Εφάπαξ για μη δημόσιο νηπιαγωγείο - είναι δυνατόν;

Φόρος Υπηρεσίας

Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί πολυάριθμοι παιδικοί σταθμοί στα περισσότερα αστικά κέντρα. Είναι μια απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για αυτά. Συνήθως, τα νηπιαγωγεία λειτουργούν από επιχειρηματικές οντότητες. Θέλουν να επιλέξουν την πιο συμφέρουσα μορφή φορολόγησης του νηπιαγωγείου που διευθύνουν. Υπάρχει δυνατότητα εφάπαξ για ιδιωτικό νηπιαγωγείο; Θα απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση στο άρθρο.

Εφάπαξ επί των εγγεγραμμένων εσόδων

Μία από τις μορφές φορολογίας των επιχειρήσεων είναι η λεγόμενη ελεγμένο εφάπαξ. Οι κανόνες φορολόγησης με κατ' αποκοπή φόρο εισοδήματος επί των καταγεγραμμένων εσόδων ρυθμίζονται στις διατάξεις του νόμου της 20ης Νοεμβρίου 1998 για τον κατ' αποκοπή φόρο εισοδήματος σε ορισμένα έσοδα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα. Στο εφάπαξ ποσό επί του καταγεγραμμένου εισοδήματος, η φορολογική βάση είναι το εισόδημα που αποκτάται αφού ληφθούν υπόψη τυχόν ισχύουσες κρατήσεις.

Έτσι, σε περίπτωση εφάπαξ ποσού, δεν αφαιρούμε από το εισόδημα δαπάνες που εκπίπτουν από τον φόρο. Ως εκ τούτου, αποδίδει καρπούς για τους επιχειρηματίες που δεν επιβαρύνονται με σημαντικά κόστη που σχετίζονται με τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Παράδειγμα 1.

Ο φορολογούμενος σχεδιάζει να ξεκινήσει μια κατασκευαστική επιχείρηση. Μπορεί να φορολογηθεί τόσο με γενικές αρχές όσο και με εγγεγραμμένο εφάπαξ. Ο φορολογούμενος δεν σχεδιάζει να προβεί σε αγορές σχετικές με την ασκούμενη δραστηριότητα. Ποια είναι η πιο ευνοϊκή μέθοδος φορολόγησης σε μια τέτοια περίπτωση;

Στην περίπτωσή μας, η καλύτερη επιλογή είναι να επιλέξετε ένα κατ' αποκοπή συντελεστή. Το ποσοστό του σε αυτή την περίπτωση είναι 5,5% του ποσού του εισοδήματος.

Όταν επιλέγει ένα καταχωρημένο εφάπαξ ποσό, ο φορολογούμενος πρέπει να θυμάται ότι δεν θα μπορεί:

  • διευθέτηση λογαριασμών από κοινού με τη σύζυγο·

  • δεν θα επωφεληθούν από τον προνομιακό διακανονισμό για μονογονείς·

  • δεν θα υποστεί φορολογική ζημία, την οποία θα μπορεί να τακτοποιήσει τα επόμενα χρόνια.

Ποιος μπορεί να επωφεληθεί από το εφάπαξ;

Η φορολόγηση με τη μορφή εφάπαξ ποσού επί των καταγεγραμμένων εσόδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από:

  • φυσικά πρόσωπα που παράγουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα·

  • κληρονομημένη επιχείρηση·

  • αστικές εταιρείες, οι μόνοι εταίροι των οποίων είναι φυσικά πρόσωπα·

  • αστικές συμπράξεις φυσικών προσώπων και κληρονομικών επιχειρήσεων·

  • ομόρρυθμες εταιρείες, οι μόνοι εταίροι των οποίων είναι φυσικά πρόσωπα.

Στην περίπτωση των ανωτέρω φορολογουμένων, για να μπορούν να επωφεληθούν από την εφάπαξ φορολογία, το εισόδημά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 2 εκατ. ευρώ, που υπολογίζεται με βάση τη μέση ισοτιμία ευρώ που ανακοινώθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους. Φυσικά, δεν μπορεί να επωφεληθεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα από την κατ' αποκοπή φορολογία. Μία από τις περιπτώσεις που δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε είναι μια κατάσταση όταν ξεκινάμε την επιχείρησή μας μόνοι μας και ως μέρος αυτής της δραστηριότητας αποκτούμε εισόδημα από την πώληση αγαθών, προϊόντων ή από την παροχή υπηρεσιών στον πρώην ή νυν εργοδότη με τον οποίο συνεργαστήκαμε βάσει σύμβασης εργασίας στο φορολογικό έτος ή στο προηγούμενο φορολογικό έτος.

Δωρεά ως εισόδημα

Στην περίπτωση των νηπιαγωγείων, τις περισσότερες φορές, εκτός από τις πληρωμές που γίνονται από τους γονείς, τα άτομα που τα διαχειρίζονται λαμβάνουν επιδότηση από το γραφείο του δήμου. Σε αυτή την περίπτωση, είναι εισόδημα.

Τα έσοδα από οικονομική δραστηριότητα περιλαμβάνουν επίσης επιδοτήσεις, επιδοτήσεις, επιδοτήσεις και άλλες δωρεάν παροχές που λαμβάνονται για την κάλυψη δαπανών ή ως αποζημίωση δαπανών, εκτός εάν τα έσοδα αυτά σχετίζονται με την είσπραξη, αγορά ή ίδια παραγωγή παγίων ή άυλων περιουσιακών στοιχείων, από τα οποία με την Τέχνη. 22a-22o, γίνονται διαγραφές αποσβέσεων (βλ. άρθρο 14 παράγραφος 2 παράγραφος 2 του νόμου PIT).

Ωστόσο, τα παραπάνω σημαίνουν ότι στην περίπτωση του νηπιαγωγείου, τα έσοδα δεν λαμβάνονται μόνο από πληρωμές από γονείς, αλλά και ως επιδότηση από την κοινότητα. Έτσι, οι φορολογούμενοι αναρωτιούνται εάν, αποκτώντας έσοδα από δύο πηγές, μπορούν να φορολογήσουν όλα τα έσοδα με εφάπαξ ποσό.

Εφάπαξ για ιδιωτικό νηπιαγωγείο

Καταρχάς, να υπενθυμίσουμε ότι στο παράρτημα 2 του νόμου για τον κατ' αποκοπή φόρο εισοδήματος επί ορισμένων εσόδων από φυσικά πρόσωπα, υπάρχει κατάλογος υπηρεσιών, η παροχή των οποίων εξαιρεί τον φορολογούμενο από τη φορολόγηση με κατ' αποκοπή κατέγραψε έσοδα που επισημάνθηκαν σύμφωνα με την Πολωνική Ταξινόμηση Προϊόντων και Υπηρεσιών. Κάτω από το στοιχείο 48 υπάρχει το σύμβολο PKWiU ex Department 85 - Εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Παράλληλα, ορίστηκε ότι δεν απαλλάσσονται από την εφάπαξ φορολογία των καταγεγραμμένων εσόδων:

  • υπηρεσίες προσχολικής αγωγής (PKWiU 85.10.10.0),

  • υπηρεσίες σχολείων που επιτρέπουν την απόκτηση επαγγελματικών πιστοποιητικών και αδειών στον τομέα της διαχείρισης και της πλοήγησης πλοίων (PKWiU ex 85.53.12.0).

Συνεπώς, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, οι υπηρεσίες προσχολικής αγωγής μπορούν να καλύπτονται με εφάπαξ ποσό επί των καταγεγραμμένων εσόδων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δυνατότητα πληρωμής και το ποσό του κατ' αποκοπή ποσού επί των εγγεγραμμένων εσόδων που αποκτώνται σε σχέση με την ασκούμενη οικονομική δραστηριότητα εξαρτάται αποκλειστικά από τον πραγματικό τύπο υπηρεσιών που παρέχονται ως μέρος αυτής της δραστηριότητας. Επομένως, για να εφαρμοστεί ο κατάλληλος κατ' αποκοπή συντελεστής στα έσοδα που προέρχονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκεί ο φορολογούμενος, είναι απαραίτητο να εκχωρηθεί το είδος των εκτελούμενων δραστηριοτήτων σε μια συγκεκριμένη ομάδα PKWiU. Στην περίπτωση λειτουργίας νηπιαγωγείου το κατ' αποκοπή ποσοστό είναι 8,5%.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Παράδειγμα 2.

Ο φορολογούμενος λειτουργεί νηπιαγωγείο μαζί με τη σύντροφό του. Εισπράττει επίσης έσοδα από επιδοτήσεις. Σημαντικό μέρος του χρησιμοποιείται για την αμοιβή του φορολογούμενου που ενεργεί ως διευθυντής του ιδρύματος. Οι φορολογούμενοι επέλεξαν τον καταγεγραμμένο κατ' αποκοπή συντελεστή ως μορφή φορολόγησης. Σε αυτή την περίπτωση, όλα τα εισοδήματα μπορούν να φορολογηθούν εφάπαξ;

Σύμφωνα με το άρθ. 21 δευτ. 1 παράγραφος 129 του νόμου για τα ΤΔΕ, οι επιδοτήσεις, κατά την έννοια των διατάξεων για τα δημόσια οικονομικά, που λαμβάνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή τους προϋπολογισμούς των μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι απαλλαγμένες από φόρο εισοδήματος, με την επιφύλαξη της παρ. 36.

Η προαναφερόμενη εξαίρεση δεν ισχύει για το μέρος της επιδότησης που λαμβάνεται για μη γεωργική επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο κατανεμήθηκε βάσει χωριστών διατάξεων για την αμοιβή φυσικού προσώπου που ασκεί τη δραστηριότητα αυτή. Έτσι, η αμοιβή που λαμβάνει ως σύμβουλος μπορεί επίσης να φορολογηθεί κατ' αποκοπή.

Σε αυτή την περίπτωση φορολογούμε το σύνολο των εσόδων του φορολογούμενου σε σχέση με τη λειτουργία νηπιαγωγείου με συντελεστή 8,5%.

Συνοψίζοντας, είναι δυνατό ένα εφάπαξ ποσό για ιδιωτικό νηπιαγωγείο. Το ποσοστό του είναι 8,5%.