Ασφάλιστρα για ασφάλιση υγείας σε εφάπαξ και φορολογική κάρτα

Φόρος Υπηρεσίας

Πρόσφατα, υπήρξε μεγάλη δημοσιότητα για τα ασφάλιστρα υγείας που πληρώνουν οι επιχειρηματίες. Όλα αυτά οφείλονται στις αλλαγές που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο του πολωνικού διατάγματος, οι οποίες θα επηρεάσουν τον τρόπο καθορισμού της εισφοράς ασφάλισης υγείας και τη δυνατότητα έκπτωσης της. Στο παρακάτω άρθρο θα δείξουμε πώς αντιμετωπίζονται οι εισφορές ασφάλισης υγείας στην περίπτωση φορολογουμένων που φορολογούνται με εφάπαξ ή με φορολογική κάρτα.

Εφάπαξ εισφορές ασφάλισης υγείας

Το εγγεγραμμένο εφάπαξ είναι μία από τις μορφές φορολογίας της οικονομικής δραστηριότητας. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η φορολόγηση του αποκτηθέντος εισοδήματος χωρίς τη δυνατότητα έκπτωσης του εκπεστέου κόστους.

Ωστόσο, η αδυναμία έκπτωσης του κόστους δεν σημαίνει ότι το ασφάλιστρο ασφάλισης υγείας που καταβάλλει ο φορολογούμενος δεν επηρεάζει τη μέθοδο φορολογικής εκκαθάρισης.

Λοιπόν, όπως διαβάζουμε στο Art. 13 του νόμου για τον κατ' αποκοπή φόρο, ένα εφάπαξ ποσό επί των καταγεγραμμένων εσόδων μειώνεται πρώτα κατά το ποσό του ασφαλίστρου υγείας που καταβάλλει ο φορολογούμενος, όπως αναφέρεται στο άρθ. 27β παράγραφος. 1 του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, εάν δεν έχει αφαιρεθεί από το φόρο εισοδήματος. Στην περίπτωση πραγματοποίησης της μείωσης που αναφέρεται, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθ. 27β παράγραφος. 2-4 του νόμου περί φόρου εισοδήματος.

Σύμφωνα με το αναφερόμενο άρθ. 27β του νόμου PIT, ο φόρος εισοδήματος μειώνεται πρώτα κατά το ποσό των:

  1. ασφάλιστρα για ασφάλιση υγείας, που αναφέρονται στον νόμο της 27ης Αυγούστου 2004 για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους:

    1. καταβάλλονται κατά το φορολογικό έτος απευθείας από τον φορολογούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους,
    2. εισπράττονται κατά το φορολογικό έτος από τον πληρωτή σύμφωνα με τις διατάξεις για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους

- η μείωση δεν ισχύει για εισφορές, βάση των οποίων είναι αφορολόγητα εισοδήματα (έσοδα) βάσει του Νόμου και εισφορές, η εκτίμηση των οποίων βασίζεται σε εισόδημα από το οποίο έχει παραιτηθεί η είσπραξη φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Φ.Π.Α. Διάταξη;

  1. ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν κατά το φορολογικό έτος από τα ταμεία του φορολογούμενου για υποχρεωτική ασφάλιση υγείας του φορολογούμενου ή των συνεργαζόμενων με αυτόν προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις για την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας που ισχύουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Δημοκρατίας της Πολωνίας ή άλλη χώρα που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στην Ελβετική Συνομοσπονδία .

Το ποσό της εισφοράς ασφάλισης υγείας κατά το οποίο μειώνεται ο φόρος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 7,75% της βάσης υπολογισμού της εισφοράς αυτής. Το ύψος των δαπανών καθορίζεται με βάση έγγραφα που επιβεβαιώνουν την πραγματοποίησή τους.

Το ποσό της εισφοράς ασφάλισης υγείας που καταβάλλεται από τον φορολογούμενο απαιτείται να εμφανίζεται στο μέρος J της δήλωσης PIT-28. Να τονιστεί ότι η έκπτωση της εισφοράς υγείας από τον φόρο γίνεται στο στάδιο της καταβολής του μηνιαίου / τριμηνιαίου καταγεγραμμένου εφάπαξ.

Επιπλέον, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι μόνο οι καταβληθείσες εισφορές ασφάλισης υγείας εκπίπτουν από τον φόρο. Οι δεδουλευμένες αλλά απλήρωτες εισφορές ασφάλισης υγείας δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τον φόρο. Ωστόσο, οι ληξιπρόθεσμες πληρωμές μειώνουν τον φόρο κατά τη στιγμή της πληρωμής τους.

Αξίζει επίσης να προστεθεί εδώ ότι η εισφορά ασφάλισης υγείας που καταβάλλεται βάσει του KRUS δεν εκπίπτει. Όπως υποδεικνύεται από τον Διευθυντή του IS στο Bydgoszcz στην ερμηνεία της 10ης Νοεμβρίου 2016 (αρ. 0461-ITPB1.4511.817.2016.1.DR), ο φορολογούμενος δεν μπορεί να μειώσει τον κατ' αποκοπή φόρο εισοδήματος κατά το ποσό του καταβληθέντος ασφάλιστρου υγείας στην KRUS, επειδή οι εισφορές καταβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τα ασφάλιστρα ασφάλισης υγείας των αγροτών και σχετίζονται στενά με την αγροτική δραστηριότητα που ασκείται και με το εισόδημα που προκύπτει από αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο. 2 ρήτρα 1 σημείο 1 του νόμου PIT, τις διατάξεις του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, στον οποίο τα προαναφερθέντα τέχνη. 13 δευτ. 1 του εφάπαξ νόμου περί φόρου εισοδήματος.

