Ποιες είναι οι συνέπειες από την παραβίαση του μηχανισμού τμηματικών πληρωμών;

Φόρος Υπηρεσίας

Ο μηχανισμός τμηματικών πληρωμών είναι φορέας αρμόδιος για τον ΦΠΑ. Ανάλογα με τις συνθήκες μιας δεδομένης συναλλαγής, μπορεί να είναι εθελοντική ή υποχρεωτική. Στο παρακάτω άρθρο, θα εξετάσουμε τις φορολογικές συνέπειες της παραβίασης του μηχανισμού διαχωρισμού πληρωμών και για τα δύο μέρη της συναλλαγής.

Τι είναι ο μηχανισμός τμηματικής πληρωμής;

Στην αρχή, αξίζει να θυμηθούμε τι είναι ο μηχανισμός τμηματικών πληρωμών. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνει αναφορά στο άρθ. 108α παράγραφος. 2 του νόμου περί ΦΠΑ, που ορίζει ότι η εφαρμογή του μηχανισμού τμηματικής πληρωμής συνίσταται στα εξής:

  1. η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο σύνολο ή μέρος του ποσού του φόρου που προκύπτει από το τιμολόγιο που ελήφθη γίνεται στον λογαριασμό ΦΠΑ·

  2. η καταβολή του συνόλου ή μέρους του ποσού που αντιστοιχεί στην καθαρή αξία πώλησης που προκύπτει από το τιμολόγιο που ελήφθη γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό ή στον λογαριασμό της συνεταιριστικής ταμιευτηρίου για την οποία τηρείται ο λογαριασμός ΦΠΑ ή διακανονίζεται σε διαφορετικός τρόπος.

Κατά συνέπεια, η ακαθάριστη πληρωμή που έγινε για την επί πληρωμή παράδοση αγαθών ή την πληρωμένη υπηρεσία διαχωρίζεται κατά τρόπο ώστε η καθαρή αξία της αμοιβής να μεταφέρεται στον λογαριασμό διακανονισμού του φορολογούμενου, ενώ το ποσό του οφειλόμενου φόρου μεταφέρεται σε ειδικό Λογαριασμός ΦΠΑ που χρησιμοποιείται μόνο για τη διευθέτηση της φορολογικής υποχρέωσης αγαθών και υπηρεσιών.

Ο μηχανισμός τμηματικής πληρωμής βασίζεται στη διαίρεση του ποσού της αμοιβής σε δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, εκ των οποίων ο ένας προορίζεται αποκλειστικά για την πληρωμή ΦΠΑ.

Υποχρέωση χρήσης του μηχανισμού τμηματικής πληρωμής

Σύμφωνα με το άρθ. 108α παράγραφος. 1 του νόμου περί ΦΠΑ, οι φορολογούμενοι που έλαβαν τιμολόγιο με το αναγραφόμενο ποσό φόρου μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον μηχανισμό τμηματικής πληρωμής κατά την πληρωμή του οφειλόμενου ποσού βάσει αυτού του τιμολογίου.

Ως προς αυτό, επισημαίνει ότι η διάταξη χρησιμοποιεί τον όρο «μπορεί», πράγμα που σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή του μηχανισμού τμηματικών πληρωμών είναι προαιρετική και ο φορολογούμενος που λαμβάνει το τιμολόγιο μπορεί ή όχι να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά με αυτόν τον τρόπο.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ο μηχανισμός τμηματικών πληρωμών δεν είναι πάντα εθελοντικός.

Υπό το φως της Τέχνης. 108α παράγραφος. 1α του νόμου περί ΦΠΑ, κατά την πραγματοποίηση πληρωμών για τα αγορασμένα αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παράρτημα 15 του νόμου, τεκμηριωμένα με τιμολόγιο στο οποίο το συνολικό εισπρακτέο ποσό υπερβαίνει τα 15.000 PLN ή το ισοδύναμό του εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα, οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση ο μηχανισμός τμηματικής πληρωμής. Για τη μετατροπή ποσών που εκφράζονται σε ξένα νομίσματα σε ζλότι, εφαρμόζονται οι κανόνες μετατροπής των ποσών που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της φορολογικής βάσης.

