωσης του οφειλόμενου ποσού φόρου προκύπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου 1. 2 σημείο 4 - στον διακανονισμό για την περίοδο κατά την οποία προέκυψε η φορολογική υποχρέωση στον φόρο που οφείλεται στον αγοραστή ή στον αποδέκτη, αντίστοιχα, για την παροχή υπηρεσιών, για τις οποίες φορολογούμενος είναι ο πελάτης, για την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθά ή για την παράδοση αγαθών, για τα οποία ο πελάτης είναι ο φορολογούμενος·

Εκκαθάριση εισαγωγής υπηρεσιών από το 2014

Στη νέα τέχνη που προστέθηκε. 19α του νόμου περί ΦΠΑ, δεν προβλέπονταν ξεχωριστές διατάξεις για τον διακανονισμό εισαγωγών υπηρεσιών, όπως ίσχυε μέχρι το τέλος του 2013.

Σε σχέση με τα παραπάνω, η φορολογική υποχρέωση για αυτού του είδους τις συναλλαγές θα προκύπτει κατά κανόνα σύμφωνα με το άρθ. 19α παράγραφος. 1 του νόμου περί ΦΠΑ, δηλαδή όταν παρέχεται η υπηρεσία. Ταυτόχρονα, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να ξεχάσει τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθ. 19α παράγραφος. 2 και δευτ. 3.

Online Συμβουλές

Έχετε μια εταιρεία και έχετε ερωτήσεις;

Επωφεληθείτε από τις συμβουλές ειδικών του Οδηγού Επιχειρηματιών

Ηλεκτρονικές συμβουλές για επιχειρήσεις

Το πρώτο δείχνει σαφώς ότι, όσον αφορά τις μερικώς αποδεκτές υπηρεσίες, η υπηρεσία θεωρείται επίσης ότι έχει εκτελεστεί όταν εκτελείται το τμήμα της υπηρεσίας για το οποίο έχει καθοριστεί η πληρωμή. Έτσι, μια τέτοια κατάσταση θα έχει ως αποτέλεσμα την υποχρέωση ΦΠΑ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 μια υπηρεσία για την οποία, σε σχέση με την παροχή της, καθορίζονται διαδοχικές ημερομηνίες πληρωμής ή διακανονισμού, θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί στο τέλος κάθε περιόδου στην οποία αφορούν αυτές οι πληρωμές ή διακανονισμοί, έως ότου ολοκληρωθεί η παροχή αυτής της υπηρεσίας. Μια υπηρεσία που παρέχεται σε συνεχή βάση για περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους, για την οποία λόγω της παροχής της σε ένα δεδομένο έτος, δεν λήγουν οι προθεσμίες πληρωμής ή διακανονισμού, θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί στο τέλος κάθε φορολογικού έτους, μέχρι έχει ολοκληρωθεί η παροχή της υπηρεσίας αυτής. Και επίσης σε αυτές τις ημερομηνίες θα προκύψει φορολογική υποχρέωση.

Σπουδαίος!

Τα τιμολόγια που τεκμηριώνουν την εισαγωγή υπηρεσιών εκδίδονται συχνά σε ξένο νόμισμα, τότε η σωστή μετατροπή του για σκοπούς ΦΠΑ γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς που περιέχονται στο άρθ. 31α του νόμου περί ΦΠΑ. Ο φορολογούμενος μετατρέπει την αξία του παραστατικού σε ζλότι σύμφωνα με τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία ενός δεδομένου ξένου νομίσματος που ανακοινώθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας (ή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) την τελευταία εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημέρας κατά την οποία προκύπτει η φορολογική υποχρέωση.

Είναι σημαντικό ότι ο φορολογούμενος που αγοράζει την υπό εισαγωγή υπηρεσία έχει το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθ. 86 δευτ. 10β σημείο 3 του νόμου. Έτσι, κατ' αρχήν, εφαρμόζονται εδώ οι γενικές διατάξεις (άρθρο 86 παράγραφος 10) που δηλώνουν ότι το δικαίωμα αυτό προκύπτει τη στιγμή της απόδειξης της φορολογικής υποχρέωσης με τον προμηθευτή. Ωστόσο, για να μπορέσει να συμμορφωθεί με τον γενικό κανόνα, ο επιχειρηματίας πρέπει να συμπεριλάβει το ποσό του φόρου που οφείλεται σε αυτή τη συναλλαγή στη φορολογική δήλωση στην οποία υποχρεούται να τακτοποιήσει αυτόν τον φόρο.