SLIM VAT 2 - νέες προτάσεις ΦΠΑ

Φόρος Υπηρεσίας

Μετά τις ενδιάμεσες αλλαγές στον φόρο αγαθών και υπηρεσιών, που αναφέρεται ως SLIM VAT, ο νομοθέτης αποφάσισε να εισαγάγει μια άλλη δέσμη τροποποιήσεων στους κανονισμούς βάσει του SLIM VAT 2. Οι περισσότερες από τις αλλαγές που συζητήθηκαν τέθηκαν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2021 , επομένως αξίζει να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε πιο κοντά σε νέες λύσεις.

Προαιρετική επιλογή φορολόγησης της πώλησης ακίνητης περιουσίας απαλλασσόμενης από ΦΠΑ

Η πρώτη αλλαγή που αξίζει να σημειωθεί αφορά την επιλογή φορολόγησης των παραδόσεων ακινήτων, οι οποίες κατ' αρχήν τυγχάνουν απαλλαγής από τον ΦΠΑ.

Ας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο. 43 δευτ. 1 σημείο 10 του νόμου περί ΦΠΑ, οι παραδόσεις κτιρίων, κατασκευών ή τμημάτων τους απαλλάσσονται του φόρου, εκτός εάν:

  1. η παράδοση πραγματοποιείται κατά ή πριν από τον πρώτο διακανονισμό·
  2. έχει παρέλθει διάστημα μικρότερο των 2 ετών μεταξύ της πρώτης κατοίκησης και της παράδοσης του κτιρίου, της κατασκευής ή τμημάτων αυτού.

Ωστόσο, οι φορολογούμενοι μπορούν να εξαιρεθούν από την περιγραφόμενη απαλλαγή. Αυτό γίνεται συνήθως όταν η πώληση πραγματοποιείται μεταξύ επιχειρηματιών, όπου ο αγοραστής εξαρτάται από την έκπτωση του φόρου εισροών από τη συναλλαγή (κάτι που δεν θα ήταν δυνατό αν η συναλλαγή απαλλάσσονταν από τον ΦΠΑ).

Σύμφωνα με το άρθ. 43 δευτ. 10 του νόμου περί ΦΠΑ, ο φορολογούμενος μπορεί να παραιτηθεί από τη φορολογική απαλλαγή που αναφέρεται στην παρ. 1 παράγραφος 10, και επιλέγουν τη φορολογία της προμήθειας κτιρίων, κατασκευών ή τμημάτων τους, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραδότης και ο αγοραστής του κτιρίου, της κατασκευής ή μέρους αυτού:

  1. είναι εγγεγραμμένοι ως ενεργοί υπόχρεοι ΦΠΑ·
  2. θα υποβάλει:
    1. πριν από την ημερομηνία παράδοσης των αντικειμένων αυτών στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τον αγοραστή τους εφορία ή
    2. στη συμβολαιογραφική πράξη που συνήφθη σε σχέση με την παράδοση των αντικειμένων αυτών

- μια συνεπής δήλωση ότι επιλέγουν να φορολογήσουν την παράδοση του κτιρίου, της κατασκευής ή τμημάτων τους.

Η προηγούμενη διατύπωση της διάταξης επέτρεπε μόνο την υποβολή δήλωσης στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Η θετική δυνατότητα υποβολής της εν λόγω δήλωσης σε συμβολαιογραφική πράξη ασφαλώς θα απλοποιήσει την όλη διαδικασία, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι συμβολαιογραφικές πράξεις πώλησης ακινήτων μεταβιβάζονται ούτως ή άλλως από συμβολαιογράφους στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

Σύμφωνα με το SLIM VAT 2, δήλωση παραίτησης από την απαλλαγή που αναφέρεται στο άρθ. 43 δευτ. 10 του νόμου περί ΦΠΑ μπορεί να υποβληθεί ήδη στο στάδιο της σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης για την πώληση ακινήτου.

Νέα προθεσμία υποβολής στοιχείων ΦΠΑ-26

Οι προαναφερθείσες πληροφορίες ΦΠΑ-26 ισχύουν για φορολογούμενους που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν μηχανοκίνητο όχημα μόνο για τους σκοπούς της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, γεγονός που τους δίνει το δικαίωμα πλήρους έκπτωσης του ΦΠΑ σε σχέση με τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για ένα τέτοιο αυτοκίνητο.

Η προηγούμενη διατύπωση της διάταξης ανέφερε ότι ο φορολογούμενος είχε στη διάθεσή του μόλις 7 ημέρες για να υποβάλει τα στοιχεία αυτά, αρχής γενομένης από την ημερομηνία πραγματοποίησης της πρώτης δαπάνης σχετικά με το μηχανοκίνητο όχημα.

Η μη τήρηση της προθεσμίας αυτής συνδέεται με τις φορολογικές συνέπειες που ορίζονται στο άρθ. 86α παράγραφος 13 του νόμου περί ΦΠΑ. Υπό το πρίσμα της διάταξης αυτής, εάν τα στοιχεία ΦΠΑ-26 δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα, θεωρείται ότι το μηχανοκίνητο όχημα χρησιμοποιείται μόνο για την επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου μόνο από την ημερομηνία υποβολής του. Ως αποτέλεσμα, ο φορολογούμενος μπορεί να χάσει το δικαίωμα έκπτωσης μεγάλου μέρους του φόρου εισροών.

