Καταγγελία για παραβίαση συλλογικών καταναλωτικών συμφερόντων - πρότυπο με επισκόπηση

Κατεβάστε

Διαδικασίες σχετικά με πρακτικές που παραβιάζουν τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών κινούνται αυτεπάγγελτα από τον Πρόεδρο του Γραφείου Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή. Ο καταναλωτής μπορεί ταυτόχρονα να υποβάλει ειδοποίηση σχετικά με την υποψία χρήσης απαγορευμένων πρακτικών από τον επιχειρηματία. Δηλαδή, μπορεί να υποβάλει καταγγελία για προσβολή συλλογικών καταναλωτικών συμφερόντων.

Παραβίαση συλλογικών καταναλωτικών συμφερόντων

Σύμφωνα με το άρθ. 24 του νόμου περί ανταγωνισμού και προστασίας των καταναλωτών, μια πρακτική που παραβιάζει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών νοείται ως παράνομη δραστηριότητα επιχειρηματία που τα παραβιάζει. Για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο επιχειρηματίας έχει παραβιάσει το συλλογικό συμφέρον των καταναλωτών, δύο στοιχεία είναι σημαντικά: η παράνομη συμπεριφορά (ενέργειες ή παραλείψεις) του επιχειρηματία και το συλλογικό συμφέρον των καταναλωτών ως αγαθό που προσβάλλεται από το παράνομο δραστηριότητα του επιχειρηματία.

Σύμφωνα με το άρθ. 24 (3) του u.o.k.i.k. δεν είναι το συλλογικό συμφέρον των καταναλωτών ως προς το άθροισμα των ατομικών συμφερόντων τους. Έτσι, ο αριθμός των μεμονωμένων καταναλωτών των οποίων τα συμφέροντα έχουν παραβιαστεί δεν καθορίζει εάν μια πρακτική παραβιάζει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών. Αυτός ο όρος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με αφηρημένο τρόπο. Επομένως, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι εάν η πρακτική του εμπόρου μπορεί να επηρεάσει κάθε καταναλωτή σε παρόμοιες συνθήκες, υπάρχει παραβίαση των συλλογικών συμφερόντων.

Παραβίαση συλλογικών καταναλωτικών συμφερόντων - παράνομες πρακτικές

Οι παράνομες πρακτικές του επιχειρηματία που παραβιάζουν τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα:

 1. χρήση των διατάξεων τυποποιημένων συμβάσεων που έχουν εγγραφεί στο μητρώο διατάξεων τυποποιημένων συμβάσεων που θεωρούνται παράνομες - αυτό δεν αφορά μόνο συμβατικές διατάξεις που έχουν κριθεί καταχρηστικές από το Δικαστήριο Ανταγωνισμού και Προστασίας των Καταναλωτών, αλλά και ρήτρες που είναι παρόμοιες στο περιεχόμενο και έχουν τέτοια αίσθηση, έχοντας παρόμοια επίδραση στον καταναλωτή·
 2. παραβίαση της υποχρέωσης παροχής στους καταναλωτές αξιόπιστων, αληθείς και πλήρεις πληροφορίες - ο νόμος για τα δικαιώματα των καταναλωτών περιέχει ορισμένες υποχρεώσεις προσυμβατικής ενημέρωσης, η μη συμμόρφωση με κάποια από αυτές, π.χ. έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία διεκπεραίωσης παραπόνων, μπορεί να οδηγήσει σε αναγνώριση μιας τέτοιας πρακτικής ως παράνομης·
 3. αθέμιτες πρακτικές της αγοράς ή πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού:

Ένας κατάλογος παραδειγμάτων αθέμιτων πρακτικών της αγοράς βρίσκεται στο άρθρο. 7 του νόμου για την καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών της αγοράς, π.χ. στο σημείο 7, αθέμιτη πρακτική της αγοράς είναι ο ισχυρισμός ότι ένα προϊόν θα είναι διαθέσιμο μόνο για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα ή ότι θα είναι διαθέσιμο υπό ορισμένες προϋποθέσεις για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, εάν είναι ψευδές, προκειμένου να πειστεί ο καταναλωτής να λάβει μια άμεση απόφαση σχετικά με τη σύμβαση και να του στερήσει τη δυνατότητα μιας ενημερωμένης επιλογής προϊόντος.

Παράδειγμα 1.
Αποφασίζουμε να αγοράσουμε το προϊόν στο ηλεκτρονικό κατάστημα, γιατί μόνο τις επόμενες δύο ημέρες ο επιχειρηματίας εγγυάται δωρεάν παράδοση και μετά επισκεπτόμαστε τον ιστότοπο του καταστήματος μετά από αυτήν την ημερομηνία και η παράδοση είναι ακόμα δωρεάν.

Τόσο ο γενικός ορισμός όσο και ένας υποδειγματικός κατάλογος πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού βρίσκονται στον νόμο για την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού. Σύμφωνα με το άρθ. 3 του παρόντος νόμου:

 

Πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού είναι μια πράξη που αντίκειται στο νόμο ή την ευπρέπεια, εάν απειλεί ή παραβιάζει το συμφέρον άλλου επιχειρηματία ή πελάτη.

 

Τα ακόλουθα μπορούν να θεωρηθούν πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού: παραπλανητικός προσδιορισμός εταιρείας, ψευδής ή δόλιος προσδιορισμός της γεωγραφικής προέλευσης αγαθών ή υπηρεσιών, παραπλανητικός προσδιορισμός αγαθών ή υπηρεσιών, παραβίαση εμπορικών μυστικών, απομίμηση προϊόντων.