Ως αποτέλεσμα, όταν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η εφαρμογή του μηχανισμού τμηματικής πληρωμής καθίσταται υποχρέωση, η παράβαση της οποίας συνδέεται με συγκεκριμένες φορολογικές συνέπειες.

Η υποχρέωση χρήσης του μηχανισμού τμηματικής πληρωμής προκύπτει εάν πληρούνται από κοινού τρεις προϋποθέσεις, δηλαδή ένα τιμολόγιο:

  • θα εκδοθεί για το συνολικό οφειλόμενο ποσό (ακαθάριστο ποσό) που υπερβαίνει τα 15.000 PLN ή το ισοδύναμό του·

  • θα τεκμηριώνει την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στο παράρτημα 15 του νόμου,

  • δραστηριότητες θα εκτελούνται για τον φορολογούμενο.

Συνέπειες παραβίασης του μηχανισμού τμηματικών πληρωμών

Στην περίπτωση του υποχρεωτικού μηχανισμού τμηματικής πληρωμής, το τιμολόγιο που εκδίδει ο πωλητής περιλαμβάνει τις λέξεις «μηχανισμός τμηματικής πληρωμής».

Επιπλέον, από τις διατάξεις αναφέρεται ότι ο φορολογούμενος υποχρεούται να εκδώσει το τιμολόγιο που αναφέρεται στο άρθ. 106ε παράγραφος. 1 σημείο 18α, πρέπει να αποδεχτεί την πληρωμή του οφειλόμενου ποσού βάσει αυτού του τιμολογίου χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό τμηματικής πληρωμής.

Έχοντας υπόψη τις συνέπειες της παραβίασης του μηχανισμού τμηματικών πληρωμών, θα πρέπει καταρχάς να αναφερθούμε στις διατάξεις που διέπουν τα αποτελέσματα μιας εσφαλμένης έκδοσης τιμολογίου, δηλαδή χωρίς τον σχολιασμό «μηχανισμός τμηματικής πληρωμής».

Σύμφωνα με το άρθ. 106ε παράγραφος. 12 του νόμου περί ΦΠΑ, εάν διαπιστωθεί ότι ο φορολογούμενος εξέδωσε τιμολόγιο χωρίς τον σχολιασμό «μηχανισμός τμηματικής πληρωμής», ο προϊστάμενος της εφορίας ή ο προϊστάμενος της τελωνειακής και εφορίας δημιουργεί πρόσθετη φορολογική υποχρέωση στο ποσό που αντιστοιχεί σε Το 30% του ποσού του φόρου για την παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα 15 του Νόμου, που εμφανίζεται στο παρόν τιμολόγιο.

Η διατύπωση μιας τέτοιας διάταξης υποδηλώνει ότι ο φορολογούμενος ευθύνεται για την παραβίαση του μηχανισμού κατάτμησης πληρωμών με τη μορφή της ανάγκης καταβολής πρόσθετης φορολογικής υποχρέωσης βάσει ΦΠΑ.

Υπάρχουν δύο εξαιρέσεις στην παραπάνω υποχρέωση.

Καταρχάς, δεν στοιχειοθετείται πρόσθετη φορολογική υποχρέωση σε σχέση με φυσικά πρόσωπα που ευθύνονται για την ίδια πράξη για φορολογικό αδίκημα ή για φορολογικό αδίκημα.

Δεύτερον, η πρόσθετη φορολογική υποχρέωση δεν στοιχειοθετείται εάν η πληρωμή του ποσού που αντιστοιχεί στο ποσό του φόρου για την παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών που αναφέρονται στο παράρτημα 15 του νόμου, που αναφέρεται στο τιμολόγιο, έγινε με τη χρήση του μηχανισμού τμηματικής πληρωμής. Σε αυτήν την περίπτωση, ακόμη και αν ο πωλητής δεν συμπεριλάβει τον σχολιασμό "μηχανισμός τμηματικής πληρωμής" στο τιμολόγιο και η αμοιβή εξακολουθεί να καταβάλλεται με αυτήν τη διαδικασία, ο πωλητής δεν θα φορολογηθεί σε αυτόν τον λογαριασμό.

