Ως κόστος συμπεριλαμβάνουμε τις εισφορές στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ZUS), αλλά μόνο αφού καταβληθούν

Δικτυακός Τόπος

Η αναγνώριση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ως φορολογικά εκπιπτόμενα έξοδα εξαρτάται από την ημερομηνία καταβολής τους.

Σύμφωνα με το άρθ. 22 δευτ. 6ββ του νόμου περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (εφεξής το updof), οι εισφορές στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ZUS) στο μέρος που χρηματοδοτείται από τον καταβάλλοντα εισφορών, οι εισφορές στο Ταμείο Εργασίας και το Ταμείο Εγγυημένων Παροχών Εργαζομένων, αποτελούν φορολογικά εκπιπτόμενα έξοδα του μήνα για τις οποίες οφείλονται, εφόσον καταβληθούν οι εισφορές:

  • λόγω πληρωμών που καταβλήθηκαν ή διατέθηκαν τον μήνα για τον οποίο οφείλονται - εντός της προθεσμίας που προκύπτει από χωριστούς κανονισμούς·
  • λόγω απαιτήσεων που καταβλήθηκαν ή διατέθηκαν τον επόμενο μήνα, εντός της προθεσμίας που προκύπτει από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, της σύμβασης ή άλλης έννομης σχέσης μεταξύ των μερών - το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του μήνα αυτού.

Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των προθεσμιών, το άρθρο. 23 δευτ. 1 βαθμός 55a updof. Δηλαδή, οι μη καταβληθείσες εισφορές στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ZUS) στο μέρος που χρηματοδοτείται από τον καταβάλλοντα αυτών των εισφορών δεν θεωρούνται εκπτώσιμες. Μπορούν να ταξινομηθούν ως φορολογικά έξοδα μόνο κατά την ημερομηνία της πραγματικής πληρωμής τους.

Παράδειγμα 1.

Ο φορολογούμενος απασχολεί υπαλλήλους και καταβάλλει αποδοχές, σύμφωνα με τις συμβάσεις εργασίας, για συγκεκριμένο μήνα την τελευταία εργάσιμη ημέρα: 31 Ιανουαρίου. Εάν οι εισφορές ZUS καταβληθούν έως τις 15 Φεβρουαρίου, θα είναι το κόστος του Ιανουαρίου. Εάν, όμως, η πληρωμή τους γίνει στις 16 Φεβρουαρίου, θα είναι σε βάρος του Φεβρουαρίου.

Εάν, σύμφωνα με τις συμβάσεις εργασίας, ο μισθός καταβληθεί στις 10 Φεβρουαρίου για τον Ιανουάριο, η νόμιμη προθεσμία καταβολής των εισφορών ZUS είναι η 15η Μαρτίου. Εάν ο φορολογούμενος καταβάλει τις εισφορές πριν από την προθεσμία της 15ης Φεβρουαρίου, θα χρεωθούν τον Ιανουάριο. Αν, αντιθέτως, καταβληθούν στις 15 Μαρτίου, θα θεωρηθούν δαπάνη κατά την ημερομηνία πληρωμής τους, δηλαδή τον Μάρτιο.

Ωστόσο, εάν ο εργοδότης καθυστερήσει την καταβολή των αποδοχών, π.χ. μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου, τότε δεν θα δικαιούται αυτόματα να πιστώσει τις εισφορές που καταβλήθηκαν στις 15 Φεβρουαρίου έως τον Ιανουάριο - η προθεσμία αυτή θα μεταφερθεί για τον Φεβρουάριο.