Οι εισφορές ασφάλισης υγείας που καταβάλλονται από τον επιχειρηματία εκπίπτουν από τον κατ' αποκοπή φόρο και εμφανίζονται στην ετήσια φορολογική δήλωση PIT-28.

Εισφορές ασφάλισης υγείας στο φορολογικό δελτίο

Ασφάλιστρα ασφάλισης υγείας, που αναφέρονται στο άρθρο 1. 27β του νόμου PIT, εκπίπτουν επίσης στην περίπτωση φορολογουμένων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογούνται με τη μορφή φορολογικής κάρτας.

Σύμφωνα με το άρθ. 31 του νόμου περί κατ' αποκοπή φόρου, ο φόρος εισοδήματος υπό μορφή φορολογικής κάρτας που προκύπτει από τη φορολογική απόφαση, ο φορολογούμενος μειώνει κατά το ποσό του ασφαλίστρου υγείας που καταβλήθηκε στο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις περί υγειονομικής περίθαλψης υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, εφόσον δεν έχει αφαιρεθεί από τον φόρο εισοδήματος.

Το ποσό της εισφοράς ασφάλισης υγείας, κατά το οποίο μειώνεται το φορολογικό δελτίο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 7,75% της βάσης υπολογισμού της εισφοράς που ορίζεται σε ξεχωριστούς κανονισμούς.

Μετά τη λήξη του φορολογικού έτους, έως τις 31 Ιανουαρίου, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλλει στην εφορία ετήσια δήλωση PIT-16A σχετικά με το ποσό του ασφάλιστρου υγείας που καταβλήθηκε και αφαιρέθηκε από το φορολογικό δελτίο σε επιμέρους μήνες.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Σε περίπτωση φορολογικής κάρτας, το ύψος του μηνιαίου φόρου καθορίζεται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ με φορολογική απόφαση. Ο φόρος καταβάλλεται μέχρι την έβδομη ημέρα του επόμενου μήνα και για τον Δεκέμβριο - έως τις 28 Δεκεμβρίου του φορολογικού έτους, στον λογαριασμό της εφορίας. Το ποσό του φόρου αυτού μειώνεται κατά το ασφάλιστρο ασφάλισης υγείας που καταβάλλει ο φορολογούμενος.

Λόγω των καταβληθεισών και παρακρατούμενων εισφορών υγείας, ο φορολογούμενος που χρησιμοποιεί τη φορολογική κάρτα υποχρεούται να υποβάλει δήλωση PIT-16A έως τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου φορολογικού έτους. Να τονιστεί ότι στη δήλωση αυτή εμφανίζονται μόνο τα ποσά των εισφορών ασφάλισης υγείας που αφαιρούνται από τον φόρο.

Από τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις προκύπτει ότι ο φορολογούμενος θα πρέπει να εμφανίζει τα ασφάλιστρα υγείας στη δήλωση PIT-16A τον μήνα της επιβολής και της έκπτωσής τους. Αυτό σημαίνει ότι η εισφορά για προαιρετική ασφάλιση υγείας, π.χ. για τον Ιανουάριο που καταβλήθηκε τον Φεβρουάριο, μπορεί να αφαιρεθεί από τον φόρο με τη μορφή φορολογικής κάρτας που πρέπει να καταβληθεί έως τις 7 Φεβρουαρίου (υπό την προϋπόθεση ότι η εισφορά ασφάλισης υγείας καταβλήθηκε πριν από την ημερομηνία πληρωμής του φόρου). Δεν είναι δυνατή η έκπτωση της οφειλόμενης αλλά απλήρωτης εισφοράς από τον φόρο. Επίσης δεν είναι δυνατή η έκπτωση του ασφάλιστρου που καταβλήθηκε σε άλλον μήνα.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, ο Διευθυντής του IS στο Bydgoszcz στην ερμηνεία της 2ας Σεπτεμβρίου 2014 (ITPB1 / 415-650 / 14 / PES) ανέφερε ότι δεν είναι δυνατή η έκπτωση της προαιρετικής εισφοράς ασφάλισης υγείας για τους μήνες που αναστέλλεται η επιχειρηματική δραστηριότητα. Η φορολογική αρχή τόνισε ότι οι εισφορές για προαιρετική ασφάλιση υγείας που καταβλήθηκαν κατά τους μήνες αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να αφαιρέσει από το οφειλόμενο ποσό της φορολογικής υποχρέωσης που προκύπτει από το φορολογικό δελτίο για τους μήνες που δεν πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα ( ο φόρος δεν πληρώθηκε).

Ωστόσο, τα ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν και δεν αφαιρέθηκαν κατά το φορολογικό έτος μπορούν, ωστόσο, να εμφανίζονται στη δήλωση του ποσού του ασφάλιστρου υγείας που καταβλήθηκε και αφαιρέθηκε από τη φορολογική κάρτα σε μεμονωμένους μήνες του φορολογικού έτους PIT-16A.

Η καταβληθείσα εισφορά ασφάλισης υγείας εκπίπτει από το φορολογικό δελτίο. Το ύψος του φόρου καθορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της εφορίας, επομένως ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει ετήσια φορολογική δήλωση στον λογαριασμό αυτό. Ο φορολογούμενος υποβάλλει την ετήσια δήλωση PIT-16A για το καταβληθέν ασφάλιστρο υγείας.

Προχωρώντας στην περίληψη, πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο στην περίπτωση του εγγεγραμμένου εφάπαξ όσο και της φορολογικής κάρτας, είναι δυνατή η έκπτωση της καταβληθείσας ασφάλισης υγείας από τον φόρο, γεγονός που μειώνει σημαντικά το ποσό του πληρωτέου φόρου.