Οικονομικός απολογισμός - βασικές πληροφορίες

Δικτυακός Τόπος

Σύμφωνα με τον Λογιστικό Νόμο, οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται την ημέρα κλεισίματος των λογιστικών βιβλίων. Αποτελούνται από έγγραφα όπως: ισολογισμός, λογαριασμός κερδών και ζημιών και πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις.

Ποιος συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις;

Η υποχρέωση σύνταξης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ισχύει για εταιρείες που υπόκεινται στις διατάξεις του Λογιστικού Νόμου, δηλαδή όσες τηρούν πλήρη λογιστικά βιβλία (δεν ισχύει για ατομικές επιχειρήσεις, αστικές εταιρείες, ομόρρυθμες και εταιρικές σχέσεις φυσικών προσώπων που τηρούν απλουστευμένη φορολογική λογιστική στο KPiR).

Ο διαχειριστής της οντότητας είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της οντότητας. Πρέπει όμως και να εγκριθεί, που είναι ήδη αρμοδιότητα του εγκρίοντος φορέα (ιδρυτικό όργανο ή, στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων φυσικών προσώπων - του ιδιοκτήτη). Εάν, σύμφωνα με το Λογιστικό Νόμο, η έκθεση πρέπει να ελεγχθεί (άρθρο 64) από νόμιμο ελεγκτή, θα πρέπει να ελεγχθεί πριν υποβληθεί για έγκριση.

Πότε να συντάξετε την οικονομική έκθεση;

Οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να καταρτιστούν το αργότερο εντός 3 μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού (δηλαδή συνήθως υπολογίζονται από την 31η Δεκεμβρίου). Με τη σειρά τους, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους άλλους 3 μήνες για να εγκρίνουν την έκθεση (δηλαδή 6 μήνες από τις 31 Δεκεμβρίου). Από τη στιγμή που εγκρίνεται η έκθεση, ο προϊστάμενος της μονάδας υποχρεούται:

1. να τα υποβάλει στην εφορία:

  • εντός 10 ημερών (ισχύει για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμες εταιρείες),
  • μαζί με την ετήσια φορολογική δήλωση - το αργότερο έως τις 30 Απριλίου (ισχύει για συνεργασίες με πλήρη βιβλία),

2. υποβάλετέ τα στο Πρωτοδικείο μαζί με πρόσθετα έγγραφα:

  • εντός 15 ημερών (ανεξάρτητα από το είδος της εταιρείας).

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Οικονομικός απολογισμός που υποβάλλεται μετά την προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία

Εάν οι οικονομικές καταστάσεις δεν υποβληθούν εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στον νόμο περί φόρου εισοδήματος, η οντότητα διαπράττει φορολογικό αδίκημα. Στη συνέχεια θα πρέπει να τα υποβάλει το συντομότερο δυνατό μαζί με δήλωση φορολογικής παράβασης. Η διαδικασία ενεργητικής μετάνοιας (άρθρο 16 του Δημοσιονομικού και Ποινικού Κώδικα) μπορεί να επιτρέψει σε ένα άτομο να αποφύγει την τιμωρία για μια απαγορευμένη πράξη που διαπράχθηκε με τη μη έγκαιρη υποβολή δήλωσης.

Η παράλειψη υποβολής της αναφοράς στο Εθνικό Δικαστήριο τιμωρείται με πρόστιμο ή με ποινή περιορισμού της ελευθερίας, η οποία απορρέει απευθείας από τον Λογιστικό Νόμο - Άρθ. 79 βαθμοί 4. Επιπλέον, όπως προβλέπει ο νόμος για το Εθνικό Δικαστήριο, εάν διαπιστωθεί ότι η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο ή έγγραφα των οποίων η υποβολή είναι υποχρεωτική, δεν έχουν υποβληθεί παρά τη λήξη της προθεσμίας, το Πρωτοδικείο καλεί τους υπόχρεους να τα υποβάλουν, ορίζοντας πρόσθετη προθεσμία 7 ημερών, με πόνο επιβολής του προστίμου που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί αναγκαστικής εκτέλεσης των ηθικών παροχών. Εάν ο διευθυντής συμμορφώνεται με τα καθήκοντά του από τη στιγμή που το δικαστήριο καλεί την αναφορά, μπορεί να αποφύγει την τιμωρία. Ωστόσο, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εντός της προθεσμίας που ορίζει η πράξη, το δικαστήριο της γραμματείας επιβάλλει πρόστιμο (άρθρο 24).

Εάν η έκθεση δεν εγκριθεί από το όργανο έγκρισης έως τις 15 Ιουλίου, θα πρέπει να υποβληθεί στο πρωτοδικείο, παρά το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί. Ωστόσο, αφού λάβει χώρα η έγκριση, πρέπει να υποβληθεί εκ νέου εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έγκρισης.

Οικονομικός απολογισμός - σημαντικές ημερομηνίες το 2017

Δραστηριότητα σχετική με τις οικονομικές καταστάσεις

Προθεσμία*

παρασκευή

31 Μαρτίου

έρευνα

πριν από την έγκριση (το αργότερο 15 ημέρες πριν από τη συνέλευση των μετόχων)

έγκριση

30 Ιουνίου

υποβολή στην εφορία (ΗΠΑ)

  • 10 ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης

(ισχύει για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμες εταιρείες)

  • μαζί με την ετήσια φορολογική δήλωση - το αργότερο έως τις 30 Απριλίου

(ισχύει για συνεργασίες με πλήρη λογιστικά βιβλία)

υποβολή στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο (KRS)

15 ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης

* για οντότητες των οποίων το έτος ισολογισμού συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος