Εφάπαξ ποσό ή ΦΠΑ - ποιο είδος φορολογίας να επιλέξετε;

Φόρος Υπηρεσίας

Οι άνθρωποι που αποφασίζουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση κάνουν συχνά την ερώτηση - εφάπαξ ή ΦΠΑ; Αυτό το ερώτημα πλαισιώνεται σαν οι δύο επιλογές να είναι αμοιβαία αποκλειόμενες. Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο λάθος. Οι έννοιες αναφέρονται σε δύο διαφορετικούς φόρους βάσει του νόμου. Ας ελέγξουμε τι είναι ο κατ' αποκοπή συντελεστής και ο ΦΠΑ και πότε μπορεί να εφαρμοστεί καθένας από αυτούς τους φόρους.

Εφάπαξ ή ΦΠΑ - δύο διαφορετικοί φόροι

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο κατ' αποκοπή συντελεστής και ο ΦΠΑ είναι δύο διαφορετικοί φόροι. Το εφάπαξ είναι ένας τύπος φόρου εισοδήματος, ενώ ο ΦΠΑ είναι ένας φόρος σε αγαθά και υπηρεσίες, τον οποίο – ενδιαφέροντα – δεν χρειάζεται πάντα να τακτοποιεί ο επιχειρηματίας. Ο νομοθέτης έχει προβλέψει ορισμένες εξαιρέσεις από την άποψη αυτή. Η φορολόγηση του ΦΠΑ είναι ανεξάρτητη από τη μορφή φόρου εισοδήματος που εφαρμόζει ο επιχειρηματίας. Ας ελέγξουμε ποιος και πότε πρέπει να εφαρμόζει τον κατ' αποκοπή συντελεστή και τον ΦΠΑ.

Εφάπαξ ως μορφή φόρου εισοδήματος

Το εφάπαξ επί των εγγεγραμμένων εσόδων είναι μία από τις τέσσερις βασικές μορφές φορολογίας, δίπλα σε:

 • γενικές αρχές,
 • σταθερός φόρος και
 • φορολογική κάρτα.

Η εφάπαξ φορολόγηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους. Άρθρο 8 δευτ. Το 1 σημείο 3 του νόμου περί κατ' αποκοπήν φόρου εισοδήματος αναφέρει απευθείας έναν κατάλογο οντοτήτων που δεν μπορούν να φορολογήσουν υποχρεωτικά το εισόδημά τους με εφάπαξ ποσό. Μεταξύ αυτών αναφέρονται τα εξής:

 • φαρμακεία,
 • εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ για μηχανοκίνητα οχήματα,
 • δραστηριότητες που αφορούν την αγορά και πώληση συναλλαγματικών αξιών,

Το εφάπαξ είναι μια συγκεκριμένη μορφή διακανονισμού με την εφορία, στην οποία η φορολογική βάση είναι το εισόδημα. Αυτή η βάση δεν μειώνεται από τις εκπιπτόμενες από τον φόρο δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στη δεδομένη περίοδο.

Τα έσοδα που αποκτώνται από οντότητες που πληρώνουν με εφάπαξ ποσό μπορούν να φορολογηθούν με τους ακόλουθους συντελεστές: 17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% ή 2%.

Το κατ' αποκοπήν επιτόκιο εξαρτάται από τον τύπο της επιχειρηματικής δραστηριότητας που εκτελείται, ορισμένα παραδείγματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Εφάπαξ το 2021

Είδος εισοδήματος

17%

Έσοδα που επιτυγχάνονται στην απόδοση των λεγόμενων ελεύθερα επαγγέλματα.

15%

Εισόδημα, συμπ. από την παροχή υπηρεσιών:

α) επεξεργασία δεδομένων (PKWiU ex 63.11.1), μετάδοση οπτικοακουστικών ροών μέσω Διαδικτύου (PKWiU 63.11.2),

β) από γραφεία προσωρινής απασχόλησης (PKWiU 78.20.1),

γ) από πράκτορες και ταξιδιωτικούς διαμεσολαβητές στον τομέα των κρατήσεων εισιτηρίων (PKWiU 79.11.1), από πράκτορες και ταξιδιωτικούς διαμεσολαβητές στον τομέα κρατήσεων καταλυμάτων, κρουαζιέρων και οργανωμένων εκδρομών (PKWiU 79.11.2), από τουριστικούς πράκτορες (PKWiU 79.12. 1), που σχετίζεται με την προώθηση του τουρισμού (PKWiU 79.90.11.0), στον τομέα της τουριστικής ενημέρωσης (PKWiU 79.90.12.0), από τουριστικούς αρχηγούς και τουριστικούς οδηγούς (PKWiU 79.90.20.0), στον τομέα των κρατήσεων ακινήτων ιδιοκτησίας από κοινού (PKWiU 79.90.31.0),

δ) φωτογραφικό (PKWiU 74.20), με την επιφύλαξη του παραρτήματος 2 του νόμου,

στ) συμβουλευτική για παιδιά για εκπαιδευτικά προβλήματα (PKWiU ex 85.60.10.0)

12,5%

στο πλεόνασμα άνω των 100.000 PLN λόγω:

α) που αναφέρονται στο άρθ. 6 δευτ. 1α του εφάπαξ νόμου περί φόρου εισοδήματος ..., δηλαδή για λογαριασμό χρημάτων και χρηματικών αξιών που ελήφθησαν ή τέθηκαν στη διάθεση του φορολογούμενου κατά το ημερολογιακό έτος, καθώς και της αξίας των παροχών σε είδος και άλλων δωρεάν παροχών υπό μίσθωση , υπομίσθωση, μίσθωση, υπομίσθωση ή άλλες συμφωνίες παρόμοιας φύσης,

β) που αναφέρονται στο άρθ. 14 δευτ. 2, σημείο 11 updof, δηλαδή από συμβάσεις μίσθωσης, υπομίσθωσης, μίσθωσης, υπομίσθωσης και άλλες συμβάσεις παρόμοιας φύσης, περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με επιχειρηματική δραστηριότητα,

γ) παροχή υπηρεσιών διαμονής (τμήμα PKWiU 55),

δ) παροχή υπηρεσιών ενοικίασης και εξυπηρέτησης για ίδια ή μισθωμένα ακίνητα (PKWiU 68.20.1),

ε) παροχή υπηρεσιών στον τομέα των εργασιών επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης (τμήμα PKWiU 72),

στ) ενοικίαση και μίσθωση:

- επιβατικά αυτοκίνητα και φορτηγά, χωρίς οδηγό (PKWiU 77.11.10.0),

- άλλα μηχανοκίνητα οχήματα (εκτός από μοτοσυκλέτες), χωρίς οδηγό (PKWiU 77.12.1),

- μη επανδρωμένα μέσα μεταφοράς νερού (PKWiU 77.34.10.0),

- μη επανδρωμένα αεροπορικά μέσα μεταφοράς (PKWiU 77.35.10.0),

- σιδηροδρομικά οχήματα (χωρίς σέρβις) (PKWiU 77.39.11.0),

- εμπορευματοκιβώτια (PKWiU 77.39.12.0),

- μοτοσυκλέτες, τροχόσπιτα και αυτοκίνητα με χώρο διαβίωσης, χωρίς οδηγό (PKWiU 77.39.13.0),

- πνευματική ιδιοκτησία και παρόμοια προϊόντα, εξαιρουμένων των έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα (PKWiU 77.40),

ζ) παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας με καταλύματα (PKWiU άρθρο 87), εκτός από αυτές που παρέχονται στο πλαίσιο ελευθέρων επαγγελμάτων

10%

- για την παροχή υπηρεσιών αγοραπωλησίας ακινήτων για ίδιο λογαριασμό (PKWiU 68.10.1),

- από την πώληση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή ακίνητης περιουσίας εξ επαχθούς αιτίας, που είναι:

α) πάγια στοιχεία ενεργητικού ή άυλα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε συμπερίληψη στον κατάλογο των παγίων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων,

β) περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθ. 22η παράγραφος. 1 updof, με εξαίρεση τα συστατικά των οποίων η αρχική τιμή προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθ. 22 g updof, δεν υπερβαίνει τα 1.500 PLN,

γ) περιουσιακά στοιχεία τα οποία, λόγω της αναμενόμενης περιόδου χρήσης ίσης ή μικρότερης του ενός έτους, δεν έχουν συμπεριληφθεί σε πάγια ή άυλα περιουσιακά στοιχεία,

δ) στοιχεία περιουσίας που συνιστούν συνεταιριστικό δικαίωμα σε επαγγελματική στέγη ή μερίδιο σε τέτοιο δικαίωμα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων,

ε) στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας σε πτώση,

ανεξάρτητα από την περίοδο αγοράς τους, ακόμη και αν αποσύρθηκαν από τη μη γεωργική οικονομική δραστηριότητα πριν από την πώληση, και μεταξύ της πρώτης ημέρας του μήνα που έπεται του μήνα κατά τον οποίο το περιουσιακό στοιχείο αποσύρθηκε από τη δραστηριότητα και της ημερομηνίας πώλησής του, έξι χρόνια δεν έχουν περάσει

8,5%

α) από δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από δραστηριότητες εστίασης από την πώληση ποτών με περιεκτικότητα σε αλκοόλ άνω του 1,5%, με την επιφύλαξη της υπ' αριθ. 1η, 2η, 3η περίπτωση, 4η και 6-8η περίπτωση του πίνακα,

β) για την παροχή υπηρεσιών πυρόσβεσης και πυροπροστασίας (PKWiU 84.25.11.0),

γ) από την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών (PKWiU άρθρο 85), πλην εκείνων που παρέχονται στο πλαίσιο ελευθέρων επαγγελμάτων,

δ) για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τη λειτουργία βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων και άλλων υπηρεσιών στον τομέα του πολιτισμού (τμήμα PKWiU 91),

ε) από τη δραστηριότητα κατασκευής αντικειμένων (προϊόντων) από το υλικό που εμπιστεύεται η αναθέτουσα αρχή,

στ) προμήθειες που λαμβάνονται από αντιπρόσωπο προμήθειας από πωλήσεις βάσει σύμβασης προμήθειας,

ζ) προμήθεια που λαμβάνεται από διανομέα τύπου βάσει συμφωνίας διανομής τύπου,

η) που αναφέρονται στο άρθ. 14 δευτ. 2 σημείο 12 updof, δηλαδή αποζημίωση που ελήφθη για ζημίες που σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με επιχειρηματική δραστηριότητα ή τη λειτουργία ειδικών τμημάτων αγροτικής παραγωγής

8,5%

έως 100.000 PLN για:

α) που αναφέρονται στο άρθ. 6 δευτ. 1α του εφάπαξ νόμου περί φόρου εισοδήματος ..., δηλαδή για λογαριασμό χρημάτων και χρηματικών αξιών που ελήφθησαν ή τέθηκαν στη διάθεση του φορολογούμενου κατά το ημερολογιακό έτος, καθώς και της αξίας των παροχών σε είδος και άλλων δωρεάν παροχών υπό μίσθωση , υπομίσθωση, μίσθωση, υπομίσθωση ή άλλες συμφωνίες παρόμοιας φύσης,

β) που αναφέρονται στο άρθ. 14 δευτ. 2, σημείο 11 updof, δηλαδή από συμβάσεις μίσθωσης, υπομίσθωσης, μίσθωσης, υπομίσθωσης και άλλες συμβάσεις παρόμοιας φύσης, περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με επιχειρηματική δραστηριότητα,

γ) παροχή υπηρεσιών διαμονής (τμήμα PKWiU 55),

δ) παροχή υπηρεσιών ενοικίασης και εξυπηρέτησης για ίδια ή μισθωμένα ακίνητα (PKWiU 68.20.1),

ε) παροχή υπηρεσιών στον τομέα των εργασιών επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης (τμήμα PKWiU 72),

στ) ενοικίαση και μίσθωση:

- επιβατικά αυτοκίνητα και φορτηγά, χωρίς οδηγό (PKWiU 77.11.10.0),

- άλλα μηχανοκίνητα οχήματα (εκτός από μοτοσυκλέτες), χωρίς οδηγό (PKWiU 77.12.1),

- μη επανδρωμένα μέσα μεταφοράς νερού (PKWiU 77.34.10.0),

- μη επανδρωμένα αεροπορικά μέσα μεταφοράς (PKWiU 77.35.10.0),

- σιδηροδρομικά οχήματα (χωρίς σέρβις) (PKWiU 77.39.11.0),

- εμπορευματοκιβώτια (PKWiU 77.39.12.0),

- μοτοσυκλέτες, τροχόσπιτα και αυτοκίνητα με χώρο διαβίωσης, χωρίς οδηγό (PKWiU 77.39.13.0),

- πνευματική ιδιοκτησία και παρόμοια προϊόντα, εξαιρουμένων των έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα (PKWiU 77.40),

ζ) παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας με καταλύματα (PKWiU άρθρο 87), εκτός από αυτές που παρέχονται στο πλαίσιο ελευθέρων επαγγελμάτων

5,5%

α) από μεταποιητικές δραστηριότητες, κατασκευαστικές εργασίες ή στον τομέα της μεταφοράς φορτίου με χρήση στόλου οχημάτων με μεταφορική ικανότητα άνω των 2 τόνων,

β) προμήθειες που λαμβάνονται από εμπορικές δραστηριότητες για την πώληση εισιτηρίων δημόσιας συγκοινωνίας μιας χρήσης, γραμματοσήμων για μηνιαία εισιτήρια, γραμματοσήμων, μάρκες και μαγνητικών καρτών για μηχανήματα αυτόματης πώλησης,

γ) από την πώληση πιστοποιητικών προέλευσης, που αναφέρονται στο άρθ. 14 δευτ. 2 βαθμοί 14 ανοδ

3%

α) από δραστηριότητες εστίασης, με εξαίρεση τα έσοδα από την πώληση ποτών με περιεκτικότητα σε αλκοόλ άνω του 1,5%.

β) από δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στον τομέα του εμπορίου, με την υπ' αριθ. 2η και 3η περίπτωση του πίνακα,

γ) για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τη ζωική παραγωγή (PKWiU 01.62.10.0),

δ) τις δραστηριότητες των θαλάσσιων και πλημμυρικών αλιέων στην πώληση ψαριών και άλλων πρώτων υλών από τα δικά τους αλιεύματα, με εξαίρεση την πώληση κονσερβοποιημένων προϊόντων και κονσερβών ψαριών και άλλων πρώτων υλών από τα αλιεύματά τους,

ε) που αναφέρονται στο άρθ. 14 δευτ. 2 πόντοι 2 και 5-10 updof,

στ) από την πώληση κινητών περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται σε μη γεωργική οικονομική δραστηριότητα, ακόμη και αν αποσύρθηκαν από αυτήν την οικονομική δραστηριότητα πριν από την πώληση, και μεταξύ της πρώτης ημέρας του μήνα που ακολουθεί τον μήνα κατά τον οποίο το περιουσιακό στοιχείο αποσύρθηκε από τη δραστηριότητα και ημερομηνία πώλησής του όχι μεγαλύτερη από έξι χρόνια, που είναι:

- πάγια στοιχεία ενεργητικού που υπόκεινται σε συμπερίληψη στον κατάλογο των παγίων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων,

- περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο. 22η παράγραφος. 1 updof, με εξαίρεση τα συστατικά των οποίων η αρχική τιμή προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθ. 22 g updof, δεν υπερβαίνει τα 1.500 PLN,

- περιουσιακά στοιχεία τα οποία, λόγω της αναμενόμενης περιόδου χρήσης ίσης ή μικρότερης του ενός έτους, δεν έχουν συμπεριληφθεί σε πάγια ή άυλα περιουσιακά στοιχεία,

ζ) από την πώληση κινητών περιουσιακών στοιχείων της κληρονομιάς της επιχείρησης προς αντάλλαγμα

Ένα άτομο που ξεκινά μια επιχείρηση και επιθυμεί να επιλέξει ένα εφάπαξ ποσό ως μορφή φορολογίας, θα πρέπει να το αναφέρει στο έντυπο CEIDG-1. Από την άλλη πλευρά, οι οντότητες που φορολογούνται με διαφορετικό τρόπο, που επιθυμούν να μετατραπούν σε εφάπαξ ποσό επί των καταγεγραμμένων εσόδων, μπορούν να το κάνουν μόνο μετά το τέλος ενός δεδομένου έτους, έως την 20ή ημέρα μετά τον μήνα κατά τον οποίο ο επιχειρηματίας πέτυχε το πρώτο εισόδημα στο νέο φορολογικό έτος.