Από την 1η Οκτωβρίου 2021, το άρθ. 86α παράγραφος Το άρθρο 12 του νόμου περί ΦΠΑ - που ρυθμίζει την προθεσμία υποβολής στοιχείων ΦΠΑ-26 - έχει νέα διατύπωση. Επί του παρόντος, οι φορολογούμενοι που χρησιμοποιούν μόνο μηχανοκίνητα οχήματα για επαγγελματικούς λόγους, για τα οποία απαιτείται να τηρούν μητρώο χιλιομέτρων οχήματος, υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία για τα οχήματα αυτά στον προϊστάμενο της εφορίας έως την 25η ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον μήνα κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η πρώτη δαπάνη που σχετίζεται με αυτά τα οχήματα, ωστόσο το αργότερο την ημέρα αποστολής των αρχείων που αναφέρονται στο άρθρο. 109 παράγραφος. 3.

Μία από τις αλλαγές που εισάγονται στο πλαίσιο του SLIM VAT 2 είναι η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή στοιχείων ΦΠΑ-26 από 7 ημέρες στην 25η ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον μήνα κατά τον οποίο ο φορολογούμενος πραγματοποίησε την πρώτη δαπάνη αυτοκινήτου.

Νέοι κανόνες έκπτωσης ΦΠΑ στο πλαίσιο της διόρθωσης της φορολογικής δήλωσης

Κατ' αρχήν, ένας υπόχρεος ΦΠΑ μπορεί να εκπέσει τον ΦΠΑ για την περίοδο κατά την οποία προκύπτει το δικαίωμα έκπτωσης ή για μία από τις τρεις διαδοχικές μηνιαίες ή δύο τριμηνιαίες φορολογικές περιόδους.

Σε περίπτωση υπέρβασης των προαναφερόμενων προθεσμιών, ο φορολογούμενος μπορεί να προβεί σε έκπτωση, αλλά με αναπροσαρμογή του φόρου εισροών, αλλά αυτή δεν μπορεί να είναι αργότερα από 5 έτη από την αρχή του έτους κατά το οποίο το δικαίωμα μείωση του ποσού του οφειλόμενου φόρου.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις! Μέχρι τώρα ο φορολογούμενος μπορούσε να διορθώσει μόνο τη δήλωση που γεννούσε το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ. Επί του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο. 86 δευτ. 13 του Νόμου, μπορούν να γίνουν διορθώσεις:

  1. για την περίοδο κατά την οποία θεμελιώθηκε το δικαίωμα μείωσης του οφειλόμενου ποσού φόρου, ή
  2. για μία από τις επόμενες τρεις περιόδους διακανονισμού ή για μία από τις δύο τριμηνιαίες περιόδους διακανονισμού, μετά την περίοδο διακανονισμού κατά την οποία προέκυψε το δικαίωμα μείωσης του οφειλόμενου ποσού φόρου

- αλλά το αργότερο εντός 5 ετών από την αρχή του έτους κατά το οποίο προέκυψε το δικαίωμα μείωσης του οφειλόμενου ποσού φόρου.

Η τροποποίηση του SLIM VAT 2 παρέτεινε την περίοδο για την οποία μπορούν να υποβληθούν διορθώσεις των δηλώσεων ΦΠΑ με τον αναγραφόμενο φόρο εισροών προς έκπτωση.

SLIM VAT 2 και έκπτωση ΦΠΑ κατά την εισαγωγή υπηρεσιών και την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών

Το περιεχόμενο του Τέχνης. 86 δευτ. 10β σημείο 2 του νόμου περί ΦΠΑ. Προηγουμένως, αυτό το πρότυπο ανέφερε ότι ο φόρος εισροών ΦΠΑ μπορεί να αφαιρεθεί στην ίδια περίοδο διακανονισμού στην οποία εμφανίζεται ο ΦΠΑ εκροών, υπό την προϋπόθεση ότι ο ΦΠΑ εκροών εμφανίζεται στην κατάλληλη δήλωση, το αργότερο εντός 3 μηνών από το τέλος του μήνα κατά τον οποίο προέκυψε φορολογική υποχρέωση.

Ως αποτέλεσμα των αλλαγών που εισήχθησαν, καταργήθηκε ο όρος που αφορούσε την περίοδο των 3 μηνών.

Επί του παρόντος, λοιπόν, υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης στο διακανονισμό για την περίοδο κατά την οποία προέκυψε φορολογική υποχρέωση σε σχέση με τα αγορασθέντα αγαθά ή υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος συμπεριλάβει στη φορολογική δήλωση το ποσό του φόρου που οφείλεται σε αυτές τις συναλλαγές. Αυτό ισχύει τόσο για το WNT όσο και για την εισαγωγή υπηρεσιών.

Η παραπάνω αλλαγή προέκυψε από την απόφαση του ΔΕΕ της 18ης Μαρτίου 2021 (C-895/19), η οποία έκρινε ότι η προθεσμία των τριών μηνών που καθορίζεται στους πολωνικούς κανονισμούς δεν συνάδει με τους κανονισμούς της ΕΕ.

Επί του παρόντος, κατά την έκπτωση του ΦΠΑ επί του ΦΠΑ ή την εισαγωγή υπηρεσιών, η λήψη τιμολογίου μετά από 3 μήνες δίνει το δικαίωμα έκπτωσης στον διακανονισμό για την περίοδο διακανονισμού κατά την οποία ο φορολογούμενος έλαβε υπόψη το ποσό του οφειλόμενου φόρου για αυτήν την αγορά. Προηγουμένως, μπορούσε να το κάνει αυτό μόνο στον διακανονισμό για την περίοδο που έλαβε το τιμολόγιο.

Το πακέτο SLIM VAT 2 είναι μια άλλη σειρά σημαντικών τροποποιήσεων στον φόρο αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να απλοποιήσουν τη ρύθμιση του ΦΠΑ των φορολογουμένων.