Ένας πωλητής που είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό τμηματικής πληρωμής και δεν περιλαμβάνει τον σχολιασμό "μηχανισμός τμηματικής πληρωμής" στο τιμολόγιο που εκδίδεται σε αυτόν τον λογαριασμό, εκτίθεται στον κίνδυνο επιβολής πρόσθετης φορολογικής υποχρέωσης. Ωστόσο, ο νόμος περί ΦΠΑ προβλέπει εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα.

Συνέπειες παραβίασης του μηχανισμού τμηματικής πληρωμής για τον αγοραστή αγαθών και υπηρεσιών

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι όχι μόνο ο πωλητής, αλλά και ο αγοραστής, ενδέχεται να υποφέρουν από παραβίαση του μηχανισμού τμηματικής πληρωμής, δηλαδή ευθύνη για μη συμμόρφωση με τον υποχρεωτικό μηχανισμό τμηματικής πληρωμής.

Από αυτή την άποψη, ας αναφέρουμε το περιεχόμενο του άρθρου. 108α παράγραφος. 7 του νόμου περί ΦΠΑ, ο οποίος σαφώς αναφέρει ότι εάν διαπιστωθεί ότι ο φορολογούμενος πραγματοποίησε την πληρωμή κατά παράβαση του SPM, ο προϊστάμενος της εφορίας ή ο προϊστάμενος της τελωνειακής και εφορίας δημιουργεί πρόσθετη φορολογική υποχρέωση στο ποσό που αναλογεί έως το 30% του ποσού φόρου για τα αγορασμένα αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα 15 του Νόμου, που εμφανίζεται στο τιμολόγιο στο οποίο αφορά η πληρωμή.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Έτσι, όπως και στην περίπτωση του πωλητή, ο αγοραστής εκτίθεται επίσης σε πρόσθετη φορολογική υποχρέωση σε περίπτωση που η πληρωμή δεν έχει πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό τμηματικής πληρωμής.

Επίσης, υπάρχουν δύο εξαιρέσεις, η επέλευση των οποίων σημαίνει ότι δεν προκύπτει πρόσθετη φορολογική υποχρέωση. Αυτό θα συμβαίνει όταν:

  • ένα φυσικό πρόσωπο ευθύνεται για την ίδια πράξη για φορολογικό αδίκημα ή για φορολογικό αδίκημα·

  • ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών διακανονίστηκε ολόκληρο το ποσό του φόρου που προέκυψε από το τιμολόγιο που πληρώθηκε κατά παράβαση του SPM.

Εάν ο παραλήπτης του τιμολογίου δεν συμμορφώνεται με τον μηχανισμό τμηματικής πληρωμής και πραγματοποιήσει την πληρωμή χωρίς αυτή τη διαδικασία, εκτίθεται σε πρόσθετη φορολογική υποχρέωση βάσει ΦΠΑ. Η υποχρέωση αυτή δεν προκύπτει εάν ο πωλητής καταβάλει ολόκληρο το ποσό του φόρου που οφείλεται σε αυτό το τιμολόγιο στην εφορία.

Προχωρώντας στη σύνοψη, μπορούμε επομένως να υποδείξουμε ότι τα αποτελέσματα της παραβίασης του μηχανισμού διαχωρισμού πληρωμών μπορεί να επηρεάσουν και τα δύο μέρη στη συναλλαγή, δηλαδή τόσο τον πωλητή όσο και τον αγοραστή. Ο νόμος περί ΦΠΑ προβλέπει ορισμένες εξαιρέσεις από την άποψη αυτή, τις οποίες πρέπει να θυμόμαστε.