Οι οντότητες που φορολογούνται με εφάπαξ ποσό εμφανίζουν τα έσοδα στο αρχείο εσόδων κατανεμημένα σε επιμέρους εφάπαξ συντελεστές. Ένας κατ' αποκοπή φόρος που καταβάλλεται στην εφορία θα πρέπει να υπολογίζεται για μεμονωμένες λογιστικές περιόδους (μήνες ή τρίμηνα). Ο υπολογισμός και η πληρωμή του φόρου θα πρέπει να γίνει μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα για τον προηγούμενο μήνα (τρίμηνο). Για το λόγο αυτό ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει περιοδικές εκκαθαριστικές δηλώσεις. Σημαντικό είναι ότι μετά το τέλος του φορολογικού έτους, το κατ' αποκοπή τέλος είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει την ετήσια φορολογική δήλωση PIT-28. Σύμφωνα με το άρθ. 21 δευτ. 2 σημείο 2 του νόμου για τον κατ' αποκοπή φόρο εισοδήματος σε ορισμένα εισοδήματα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλλει ετήσια φορολογική δήλωση σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο με το ποσό του εισοδήματος που αποκτάται, το ποσό των κρατήσεων και εφάπαξ οφειλόμενο επί των καταγεγραμμένων εσόδων από τις 15 Φεβρουαρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους μετά το φορολογικό έτος. Δήλωση που υποβάλλεται πριν από την έναρξη της περιόδου θεωρείται ότι έχει υποβληθεί στις 15 Φεβρουαρίου του επόμενου φορολογικού έτους.

Το εφάπαξ ως μορφή φορολόγησης του επιχειρηματικού εισοδήματος έχει αρκετά σημαντικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:

Πλεονεκτήματα εφάπαξ

Μειονεκτήματα εφάπαξ

 • σχετικά χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές,

 • απλή λογιστική,

 • τη δυνατότητα τακτοποίησης του εφάπαξ για τριμηνιαίες περιόδους (μετά την εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων).

 • δεν υπάρχει δυνατότητα από κοινού διακανονισμού με σύζυγο ή ως μονογονέα,

 • δεν υπάρχει δυνατότητα να επωφεληθούν από την ελάφρυνση για τα παιδιά στη φορολογική δήλωση PIT-28,

 • δεν υπάρχει δυνατότητα παραίτησης από το εφάπαξ κατά τη διάρκεια του έτους,

 • δεν υπάρχει δυνατότητα λογιστικοποίησης των δαπανών που εκπίπτουν φόρου.

ΦΠΑ, δηλαδή φόρος σε αγαθά και υπηρεσίες

Η κατάθεση για σκοπούς ΦΠΑ είναι ξεχωριστή διαδικασία και δεν έχει καμία σχέση με τον κατ' αποκοπή συντελεστή. Κατά τη σύσταση μιας επιχείρησης, ο μελλοντικός επιχειρηματίας πρέπει να αποφασίσει εάν θα γίνει ενεργός υπόχρεος ΦΠΑ ή εάν θα επωφεληθεί από την απαλλαγή από αυτή την άποψη.

Σύμφωνα με το άρθ. 113 παράγραφος. 1 του νόμου περί ΦΠΑ, ο επιχειρηματίας μπορεί να επωφεληθεί από την απαλλαγή από τον ΦΠΑ λόγω του ορίου κύκλου εργασιών - 200.000 PLN. Στην περίπτωση οντοτήτων που ξεκινούν τη δραστηριότητά τους κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, το όριο αυτό τίθεται αναλογικά. Η υποκειμενική απαλλαγή από τον ΦΠΑ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από, μεταξύ άλλων, φορολογούμενοι:
- προμήθεια νέων μέσων μεταφοράς,
- παράδοση εργοταξίων,
- παροχή νομικών υπηρεσιών,
- παροχή υπηρεσιών κοσμήματος.
Το θέμα αυτό ρυθμίζεται από το άρθρο. 113 παράγραφος. 13 του νόμου περί ΦΠΑ. Εκτός από την υποκειμενική απαλλαγή από τον ΦΠΑ, ρυθμίζονται αντικειμενικές απαλλαγές, μεταξύ άλλων, στην τέχνη. 43 δευτ. 1 του νόμου περί ΦΠΑ και των κανονισμών που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο. 82 δευτ. 3 του Νόμου. Τα πιο δημοφιλή είναι:

 • καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρέχονται από τον φορέα εκμετάλλευσης που είναι υποχρεωμένος να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες και την προμήθεια αγαθών που συνδέονται στενά με αυτές τις υπηρεσίες·

 • υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης για την πρόληψη, τη διατήρηση, τη διάσωση, την αποκατάσταση και τη βελτίωση της υγείας, καθώς και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που συνδέονται στενά με αυτές τις υπηρεσίες, που εκτελούνται ως μέρος ιατρικών δραστηριοτήτων από ιατρικούς φορείς·

 • υπηρεσίες υγειονομικής μεταφοράς·

 • Υπηρεσίες διδασκαλίας ξένων γλωσσών·

 • υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης που σχετίζονται με οικιστικά ακίνητα ή μέρος ακίνητης περιουσίας, για ίδιο λογαριασμό, αποκλειστικά για οικιστικούς σκοπούς·

 • ασφαλιστικές υπηρεσίες, αντασφαλιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την παροχή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσίες που παρέχονται από τον λήπτη της ασφάλισης στο πλαίσιο ασφαλιστικών συμβάσεων που συνάπτει για λογαριασμό άλλου, εξαιρουμένης της διάθεσης των δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν σε σχέση με την εκτέλεση ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών συμβολαίων.

Εάν ο μελλοντικός επιχειρηματίας προτίθεται να ασκήσει δραστηριότητες που ρυθμίζονται από τις δύο αυτές διατάξεις, τότε δεν εγγράφεται για σκοπούς ΦΠΑ.

Ωστόσο, φορέας που δεν παρέχει τα προαναφερθέντα οι υπηρεσίες, καταρχήν, μπορούν να επωφεληθούν από την υποκειμενική απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Τότε δεν υπάρχει επίσης υποχρέωση εγγραφής για σκοπούς ΦΠΑ.

Από την άλλη, όταν ο επιχειρηματίας δεν θέλει ή δεν μπορεί να επωφεληθεί από την υποκειμενική απαλλαγή, θα πρέπει να εγγραφεί ως ενεργός υπόχρεος ΦΠΑ. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο ΦΠΑ και να το υποβάλει στην εφορία. Είναι σημαντικό ότι ο επιχειρηματίας δεν επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος λόγω της εγγραφής.

Πότε αξίζει να είσαι ενεργός υπόχρεος ΦΠΑ;

Πότε αξίζει να χρησιμοποιήσετε την απαλλαγή από τον ΦΠΑ;

 • όταν οι πωλήσεις πραγματοποιούνται κυρίως σε οντότητες που είναι επίσης ενεργοί υπόχρεοι ΦΠΑ·

 • όταν οι πωλήσεις φορολογούνται με συντελεστή ΦΠΑ κάτω του 23% και οι αγορές με συντελεστή 23%.

 • όταν σχεδιάζουμε μεγάλες επενδύσεις - το πλεόνασμα του ΦΠΑ εισροών (για αγορές) θα επιστραφεί στη συνέχεια και μπορεί να αποτελέσει πηγή βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.

 • όταν οι πωλήσεις πραγματοποιούνται κυρίως σε οντότητες χωρίς ΦΠΑ, π.χ.

 • όταν ο επιχειρηματίας δεν σχεδιάζει να κάνει σημαντικά έξοδα.

Οι ενεργοί φορολογούμενοι ΦΠΑ υποχρεούνται να υποβάλλουν περιοδικά αρχεία ενιαίου ελέγχου:

 • JPK_V7M στην περίπτωση μηνιαίων διακανονισμών.

 • JPK_V7K για τριμηνιαίες διακανονισμούς.

Σημαντικό είναι ότι, ανεξάρτητα από τη συχνότητα των διακανονισμών ΦΠΑ (μηνιαίες ή τριμηνιαίες), το αρχείο JPK_V7 υποβάλλεται έως την 25η ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον μήνα που αφορά.

Εφάπαξ ποσό ή ΦΠΑ - αυτοί οι φόροι ενδέχεται να εμφανίζονται μαζί

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, ο κατ' αποκοπή συντελεστής και ο ΦΠΑ είναι δύο διαφορετικοί φόροι, επομένως στην πράξη μπορούμε να αντιμετωπίσουμε δύο τύπους συνδέσεων:

 • εφάπαξ + ενεργός υπόχρεος ΦΠΑ,

 • κατ' αποκοπή + απαλλαγή ΦΠΑ.

Ας ελέγξουμε ποια από αυτές τις λύσεις θα είναι πιο ωφέλιμη.

Παράδειγμα 1.

Ένας επιχειρηματίας που ασκούσε εμπορική δραστηριότητα που συνίστατο στην πώληση λουλουδιών αποφάσισε να φορολογήσει τη δραστηριότητά του με ένα εφάπαξ ποσό. Το κατάλληλο ποσοστό για αυτό το είδος δραστηριότητας θα είναι 3%. Είναι σημαντικό ότι ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί προνομιακές εισφορές ZUS, ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Μαρτίου 2020:

 • κοινωνικές εισφορές: 246,8 PLN,

 • εισφορές ασφάλισης υγείας: 362,34 PLN (η έκπτωση είναι 312,02 PLN).

Τον Μάιο, ο επιχειρηματίας αγόρασε τα αγαθά στο τιμολόγιο:

 • Καθαρή αξία: 10.000 PLN

 • Φόρος ΦΠΑ 8%: 800 PLN

 • μεικτή αξία: 10.800 PLN

 1. Ο πωλητής είναι ενεργός υπόχρεος ΦΠΑ

Επίσης, τον Μάιο, πραγματοποίησε πώληση για το ποσό των:

 • Καθαρή αξία: 15.000 PLN

 • ΦΠΑ 8%: 1.200 PLN

 • μεικτή αξία: 16.200 PLN

 1. Ο πωλητής είναι οντότητα που απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ

Επίσης, τον Μάιο, πραγματοποίησε μια πώληση για το ποσό των 15.000 PLN.

Ας υπολογίσουμε το ύψος των φορολογικών υποχρεώσεων με βάση το φόρο εισοδήματος και τα κέρδη και για τις δύο αυτές περιπτώσεις.

Ad.a.

Καθορισμός του εφάπαξ που πρέπει να καταβληθεί στην εφορία:

Στάδιο υπολογισμού

Υπολογισμός της φορολογικής υποχρέωσης

Εισόδημα μείον κοινωνικές εισφορές που καταβάλλονται σε μια δεδομένη περίοδο

15.000 PLN - 246,8 PLN = 14.753,2 PLN

Φόρος (κατ' αποκοπή συντελεστής 3%)

14.753,2 PLN * 3% = 442,6 PLN

Έκπτωση καταβληθείσας ασφάλισης υγείας

442,6 PLN - 312,02 PLN = 130,58 PLN

Φορολογική υποχρέωση προς πληρωμή (στρογγυλοποιημένη)

131 PLN

Προσδιορισμός του κέρδους:

Όνομα του στοιχείου που επηρεάζει το κέρδος

Υπολογισμός κέρδους

Κέρδος από την πώληση

15.000 PLN

Κόστος αγοράς αγαθών

10.000 PLN

Φόρος εφάπαξ που καταβάλλεται στην εφορία

131 PLN

να καταβληθεί ΦΠΑ

400 PLN (1200 PLN - 800 PLN)

Κέρδος

4.469 PLN

Ad.b.

Καθορισμός του εφάπαξ που πρέπει να καταβληθεί στην εφορία:

Στάδιο υπολογισμού

Υπολογισμός της φορολογικής υποχρέωσης

Εισόδημα μείον κοινωνικές εισφορές που καταβάλλονται σε μια δεδομένη περίοδο

15.000 PLN - 246,8 PLN = 14.753,2 PLN

Φόρος (κατ' αποκοπή συντελεστής 3%)

14.753,2 PLN * 3% = 442,6 PLN

Έκπτωση καταβληθείσας ασφάλισης υγείας

442,6 PLN - 312,02 PLN = 130,58 PLN

Φορολογική υποχρέωση προς πληρωμή

131 PLN

Προσδιορισμός του κέρδους:

Όνομα του στοιχείου που επηρεάζει το κέρδος

Υπολογισμός κέρδους

Κέρδος από την πώληση

15.000 PLN

Κόστος αγοράς αγαθών

10.800 PLN

Φόρος εφάπαξ που καταβάλλεται στην εφορία

131 PLN

Κέρδος

4069 PLN

Όπως φαίνεται από τους παραπάνω υπολογισμούς, η πρώτη επιλογή (κατ' αποκοπή + ΦΠΑ) είναι πιο κερδοφόρα σε αυτή την περίπτωση. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πωλήσεις πραγματοποιούνται σε τιμές υψηλότερες από την οντότητα που απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ. Αυτή είναι μόνο μια λίστα με σκοπό την ένδειξη της μεθοδολογίας, επομένως δεν σημαίνει ότι η επιλογή του κατ' αποκοπή συντελεστή + ΦΠΑ είναι πάντα η καλύτερη επιλογή.

