Έλεγχος εγκυρότητας επιστροφής ΦΠΑ από τη φορολογική αρχή

Φόρος Υπηρεσίας

Εάν ο ΦΠΑ εισροών είναι υψηλότερος από τον οφειλόμενο ΦΠΑ, ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να τον επιστρέψει ή να μεταφέρει το πλεόνασμα στην επόμενη περίοδο διακανονισμού. Οι φορολογικές αρχές έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν εάν η επιστροφή φόρου είναι δικαιολογημένη. Ελέγξτε πώς πρέπει να προχωρήσει η επαλήθευση της εγκυρότητας μιας επιστροφής ΦΠΑ από τη φορολογική αρχή. Απάντηση στο άρθρο!

Έλεγχος εγκυρότητας επιστροφής ΦΠΑ και παράταση της προθεσμίας επιστροφής

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 87 δευτ. 2 του νόμου περί ΦΠΑ, ο προϊστάμενος της εφορίας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία επιστροφής ΦΠΑ. Αυτό συμβαίνει όταν ελέγχεται η εγκυρότητα της επιστροφής ΦΠΑ, επειδή ο φορολογούμενος έχει παράσχει λανθασμένα στοιχεία, για παράδειγμα, ή όταν το ποσό του φόρου εισροών που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος είναι πολύ υψηλότερο από ό,τι σε προηγούμενες λογιστικές περιόδους. Η επαλήθευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ελέγχου, φορολογικού ελέγχου, φορολογικών διαδικασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί φορολογικών διατάξεων ή διαδικασιών ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις για τον φορολογικό έλεγχο.

Η φορολογική αρχή μπορεί, κατά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων ελέγχου της εγκυρότητας της επιστροφής ΦΠΑ, να ζητήσει από τον φορολογούμενο εντός της καθορισμένης προθεσμίας να παράσχει τις απαραίτητες εξηγήσεις ή να συμπληρώσει τη δήλωση, αναφέροντας τους λόγους αμφισβήτησης της ακρίβειας των στοιχείων που περιέχονται σε αυτήν.

Η φορολογική αρχή μπορεί να ζητήσει από τον φορολογούμενο να υποβάλει τιμολόγια που να επιβεβαιώνουν την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών που έχει λάβει υπόψη του στα αρχεία. Η εφορία διατάσσει παράταση της προθεσμίας, καθώς ο έλεγχος της εγκυρότητας επιστροφής ΦΠΑ είναι χρονοβόρος. Από την άλλη πλευρά, η προθεσμία επιστροφής των 60 ημερών δεν μπορεί να παραταθεί, όταν η εφορία δεν έχει προβεί σε ενέργειες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας αυτής και παρατείνει την προθεσμία επιστροφής την τελευταία ημέρα της λήξης, αναφερόμενη στην ανάγκη επαληθεύει την ακρίβεια της υποβληθείσας δήλωσης.

Η ακριβής ημερομηνία ολοκλήρωσης των ελέγχων δεν είναι ποτέ γνωστή, αλλά η φορολογική αρχή υποχρεούται να παρέχει στον φορολογούμενο τουλάχιστον μια ενδεικτική ημερομηνία.

Απόφαση για παράταση της προθεσμίας επιστροφής ΦΠΑ

Η παράταση της προθεσμίας εκδίδεται με τη μορφή απόφασης και θα πρέπει να περιέχει:

 • ορισμός της φορολογικής αρχής,

 • την ημερομηνία της απόφασης,

 • τον ορισμό του διαδίκου ή άλλων προσώπων που συμμετέχουν στη διαδικασία,

 • αναφορά στη νομική βάση,

 • απόφαση, οδηγίες για το εάν και με ποιον τρόπο γίνεται καταγγελία ή καταγγελία στο διοικητικό δικαστήριο,

 • υπογραφή εξουσιοδοτημένου προσώπου που αναφέρει το πλήρες όνομα και τη θέση.