Παράδειγμα 2.
Ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί ένα όνομα και ένα λογότυπο που θυμίζει μπερδεμένα μια γνωστή μάρκα, ο καταναλωτής, έχοντας πειστεί για την επιλογή μιας γνωστής μάρκας, επιλέγει τις υπηρεσίες του επιχειρηματία που μας παραπλάνησε ως προς την ταυτότητά του.

Ως εκ τούτου, οι απαγορευμένες πρακτικές μπορεί να αφορούν: πρότυπα συμβάσεων, κανονισμούς για αγορές σε ηλεκτρονικά καταστήματα, κανονισμούς για την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών, πολιτική απορρήτου, διαφημιστικές εκστρατείες ή το περιεχόμενο της φόρμας καταγγελίας ή λεπτομερή περιγραφή του προϊόντος.

Παραβίαση των συλλογικών καταναλωτικών συμφερόντων - ποια είναι η απειλή για τους επιχειρηματίες;

Εάν ο Πρόεδρος του UOKiK παρατηρήσει ότι ο επιχειρηματίας, για παράδειγμα, δεν παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για το προϊόν στον ιστότοπο, μπορεί να εκδώσει κατάλληλη διοικητική απόφαση αναγνωρίζοντας την πρακτική ως παραβίαση των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών. Στην απόφαση, ο Πρόεδρος του Γραφείου μπορεί να καθορίσει μέτρα για την εξάλειψη των συνεχιζόμενων συνεπειών της προσβολής των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η εκτέλεση της παραγγελίας, ιδίως, να υποχρεώσει τον επιχειρηματία να υποβάλει μία ή πολλαπλή δήλωση με το περιεχόμενο και με τη μορφή που ορίζεται στην απόφαση. Μπορεί επίσης να διατάξει τη δημοσίευση της απόφασης εν όλω ή εν μέρει με έξοδα του επιχειρηματία.

Δεν κινείται διαδικασία για προσβολή συλλογικών καταναλωτικών συμφερόντων εάν έχει παρέλθει ένα έτος από το τέλος του έτους κατά το οποίο διακόπηκαν οι ύποπτες πρακτικές. Εάν ο έμπορος έχει πάψει να χρησιμοποιεί μια παράνομη πρακτική, εκδίδεται απόφαση με την οποία κηρύσσεται ότι η πρακτική προσβάλλει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών και δηλώνει ότι εγκαταλείφθηκε. Όταν διαπιστωθεί ότι ένας συγκεκριμένος επιχειρηματίας έχει διαπράξει μια πρακτική που παραβιάζει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών, ο Πρόεδρος της UOKiK μπορεί επίσης να επιβάλει πρόστιμο έως και 10% των εσόδων που αποκτήθηκαν στη λογιστική χρήση που προηγείται του έτους κατά το οποίο επιβλήθηκε το πρόστιμο.

Πώς να συντάξετε μια καταγγελία για παραβίαση συλλογικών καταναλωτικών συμφερόντων;

Σύμφωνα με το άρθ. 100 του νόμου για τον ανταγωνισμό και την προστασία των καταναλωτών, γραπτή καταγγελία για παραβίαση των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών μπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε υποψιάζεται ότι χρησιμοποιούνται πρακτικές που παραβιάζουν τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών. Το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία δεν θα είναι διάδικος στη διαδικασία, θα είναι μόνο ένας επιχειρηματίας που χρησιμοποιεί παράνομη πρακτική.

Μια καταγγελία για παραβίαση των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. ορισμός του επιχειρηματία που κατηγορούμε ότι εφαρμόζει πρακτικές που παραβιάζουν τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών,
 2. ταυτοποίηση του κοινοποιούντος την κοινοποίηση,
 3. μια ένδειξη της συμπεριφοράς του επιχειρηματία για τον οποίο παραπονιόμαστε,
 4. διατάξεις της πράξης που παραβιάζονται από τον επιχειρηματία,
 5. καθιστώντας εύλογη την παράβαση των διατάξεων της πράξης,
 6. υπογραφή του διασαφιστή.

Οι καταγγελίες για παραβίαση συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών θα συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα που μπορεί να συνιστούν αποδεικτικά στοιχεία για παραβίαση των διατάξεων του Νόμου.

Καταγγελίες για παραβίαση των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών - πού να αναφέρετε;

Καταγγελία για παραβίαση συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών μπορεί να υποβληθεί:

 • αυτοπροσώπως υποβάλλοντας επιστολή στην έδρα του Γραφείου στη Βαρσοβία στην πλ. Powstańców Warszawy 1 ή στα υποκαταστήματα του UOKiK,
 • ταχυδρομικά στη διεύθυνση του γραφείου,
 • με φαξ,
 • προφορικά για την ιστορία στην έδρα στην πλ. Powstańców Warszawy 1 στη Βαρσοβία ή στα υποκαταστήματα του UOKiK,
 • μέσω των ηλεκτρονικών εισερχομένων ePUAP.

Για να κατεβάσετε:

pdf
Πρότυπο για καταγγελία για παραβίαση συλλογικών συμφερόντων.pdf Περιγραφή: μη αυτόματη συμπλήρωση docx
Template.docx καταγγελίας συλλογικών συμφερόντων Περιγραφή: επεξεργασία, εκτύπωση, αποθήκευση