Εφάπαξ ή ΦΠΑ στο διαδικτυακό λογιστικό σύστημα

Μια οντότητα που αποφασίζει να διευθύνει μια επιχείρηση φορολογούμενη με εφάπαξ ποσό, ο οποίος είναι επίσης ενεργός φορολογούμενος ΦΠΑ, καθώς και να επωφελείται από απαλλαγή από τον ΦΠΑ, μπορεί να πραγματοποιήσει διακανονισμούς για την εταιρεία του χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό λογιστικό σύστημα - wfirma.pl.

Για να μπορέσετε να διακανονίσετε σωστά τη δραστηριότητα που φορολογείται με εφάπαξ στο σύστημα wfirma.pl, αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό, μεταβείτε στην καρτέλα ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ »ΦΟΡΟΙ» ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, όπου πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, επιλέξτε την εφορία, τον προκαθορισμένο εφάπαξ συντελεστή και αναφέρετε τη συχνότητα διακανονισμών για τον εφάπαξ φόρο εισοδήματος .

Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για θέματα ΦΠΑ. Για να τους ορίσετε, μεταβείτε στην καρτέλα ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ »ΦΟΡΟΙ» ΦΟΡΟΣ ΦΠΑ όπου, στην περίπτωση:

 • ενεργοί φορολογούμενοι ΦΠΑ, επιλέξτε το πλαίσιο ΦΠΑ ΠΛΗΡΩΤΗΣ και αναφέρετε άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με αυτόν τον διακανονισμό (συχνότητα διακανονισμών, εφορία κ.λπ.)

 • οντότητες που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ΦΠΑ ΠΛΗΡΩΤΗΣ και υποδείξτε τη νομική βάση για την απαλλαγή.

Τα τιμολόγια πωλήσεων θα πρέπει να εκδίδονται στην καρτέλα ΕΣΟΔΑ »ΠΩΛΗΣΗ» ΕΚΘΕΣΗ »ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) - ανάλογα με το αν ο κατ' αποκοπή πληρωτής θα είναι ενεργός υπόχρεος ΦΠΑ ή θα επωφεληθεί από απαλλαγή από αυτή την άποψη.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Αναλυτικές πληροφορίες για την τιμολόγηση μπορείτε να βρείτε στα άρθρα μας:

 • Πώς εκδίδεται τιμολόγιο ΦΠΑ;

 • Πώς εκδίδεται τιμολόγιο (χωρίς ΦΠΑ);

Οι δαπάνες που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να καταγράφονται στην καρτέλα ΔΑΠΑΝΕΣ »ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΠΡΟΣΘΗΚΗ »ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΠΑ / ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) / ΕΞΟΔΑ, η οποία αναλύεται αναλυτικά στο άρθρο: Λογιστική των εξόδων. Οι φορολογούμενοι που διακανονίζονται βάσει εφάπαξ ποσού επί των καταγεγραμμένων εσόδων, οι οποίοι είναι και ενεργοί φορολογούμενοι ΦΠΑ, καταχωρούν δαπάνες για σκοπούς έκπτωσης του ΦΠΑ, παρόλο που ο κατ' αποκοπή συντελεστής δεν επιτρέπει την έκπτωση τους από τα έσοδα βάσει του φόρου εισοδήματος. Στο τέλος κάθε περιόδου διακανονισμού, ο επιχειρηματίας πρέπει να συντάσσει δήλωση ZUS DRA. Επιπλέον, να θυμάστε ότι στο τέλος του μήνα ή του τριμήνου:

 • υπολογίστε τον κατ' αποκοπή φόρο εισοδήματος που καταβάλλεται στην εφορία

 • ετοιμάστε ένα αρχείο JPK_V7M ή JPK_V7K, ανάλογα με τον διακανονισμό ΦΠΑ, μηνιαία ή τριμηνιαία (στην περίπτωση ενεργών φορολογουμένων ΦΠΑ)