Προθεσμίες επιστροφής ΦΠΑ

Ο φορολογούμενος, μετά από προηγούμενη υποβολή κατάλληλης αίτησης, φορολογικής δήλωσης και ενδεχόμενης εξασφάλισης περιουσίας, έχει δικαίωμα στη βασική προθεσμία επιστροφής του υπερβάλλοντος φόρου που επιβαρύνει τον οφειλόμενο φόρο - 60 ημέρες. Δικαίωμα παράτασης της προθεσμίας επιστροφής ΦΠΑ έχει η εφορία.

Σύμφωνα με την τροποποίηση του νόμου περί ΦΠΑ, που ισχύει από το 2017, η διαδικασία για την επιστροφή του ΦΠΑ εντός της συντομευμένης προθεσμίας των 25 ημερών παρεμποδίστηκε. Επί του παρόντος, όπως προκύπτει από το άρθ. 87 δευτ. 6 του νόμου περί ΦΠΑ, προκειμένου να μειωθεί η περίοδος επιστροφής ΦΠΑ σε 25 ημέρες, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • τα ποσά του φόρου εισροών που εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση, εξαιρουμένου του ποσού της μεταφοράς του πλεονάσματος ΦΠΑ για αγορές της προηγούμενης περιόδου, προκύπτουν από:

  • τιμολόγια που τεκμηριώνουν τα ποσά των απαιτήσεων που έχουν εξοφληθεί εξ ολοκλήρου μέσω τραπεζικού λογαριασμού του φορολογούμενου σε τράπεζα εγκατεστημένη στην επικράτεια της χώρας ή λογαριασμού του φορολογούμενου σε συνεταιριστική ταμιευτική και πιστωτική ένωση της οποίας είναι μέλος, που αναφέρεται στην αίτηση αναγνώρισης που αναφέρεται σε χωριστούς κανονισμούς,

  • τιμολόγια, εκτός από αυτά που πληρώνονται με τραπεζικό έμβασμα, που τεκμηριώνουν τις απαιτήσεις, εάν το συνολικό ποσό αυτών των απαιτήσεων δεν υπερβαίνει τις 15.000 PLN,

  • τελωνειακά έγγραφα, διασάφηση εισαγωγής και αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθ. 33 παράγραφος 2 και 3 και άρθρο. 34 και έχουν καταβληθεί από τον φορολογούμενο,

  • εισαγωγή αγαθών που λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθ. 33α, η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, η παροχή υπηρεσιών για τις οποίες ο φορολογούμενος είναι ο αποδέκτης τους ή η παράδοση αγαθών για τις οποίες φορολογούμενος είναι ο πελάτης, εάν στη φορολογική δήλωση προκύπτει το ποσό του οφειλόμενου φόρου για τις συναλλαγές αυτές,

 • το ποσό του φόρου εισροών ή η υπέρβαση του φόρου εισροών έναντι του οφειλόμενου φόρου, που δεν έχει διακανονιστεί σε προηγούμενες λογιστικές περιόδους και εμφανίζεται στη δήλωση, δεν υπερβαίνει τα 3.000 PLN,

 • ο φορολογούμενος υποβάλλει έγγραφα που επιβεβαιώνουν την πληρωμή του φόρου στην εφορία μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του φορολογούμενου ή του λογαριασμού του φορολογούμενου σε συνεταιριστική αποταμιευτική και πιστωτική ένωση,

 • ο φορολογούμενος για τους επόμενους 12 μήνες που προηγούνται άμεσα της περιόδου για την οποία ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση για επιστροφή εντός 25 ημερών:

  • ήταν εγγεγραμμένος ως ενεργός φορολογούμενος ΦΠΑ,

  • υπέβαλε δηλώσεις για κάθε λογιστική περίοδο.

Όταν από τις διαδικασίες ελέγχου της εγκυρότητας της επιστροφής ΦΠΑ προκύπτει ότι η επιστροφή που δήλωσε ο φορολογούμενος ήταν δικαιολογημένη, η φορολογική αρχή οφείλει να του καταβάλει το υπερβάλλον ποσό. Ακόμη και αν η φορολογική αρχή αποδεχθεί τη δήλωση, μπορεί να επαληθευτεί εκ νέου σε μεταγενέστερο χρόνο.